Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Paweł Czechowski, Sławomir Rubacha

Lubuski Atlas Ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej

59,00 

Oprawa: Twarda

Ilość stron: 458

Format: B5

Rok wydania: 2018

Opis

Pierwsze dekady XXI w. to okres dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych
w Polsce. Z jednej strony wzrastająca konsumpcja dóbr, a z drugiej wprowadzanie nowych
technologii w przemyśle, rolnictwie czy leśnictwie sprawiają, że wzrasta eksploatacja
zasobów naturalnych. Nie pozostaje to bez negatywnego wpływu na środowisko
przyrodnicze i poszczególne jego komponenty. Najczęściej objawia się to niszczeniem
siedlisk i w konsekwencji zmniejszaniem lokalnej różnorodności gatunkowej flory
i fauny. Jednocześnie pewna część gatunków roślin i zwierząt, charakteryzujących
się większą plastycznością siedliskową, dostosowuje się do szybko zmieniających się
warunków, zwiększając swoje zasięgi występowania oraz liczebność. Jedną z grup
zwierząt cieszącą się szczególnym zainteresowaniem nie tylko wśród zawodowych
biologów, ale i obserwatorów przyrody amatorów są ptaki. Z tego powodu należą do
najlepiej zbadanych grup kręgowców. Z uwagi na stosunkową łatwość prowadzenia
obserwacji i możliwości efektywnego pozyskiwania dobrej jakości danych o zmianach
zachodzących w ich populacjach ptaki odgrywają ważną rolę zarówno w ocenie stanu
środowiska, jak i zmian w nim zachodzących (Chodkiewicz i in. 2016). Zbierane przez
ornitologów informacje o występowaniu ptaków są często przedstawiane w postaci
atlasów rozmieszczenia gatunków i w skali kontynentu (EBCC 2012), i w skali kraju
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Sikora i in. 2007, Chodkiewicz i in. 2015), i w skali poszczególnych
regionów Polski, np. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985-1991 (Walasz
i Mielczarek 1992) czy Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny (Wójciak i in. 2005).

[Ze wstępu]

Dodatkowe informacje

Redaktor

, , , , ,

Format

Ilość stron

ISBN

Miejsce wydania

Oprawa

Rok wydania

Wydawnictwo

Pobierz spis treści