Anna Bazan-Krzywoszańska

Rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry po 1945 roku. Dynamika rozwoju od miasta małego do miasta średniej wielkości

25,00 

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 140

Format: B5

Rok wydania: 2013

Opis

Zielona Góra to miasto możliwości, a dzięki swojej historii, położeniu geograficznemu, wartościom przyrodniczym i tradycjom w dziedzinie sztuki, kultury, nauki, to miasto żywe i wciąż rozwijające się. Jako miasto średniej wielkości, usytuowane w pasie przygranicznym kraju, w aktualnych dokumentach kształtujących politykę regionalną pełni funkcję ośrodka o charakterze ponadlokalnym. Historia powojenna Zielonej Góry pokazała, jak z dwunastotysięcznego miasta, w przeciągu niespełna pięćdziesięciu lat, powstało miasto ponad stutysięczne. Zmiany zachodzące w jego dzisiejszej przestrzeni i ich tempo wskazują na przekształcenia, których wyniki wydają się wysoce przewidywalne czy też prawdopodobne do określenia, jednak okres realizacji zależy od wielu czynników, pomijając uwarunkowania i elementy zewnętrzne, w głównej mierze od decyzji władz administracyjnych. Zakres i rozmiary procesów demograficznych i zmian przestrzennych znajdują swoje odzwierciedlenie między innymi w dokumentach kształtujących politykę przestrzenną miasta.
[…] Przeanalizowano akty prawa miejscowego miasta Zielona Góra: dokumenty stanowiące o polityce przestrzennej miasta i regionu oraz opracowania mówiące o stanie demograficznym. Dodatkowo, analizie poddano dokumenty informujące o społecznej ocenie przestrzeni, warunkach życia i inwestycjach realizowanych na obszarze miasta. Badania przeprowadzone przez autorkę uzupełnio¬no o ankietę stworzoną na potrzeby niniejszej pracy w 2001 roku, skierowaną do mieszkańców Zielonej Góry. Badanie powtórzono na jednorodnej grupie społecznej, studentach III roku studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Zielonogórskim. W roku 2010 autorka przeprowadziła badania ankietowe pod tytułem „Zielona Góra oczami jej mieszkańców”, w których zapytano zielonogórzan o ich indywidualne odczucia związane z miejscem zamieszkania.
Dodatkowo autorka przeanalizowała dane statystyczne (liczba ludności, mi¬gracje, stan zatrudnienia) dotyczące Zielonej Góry. Badanie, z racji przyjętych ram czasowych oraz dostępności materiałów, zostało oparte na analizie wymienionych danych w przedziałach co pięć i dziesięć lat.
Próba odpowiedzi na pytania postawione w pracy wymagała doboru następujących technik badawczych: analizy stanu zagospodarowania miasta, na podstawie inwentaryzacji terenowej, urbanistycznej oraz dokumentacji kartograficznej i literatury. Wykorzystując przedstawione techniki, w pracy na potrzeby Zielonej Góry częściowo zastosowano metodę przyjętą przez Eugeniusza Bagińskiego do badania Jelcza-Laskowic, polegającą na inwentaryzacji i obserwacji zmian zachodzących w mieście, w tym wypadku w ostatnich dziesięciu latach. Inwentaryzacja urbanistyczna miała na celu ustalenie z natury zmian zachodzących w sposobie funkcjonowania i strukturze miasta Zielona Góra. Niezależne źródło stanowiły dane statystyczne z lat 1945-2009. Całość badań poszerzono o analizę archiwalnych, obowiązujących i tych w opracowaniu, dokumentów planistycznych miasta Zielona Góra oraz województwa lubuskiego. Analizie poddano również treści wymienionych dokumentów – teksty uchwał rady miasta wraz z załącznikami graficznymi.

Dodatkowe informacje

Autor

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Brak dodanego spisu treści