Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Tania książka

Kategoria cenowa "C"

Ceny książek przecenionych nie podlegają rabatowi


Zobacz także

Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej

Aktywacja_społeczności_lokalnych.jpg.JPG

Z. Wołk, K. Dzieńdziura (red.), Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej, s. 216, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2000, cena: 1,05 zł (nakład wyczerpany)

 
Niniejszy tom zawiera opracowania, w których autorzy rozpatrują:
  1. procesy adaptacyjne w regionalizującej się Europie,
  2. możliwości adaptacyjne społeczeństwa polskiego poprzez analizę stanu polskich elit, ich świadomości i zasobów kompetencyjnych, które mogłyby być użyteczne w aktywizacji lokalnych społeczności, tworzenia w nich gotowości do wyznaczenia nowych zadań, których realizacja zbliżałaby społeczeństwo polskie do standardów europejskich,
  3. standardy opisujące oczekiwane zamiany społeczno-gospodarcze, przestrzenne jak również dające szersze spojrzenie na kwestie i problemy społeczne.
[Z.Wołk, K. Dzieńdziura]

Die Jugend von Heute. Aussichten und Bedrohungen

die_jugend_von_heute.JPG

E. Hajduk, B. Idzikowski (red.), Die Jugend von Heute. Aussichten und Bedrohungen, s. 247, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2000, cena: 1,05 zł (nakład wyczerpany)


Die dem Leser vorgelegte Arbeit ist die vierte von einer Gruppe wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für allgemeine Pädagogik der Freien Universität Berlin und der Institute für Sozialpädagogik, der Institute für Soziologie und Pädagogik und Psychologie der Pädagogischen Hochschule T. Kotarbihski in Zielona Góra vorbereitete Sammelarbeit. Von den früheren Arbeiten unterscheidet sich diese auch dadurch, dass die Autoren mancher Artikel ihre theoretischen Konzeptionen ohne Unterstützung von Forschungsresultaten darstellen, oder methodologische Strategien, die bei Jugenduntersuchungen angewendet werden. Der Großteil der Artikel zeigt die Resultate empirischer Untersuchungen Jugendlicher, was bei der Beteilung des Ganzen überwog. Es wird auch eine Typologie der Jugendlichen durchgeführt auf Grund der schon veröffentlichten Forschungsresultate.
Diese empirischen Forschungsresultate der Untersuchungen der Jugendlichen hatten Einfluss auf die Benennung des polnisch-deutschen Seminars, das urn Termin 7.-8. Oktober 1998 in Ochla bei Zielona Góra stattgefunden hat. Der Großteil der in die Sammelarbeit einbezogenen Artikel wurde im Rahmen dieses Seminars diskutiert. Dieses Seminar konnte stattfinden, denn unsere Partner aus Berlin und zahlreiche Vertreter der Hochschule in Zielona Góra entschieden sich diese Referate zur Diskussion zu stellen.
[Einführung von E. Hajduk]

Ewolucja centrów paramagnetycznych podczas rozkładu termicznego macerałów węglowych

CHEMIA

Ewolucja_centrów_paramagnetycznych_podczas_rozkładu_termicznego.jpg.JPG

Barbara Pilawa, Ewolucja centrów paramagnetycznych podczas rozkładu termicznego macerałów węglowych, s. 142, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 2000, ISBN 83-7268-000-0, 1,05 zł

 
W prezentowanej pracy opisano zmiany zachodzące w układzie centrów paramagnetycznych macerałów w procesie rozkładu termicznego w temperaturach 300-650˚ C. Zbadano zmiany koncentracji centrów paramagnetycznych w ogrzewanym egzynicie, witrynicie oraz inertynicie. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ rozkładu termicznego na parametry charakteryzujące oddziaływania spin-spin i spin-sieć niesparowanych elektronów w macerałach oraz ich oddziaływania z paramagnetycznymi molekułami tlenu. Ewolucję centrów paramagnetycznych podczas rozkładu termicznego macerałów, stanowiących bardziej jednorodne układy molekularne, porównano z ewolucją centrów paramagnetycznych w poddanym rozkładowi termicznemu węglu oraz w złożonych petrograficznie próbkach litotypów węglowych. Zanalizowano problem występowania wzajemnych reakcji pomiędzy centrami paramagnetycznymi egzynitu, witrynitu i inertynitu w ogrzewanym węglu.
[Z Wprowadzenia]
 

Hipoteza w badaniach pedagogicznych, Poradnik dla studentów

Hipoteza_w_badaniach_pedagogicznycjpg..JPG

E. Hajduk, Hipoteza w badaniach pedagogicznych, Poradnik dla studentów, s. 118, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 1998, cena: 1,05 zł

 
W zamyśle naszym myśli zapożyczone i własne, zapisane w tym poradniku metodologiczno-metodycznym, mają pomagać studentom w radzeniu sobie z kilku problemami, których geneza osadzona jest w procesie dydaktycznym W tej roli nasze rady okażą się użyteczne jednak przy wystąpieniu kilku warunków. Na pierwszym miejscu wymieniamy znajomość podstaw logiki formalnej: definicji, klasyfikacji i praw logiki. Na drugim miejscu stawiamy posiadanie przez studenta podręcznikowej wiedzy z psychologii wychowania i teorii organizacji. W trzeciej kolejności umiejscowimy gotowość studenta do opanowania elementarnych umiejętności czytania tekstu naukowego, przede wszystkim takiego, który omawia metodologiczne aspekty badań naukowych. (...) Podstawowy fragment całego tekstu traktuje o hipotezie. Nasze rozeznanie w problemie wskazuje na to, że wiedza o hipotezie przekazywana studentom w procesie dydaktycznym nie odpowiada jej roli w badaniach empirycznych i tworzeniu teorii naukowych, przydatnych do wyjaśnienia i przewidywania procesów społecznych lub przyrodniczych.
[Ze Wstępu]
 
 

Humanizm, prakseologia, pedagogika

PEDAGOGIKA

Humanizm,_prakseologia,_pedagogika.jpg.JPG

Humanizm, prakseologia, pedagogika, red. Zdzisław Wołk,s. 192, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 1998, ISBN 83-8632-61-4, 1,05 zł (nakład wyczerpany)

 
Tom niniejszy jest pracą zbiorowa. Stanowi zbiór tekstów powstałych na gruncie różnych dyscyplin wiedzy. Wszystkie jednakże wiąże wspólna myśl związana z przemianami społecznymi i innymi towarzyszącymi im współcześnie zjawiskami.
[Wprowadzenie]

Informator Zakładu Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej

FILOLOGIA POLSKA

informator.JPG

Czesław Dutka, Informator Zakładu Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej, s. 96, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2002, ISBN  83-7268-044-2, 1,05 zł


Zakład Teorii Literatury, działający od roku akademickiego 1990/91 w instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tade­usza Kotarbińskiego, obchodzi w 2001 roku - roku powstania Uniwer­sytetu Zielonogórskiego - jubileusz dziesięciolecia istnienia (kierownik został powołany 1 marca 1991 r.). To dobra okazja, aby podsumować dotychczasowe osiągnięcia: przyjrzeć się specyfice nauczanych przedmiotów, powstałym w ramach naszego Zakładu publikacjom i progra­mom, a także zaprezentować wymagania, które stawiamy studentom. Mamy nadzieję, że temu zadaniu sprosta niniejsza publikacja, przygo­towana przez nas w postaci Informatora.
W części pierwszej Informatora przedstawiamy się i ukazujemy nasz dorobek naukowo-dydaktyczny w minionej dekadzie (A), a w drugiej -udział w życiu naukowym i wydarzeniach kulturalnych (B). W części trzeciej zamieszczamy szczegółowe charakterystyki nauczanych przez nas przedmiotów (C). Prezentujemy kolejno: wstęp do nauki o literaturze, poetykę nauczaną na I roku studiów, poetykę prowadzoną na roku II, analizę gatunków dziennikarskich i publicystycznych, analizę dzieła literackiego, teorię literatury oraz wiedzę o teatrze, filmie i telewizji. Uwzględniamy cele nauczania, programy, obowiązujące lektury oraz stawiane wymagania, jak i planowaną tematykę seminariów teoretycznoliterackich.
Nasza publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów polonistyki, polonistyki z filozofią oraz dziennikarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Proponowany zestaw zagadnień, lektur i pytań ma im ułatwić poznawanie i opanowywanie zaleconego materiału. Chcemy jednak, żeby sięgnęli po Informator – dla korelacji polonistycznych przedmiotów - także pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego kierunku. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, uwagi, opinie. Być może ta inicjatywa stanie się głosem w dyskusji na temat zadań i złożonych celów akade­mickiej humanistyki literackiej w nowym wieku.
[Ze Słowa Wstępnego]

Instytucjonalizacja nauki

Instytucjonalizacja_nauki.jpg.JPG

T. Alek-Kowalski, Instytucjonalizacja nauki, s. 164, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 1998, cena: 1,05 zł (naklad wyczerpany)

Nauka jest różnorodna, wielopostaciowa i wielowymiarowa. Wśród ujęć ogólnych i całościowych, dotyczących nauki, można wyróżnić koncepcje dynamiczne i statyczne, ze względu na charakterystyczne sposoby podejścia do tego obiektu badawczego i jego właściwości czy cech. Z jednej strony jako naukę rozumie się wszelkie dążenie, aktywność czy działalność zmierzająca do poznawania, obejmują sposoby, techniki i metody postępowania badawczego, swoiste zabiegi poznawcze i czynności wyróżniające się pod tym względem; z drugiej zaś nauką jest również rezultat wszystkich, m.in. powyżej nazwanych procesów i działań. Są to określone teorie, zdania i sądy niesprzeczne i prawdziwe, odpowiednio usystematyzowane i uzgodnione z sobą, a więc w ostatecznym razie wiedza naukowa. To wytwór czy produkt dążeń poznawczych, rezultat powstających potrzeb społecznych.
[fragment rozdziału I, Oczekiwania społeczne a możliwość nauki i techniki]

Książka artystyczna jako obiekt oraz warsztat edukacyjny

SZTUKA

Książka_artystyczna_jako_obiekt_oraz_warsztat_edukacyjny.jpg.JPG

Książka artystyczna jako obiekt oraz warsztat edukacyjny, red. Eugeniusz Józefowski,  s. 78, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 1998,  ISBN 83-86832-53-3, 1,05 zł

 
Niniejszy katalog wydany po wystawie-konferencji „Książka artystyczna jako obiekt oraz warsztat edukacyjny” obrazuje jej dwutorowy przebieg. Pierwszy obszar wystawowy prezentuje twórców obiektów książkowych. Tworzą go prace artystów, dla których książka stanowi bardzo istotną część ich aktywności (Andrzej Maria Bartczak, Anna Maria Bauer,  Tomasz Wilmański). [...] Drugi obszar zainteresowań to książka jako warsztat edukacyjny. Wystawa obiektów powarsztatowych często przyjmujących formy dalekie od książki, a powstałych podczas specjalnie animowanych warsztatów o książce lub na temat książki, to jedna forma prezentacji tego nurtu myślenia. Druga to wykłady Janusza Byszewskiego, Wiesława Karolaka i Eugeniusza Józefowskiego.
[Ze Wstępu]

Mechanika techniczna dla studentów kierunków niemechanicznych

MECHANIKA

Mechanika_techniczna_dla_studentów_kierunków_niemechanicznych.jpg.JPG

Stefan J. Kowalski, Janusz Mielniczuk, Maria A. Paszkowicz, Mechanika techniczna dla studentów kierunków niemechanicznych, s. 304, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 1998, ISBN 83-86832-68-1, 1,05 zł

 
Niniejszy skrypt ma stanowić podręcznik mechaniki technicznej przeznaczony przede wszystkim dla studentów wyższych szkół technicznych, uczących się na kierunkach niemechanicznych, takich jak np. inżynieria chemiczna i procesowa czy elektrotechnika. Głównie jednak kierowany jest on do studentów Wyższych Szkół Pedagogicznych kierunku Wychowanie Techniczne. Jej celem jest przedstawienie mechaniki w sposób popularnonaukowy, czyli bez nadmiernych szczegółów specjalistycznych, charakterystycznych dla kursu mechaniki na politechnikach. Chodzi tutaj o większe powiązanie wykładanego materiału z życiem codziennym, z otoczeniem człowieka, z techniką i zjawiskami technicznymi spotykanymi każdego dnia.
[Przedmowa]

Projektowanie porowatych elementów konstrukcyjnych metodami nośności granicznej

MECHANIKA

Projektowanie_porowatych_elementów_konstrukcyjnych.jpg.JPG

Janusz Mielniczuk, Rafał Mostowski, Projektowanie porowatych elementów konstrukcyjnych metodami nośności granicznej, s. 102, A5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 2000, ISBN 83-7268-010-8, 1,05 zł

 
Zasadniczym celem opracowania jest wskazanie metod doboru tych cech (projektowania) dla części maszyn wykonanych z ciągliwych spieków metali. Dokonano tego w oparciu o wcześniej sformułowaną teorię plastyczności materiałów porowatych oraz bazującej na niej teorii nośności granicznej. Poddano analizie bardzo ogólne związki konstytutywne plastyczności dla materiałów porowatych pod kątem zastosowań inżynierskich. Wskazano na możliwości jakie w konstruowaniu elementów o złożonej geometrii kształtu stwarza analiza oparta na teorii nośności granicznej.
 [Ze Wstępu]

Promieniowanie ultrafioletowe a środowisko

Promoniowanie_ultrafioletowe_a_środowisko.jpg.JPG

L. Latanowicz, J.N. Latosińska, Promieniowanie ultrafioletowe a środowisko, s. 116, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2000, cena: 1,05 zł (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Może warto (...) chociaż na początek propagować wiedzę, że fioletowe światło lampy (fala elektromagnetyczna widzialna), czy ciepło bijące od lampy (fala elektromagnetyczna podczerwona) wcale nie opalają. Opalanie dokonuje się dzięki fali elektromagnetycznej ultrafioletowej i jest dramatyczną odpowiedzią naszej skóry produkującej melaninę, która broni wnętrza naszego ciała, a szczególnie krew przed tym promieniowaniem. (...)
Celem tej książki jest przedstawienie informacji o fali elektromagnetycznej ultrafioletowej i jej oddziaływaniu z materią. Ponieważ ultrafiolet jest częścią większej całości – widma fal elektromagnetycznych, dlatego też nie sposób mówić o nim wybiórczo. Pokazany zostanie zatem na tle innych rodzajów fal i ich oddziaływania z materią.
[Ze Wstępu]
 

„Strażnica Zachodnia” 1922-1939. Źródło dziejów myśli zachodniej w Polsce

HISTORIA

Strażnica_Zachodnia.jpg.JPG
Tomasz Nodzyński, „Strażnica Zachodnia” 1922-1939.   Źródło dziejów myśli zachodniej w Polsce, s. 182, B5, oprawa miękka,
Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 1997,  ISBN 83-86832-18-5, 1,05 zł
 
Inspiracją do napisania tej pracy było między innymi uznanie przez Gerarda Labudę czasopisma Związku Obrony Kresów Zachodnich - Polskiego Związku Zachodniego z lat 1922-1939, „Strażnicy Zachodniej", za „główny instrument tworzenia i rozwoju ideologii zachodniej", a zarazem za źródło do dziejów kształ­towania tej ideologii w okresie międzywojennym . Jest to jedna z niewielu wzmia­nek na temat tego pisma w literaturze naukowej, choć wiele prac dotyczących historii ziem zachodnich Polski i stosunków polsko-niemieckich odwołuje się do informacji i poglądów przedstawionych na jego łamach w omawianym okresie(powojenna mutacja „Strażnicy Zachodniej" - 1946-1950 - pozostała natomiast prawie niezauważona).
Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono polityczno-ideową i organizacyjną genezę pisma, jego zadania w świetle działalności ZOKZ, układ redakcyjny, sprawy nakładu, kolportażu i zasięgu oddziaływania. Rozdział drugi poświęcono publicystyce historycznej „Strażnicy Zachodniej", ściślej mówiąc - wizji historii ziem zachodnich i stosunków polsko-niemieckich prezento­wanej na łamach pisma. Tematem rozdziału trzeciego jest problematy­ka kresów zachodnich w przedwojennej „Strażnicy Zachodniej", a roz­działu czwartego - obraz stosunków II Rzeczypospolitej z Niemcami przedstawiony na jej łamach.

Transformacja i wartości. Aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce

Politologia

Transformacja_i_wartości.jpg.JPG

Transformacja i wartości. Aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce, red. Włodzimierz Kaczocha, Stanisław Popławski, s. 192, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 1997, ISBN 83-86832-36-3, 1,05 zł

Przedmiotem analiz zawartych w niniejszym zbiorze artykułów są problemy związane z transformacją ustroju społecznego w Polsce, w szczególności aksjologiczne aspekty dokonujących się przemian.
Najważniejsze założenia akceptowane przez autorów artykułów można wyrazić tak oto, że jednym z niezbędnych warunków świadomego przekształ­cania układu społecznego - a taki jest właśnie proces głębokich i wielokierun­kowych przemian społeczno-ekonomicznych i politycznych nazywany powszechnie transformacją ustrojową - jest sformułowanie jakiejś perspektywy aksjologicznej ukierunkowującej ten proces. Każda zbiorowość do swego trwania i funkcjono­wania potrzebuje określenia norm prawnych, zasad politycznych i ekonomicz­nych oraz systemu wartości, które umożliwiałyby zachowanie wewnętrznej spójno­ści. Brak norm, zasad i wartości rodzi ryzyko dezintegracji społecznej. Stąd wy­pływa, w naszym przekonaniu, uzasadnienie podjęcia badań aksjologicznych aspektów transformacji, zarówno w odniesieniu do systemów wartości postulo­wanych np. w programach konkretnych orientacji filozoficznych oraz ideowo-politycznych, jak i w odniesieniu do faktycznie, społecznie funkcjonujących syste­mów wartości. W poszczególnych tekstach autorzy zajmują się wartościami postulowanymi bądź rzeczywiście realizowanymi, bądź też analizują oba, by tak powiedzieć, „rodzaje" wartości.
[Ze Wstępu]

Współczesne przemiany edukacji wczesnoszkolnej

PEDAGOGIKA

Współczesne_przemiany_edukacji_wczesnoszkolnej.jpg.JPG

Maria Jakocwicka, Współczesne przemiany edukacji wczesnoszkolnej, s. 296, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 1995, ISBN 83-85693-92-0, 1,05 zł

 
Współczesne kształcenie określa się jako tworzenie takich warunków, by dziecko-uczeń nie tylko coraz lepiej rozumiał świat, lecz również rozwijał umiejętności komunikowania się z tymże światem, innymi ludźmi, a także coraz lepiej rozumiał siebie, rozwijał umiejętność poznawania i „budowania siebie”, organizowania swej aktywności, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji. Istotę tak pojętego kształcenia wyraża teza, iż wychowanie nie tworzy człowieka, lecz umożliwia mu tworzenie siebie. Rozwijanie orientacji uczniów nie tylko ku światu lecz i ku sobie wymaga głębokiej zmiany strategii postępowania pedagogicznego. I tu powstają kolejne pytania: Jakie tworzyć warunki? Jakie organizować sytuacje w odniesieniu do dziecka w wieku wczesnoszkolnym?
[Maria Jakocwicka]

Zarys metodyki badań naukowych w pedagogice muzycznej

Zarys_metodyki_badań_naukowych_w_pedagogice_muzycznej.jpg.JPG

A. E. Kemp (red.), Zarys metodyki badań naukowych w pedagogice muzycznej, s. 155, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 1997, cena: 1,05 zł

 
Niniejsza książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na Kongresie w Helsinkach. Zbiór ten ma za zadanie pomóc nauczycielom muzyki, którzy chcą przyjąć w swojej codziennej pracy pedagogicznej postawę badawczą.
[Od Autora]

Analiza stanu warstwy wierzchniej odlewu z żeliwa szarego

analiza_stanu.JPG

Stanisław Janik, Analiza stanu warstwy wierzchniej odlewu z żeliwa szarego, s. 62, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 2001, ISBN 83-7268-036-1, 1,05 zł

 
Masowość produkcji wyrobów z żeliwa przy stałej tendencji polepszania jego jakości, stawia to tworzywo w rzędzie stale jeszcze przyszłościowych. Wymaga to nowych technologii konstytuowania wyrobów w tym szczególnie obróbki finalnej.
Przemysł światowy wytwarza ok. 80% odlewów z żeliwa. Z reguły podlegają one obróbce mechanicznej, stąd problem skrawalności rożnych gatunków żeliw jest dla praktyki produkcyjnej zagadnieniem dużej wagi. Wiele powierzchni wyrobów jest w ogóle nie obrabianych, inne zaś obrabiane bardzo dokładnie.
Aktualnie ok. 15-20% ciężaru odlewów w trakcie obróbki mechanicznej przy zdejmowaniu naddatków zamienia się w wióry. Obniżenie wielkości naddatków na obróbkę daje oszczędności materiału, zmniejsza zużycie energii oraz obniża pracochłonność.
[Z Wprowadzenia]

Armia Stalina w okresie pokoju

HISTORIA

Armia_stalina_w_okresie_pokoju.jpg.JPG

Bolesław Potyrała, Hieronim Szczegóła, Armia Stalina w okresie pokoju, s. 252, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 1999,  ISBN 83-86832-93-2, 5,25 zł (nakład wyczerpany)

 
O Józefie Stalinie napisano wiele dzieł i rozpraw, analizujących różne aspekty jego działalności politycznej, gospodarczej, społecznej i wojskowej. Często poczynania jego tłumaczono cechami osobowości i uwarunkowaniami historycznymi, które sprawiały, że czas jego rządów nie tylko w historii Rosji, ale i Europy, stanowił najmroczniejszą epokę. Ale nie zawsze tak było. Wysoko cenił go Winston Churchill, a prezydent Roosevelt mówił o nim, jako o „dobrym wujaszku Joe”. Stalin umiał do końca życia upiększać obraz własnej osoby i aż do chwili śmierci pozostawał „Wodzem”. W czasach procesów politycznych i różnych „czystek”, które reżyserował, sławiły go nawet jego ofiary. „I w łagrach, gdzie miliony ludzi z jego woli uwięzionych za drutem kolczastym odwracały brzegi rzek, budowały miasta za kręgiem polarnym i umierały – wszystko to pod jego portretami”. Po jego śmierci w Rosji ludzie byli: „oszołomieni i zalęknieni. Gdy go chowano, wielu płakało na ulicach. Po przeszło dwudziestu latach nie potrafili sobie wyobrazić przyszłości bez niego”. Był to jeden z fenomenów totalitaryzmu stalinowskiego.
 [Ze Wstępu]

"Dyskursy Młodych Andragogów", t. 4

PEDAGOGIKA

Dyskursy_młodych_andragogów.4.jpg.JPG

"Dyskursy Młodych Andragogów", t.  4,  red. Józef Kargul, s. 304, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2003,  ISBN 83-89321-36-X, 5,25 zł (nakład wyczerpany)

 
Kolejny tom Dyskursów młodych andragogów, jest pokłosiem czwartego spotkania młodych badaczy edukacji dorosłych pod nazwą „Letnia Szkoła Młodych Andragogów”. Wszystkie teksty dotyczą szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Okazuje się, że w edukacji dorosłych pojawiają się współcześnie nowe fakty i zjawiska, w które uwikłany jest człowiek dorosły, warte nie tylko odnotowania, ale i pogłębionej refleksji. Przedstawione na Letniej Szkole Młodych Andragogów refleksje podzielił autor na cztery węższe obszary i w ten sposób wyłonił cztery dyskursy: metodologiczny, andragogiczny, poradoznawczy i kulturoznawczy.
 
[Ze Wstępu]

Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce

HISTORIA

Dziesięć_lat_transformacji_ustrojowej_w_Polsce.jpg.JPG

Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce, "Historia", t.  1, red. Czesław Osękowski, s. 246, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 2000, ISBN 83-7268-030-2, 5,25 zł

 
Dyskusja nad genezą III Rzeczypospolitej, a nawet nad datowaniem jej początku jest od dziesięciu lat obecna i nierozstrzygnięta w publicystyce i historii najnowszej, a przede wszystkim w polityce. Jak dotąd dominują oceny polityczne, które często odsłaniają także opcję partyjną autorów prac naukowych, co widoczne jest w ocenach i rozłożeniu akcentów wydarzeń z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. W większości prac na ten temat przeważają oceny ahistoryczne, nieuwzględniające wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań z tamtych lat oraz tempa zmian sytuacji międzynarodowej między początkiem a końcem 1989 roku.
Spory o datowanie początków III Rzeczypospolitej nie są niczym nowym w naszej historii. „Przerabialiśmy” to zarówno po pierwszej, jak i po drugiej wojnie światowej. Jest pewnym paradoksem, że piszemy o III RP często od 4 czerwca 1989 r. (data wyborów) czy od utworzenia rządu Mazowieckiego, gdy tymczasem Sejm zmienił zapis konstytucyjny „Polska Rzeczpospolita Ludowa” na „Rzeczpospolita Polska” dopiero 29 grudnia 1989.
[fragment artykułu Hieronima Szczegóły, Wokół sporu o okrągły stół]

Emisja amoniaku z budynków inwentarskich a środowisko

EKOLOGIA

Emisja_amoniaku.jpg.JPG

Tadeusz Kuczyński, Emisja amoniaku z budynków inwentarskich a środowisko, s. 242, B5, oprawa miękka, Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, Zielona Góra 2002, ISBN 83-89044-15-3, 5,25 zł

 
Niniejsza praca stanowi krytyczną próbę podsumowania efektów, podejmowanych w ciągu ostatnich 20 lat prac badawczych, dotyczących wpływu amoniaku na środowisko, identyfikacji głównych źródeł jego emisji oraz sugestii dotyczących możliwości jej ograniczenia.
 [Ze Wstępu]

Formowanie cienkich warstw anodowych na tytanie i jego implantowych stopach w środowisku kwasu fosforowego

Formowanie_cienkich_warstw.jpg.JPG

E. Krasicka-Cydzik, Formowanie cienkich warstw anodowych na tytanie i jego implantowych stopach w środowisku kwasu fosforowego, s. 172, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2003, ISBN 83-89321-80-7, 5,25 zł

 
Zastosowanie tytanu i jego stopów w najbardziej wymagających dziedzinach tech­niki wynika z niezwykle korzystnej kombinacji cech wytrzymałościowych i korozyjnych [1-4]. W końcowym stadium wytwarzania niektóre elementy z tytanu i jego stopów pod­daje się anodowaniu [5-11], które ulepsza ich cechy eksploatacyjne. Nadaje także war­stwom powierzchniowym tych materiałów specjalne właściwości użytkowe, poszerzają­ce zakres stosowania tytanu w implantologii [1, 2], procesach pozyskiwania energii i optyce [12-15].
W zastosowaniu klinicznym tytanu i jego stopów najistotniejszy jest zespół własno­ści zapewniających bezpieczną i niezawodną współpracę układu implant-tkanka-płyn ustrojowy, w którym realizowany będzie biofizyczny mechanizm przenoszenia obciążeń [1], Pod tym względem anodowanie tytanu w roztworach kwasu fosforowego posiada znaczenie szczególne z uwagi na zdolność oddziaływania wytworzonej w tym środowi­sku warstwy Ti02 ze składnikami płynu fizjologicznego [16], co prowadzi do wytwa­rzania hydroksyapatytu [17] i wrastania tkanki kostnej na anodowanej powierzchni me­talu.
[Z Wprowadzenia]

Geologiczno-inżynierskie badania wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża

geologiczno_inzynierskie.JPG

U. Kołodziejczyk, Geologiczno-inżynierskie badania wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża, s. 190, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2002, cena: 5,25 zł


Doliny wielkich rzek stanowią zaledwie kilka procent powierzchni kontynentów, a jednak zamieszkuje je blisko 35% ludności świata i gromadzą niemal 25% globalnych zasobów materialnych.
Rzeki zawsze odgrywały ogromną rolę w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturalnym i religijnym pojedynczych ludzi oraz lokalnych i wielonarodowościowych społeczeństw. Od najdawniejszych czasów doliny rzeczne stanowiły szlaki penetracji lądów przez człowieka prehistorycznego i wędrówek ludów, a także tereny formowania się najstarszych cywilizacji ludzkich oraz kory­tarze handlowe i komunikacyjne. Rzeki wykorzystywano do ustanawiania granic państwowych, a podczas wojen - linii obronnych. Wzdłuż wielkich rzek budowa­no warowne grody, które niejednokrotnie dawały początek współczesnym aglo­meracjom miejsko-przemysłowym.
Z biegiem lat koryta rzek poddano zabiegom regulacyjnym, zamieniając je w wielkie arterie transportowe. Jednocześnie równiny aluwialne - w tym także powodziowe - zaczęto użytkować rolniczo, odgradzając je od rzek systemami wałów przeciwpowodziowych. Najstarsze budowle tego typu wykonano ponad 2100 lat temu w dolinie rzeki Jangcy, w kotlinie Sychuańskiej (Chiny) w czasach cesarza Li Pinga. W celach energetycznych, przeciwpowodziowych, irygacyjnych i rekreacyjnych na wielkich rzekach całego świata zbudowano ponad 12 tysięcy zapór i zbiorników wodnych o łącznej pojemności powyżej 5000 km3, co odpowiada 12,5% globalnego spływu powierzchniowego. Najstarszą zaporę wybudo­wano już 4900 lat p.n.e. w Wadi El-Garawi (Egipt).
[Ze Wstępu]

Publicystyka narodowo-demokratyczna wobec problemów narodowościowych i etnicznych II Rzeczypospolitej

HISTORIA

Publicystyka_narodowo-demokratyczna.jpg.JPG

Bohdan Halczak,  Publicystyka narodowo-demokratyczna wobec problemów narodowościowych i etnicznych II Rzeczypospolitej, "Historia", t.  2, s. 222, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 2000,  ISBN 83-7268-029-9, 5,25 zł

 
Pojęcie Narodowa Demokracja określa obóz polityczny, którego początki sięgają lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. W II Rzeczypospolitej funkcjonował on pod nazwami: Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, Związek Ludowo-Narodowy, Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Narodowe. Działacze obozu określali siebie „narodowcami” lub „wszechpolakami”, a swoją formację „obozem narodowym” albo „obozem wszechpolskim”. Przeciwnicy polityczni posługiwali się nazwą „endecja” i „endecy”.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie stanowisk i postaw prezentowanych w publicystyce narodowo-demokratycznej wobec mniejszości żydowskiej, ukraińskiej, niemieckiej, białoruskiej i litewskiej w II Rzeczypospolitej. Jakkolwiek materiał badawczy obejmuje lata 1918-1939, w niektórych przypadkach sięgnięto do okresu wcześniejszego.
[Ze Wstępu]

Historia i polityka w XX wieku

POLITOLOGIA

Historia_i_polityka_w_XX.w.jpg.JPG

Historia i polityka w XX wieku, "Studia i Materiały" 49, "Politologia", t.  1, red. Jarosław Macała s. 135, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 2001, ISBN 83-89048-00-0, 5,25 zł

 
Niniejszy tom studiów powstał w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na jego kształt złożyły się publikacje młodszych pracowaników [...] obrazujące ich zainteresowania i aktywność naukową. Rezultaty prowadzonych przez nich badań zaważą z pewnością na miejscu naszego Instytutu Politologii na mapie Polski. Tom składa się z dwóch zasadniczych części: w pierwszej zamieszczone zostały artykuły i studia, w drugiej znalazła się edycja materiałów źródłowych.
[Jarosław Macała]

Konteksty edukacji kulturalnej. Społeczne interesy i indywidualne wybory

Konteksty_edukacji_kulturalnej.jpg.JPG

K. Ferenz, Konteksty edukacji kulturalnej. Społeczne interesy i indywidualne wybory, s.236, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2003, cena: 5,25 zł

 
Edukacja jako wartość w indywidualnych systemach gwałtownie zmieniała miejsce w hierarchii. Doceniany dotąd profil zawodowy stawał się znaczący dopiero przy wyższym poziomie wykształcenia, a to wiązało się już z reguły z rozszerzeniem horyzontów myślowych. Wykształcenie ogólne co najmniej na poziomie szkoły średniej nabierało znaczenia w kategorii konieczności wymuszonej zewnętrznymi warunkami. Bez niego pojawiała się najpierw trudność w uzyskiwaniu pracy zawodowej, a potem stopniowa świadomość trudności w rozumieniu sytuacji – zdawałoby się, oczywistych – z obszaru życia codziennego, dalej określenia siebie i własnych problemów na tle szerokich kontekstów społecznych. Poczucie potrzeby informowania się, dokształcania uczyniło z edukacji nie tylko wartość uznawaną, która deklaratywnie w różnych grupach społecznych miała odmienną rangę wartości odczuwanej, a można powiedzieć – pożądanej społecznie.
[Ze Wstępu]

Metodologiczne i metodyczne problemy nauczania składni polskiej

JĘZYKOZNAWSTWO

metodologiczne.jpg

Józef Jaworski, Metodologiczne i metodyczne problemy nauczania składni polskiej, s. 164, A5, oprawa miękka, Zielona Góra 2003, ISBN  83-7268-046-9, 5,25 zł

Publikacja niniejsza traktuje o różnorodnych zjawiskach składnio­wych z punktu widzenia dydaktyki. Problematykę składniową ujmujemy w sposób kompleksowy. Z tego względu pozycja adresowana jest do po­lonistów szkół podstawowych i średnich, a niektóre jej partie także do nauczycieli akademickich. Książka powstała na podstawie cyklu artykułów opublikowanych przez autora w latach 1995-1999 w Kształceniu językowym w szkole -serii wydawniczej Uniwersytetu Wrocławskiego*. Impulsem do jej napisania stała się refleksja nad obecnym - niezbyt jasnym i nie rokującym wyraźnej perspektywy, co potwierdzają nasze badania eksperymentalne - statusem dydaktyki składni.
[Ze Wstępu]
 

Modelowanie i analiza odkształceń drewna w zakresie higroskopijnym w różnych stanach naprężeń

MECHANIKA

Modelowanie_i_analiza.jpg.jpg

Maria Kowal, Modelowanie i analiza odkształceń drewna nawilżanego w zakresie higroskopijnym w różnych stanach naprężeń, s. 82, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 2001, ISBN 83-7268-042-6, 5,25 zł

 
Drewno zmienia swoje wymiary i kształt pod wpływem zmieniającej się wilgotności, a także chociaż w mniejszym stopniu pod wpływem zmieniającej się temperatury. Innym źródłem deformacji są naprężenia, które powstają w drewnie, jeśli nie ma ono możliwości swobodnego odkształcania się lub jeśli rozkłady wilgotności i temperatury są nierównomierne. Zarówno zmiana wilgotności drewna, jak i jego deformacje pod wpływem obciążeń były tematem bardzo licznych opracowań teoretycznych i eksperymentalnych. Przyczyną dużego zainteresowania tą tematyką z jednej strony jest zastosowanie drewna w różnego rodzaju konstrukcjach narażonych na zmiany warunków klimatycznych, a z drugiej strony chęć skutecznego zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed nieprzewidzianymi zmianami ich wymiarów.
[Z Wprowadzenia]

Myśl historyczna w Polsce nowożytnej a dzieje ziem nadodrzańskich. Zbiór studiów

Myśl_historyczna_w_Polsce_Nowożytnej..JPG

K. Bartkiewicz, Myśl historyczna w Polsce nowożytnej a dzieje ziem nadodrzańskich. Zbiór studiów, s. 263, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2001, cena: 5,25 zł

 
m. in. :
Oświeceniowe spory i dociekania wokół początków narodu polskiego, [w:] Świadomość historyczna Polaków. Problemy i metody badawcze, red. J. Topolski, Łódź 1981, s. 290-342.
Wyobraźnia i historia w polskim oświeceniu, „Przegląd Humanistyczny” R. XL, 1996, nr 1, s. 175-191. „Memoriał” Adama Naruszewicza w kręgu naczelnych idei oświecenia, [w:] Adam Naruszewicza i historiografia oświecenia, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998, s. 68-78. Tadeusza Morskiego uwagi o historii w projektowanym przez niego kształceniu polskich dyplomatów (1792), [w:] Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Henrykowi Kocójowi, Katowice 2001. Siedemnastowieczni historycy polscy o współczesnych im ziemiach nadodrzańskich, [w:] Eruditio et interpretatio. Studia historyczne, red. Z. Chodyła, Poznań 1997, s. 321-333.
[Notka Bibliograficzna]

Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy

HISTORIA

Nowy_Testament.jpg.JPG

Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy. 450 rocznica przekładu Nowego Testamentu przez Mikołaja Jakubicę na język dolnołużycki, "Zielonogórskie Studia Łużyckie", t. 3, red. Tomasz Jaworski, Wiesław Pyżewicz, s. 304, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zielona Góra 2001, ISBN 83-7268-057-4, 5,25 zł (nakład wyczerpany)

 
W 1998 r. Serbołużycznie uroczyście obchodzili 450. rocznicę powstania jednego z najstarszych i najcenniejszych zabytków narodowego piśmiennictwa: pierwszego przekładu Nowego Testamentu na język dolnołużycki, a ściślej na dialekt żarski, którym posługiwała się ludność północno-wschodniej części historycznego obszaru Łużyc. Autorem pionierskiego tłumaczenia – jak twierdzą współcześni badacze zachowanego rękopisu – był pochodzący z tych okolic Łużyczanin Mikławš (Mikołaj) Jakubica, na ogół utożsamiany z udokumentowaną historycznie postacią mnicha zakonu augustianów w Żaganiu i zarazem pierwszego pastora luterańskiego (1523-1525) parafii we wsi Lubianice koło Żar. Ale w gruncie rzeczy pomimo wieloletnich dociekań naukowych Jakubica nadal – co słusznie zauważyła Ewa Siatkowska – „jest dla nas postacią tajemniczą. Z całą pewnością wiadomo tylko, że w roku 1548 ukończył przekład Nowego Testamentu Lutra na dialekt żarowian (żarski).Wszystko inne jest domysłem”.
[Fragment Wstępu]

Ontogeneza żuchwy ludzkiej

BIOLOGIA

Ontogeneza_żuchwy_ludzkiej.jpg.JPG

Andrzej Malinowski, Ontogeneza żuchwy ludzkiej, s. 66, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2003, ISBN 83-89321-77-7, 1,05 zł

 
Żuchwa jest kością, którą interesują się specjaliści z zakresu anatomii, antropologii, stomatologii i chirurgii szczękowej czy plastycznej. Kość ta wykazuje dużą zmienność między- i wewnątrzgatunkową, ewolucyjną. Przemiany ewolucyjne żuchwy i jej międzygatunkowa zmienność wiążą się z rodzajem diety oraz ze sposobem utrzymywania ciała (dwunożność). Oprócz funkcji podporowych dla tkanek miękkich – przyczepy mięśni żwaczowych – żuchwa człowieka odgrywa istotną rolę w artykulacji i przyjmowaniu pokarmów. Właściwości anatomiczne i antropologiczne żuchwy ważne są w praktyce chirurgii szczękowej i plastycznej przy badaniach problemów rekonstrukcji szkieletu twarzy, w których to problemach znaczną rolę odgrywa plastyka żuchwy. Przykładem tego mogą być przypadki progenii czy laterogenii leczone chirurgicznie. Znajomość wzrastania żuchwy ważna jest punktu widzenia rozwoju nowych metod protezowania czy leczenia ortodontycznego. W związku z tym badania rozwojowych i dymorficznych właściwości żuchwy mają nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne znaczenie.
[Ze Wstępu]

Podstawy i zarządzanie marketingiem

Podstawy_i_zarządzanie_marketingiem.jpg.JPG

J. Kochanowski, Podstawy i zarządzanie marketingiem, s. 428, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2003, cena: 5,25 zł (nakład wyczerpany)

 
Zamierzeniem autora niniejszej książki, pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest krótkie przedstawienie istoty podstaw i zarządzania marketingu, w głównej mierze dla Czytelnika, który wcześniej nie zetknął się z ta problematyką na poziomie wyższej uczelni. Odbiorcami książki mogą być także osoby, które prowadzą różnorodną działalność gospodarczą, zajmują kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach, pełnią funkcje przedstawicieli i agentów firm lub interesują się problematyką marketingu w gospodarce wolnorynkowej. Przede wszystkim książka jest adresowana do studentów wyższych uczelni. Jej zaletą w ocenie autora jest krótkie, jasne, zwięzłe i wyczerpujące przedstawienie problematyki podstaw i zarządzania marketingiem, bez wyjaśniania spraw prostych i oczywistych.
[Przedmowa ]

Podstawy kompleksowej oceny klasycznych mas formierskich z bentonitem

INŻYNIERIA

Podstawy_kompleksowej_oceny_klasycznych_mas.jpg.JPG

Teresa Michta-Stawiarska, Podstawy kompleksowej oceny klasycznych mas formierskich z bentonitem, s. 84, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2003, ISBN 83-89321-52-1, 5,25 zł

 
Ciągle popularne w użyciu klasyczne masy formierskie ocenia się wieloma parametrami, co nie gwarantuje jednak eliminacji większości wad odlewów żeliwnych wynikających z jakości formy odlewniczej. Wiele wskaźników jakości mas, jak np. przepuszczalność czy wytrzymałość są w funkcji zawartości wilgoci funkcjami niejednoznacznymi. Z tego względu w pracy podejmuje się temat wyboru do oceny jakości mas takich parametrów, które kompleksowo ujmowałyby właściwości mas formierskich, będąc jednocześnie funkcjami jednoznacznymi. Warunki te spełnia zagęszczalność i wskaźnik formowalności.
[Ze Streszczenia]

Programowanie matematyczne, cz. 1: Programowanie liniowe

MATEMATYKA

Programowanie_liniowe.jpg.JPG

Andrzej Cegielski, Programowanie matematyczne, cz. 1: Programowanie liniowe, s. 172, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielna Góra 2002, ISBN 83-89-321-11-4, 5,25 zł

 
W skrypcie tym zajmujemy się zagadnieniami matematycznymi sformułowanymi najczęściej jako problemy minimalizacji bądź maksymalizacji funkcji wielu zmiennych przy zadanych ograniczeniach. Rozpatrujemy więc warunki konieczne i wystarczające na to, aby funkcja osiągała minimum względnie maksimum oraz badamy pewne własności zbiorów rozwiązań tych problemów. Ponieważ programowanie matematyczne jest działaniem blisko związanym z naukami stosowanymi, takimi, jak nauki techniczne czy ekonomia, więc w skrypcie umieszczone zostały liczne przykłady, które powinny dać czytelnikowi możliwość zapoznania się z licznymi zastosowaniami.
[Przedmowa]

Pytania o edukację

PEDAGOGIKA

Pytania_o_edukację.jpg.JPG

Pytania o edukację, red. Danuta Waloszek, s. 200, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2003, ISBN 83-89321-72-6, 5,25 zł (nakład wyczerpany)

 
Różne bywają inspiracje powstania książki. Prezentowana czytelnikowi powstała wyjątkowo, zbiera bowiem rezultaty całorocznej dyskusji pasjonatów rozwiązywania problemów pedagogicznych, edukacyjnych, spotykających się dobrowolnie w ramach Forum Edukacyjno-Pedagogicznego zainicjowanego przeze mnie w listopadzie 2001 roku. Nie sądziliśmy wówczas, że zaczynamy pisać książkę. Teksty są różne, różni bowiem są uczestnicy Forum. (...)Polecam jej lekturę wszystkim tym, którzy chcą coś powiedzieć własnego, ale obawiają się krytyki „mądrych głów”, wszystkim tym, którzy wątpią, szukają i częściowo znajdują. Może znajdą w niej również ciekawe inspiracje profesjonaliści.
[Danuta Waloszek]

"Studia Zachodnie", t. 6

HISTORIA

Studia_Zachodnie_6.jpg.JPG

"Studia Zachodnie", t.  6, red. Czesław Osękowskis. 322, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2002, ISBN 83-89321-06-8, 5,25 zł

 
m.in.:
W. Mańczak, Językoznawstwo a kwestia prakolebki Słowian,  T. Malinowski,  Z pogranicza nauki i polityki, W. Rymar, Śląsk jako obszar trybutarny Rzeszy Niemieckiej (Czech), M. Konopnicka-Szatarska,  Klaryski głogowskie, D. Dolański,  Obraz Niemiec i Niemców w polskiej historiografii czasów saskich, B. Halczak,  Narodowa Demokracja w opinii absolwentów szkół średnich Środkowego Nadodrza, M. Zawadka, Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej (1993-2000). Zarys problematyki. 
[Ze Spisu Treści]

Szanse na sukces w szkole

PEDAGOGIKA

szanse_na_sukces.JPG

Szanse na sukces w szkoleNauczyciele wobec nowych wymagańred. Lech Sałaciński, Wolfhang Thiem, s. 284, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ,  Zielona Góra 2003, ISBN 83-89321-69-6, 5,25 zł (nakład wyczerpany)

 
Książka została podzielona na trzy części. Pierwszą z nich stanowią rozważania o wykładni aksjologicznej i ideowej funkcjonowania szkoły, a zwłaszcza o działaniach nauczyciela jako jednej z głównych sprawców wszystkiego tego, co się dzieje w szkole. Druga część zawiera rozprawy omawiające różne programy działań edukacyjnych w szkole i ich praktyczne konsekwencje w planowaniu i organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej. W trzeciej części książki znajdują się artykuły podsumowujące praktyczne doświadczenia szkoły i nauczyciela oraz prezentacje konkretnych rozwiązań edukacyjnych, które mają być próbą odpowiedzi na zmieniające się warunki działania szkoły i nowe wyzwania, przed jakimi staje nauczyciel.
[Lech Sałaciński]

Toksyczność i biodegradacja insektycydów w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Toksyczność_i_biodegradacja_insektycydów.jpg.JPG

Zofia Sadecka, Toksyczność i biodegradacja insektycydów w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych, s. 156, B5, oprawa miękka, Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, Zielona Góra 2002, ISBN 83-89044-55-2, 1,05 zł

 
W drugiej połowie dwudziestego wieku, antropogenne zmiany w środowisku zachodzą we wszystkich możliwych skalach – od globalnej po genetyczną. Utrzymywanie na dotychczasowym poziomie przyrostu żywności, wymusiło i nadal wymusza stosowanie, m.in. chemicznej ochrony upraw. Wśród szerokiej gamy związków zaliczanych do pestycydów, ogromne znaczenie tak gospodarcze jak i higieniczno-sanitarne mają insektycydy czyli środki do zwalczania owadów, wirusów roślinnych i pasożytów. Powszechność stosowania oraz wysoka toksyczność i trwałość tych związków powoduje ich migrację w środowisku. [...] W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wybranych insektycydów na proces fermentacji metanowej. W badaniach przetestowano najbardziej aktywne, a więc wyjątkowo niebezpieczne trzy grupy insektycydów: chloroorganiczne, fosforoorganiczne i pyretriody.
[Ze Streszczenia]

W poszukiwaniu kompetencji nauczyciela XXI wieku

W_poszukiwaniu_wyznaczników_kompetencji_nauczyciela_XXIw.jpg.JPG

E. Kozioł, E. Kobyłecka(red.), W poszukiwaniu kompetencji nauczyciela XXI wieku, s. 301, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2002, cena: 5,25 zł

 
W świadomości polskiego społeczeństwa narasta przeświadczenie, że szkoła nie pomaga w pełni realizować osobowości poszczególnych jednostek. Taki stan jest jedną z podstawowych przyczyn podejmowania prób modernizacji i doskonalenia systemu oświaty. Towarzyszy mu przekonanie, że o sukcesach edukacji uczniów decyduje w pierwszej kolejności nauczyciel i jego kwalifikacje. Aby w działalności nauczyciela mogły zachodzić pożądane zmiany jakościowe, należy zreformować nie tylko pracę szkoły, ale system kształcenia i doskonalenia pracujących w niej ludzi.
[Wstęp]

Wybrane zagadnienia teorii układów liniowych i nieliniowych

INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA

Wybrane_zagadnienia_teorii_układów_liniowych_i_nieliniowych.JPG

Tadeusz Kurowski, Siergiej Taranow, Wybrane zagadnienia teorii układów liniowych i nieliniowych, s. 260, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89321-93-9, 1,05 zł

 
Wybrane zagadnienia uwzględniają metodykę  przedstawiania podstawowych zagadnień teorii sterowania prezentowaną w najbardziej powszechnej literaturze związanej z językami Wschodu i Zachodu. Porusza podstawowe zagadnienia teorii sterowania. Pozwala czytelnikowi na utrwalenie zagadnień teorii sterowania z jednoczesnym podwyższeniem poziomu „technicznego języka angielskiego”, co staje się współcześnie niezbędne dla słuchaczy studiów nie tylko technicznych. Zwraca szczególną uwagę na układy sterowania adaptacyjnego (w II części), które są przydatne w automatyce przemysłowej oraz innych zastosowaniach, np. przy konstrukcji przyrządów pomiarowych, telekomunikacji, rozpoznawaniu obrazów itp.
 [Ze Wstępu]

Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego 1950-1955

HISTORIA

Ziemie_Zachodnie_i_Północne_Polski.jpg.JPG

Robert Skobelski, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego 1950-1955, "Historia", t.  3, s. 202, B5, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2002, ISBN 83-89048-06-X, 5,25 zł [NAKŁAD WYCZERPANY]

 
W niniejszej pracy chciałbym przedstawić przebieg i skutki realizacji planu 6-letniego na ZZiP w sferze gospodarczej i społeczno-politycznej. Zasadniczymi celami opracowania są:
  1. Prezentacja kolejnych etapów przejmowania, zasiedlania i zagospodarowywania ZZiP oraz ich charakterystyka ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zniszczeń wojennych i powojennej dewastacji.
  2. Przedstawienie założeń i propagandy uprzemysłowienia w odniesieniu do Polski zachodniej i północnej.
  3. Ukazanie negatywnych stron industrializacji ZZiP związanych z niewystarczającymi nakładami inwestycyjnymi.
  4. Opis przebiegu kolektywizacji rolnictwa i wskazanie specyficznych cech tego procesu na ZZiP.
  5. Charakterystyka typowych dla ZZiP reakcji społecznych na decyzje i kampanie polityczne władz.
  6. Przedstawienie działań aparatu przemocy wobec ludności Polski zachodniej i północnej oraz atmosfery represyjności, w której przebiegała realizacja planu 6-letniego.
[Ze Wstępu]

Wybrane zagadnienia teorii układów liniowych i nieliniowych

Wybrane_zagadnienia_teorii_układów_liniowych_i_nieliniowych.jpg.JPG

T. Kurowski, S. Taranow, Wybrane zagadnienia teorii układów liniowych i nieliniowych, s. 128, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2003, cena: 1,05

 
Zagadnienia teorii sterowania układami otwartymi i zamkniętymi, liniowymi i nieliniowymi, zwykłymi i adaptacyjnymi, stacjonarnymi i niestacjonarnymi, ciągłymi i dyskretnymi itp. przedstawiane są w wielu podręcznikach i monogra­fiach [1+11].
W dydaktyce szkół wyższych podaje się na wykładach te obszary, które najbardziej zbliżone są do danego kierunku studiów czy specjalności. Często są to wybrane zagadnienia, które stanowią szkielet do samodzielnych studiów innych zagadnień szczegółowych lub stanowią podstawę do pogłębiania wiedzy w zagadnieniach skrótowo wyłożonych. Skrypt ten jest zatem przyczynkiem do zdobycia wiedzy podstawowej, arbitralnie określonej dla studentów kilku specjalności na kierunku elektrotechnika w Uniwersytecie Zielonogórskim.
[Ze Wstępu]

Cała ziemia dyrracheńska pod panowaniem bizantyjskim w latach 1005-1205

Cała_ziemia_dyrracheńska.jpg.JPG

J. Dudek, Cała ziemia dyrracheńska pod panowaniem bizantyjskim w latach 1005-1205, s. 196, oprawa broszurowa B5, Zielona Góra 1999, cena: 1,05 zł (nakład wyczerpany)

 
Można już na początku założyć, że niejako przeznaczeniem Dyrrachion, mia­sta położonego na jednej z odnóg zachodniego krańca Drogi egnackiej, było zdobycie w ciągu Xl i XII wieku rangi najbardziej kluczowej z placówek bizantyń­skich położonych na zachód od Tesaloniki. Świetnie funkcjonujące i rozwijające się już od czasów antycznych miasto, które najczęściej znano pod nazwą Epidamnos, w wiekach średnich było częściej określane przez greckojęzycznych mieszkańców cesarstwa bizantyńskiego jako Dyrrachion (w źródłach łacińskich, starofrancuskich wymieniano je jako Durachium, Duracium. Duras albo Durazzo, przez pobliskich zaś Słowian nazywane Drač), po 1005 r. zostało centralnym ośrodkiem bizantyń­skiej prowincji, w której skład weszły ziemie obecnej Albanii i zachodniej Macedo­nii.
[Od Autora]

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka

Wspomaganie_rozwoju_mowy_dziecka.jpg.JPG

E. M. Skorek, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka, s. 96, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 202, cena: 5,25 zł Nakład wyczerpany!!!

 
Rozwój mowy dziecka przebiega etapami. U prawidłowo rozwijającego się dziecka etapy te następują po sobie w ściśle określonym czasie, nie ma też potrzeby stosowania specjalnych ćwiczeń logopedycznych stymulujących rozwój mowy. Wystarczy, aby dziecko wzrastało w atmosferze pełnej życzliwości i miłości dorosłych posługujących się w poprawny sposób językiem, który ma przyswoić. Choć warunek ten wydaje się niezbyt wygórowany, to jednak coraz trudniej dotrzymać, na co niewątpliwy wpływ maja przemiany życia ekonomiczno-gospodarczego, w którym przyszło nam żyć.
 
[Ze Wstępu]

Książka o książkach

Książka_o_książkach.jpg.JPG

E. Józefowski, Książka o książkach, s. 107, B5, oprawa broszurowa, książka ilustrowana, Zielona Góra 1999, cena: 2,10 zł  (nakład wyczerpany)

 
W niniejszej publikacji próbuję usystematyzować tę część mojej aktywności twórczej, która przybrała formę książki. O tym, jak szeroki jest zakres mojego rozumowania tego pojęcia, świadczy zakwalifikowanie do niego warsztatów twórczych z dziećmi lub dorosłymi, w czasie których powstaje obiekt książkowy, niekoniecznie przypominający w sposób oczywisty przedmiot nazywany książką. Książka artystyczna wyznaczyła jednak dla książki inną przestrzeń swobodną i pełną wolności, przez to nieograniczoną, bo znajdującą się w nieustannym procesie – tak jak pojęcie i praktyka sztuki. Tradycjonalizm formy większości moich autorskich książek plastycznych – zaopatrzony w tekturowe okładki spinające sekwencyjne obrazy – kartki z tekstem lub bez niego, prowokuje mnie do eksperymentowania z formą książki w czasie zajęć warsztatowych. (...) Opisując je mniej lub bardziej szczegółowo, chcę przybliżyć nigdy wcześniej nie scalony nurt poszukiwań kształtu książki jako wizualnego sposobu zapisu emocji i refleksji w formie najbliższej ich przeżywaniu.
 [Autor]

Historyczne spotkania Polaków i Niemców. Dialog niemieckich i polskich historyków

HISTORIA

hist_spotkania.jpg

Historyczne spotkania Polaków i Niemców. Dialog niemieckich i polskich historyków. Historische begegnungen zwischen Deutschen und Polen im Gesprach deutscher und polonischer Historiker, red. Joahim Kuropka, Hieronim Szczegóła, s. 277, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK–LIT Verlag, Zielona Góra–Vechta 2001, ISNB 83-7268-052-3, ISBN 3-8258-4405-6, 1,05 zł (nakład wyczerapany)


Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej i rozpad ZSRR stworzyły nowe uwarunkowania, lecz także wyzwania dla stosunków polsko-niemieckich. Zachodnia granica Polski stała się granicą nie tylko pomiędzy dwoma państwami, lecz także pomiędzy Polską a Europejska Wspólnotą Gospodarczą, później Unią Europejską. Bezpośrednio po przełomie 1989 i 1990 r. pojawiały się pytania: czy nowa granica polsko-niemiecka nie stanie się barierą, która w sposób trwały podzieli Europę na cywilizację dobrobytu i cywilizację niedoboru? Czy Odra nie będzie wyznaczała nowej „żelaznej kurtyny" pomiędzy bogatym Zachodem a biednym postkomunistycznym Wschodem?

Pytania takie, ważniejsze naturalnie dla Polaków, pojawiały się nieuchronnie - i tak jest w wielu środowiskach nadal - w tle dyskusji nad nowym kształtem i rolą stosunków polsko-niemieckich w zmienionych warunkach politycznych i gospodarczych. Od początku lat dziewięćdziesiątych było coraz bardziej oczywiste, że pol­sko-niemiecka współpraca, w tym także w strefie przygranicznej, odegra poważną rolę na drodze Polski do Wspólnot Europejskich i - szerzej - procesów integracyj­nych w Europie.
Proces kształtowania i rozwoju stosunków polsko-niemieckich nie może się dokonać w sposób automatyczny, w efekcie tylko samego rozszerzania wzajemnych kontaktów gospodarczych. Wręcz kluczowym wyzwaniem stały się działania na rzecz uporania się ze złożoną polsko-niemiecka przeszłością historyczną. Przeszłość ta -pełna dramatycznych konfliktów i walk - do dnia dzisiejszego odbija się w sposób negatywny na potocznym myśleniu Polaków o Niemcach i odwrotnie. Minione z górą pięćdziesiąt lat pokoju nie zmieniło faktu, że w świadomości historycznej obu narodów przetrwały negatywne skojarzenia, urazy i uprzedzenia. Utrwalały się one na mocy żywiołowej tradycji, ale także w efekcie celowych działań propagando­wych, działań, w których swą niechlubną rolę odegrali także historycy, zarówno nie­mieccy, jak i polscy.
[Ze Wstępu]

Jakość środowiska pracy i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka w systemach technicznych

Jakość_środowiska_pracy_i_jej_wpływ_na_funkcjonowanie_człowieka_w_systmach_technicznych.jpg.JPG

K. Wasińska, Jakość środowiska pracy i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka w systemach technicznych, s. 184, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 1999, cena: 1,05 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Ostatnie dziesięciolecia rozwoju nauk technicznych wskazują, że nastąpił przełom w podejściu do rozwiązywania problemów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Osiągnięto etap, w którym stało się konieczne integrowanie i systematyzowanie wiedzy gromadzonej w różnych dziedzinach, leżących daleko od tradycyjnego konstruowania obiektów technicznych. Wydajność bezpośredniej pracy ludzkiej w zakresie wytwarzania dóbr materialnych jest niezmiernie ograniczona i mała, toteż od zarania dziejów człowiek starał się dobierać i wymyślać różne narzędzia, dzięki którym mógł zwiększyć wydajność. Podstawowym motywem budowy narzędzi i maszyn jest ułatwienie pracy i zwielokrotnienie jej wydajności. Użyteczne działanie maszyn uzewnętrznia się najczęściej jako przetwarzanie materii, realizowane w układzie roboczym maszyny. Sterowanie układem roboczym jest realizowane przez przetwarzanie informacji z udziałem człowieka lub automatycznie. W projektowaniu procesów technologicznych istnieją wielorakie sprężenia i uwarunkowania, które muszą uwzględniać wiele czynników otaczającego świata.
 
[Ze Wstępu]

O języku poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego

O_języku_poezji_T._Łady-Zabłockiego.jpg.JPG

J. Brzeziński, O języku poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego, s. 90. A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2001, cena: 1,05 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Celem niniejszej pracy jest próba ujawnienia najważniejszych właściwości językowo-stylistycznych utworów literackich Tadeusza Łady-Zabłockiego. (...) Niniejszy wywód stanowi kolejny etap badań nad różnostylistycznymi tendencjami literatury przełomu XVIII i XIX wieku.
[Ze Wstępu]

Problemy wykonawcze muzyki współczesnej

Problemy_wykonawcze_muzyki_współczesnej.jpg.JPG

I. Marciniak (red.), Problemy wykonawcze muzyki współczesnej, s. 187, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 1998, cena: 1,05 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Muzyka polskich kompozytorów współczesnych jest odbiciem wszystkich tendencji stylistycznych, jakie pojawiły się w muzyce europejskiej i światowej w XX wieku. Wielu kompozytorów cechuje dążność do łączenia różnych stylów, ale są i tacy, którzy poszukują indywidualnych dróg wypowiedzi artystycznej, wykorzystując w tym celu znane i uznane techniki kompozytorskie, wnosząc doń nowe wartości. Tworzą więc równocześnie kompozytorzy, których dzieła zaliczyć można do stylu neoklasycznego czy neotonalnego bądź awangardy muzycznej. Tak powstały dzieła będące wyrazem indywidualnego stylu kompozytora, jego wrażliwości i talentu. Nowe dzieła to także nowe środki wyrazu artystycznego, nowoczesna notacja oraz poszukiwanie innych niż dotychczas możliwości brzmieniowych. Każdy utwór stanowi zatem odrębny przedmiot analizy problemów wykonawczych.
[Ze Wstępu]
 
 
 

Literatura – badacz – krytyk

literatura_dutka.JPG

C. Dutka, Literatura – badacz – krytyk, s. 284, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2000, cena: 2,10 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Recenzowana książka (…) na tle polskiego piśmiennictwa teoretyczno-literackiego i metodologicznego jest (zdaniem recenzenta) zjawiskiem unikalnym
[Jan Trzynadlowski]
 
Książka – lubo niejednokrotnie kontrowersyjna – napisana i skomponowana przejrzyście, operująca imponującą erudycją – należy w polskim piśmiennictwie naukowym do istotnie ważnych w zakresie problematyki nb. nieczęsto w takim zakresie u nas uprawianej.
[Ireneusz Opacki]
 
…tropi, kolekcjonuje, analizuje przede wszystkim podobieństwa sądów, chwytów, wreszcie ról w społecznej komunikacji.
[Edward Balcerzan]
 
Przedmiot pracy dyktował wybór metody, a także języka opisu. (…) Wykorzystując nowoczesne instrumentarium naukoznawcze Czesław P. Dutka włączył te spory w aktualność humanistyki końca XX wieku. To także efekt starej prawdy, że badacz-historyk nie może uciec od własnej historyczności i że światło zawsze pada na nas – na przeszłość.
[Zbigniew Bauer]

Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej

Strategie_radzenia_sobie_z_obciążeniem_psychicznym_w_pracy_zawodowej.jpg.JPG

T. Rongińska, W. A. Gaida, Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej, s. 79, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2003, cena: 5,25 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Funkcjonowanie człowieka w środowisku zawodowym determinują wielorakie czynniki, wśród których znaczącą rolę odgrywają kompetencje fachowe, stosunek do pracy, sposoby radzenia sobie z problemami zawodowymi, a także emocjonalne ustosunkowanie się do swej roli zawodowej. Ostatnie przejawia się w przeżywaniu i wartościowaniu skuteczności własnego działania, zwłaszcza w zakresie oczekiwań sukcesów lub porażek. Praca może być źródłem satysfakcji i samorealizacji, ale również frustracji, niezadowolenia, poczucia niespełnionych marzeń. Szczególnie w zawodach związanych z pracą z ludźmi aspekt emocjonalny determinuje efektywność działania pracownika, albowiem o jakości kontaktów interpersonalnych w znacznym stopniu decydują towarzyszące im uczucia jako indywidualna ocena własnych relacji z innym człowiekiem. Poszukiwanie czynników sprzyjających zdrowiu jednostki jednocześnie powinno służyć wcześniejszymi słowy głównym celem podobnych działań jest analiza wewnętrznych i zewnętrznych warunków pracy kreujących „zdrowe pole życiowe” jako przeciwieństwo do „pola życiowego obciążonego ryzykiem zdrowotnym”.
[Wstęp]

Obliczanie konstrukcji żelbetowych w oparciu o model materiału nieliniowo-sprężystego

Obliczanie_konstrukcji_żelbetonowych.jpg.JPG

J. Wranik, Obliczanie konstrukcji żelbetowych w oparciu o model materiału nieliniowo-sprężystego, s. 68, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2003, cena: 2,10 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
W pracy przedstawiono metody analizy nieliniowo sprężystej w zastosowaniu do obliczania sił wewnętrznych w statycznie niewyznaczalnych układach żelbetonowych prętowych oraz w płytach i w tarczach, na bazie fizycznie nieliniowego prawa materiałowego, bez uwzględnienia możliwości utworzenia się sfery uplastycznienia. Podstawowe równania nieliniowej teorii sprężystości przedstawiono w notacji operatorowej i podobnie przedstawiono niektóre metody iteracyjne. W zasadniczej części pracy przedstawiono sposoby wyznaczania sztywności prętów żelbetowych dla podstawowych przypadków wytężenia pręta dla obu faz pracy betonu oraz algorytmy procesów iteracyjnych dla niektórych przypadków wytężenia i systemów układu prętowego. Metodę obliczania zilustrowano dwoma przykładami dla oddziaływań bezpośrednich i pośrednich.
 [Steszczenie]

Osobliwości języka poezji Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej

Osobliwości_jezyka_poezji.jpg.JPG

J. Brzeziński, Osobliwości języka poezji Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, s. 147, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2003, cena: 2,10 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Praca ma ujawnić cechy poezji Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej. Wydany drukiem zbiorek wierszy autorki umożliwia wykrycie wielu zjawisk językowych, szczególnie leksykalno-stylistycznych, tkwiących w tekstach poetki. Syntetyczne ujęcie w zwartym opracowaniu osobliwości wypowiedzi wierszowanej, jej różnorodnych i niekiedy ciekawych elementów stylotwórczych jest jak najbardziej uzasadnione.
[Ze Wstępu]

Łużyce w polskiej literaturze historycznej XIX wieku i okresu międzywojennego

łużyce.JPG

G. Wyder, Łużyce w polskiej literaturze historycznej XIX wieku i okresu międzywojennego, s. 208, B5, oprawa broszurowa Zielona Góra, cena: 5,25 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)


Losy Łużyczan i Łużyc na przestrzeni dziejów pozostają w dużej mierze poza świadomością Polaków. Często jedynie mieszkańcy terytoriów graniczących z Niemcami uświadamiają sobie, że obszary te zamieszkuje ludność słowiańska, a wiedzę o tym czerpią z wojaży do Budziszyna czy Chociebuża, gdzie przybysz napotyka dwujęzyczne nazwy miejscowości.
Łużyce - po górnołużycku Łužica, po dolnołużycku Łužyca - to obecnie nazwa duże­go terytorium nad Sprewą i Nysą. Jak wyjaśniał Zdzisław Stieber, etymologia nazwy jest jasna: od łuža - 'bagno, mokradło', dawne bowiem Łużyce, podobnie jak i znaczna część dzisiejszych (dolnołuż. Błota, niem. Spreewald) to obszar bagienny. Pierwotnie terminem tym określano tylko obszar plemienia Łużyczan, pozostałe zaś części obecnych Łu­życ nosiły nazwy innych zamieszkujących te tereny plemion: Selpuli, Nice, Zara, Zagost i Milczanie. Termin w dzisiejszym tego słowa znaczeniu powstał dopiero w XV wieku. Przedtem Łużycami (die Lausitz) nazywano tylko obecne Dolne Łużyce, a Łużyce Górne nazywały się Milskiem, krajem Milczan lub krajem Budziszyńskim (pagus Budissin). Nazwę Łużyc i Łużyczan wprowadził do polskiego słownictwa geograficznego i histo­rycznego w 1884 roku Alfons Parczewski.
[Ze Wstępu]

Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918-1939

FILOLOGIA POLSKA

Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918-1939, red. Leszek Jazownik, s. 232, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra 1998, ISBN 83-86832-72-X, 1,05 zł (nakład wyczerpany)

Zgłębienie przeszłości nakazuje względy poznawcze. Tylko bowiem w kontekście minionych koncepcji możliwe staje się uzmysłowienie własnych przesądzeń oraz uświadomienie sobie zarówno rozmiaru myślowych kontynuacji, jak też dokonywanych wspoółcześnie badanych przełomów. Jednakowoż potrzebę wmyślenia się w przeszłość dyktują także

[Fragment Wstępu]

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY