Hanna Borucińska-Bieńkowska

Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej aglomeracji na kierunki rozwoju gmin

20,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 150

Format: B5

Rok wydania: 2013

Opis

Przedmiotem badań podjętych w niniejszej pracy jest próba wykazania wzajemnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych, społeczno-ekonomicznych, przyrodniczych i kulturowych zachodzących między miastem centralnym a otaczającymi je gminami tworzącymi aglomerację, z określeniem kierunków przekształceń i rozwoju na tle obecnych uwarunkowań oraz czynników decydujących o tym procesie.
Przyjętą tezą badawczą jest stwierdzenie, że o przemianach przestrzennych, aktywizacji i rozwoju gmin decyduje zarówno ich lokalizacja w strefie oddziaływania miasta centralnego aglomeracji, jak również istniejący potencjał społeczno-gospodarczy, predyspozycja lokalnych społeczności oraz władz samorządowych do przemian i rozwoju.
Przeprowadzone badania gmin na podstawie studium Aglomeracji Poznańskiej w oparciu o metody analizy warstwowej i porównawczej określiły zakres merytoryczny oraz terytorialny przyjętych badań.
Podejmując problematykę wpływu miasta centralnego na kierunki przemian i rozwoju gmin aglomeracji będących w strefie jego oddziaływania, podjęto próbę odpowiedzi na niżej wymienione pytania:
1. Czy miasto centralne ma określony wpływ na przemiany i rozwój gmin tworzących obszar aglomeracji?
2. Jakie znaczenie ma lokalizacja gmin w I lub II strefie oddziaływania miasta centralnego i jakie zachodzą relacje między gminami a miastem centralnym aglomeracji?
3. Czy gminy zlokalizowane w obszarze aglomeracji mogą funkcjonować niezależnie od miasta centralnego i co o tym decyduje?
4. Jakie znaczenie dla procesu przemian i rozwoju gmin będących w strefie oddziaływania miasta centralnego ma zjawisko migracji ludności?
Badania dotyczące analizy wybranych czynników, uwarunkowań i relacji zachodzących pomiędzy gminami a miastem centralnym aglomeracji pozwoliły zarówno na diagnozę istniejącego stanu gminy, jak i prognozę potencjalnych przemian oraz kierunków rozwoju zawartych w scenariuszu rozwoju.
Spodziewanym efektem badawczym jest stworzenie narzędzia planistycznego umożliwiającego: – identyfikację oraz ocenę przemian funkcjonalno-przestrzennych gmin aglomeracji w nowych uwarunkowaniach,
– określenie wpływu miasta centralnego na przemiany oraz rozwój gmin aglomeracji, przy uwzględnieniu ich typu funkcjonalnego i podziału na gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie.
Uzyskane rezultaty badawcze mogą być przydatne zarówno dla celów teoretycznych, jak i praktycznych w kreowaniu przestrzeni gmin aglomeracji.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści