Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego



 
 
Nowości

Aktualna oferta nowości wydawniczych

„Filologia Polska”, 2016 (2)

FILOLOGIA POLSKA

fp_2016_2.jpg

„Filologia Polska, 2016 (2), Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, red. Marta Ruszczyńska, Piotr Kładoczny, B5, oprawa miękka, s. 508, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, ISSN 2450-3584; 30,00 zł


Do rąk czytelników oddajemy drugi zeszyt „Filologii Polskiej”. Wzorem pierwszego numeru tom stanowi wieloautorską monografię. Tym razem poświęcono ją życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Szesnaście rozpraw niewątpliwie poszerza wiedzę o naszym największym wieszczu. Autorzy studiów reprezentują krajowe ośrodki naukowe związane ze stolicą i Zieloną Górą. Afiliacje wskazują Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Zielonogórski. Publikowane prace, spisane piórami literaturoznawców oraz lingwistów, złożyły się na cztery odrębne części: a) Wokół biografii i słowiańskiego tematu, b) W kręgu Pana Tadeusza, c) Zbliżenia intertekstualne, d) Konteksty i interpretacje. Różnorodne ujęcia pozwoliły między innymi na namysł nad kilkoma wątkami myśli historiozoficznej Mickiewicza, fragmentami jego dorobku piśmienniczego, epopeją narodową, Dziadami, balladami. Wprawdzie dominują w zeszycie szkice skoncentrowane na jednostkowych fenomenach, jednakże nie brakuje również prób o charakterze bardziej syntetycznym.



Pobierz Spis treści
Pobierz Słowo wstępne
Pobierz Wprowadzenie
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Transformacja gmin obszaru metropolitalnego Poznania

URBANISTYKA

borucinska_transformacja.jpg

Hanna Borucińska-Bieńkowska, Transformacja gmin obszaru metropolitalnego Poznania, A4, oprawa twarda, s. 158, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-267-9; 39,00 zł


Niniejsza praca jest kontynuacją badań nad kierunkami rozwoju gmin aglomeracji – prowadzonych na przykładzie aglomeracji poznańskiej. Rozszerzenie terytorialne zakresu badań na gminy obszaru metropolitalnego jest wynikiem procesów metropolizacji przestrzeni, niezależnie od tego, czy jest to zjawisko odrębne, czy związane z szybkim wzrostem znaczenia dużych struktur miejskich we współczesnej gospodarce. Podjęte badania przedstawiają próbę pokazania wzajemnych, wybranych, zdaniem autorki istotnych dla celu pracy, powiązań środowiska przyrodniczego, historycznego i zasobów kultury materialnej oraz relacji funkcjonalnych, przestrzennych, społecznych i gospodarczych zachodzących między gminami tworzącymi obszar metropolitalny. Rozwój miasta-metropolii jest warunkiem uruchomienia procesu metropolizacji otaczającej przestrzeni.



Pobierz Spis treści
Pobierz Wprowadzenie
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Dymorfizm płciowy w morfologii ciała kandydatów i kandydatek wychowania fizycznego w grupach o jednakowej wysokości ciała

tatarczuk_dymorfizm.jpg

Józef Tatarczuk, Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, Dymorfizm płciowy w morfologii ciała kandydatów i kandydatek wychowania fizycznego w grupach o jednakowej wysokości ciała, B5, oprawa miękka, s. 120, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-277-8; 46,00 zł


Dwupostaciowość organizmów, przejawiająca się zróżnicowaniem morfologicznym, fizjologicznym, psychicznym i społecznym mężczyzn i kobiet, określane mianem „dymorfizm” jest zjawiskiem powszechnie znanym i dla większości cech ulegającym ontogenetycznym wahaniom.
Dymorfizm płciowy jako zjawisko w świecie przyrody budzi zrozumiałe zainteresowanie świata nauki oraz innych dziedzin życia, np. ergonomii, przemysłu odzieżowego, obuwniczego itp. Różnice morfofunkcjonalne między mężczyznami i kobietami wynikają z odmiennych funkcji związanych z przedłużeniem gatunku. Po urodzeniu różnice te są stosunkowo małe, lecz w większości cech już zaznaczone. W procesie ontogenetycznego rozwoju narastają szczególnie silnie w okresie dojrzewania płciowego, a w okresie starości ich wyrazistość zaciera się [Drozdowski 1997]. Odrębność płciowa w budowie kobiet zaznacza się między innymi swoistym typem otłuszczenia, niżej położonym środkiem ciężkości ciała, innymi jego proporcjami, krótszymi dźwigniami. Zróżnicowanie morfologiczne przejawia się przede wszystkim w masie ciała, wymiarach, proporcjach, składzie tkankowym ciała. Wśród licznych opracowań zajmujących się problematyką dymorfizmu płciowego bardzo rzadko podejmowano to zagadnienie w grupach dorosłych mężczyzn i kobiet o identycznej wysokości ciała.
Wśród nielicznych prac należy wymienić opracowanie Gworysa i wsp. [2010; Malinowskiego i wsp. 2012], którzy badali różnice cech antropometrycznych wśród dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat.
Obserwacje proporcji ciała w ujęciu dymorficznym reprezentatywnych grup są interesujące nie tylko ze względów teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznym. Można spodziewać się, że wyjaśniłyby one miedzy innymi zagadnienia dotyczące zakresu i kierunku zróżnicowania międzypłciowego cech strukturalnych i funkcjonalnych u osobników dorosłych, o identycznej wysokości ciała, ale też dostarczyłyby informacji, czy zawsze kierunek zróżnicowania płciowego badanych cech jest bardziej wyrazisty u mężczyzn.
Celem niniejszej monografii jest określenie wielkości dymorfizmu płciowego w morfologii ciała przyszłych studentów wychowania fizycznego w grupach o jednakowej wysokości ciała. [Autorzy]


Pobierz Spis treści
Pobierz Wprowadzenie
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością fizyczną

SEKSUOLOGIA

izdebski_psychoseksualne_Strona_1.jpg

Zbigniew Izdebski, Alicja Długołęcka, Dariusz Radomski, Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością fizyczną, B5, oprawa twarda, s. 516, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-242-6; 59,00 zł


Do niedawna, nie tylko w Polsce, osoby z niepełnosprawnością były traktowane wręcz jako aseksualne. Powodowało to nie tylko brak akceptacji dla wszelkich form manifestacji potrzeb seksualnych podejmowanych przez osoby z niepełnosprawnością oraz nieuwzględnianie w programach wspierania tych osób i procedurach medycznych problematyki seksualności, ale także brak badań zmierzających do sporządzenia diagnozy seksualności osób z niepełnosprawnością.
Celem projektu badawczego „Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w relacjach z otoczeniem społecznym” było dokonanie kompleksowej i wielowymiarowej analizy jakości funkcjonowania psychoseksualnego tych osób w Polsce, która pozwoliłaby określić psychologiczne, społeczne, pedagogiczne oraz medyczne determinanty życia seksualnego osób z niepełnosprawnością oraz ich relacji z otoczeniem.


Pobierz Spis treści
Pobierz Wprowadzenie
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Kontakty językowe w komunikowaniu, „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015”

JĘZYKOZNAWSTWO

zsj_2015.jpg

Kontakty językowe w komunikowaniu, „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015”, red. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, B5, oprawa miękka, s. 398, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, ISSN 2299-4572 ISBN 978-83-7842-261-7 ; 36,00 zł


Tom Kontakty językowe w komunikowaniu jest kontynuacją cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą komunikacją językową, który został zainicjowany w Zakładzie Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2009 roku refleksją nad normą w komunikowaniu. W kolejnych książkach podejmowaliśmy charakterystykę dalszych ważnych dla współczesnej nauki o komunikowaniu pojęć. W 2012 roku ukazała się wieloautorska monografia Świadomość językowa w komunikowaniu, a dwa lata później w serii wydawniczej „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze” opublikowaliśmy Tożsamość w komunikowaniu. Prezentowany tom jest efektem współpracy Zakładu Komunikacji Językowej z Instytutem Germanistyki i Katedrą Anglistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim; zawiera publikacje polsko-, niemiecko- i angielskojęzyczne. Znajdują się w nim artykuły wielu badaczy zainteresowanych kontaktami językowymi – w zróżnicowanym rozumieniu, ze zmiennych perspektyw i mieszczących się w rożnych paradygmatach badawczych.


Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

American Literature and Intercultural Discourses, „Scripta Humana” tom 7

FILOLOGIA ANGIELSKA

sh_7.jpg

American Literature and Intercultural Discourses, „Scripta Humana” tom 7, red. Agnieszka Łobodziec, Iwona Filipczak, B5, oprawa miękka, s. 168, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, ISBN978-83-7842-271-6, ISSN2353-1681; 14,00 zł


This volume presents American literature as a field inviting varied intercultural discourses. […] History demonstrates that America as a nation was repopulated by non-natives arriving in the New World voluntarily, in search of freedom, or involuntarily, in bondage. […] Notwithstanding that disparate individual social and political status, the experiences of all newcomers in the New World have commonality in terms of mainly confrontation with differing cultures and the resultant endeavors to cultivate and maintain group cultural heritage, i.e.customs, literary traditions, oral traditions, religious beliefs, rituals, value systems, philosophies, music, paintings, and languages. […] The studies undertaken and presented by the authors within this volume encompass a wide spectrum of American literary intercultural discourses.


Pobierz Table of contents
Pobierz Introduction
Pobierz fragment
Pobierz fragment

W kręgu badań postmodernistycznych

FILOLOGIA POLSKA

slowacki_2.jpg

W kręgu badań postmodernistycznych, red. Marta Ruszczyńska, Jakub Rawski, „Słowacki i wiek XIX”, t. 2, B5, oprawa miękka, s. 176, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-249-5; 24,00 zł


Drugi tom studiów „Słowacki i wiek XIX” stanowi kontynuację i rozwinięcie problematyki zawartej w tomie pierwszym. Przede wszystkim jednak otwiera nową perspektywę odczytań twórczości wieszcza zainspirowaną postmodernistycznymi badaniami nad spuścizną Słowackiego. Pomieszczone w nim studia łączy kilka przewijających się wątków interpretacyjnych. Wśród nich wyróżnia się refleksja nad zjawiskiem szeroko rozumianego Innego, dotykając w dramatach, choć nie tylko, rozpoznania i interpretacji różnie definiowanej kobiecości. Drugi nurt to próba „odnawiania znaczeń”, w obrębie której twórczość Słowackiego została pokazana w nowym świetle, odczytana komparatystycznie oraz także poza literaturoznawczym dyskursem. Autorom przeświecał cel prezentacji twórczości Słowackiego na miarę współczesności, a w ostatecznym rachunku również jako lekturowego zwornika istotnego dla zrozumienia całego XIX wieku.


Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Mit i gest. Bohater kordianowski prozy rozrachunków inteligenckich

FILOLOGIA POLSKA

dutka_mit.jpg

Czesław P. Dutka, Mit i gest. Bohater kordianowski prozy rozrachunków inteligenckich, s. 268, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-262-49; 29,00 zł


[Jest to książka] zasługująca na szerszy rezonans i większą liczbę czytelników. W rozważaniach nad bohaterami Brandysa, Dygata, Kisielewskiego, Hertza (ale także Kijowskiego lub filmowymi postaciami Wajdy) Czesław P. Dutka rozszerzył i uzupełnił obserwacje, które sformułował swego czasu Wyka, a które w innym niż Wykowe ujęciu zaprezentowała Marta Piwińska […]. W książce tej bowiem kordianowe zachowania bohaterów powojennej prozy rozrachunków inteligenckich wpisane zostały nie tylko – jak to bywa najczęściej – w stereotyp tradycji literackiej wywiedzionej z romantyzmu, ale także w stereotyp zachowań społecznych uwarunkowanych uniwersalnym elementom gry kulturowej. Autor pokazał więc, jak teatr literatury nakłada się na teatr zachowań ludzkich, jak gest staje się ekspresją nie tylko światopoglądu, ale także konwenansu. W książce tej (czego nie odnajdziemy w innych tekstach poświęconych przez badaczy prozie „rozrachunków inteligenckich”) zarysowane zostały „przedłużenia” inteligenckich kompleksów i „kordianizm” w dziełach literackich i filmowych powstałych grubo później niż epoka Jeziora Bodeńskiego lub Drewnianego konia.

[Andrzej Z. Makowiecki]


Pobierz Spis treści
Pobierz Wprowadzenie
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Relacje. Studia z nauk społecznych”

PEDAGOGIKA

relacje_1.jpg

„Relacje. Studia z nauk społecznych”, nr 1/2016, red. Zdzisław Wołk, s. 230, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISSN 2543-5124; 20,00 zł


Półrocznik, którego pierwszy numer przedkładamy Czytelnikom, jest rezultatem inicjatyw mających na celu upowszechnienie zróżnicowanego dorobku naukowego wypracowanego na wydziale przez badaczy z obszarów pedagogiki, socjologii i psychologii. Nie zamierzamy jednak ograniczyć się do publikowania wyłącznie prac powstałych w naszym środowisku. Zapraszamy do zaprezentowania swoich tekstów również autorów spoza ośrodka zielonogórskiego, także z zagranicy.


Pobierz Spis treści
Pobierz Od Redakcji
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Zarządzanie czasem wolnym w warunkach współczesnej cywilizacji

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

zdaniewicz_zarzadzanie.jpg

Magdalena Zdaniewicz, Zarządzanie czasem wolnym w warunkach współczesnej cywilizacji, s. 268, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-251-8; 37,00 zł


Pomysł napisania książki [...] uważam za niezwykle cenny, w uwarunkowaniach współczesnej cywilizacji [...], w której człowiek (w tym zwłaszcza człowiek dorosły) „uwikłany” jest w wiele różnorodnych, dynamicznie zmieniających się procesów i często stresogennych sytuacji, czas wolny (a zwłaszcza jego efektywne spożytkowanie) jest oprócz pracy zawodowej niezwykle ważnym zagadnieniem wymagającym permanentnych badań i poszukiwania efektywnych sposobów jego zagospodarowania. Chociaż w literaturze zagadnienie to zostało stosunkowo dobrze odnotowane, to w mojej opinii nadal zasługuje na uwagę i powinno być przedmiotem licznych badań i analiz. Podjęta przez autorkę próba nowego spojrzenia na wiele aspektów tej problematyki jest właśnie jednym z przykładów takich badań i analiz.

[Prof. Czesław Plewka]


Pobierz Spis treści
Pobierz Przedmowa
Pobierz fragment
Pobierz fragment

From Oppressive Patriarchy to Alternative Masculinity

FILOLOGIA ANGIELSKA

lobodziec.jpg

Agnieszka Łobodziec, From Oppressive Patriarchy to Alternative Masculinity: Black Men and Violence in African American Womanist Novels, s. 292, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-255-6; 35,00 zł


The study covers an impressively large body of representative novels written by four major African American women writers from the early 1980s onward. Instead of offering individual readings of the novels, the study adopts the more demanding approach of presenting the material under shifting thematic perspectives, at the same time contextualizing it with the findings of historical, sociological, criminological as well as musicological research. The approach is thus particularly apt to give the reader a sense of the multi-dimensional qualities of the texts under discussion.

[Prof. Kurt Müller]


Pobierz Spis treści
Pobierz Introduction
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Dyskursy Młodych Andragogów”, R. 17

PEDAGOGIKA

dma_17.jpg

„Dyskursy Młodych Andragogów”, red. Małgorzata Olejarz, R. 17, s. 428, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISSN 2084-2740; 48,00 zł


DYSKURS ANDRAGOGICZNY
Paweł Rudnicki, Edukujące organizacje pozarządowe jako miejsca pracy. Neoliberalne uwikłania trzeciego sektora
Alicja Jurgiel-Aleksander, Jolanta Dyrda, Uzasadnienia indywidualnych sukcesów i porażek życiowych w biografii jako pretekst do rozumienia znaczenia uczenia się. Analiza wrażliwa na konteksty
Przemysław Szczygieł, Podmiot w neoliberalizmie – kilka refleksji krytycznych
Anna Bilon, Potwierdzanie efektów uczenia się w Portugalii. Kontekst – geneza – praktyki
Małgorzata Rosalska, Przywództwo w edukacji dorosłych. Wybrane konteksty
Agata Chorościn, Znaczenia tutoringu dla uczenia się dorosłych. Studium przypadku
Marcin Muszyński, Zmiana pola znaczeń pojęcia „edukacja osób starych”
Joanna Kłodkowska, „Going native” jako proces stawania się badaczem terenowym. Refleksje na marginesie badania środowiska życia osób starszych
Katarzyna Sygulska, Poczucie sensu życia osób starszych – refleksje z badań

DYSKURS PORADOZNAWCZY
Daria Zielińska-Pękał, Interakcyjność w poradnictwie – nowe spojrzenie
Marcin Szumigraj, Kompetencje doradcy w autopercepcji studentów
Marzanna Farnicka, Zmiany oczekiwań przyszłościowych jako przejaw integracji społecznej beneficjentów placówek pomocy społecznej
Marian Janusz Tagliber, Inny/Inni w Domu Pomocy Społecznej
Adrian Tabaczuk, Krzysztof Wąż, Artur Doliński, Ryzykowne zachowania seksualne zawodowych kierowców. Wyzwanie dla poradnictwa i profilaktyki

DYSKURS ANIMACJI KULTURY
Ewelina Konieczna, Senior w kulturze – kultura dla seniora. O kulturowym wzbogacaniu człowieka starszego
Julia Kluzowicz, Codzienność jako materia działalności animatora kultury
Jolanta Skutnik, Kompetencje kadr kultury – między użytecznością a mądrością
Łukasz Hajduk, Organizacje młodzieżowe na wsi – przestrzeń przygotowania do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym – na przykładzie Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
Edyta Mianowska, Studenci w kulturze nadmiaru. Profile aktywności medialnej a typologia uczestnictwa w świecie realnym i wirtualnym

DYSKURS GENDEROWY
Dorota Bazuń, Kobiety i mężczyźni w przestrzeni klubów fitness
Agnieszka Maj, Znaczenia nadawane otyłości. Analiza treści zawartych w czasopiśmie „Super linia” przeznaczonym dla osób zainteresowanych redukcją masy ciała
Pamela Lange, Kim są „veline”? Analiza roli kobiety jako ozdobnika we włoskich programach telewizyjnych na podstawie filmu dokumentalnego „Il corpo delle donne”
Joanna Dec-Pietrowska, Emilia Paprzycka, Społeczne konstruowanie cielesności i seksualności. Analiza wybranego kontekstu edukacji seksualnej
Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Tajemnice kobiecego ciała. Doświadczenia kobiet zmagających się z niepłodnością nieznanego pochodzenia
Agata Młynarska-Jurczuk, Wstyd jako emocja ucieleśniona – twarz, ciało i role płciowe w procesie społecznej konstrukcji wstydu
Wojciech Połeć, Ubierając się dla duchów. O roli płci (kulturowej), transwestytyzmu i cielesności w rytuałach szamańskich

REPLIKAC JE – Z MYŚLĄ O OBCOJĘZYCZNYM CZYTELNIKU
Alicja Jurgiel-Aleksander, Jolanta Dyrda, Explanations of individual successes and failures in the biographies as a reason to understand learning meanings. Context-sensitive analyses
Przemysław Szczygieł, Entity in neoliberalism – some critical reflections
Anna Bilon, Recognition of Prior Learning in Portugal. Context – origin – practices

SPRAWOZDANIA
Małgorzata Kutyła, XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra 18-21 maja 2015 roku


Pobierz Spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„In Gremium”, t. 10

POLITOLOGIA

in_gremium_10.jpg

„In Gremium”, t. 10, s. 306, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISSN 1899-2722, ISBN 978-83-7842-265-5; 33,00 zł



Artykuły
Diana Guarisco, Ossa Quirini. Romulus’ mortality and apotheosis between Caesar and Augustus Tiziana Carboni, Poeti in gara e pubblica rappresentazione: indagine epigrafica sui certamina poetarum
Krzysztof Benyskiewicz, Jan Długosz jako kronikarz dziejów Podniestrza w I połowie XII wieku
Kamil Wasilkiewicz, Posiadłości kameralne mistrzów baliwatu brandenburskiego joannitow na obszarze diecezji lubuskiej do końca XV wieku − zarys problematyki
Agnieszka Korczyńska, Rola i pozycja kobiety w staropolskich ekonomikach
Ireneusz Wojewódzki, Kampania 1814 roku we Francji w świetle „Gazety Krakowskiej”
Aleksandra Wesołowska, „Tyran prosi o rękę najładniejszej z niewiast polskich” − obraz małżeństwa Joanny Grudzińskiej i Wielkiego Księcia Konstantego w świetle pamiętników
Ewa Nodzyńska, „Sammlung Ogoleit”: Goethe, Faust, Bauer. Zielonogórski fragment kolekcji gorzowskiego księgarza
Sergiusz Łukasiewicz, Działalność Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w województwie wileńskim w latach 1930-1935
Rafał Brasse, O heroizmie etycznym idei słowa-czynu w poemacie Tadeusza Gajcego „Do potomnego”
Michał Trojanowski, Działania 2 Poznańskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza przeciwko grupom zbrojnym na terenie pogranicza
Artur Patrzylas, Totalitaryzm w historii kina science fiction Wioletta Husar, Cataluna como un estado? Rozważania wokół secesji Katalonii
Mirosława Szott, „Geografia otwarta”. Obraz wyśnionego miejsca w wierszach Wojciecha Śmigielskiego

Artykuły recenzyjne
Przemysław Szpaczyński, Porównanie Zygmunta III z Zygmuntem I. Na marginesie książki Jerzego Besali, Zygmunt I Stary i Bona Sforza, Poznań 2012, Zysk i S-ka, ss. 730
Przemysław Szpaczyński, Zygmunt III a Kościół w Rzeczypospolitej. Na marginesie książki Dariusza Kuźminy, Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej, ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 352
Małgorzata Mikołajczak, Pochwała inności
Małgorzata Mikołajczak, Z postmodernistycznego labiryntu do rzeczywistości. O praktykowaniu „lektury elementarnej”

Recenzje
Anna Marta Dworak, Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 256, Jakub Rawski

Sprawozdania
Odkrywanie krajobrazu Środkowego Nadodrza – sprawozdanie z projektu naukowo-badawczego, Joanna Kietlińska
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły − Jana Pawła II”, Krystian Saja


Pobierz Spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Przewodnik do ćwiczeń z fizyki budowli dla studentów Instytutu Inżynierii Środowiska

BUDOWNICTWO

jasiewicz_przewodnik.jpg

Marzena Jasiewicz, Oryna Słobodzian-Ksenicz, Przewodnik do ćwiczeń z fizyki budowli dla studentów Instytutu Inżynierii Środowiska, A4, oprawa miękka, s. 46, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-254-9; 7,00 zł



Zastosowanie w budownictwie materiałów, elementów i tworzyw sztucznych wymaga doskonałej znajomości ich właściwości fizycznych, a stosowanie różnorodnych rozwiązań technicznych musi poprzedzać badanie procesów fizycznych.
Całokształt wiedzy fizycznej związanej z budownictwem nosi nazwę fizyki budowli. W zakres badań fizyki budowli wchodzą takie dziedziny jak:
– termodynamika (zagadnienia związane z ciepłem i z jego przepływem),
– higrometria, wilgotność w przegrodach i powietrzu,
– akustyka, ochrona i walka z hałasem,
– optyka, oświetlenie pomieszczeń światłem sztucznym i słonecznym (zyski ciepła od słońca).
Oddajemy do rąk studentów Instytutu Inżynierii Środowiska pierwsze opracowanie przewodnika, w którym zawarte są podstawowe wiadomości z zakresu ochrony cieplnowilgotnościowej. Podstawowym celem przewodnika jest zgromadzenie danych (wzory, wykresy, tablice oraz przykładowe obliczenia związane z tematyką rozdziałów) niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń cieplnowilgotnościowych i oceny ich wyników. Opracowanie prezentuje stan prawny na luty 2016 roku.


Pobierz Spis treści
Pobierz Przedmowa
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych

PRAWO

malolepszy_zurkowska_wspolpraca.jpg

Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych, „Acta Iuridica Lebusana” vol. 3, red. Maciej Małolepszy, Aleksandra Żurakowska, B5, oprawa miękka, s. 262, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-264-8; 30,00 zł


Nie ulega wątpliwości, że instytucja pościgu transgranicznego dla swojego prawidłowego funkcjonowania wymaga pełnej jasności prawnej, tak by funkcjonariusze biorący udział w pościgu mieli absolutną pewność co do tego, czy mogą kontynuować pościg na terytorium innego państwa i jakie są ich kompetencje po drugiej stronie granicy. Pościg transgraniczny jest ze swojej natury dynamiczny; wymaga podjęcia natychmiastowych decyzji, czasem decyzja musi zostać podjęta w kilka sekund. By te decyzje były słuszne, funkcjonariusze muszą dysponować pewną wiedzą prawną. Zorganizowana konferencja miała służyć między innymi ustaleniu, które podstawy prawne są niejasne albo budzą wątpliwości natury konstytucyjnej, gdzie występują luki i co należy uczynić, by funkcjonariusze działający na terytorium innego państwa mieli pewność, że działają na podstawie i w granicach prawa. Niestety okazało się, że część obecnie obowiązujących regulacji jest różnie interpretowana przez obie strony, co w dłuższej perspektywie nie służy prawidłowemu funkcjonowaniu pościgów transgranicznych. Konieczne jest zatem dalsze doskonalenie podstaw prawnych tego instrumentu współpracy międzynarodowej. Niniejszy tom zawiera wiele propozycji, które mogą przyczynić się do rozwiązania występujących w praktyce problemów.


Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech

POLITOLOGIA

jarosz_kiec_samorzad_2.jpg

Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, red. Adam Jarosz, Olgierd Kiec, „Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji red. Adama Jarosza”, t. 2, B5, oprawa miękka, s. 346, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-228-0; 46,00 zł


Celem opracowania jest zaprezentowanie samorządu terytorialnego w obu państwach. Tom został podzielony na trzy części zawierające studia o strukturach samorządowych w obu krajach, wyłanianiu i formowaniu się aktorów oraz działaniu samorządów. Prezentowane analizy zawierają refleksje zarówno historyczne, jak i dotyczące nowych zjawisk zachodzących na szczeblu lokalnym. Szczególnie ważne i cenne jest w tym kontekście skonfrontowanie doświadczeń polskich i niemieckich. Niemcy są krajem, gdzie częściowo samorządy funkcjonują od końca drugiej wojny światowej, a częściowo zostały odtworzone w ramach procesu transformacji ustrojowej po latach 1989-1990. Ze względu na bliskość kulturową i podobieństwo stosowanych rozwiązań z jednej strony mogą być one inspiracją dla polskich samorządów, z drugiej zaś zaobserwować można, jak różnorodne rozwiązania sprawdzają się w praktyce.


Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Mieczysław Wallis i Henryk Elzenberg o sztuce i moralności

FILOZOFIA

zegzula_wallis.jpg

Mieczysław Wallis i Henryk Elzenberg o sztuce i moralności (na podstawie korespondencji wzajemnej), red., oprac. krytyczne i przypisy Joanna Zegzuła-Nowak, A5, oprawa miękka, s. 70, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-252-5; 12,00 zł


Zielonogórscy etycy i historycy filozofii opublikowali dotychczas monografie poświęcone m.in. Marii Ossowskiej, Antoniemu Kępińskiemu, Tadeuszowi Kotarbińskiemu, Henrykowi Elzenbergowi, Józefowi Tischnerowi, Wincentemu Lutosławskiemu oraz Stefanowi Pawlickiemu. Prezentowane opracowanie stanowi efekt kolejnych badań z tego zakresu. Jego treść przedstawia autorskie opracowanie niepublikowanych dotąd listów Mieczysława Wallisa i Henryka Elzenberga. Korespondencja ta stanowi świadectwo bliskiej relacji łączącej obu uczonych zarówno na niwie prywatnej, jak i naukowej. Analizując listy oraz losy obu filozofów, można postawić tezę, że łącząca ich relacja przetrwała próbę czasu w znacznej mierze dlatego, a może właśnie jedynie dzięki temu, że obaj prowadzili ze sobą systematyczną korespondencję. Ich znajomość, która szybko przerodziła się w bliską przyjaźń, trwała od 1923 roku aż do śmierci Elzenberga w 1967 roku. Ich korespondencja, obejmująca lata 1929-1966, zawiera ponad tysiąc stron zachowanych listów.


Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Kształcenie wokalne

MUZYKA

tarasiewicz_ksztalcenie.jpg

Kształcenie wokalne, red. Bogumiła Tarasiewicz, B5, oprawa twarda, s. 414, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-246-4; 38,00 zł


Książka składa się z pięciu części. Pierwsza zawiera materiały dotyczące ogólnych tendencji we współczesnym podejściu do kształcenia wokalnego, elementów techniki wokalnej, sposobów kształcenia głosu w oparciu o wyobraźnię dźwiękową i świadomość ciała. Mieszczą się tu także teksty podejmujące zagadnienia kształcenia różnych rodzajów głosów, emisji głosu u osób starszych oraz przedstawiające podejście do pracy nad głosem w innych krajach (Słowacja, Bułgaria, Stany Zjednoczone). W drugiej części znalazły się artykuły odnoszące się do metod historycznych oraz prezentujące wybitnych pedagogów śpiewu. Ich lektura pozwala wysnuć wniosek, iż bez względu na moment historyczny myślano o możliwie najdoskonalszych metodach pracy nad głosem. W części trzeciej autorzy podejmują zagadnienia nowych wyzwań, jakie stawiane są zarówno przed głosem ludzkim jako instrumentem muzycznym, jak i przed śpiewakiem artystą i nauczycielem. W części czwartej zawarto rozważania na temat zagrożeń i patologii głosu. Pojawia się tu zarówno perspektywa foniatry, jak i rehabilitanta (wokalisty i logopedy). W części piątej znalazły się artykuły podejmujące zagadnienie kształcenia wokalnego z perspektywy śpiewaka – pieśniarza.


Pobierz Spis treści
Pobierz Od Redaktora
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Scripta Humana”, t. 5

FILOLOGIA POLSKA

sh_5.jpg

„Scripta Humana”, t. 5: Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem, red. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka, B5, oprawa twarda, s. 404, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-230-3, ISSN 2353-1681; 37,00 zł


Na czym polega fenomen ogromnej popularności współczesnej powieści kryminalnej? Na to pytanie próbują sobie odpowiedzieć zarówno autorzy, czytelnicy, jak i podążający za aktualnymi trendami na rynku wydawniczym badacze literatury popularnej. Europejczycy, wychowani na tradycyjnej angielskiej powieści dedukcyjnej i amerykańskim crime story, nie oczekiwali po tak zwanym gatunku niskim niczego więcej niż zgrabnego wypełnienia jednego z oczekiwanych schematów, na tyle skonwencjonalizowanych, że Stanko Lasić w 1973 roku podjął się próby określenia jego podstawowych wyróżników, które następnie ujął w strukturalistyczne ramy. Od tego czasu w kryminale zmieniło się wiele. Drogowskaz, jaki postawił miłośnikom gatunku chorwacki badacz, nadal obowiązuje, ale wątki drugoplanowe, konteksty regionalne i etniczne, wreszcie świat odległej historii, obserwacje zjawisk socjologicznych i kulturowych oraz coraz częściej pojawiający się na kartach tych utworów komizm spowodowały, że ten gatunek powoli, aczkolwiek systematycznie zaczął wypierać z rynku inne gatunki literatury popularnej. Coraz częściej spotyka się opinie, że jest to nowa forma przekazywania informacji społecznych i że w przypadku kryminału mamy do czynienia z powieścią, która powinna realizować ważne funkcje i misje społeczne w tym zakresie.


Pobierz Spis treści
Pobierz Od Redakcji
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Stosunki międzykulturowe, t. 1: Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie

malkiewicz_stosunki_miedzykult_1.jpg

Stosunki międzykulturowe, t. 1: Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie, red. Agnieszka Opalińska, Andrzej Małkiewicz, B5, oprawa miękka, s. 228, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra, ISBN 978-83-7842-253-2; 28,00 zł


Nigdy dotychczas świat nie rozwijał się tak dynamicznie jak dziś. Niesie to zarówno nowe szanse, możliwości, jak i zagrożenia. Stąd wyjątkowość i wielowymiarowość obecnej sytuacji; prócz starych problemów, pojawiają się nowe, wymagające odmiennego podejścia tak na poziomie narodowym, jak i regionalnym, globalnym, a także w sferze religii. Szczególnym zagrożeniem jest fundamentalizm, którego istotą jest skrajny sposób patrzenia na świat przez pryzmat jakiegoś systemu wartości – ideologii, religii, nacjonalizmu, zakładając jednostronny podział w sferze owych wartości. Wielokulturowość dobrze wpasowuje się w wielowymiarowość współczesnego świata. Zbiór artykułów zawartych w książce jest próbą spojrzenia na tę problematykę z wielu perspektyw. Znajdują się tu zarówno teksty dotyczące kultury, religii oraz historii, jak również analizy prawne i instytucjonalne. Pokazano współdziałanie kultur, ich wzajemne ubogacanie, a także konflikty, na których często tracą obie strony.


Pobierz Spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Jazz w kulturze polskiej, t. 2

MUZYKA

jazz_2.jpg

Jazz w kulturze polskiej, t. 2, red. Rafał Ciesielski, B5, oprawa twarda, s. 220, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-237-2; 45,00 zł


W stosunku do pierwszego tomu niniejsza publikacja poszerza horyzont badawczy. Poza orientacją z perspektywy dziedziny muzyki, uwzględnia ona spojrzenia na pozamuzyczne implikacje, wpływy i związki jazzu z literaturą, filmem, sferą religii czy krytycznomuzyczną praktyką językową. Wskazują one nie tylko na trwałość obecności jazzu w polskiej kulturze, ale przede wszystkim na fakt korzystania z jazzu jako obszaru w tej kulturze już „zadomowionego”, z rodzaju muzyki, którym można operować i wykorzystywać jako twórczy, czytelny i wartościowy składnik rozmaitych działań artystycznych. Istniejące tu relacje z jazzem pokazują także, jak szeroki zakres objęło i obejmuje oddziaływanie tej muzyki, ale też – co szczególnie interesujące – jak wnikliwie i subtelnie jazz, jako pewien fenomen brzmieniowy, ale także „filozoficzno-estetyczny”, wrasta w kulturę i kształtuje jej rozmaite przestrzenie. To właśnie oddziaływanie jazzu – wychodzące poza jego realną, brzmieniową obecność jako manifestacji muzycznej – wydaje się niezwykle istotne i badawczo intrygujące.


Pobierz Spis treści
Pobierz Od Redaktora
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana”, t. 6

FILOLOGIA POLSKA

sh_6.jpg

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana”, t. 6: Literatura a film, red. Dorota Kulczycka, Monika Hernik-Młodzianowska, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, B5, oprawa miękka, s. 292, ISBN 978-83-7842-231-0, ISSN 2353-1681; 34,00 zł


Relacje między filmem a literaturą układają się rozmaicie. Skrzypczak polemizuje z przebrzmiałą już nieco tezą Karola Irzykowskiego o pasożytowaniu filmu na literaturze, głosząc pogląd o ich symbiozie. Właśnie owa symbioza w sposób najbardziej adekwatny określa zjawisko zaobserwowane przez autorów niniejszego, szóstego już tomu serii naukowej „Scripta Humana”. Choć wszystkie teksty spaja wspólna idea odniesień do literatury, rozpatrywane są one przez poszczególnych badaczy na różnych płaszczyznach. Najistotniejszy jest w tej książce problem adaptacji, ale nie wyczerpuje on tematu, gdyż film rządzi się swoim prawem i oprócz przeróbek, kopii, przekładów, transpozycji sensów i obrazów z konkretnych dzieł literackich możliwe są pojedyncze aluzje do innych dzieł, trawestacje poszczególnych wątków czy obrazów, rozmaite gry intertekstualne i intersemiotyczne z archetekstami, gatunkami, schematami fabularnymi i tak dalej. Publikację charakteryzuje zatem tyle monotematyczność (zaznaczona już w tytule), ile pewien eklektyzm tematyczny, który w pewnym sensie zdradzają nazwy poszczególnych działów. Należy przy tym zaznaczyć, że w oddawanej do rąk Czytelników monografii spotkać można interpretacje adaptacji różnorakich dzieł literackich, poczynając od dzieł klasycznych, należących do kanonu literatury rodzimej czy też światowej, a kończąc na najnowszych tekstach, które cieszą się dużą popularnością i są elementem dzisiejszej kultury masowej. Tom obejmuje teksty analizujące różne aspekty i problemy filmowych relacji z szeroko pojętymi tekstami, w tym tekstami kultury, jakimi są komiksy. Analizy nie ograniczają się do produkcji polskich. Obejmują one cały XX i XXI wiek z wyraźnym punktem ciężkości położonym na ostatnich pięćdziesięciu latach.


Pobierz Spis treści
Pobierz Od Redakcji
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Spaces of literary Wor(l)ds and Reality

LITERATUROZNAWSTWO

podemska_spaces.jpg

Teresa J. Podemska-Abt, Spaces of literary Wor(l)ds and Reality. Interpretation and Receptionof Aboriginal Literature, oprawa miękka, s. 410, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-248-8 (NAKŁAD WYCZERPANY)


“The title of the book, Spaces of Literary Wor(l)ds and Reality, reveals the essence of the author’s concerns. The words of literary works produced in the concrete realities of a specific world space are not limited in their significance and reader appreciation to their own cultural world. The subtitle explains the particular literary wor(l)d on which the author focuses to demonstrate the possibilities of developing deeper transcultural meanings across literary spaces in a globalizing world. This original and multi-layered text is a ground-breaking work which provides important new insights in a number of related areas of literary study. In her approach, the author refuses to be bound to any one conceptual framework of interpretation. Rather she seeks to explore the possibilities of meanings in the Aboriginal texts analysed, using a pluralist model of interpretation, incorporating aesthetic, cultural, comparative, as well as other perspectives”.


Dr Margaret Secombe

“Approaching Aboriginal literary works from the outside-culture perspective is the readership’s strength paving the way for deeper understanding and situating them in a wider context of world literature. Addressing esthetic, cultural, worldview, communicative and epistemological values embedded in the Aboriginal literature, Teresa Podemska-Abt insightfully contextualises and reflectively analyses its unique plots and themes, such as dreaming, myth, metaphysical sensations, spiritual relationship with the land, folklore, everyday life as well as the ones which are fundamental to human experience and literary esthetics, i.e. freedom, identity, hardship, captivity. The author’s compelling exploration of and journey to the area of literature, theory and reception has been grounded in the works of various Aboriginal writers, including A. Wright, L. Fogarty, K. Scott, H. Wharton, A. Heiss, J. Thomas. Special attention deserves to be paid to the exceptionally interesting Polish – Aboriginal literature associations which open a completely new research field”.


Dr Hab. Magdalena Bąk


Pobierz Contents
Pobierz Preface
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne” 2015, z. 1

antea_1.jpg

„Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne” 2015, z. 1, B5, oprawa miękka, s. 208, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, ISSN 2451-1439; 20,00 zł


„Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne” mają odmienny charakter niż większość zbiorowych publikacji naukowych. Nie są pokłosiem konferencji czy sympozjum ani zbiorem fragmentów prac badawczych dotyczących wyłącznie jednej dyscypliny. Poszczególne artykuły w tomie wyszły spod pióra badaczy między innymi literatury, historii, socjologii, pedagogiki, sztuki. Tak pomyślany heterogeniczny i interdyscyplinarny profil czasopisma pozwala zaprezentować różnorodne pasje naukowe i artystyczne studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Łaciński człon nazwy naszego periodyku – antea – znaczy ‘poprzednio, wcześniej, przedtem’. Przysłówki te odnoszą się do tego momentu w naukowym życiorysie studenta, kiedy pod okiem promotora stawia pierwsze kroki w świecie badawczym. „Antea” to forum, na którym studenci mogą się pochwalić wynikami swoich analiz, w tym właśnie tych pierwszych. Sfery tematyczne, którymi autorzy się zajmują, są zróżnicowane, a nasze zeszyty niczym mozaika zbierają rozmaite zagadnienia, problemy i przyczynki w jeden – mamy nadzieję interesujący – obraz zainteresowań studentów i doktorantów naszej uczelni.
W tej mozaice można wyróżnić trzy najważniejsze obszary, związane bezpośrednio z wydziałami Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod auspicjami których pismo zostało założone. Są to Wydział Humanistyczny, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii oraz Wydział Artystyczny. Czytelnik znajdzie tutaj publikacje oparte na pracach licencjackich i magisterskich czy powstałe w ramach studiów doktoranckich, projektów badawczych, konferencji, działalności kół naukowych. Przedstawiane w tych pracach, często niezwykle interesujące zagadnienia i wyniki badań, zwykle pozostające jedynie w zamkniętym obiegu akademickim, tu mają szansę na upublicznienie i poszerzenie kręgu czytelników.
Autorzy pomieszczonych w tomie artykułów prezentują swoje indywidualne zainteresowania, jak i efekty współpracy z promotorami. Pytają między innymi o rolę Internetu w życiu społecznym osób starszych, o poczucie bezpieczeństwa pracowników zakładów penitencjarnych albo o to, co stanowi o sukcesie dzisiejszych idoli w kulturze muzycznej. Obok rozważań dotyczących społecznych relacji kobiet homoseksualnych znalazło się miejsce na refleksję o formach artystycznej psyché. Autorzy tomu badają także amerykańską poezję konfesyjną, artystyczne konsekwencje performatywności czy walory bajki symfonicznej jednego z rosyjskich kompozytorów. Badaczy interesuje również historia dziedzictwa niemieckiego w Pszczewie, stereotypy Polaków o Niemcach w kraju i na pograniczu polsko-niemieckim czy losy korony angielskiej w pierwszych dekadach XI wieku.
 

Kaja Rostkowska-Biszczanik


Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

IT Solutions in Logistics

IT

saniuk_witkowski_it_solutions.jpg

IT Solutions in Logistics, eds. Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, B5, oprawa miękka, s. 208, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-239-6; 20,00 zł (NAKŁAD WYCZERPANY)


The growing economy is determining the changes that are occurring in management processes. These aspects affect all the organic functions in an enterprise, including logistics. New concepts, methods and tools used in logistics constitute new research challenges. The development of logistics also means the development of IT tools with applications in this area. The main theme of this publication is the use of IT tools used as solutions in the widely understood area of supply chain management and also, in the narrower sense, in the management of the organizations.
The chapters presented in this publication are the result of the 3rd International Conference “IT Solutions in Logistics”. This conference took place in Zielona Gora on 24-25th August 2015. The aim of the conference was to exchange ideas, present research findings and discuss current problems and prospects of the development of logistics, with particular emphasis on the fields of information and organizational solutions. The greatest value of this conference was the opportunity to discuss the current trends that are occuring in logistics. The possibility of discussion among such a distinguished group of representatives from various scientific institutions both from every corner of Poland and Slovakia, the Czech Republic, Great Britain, and Germany enabled an international exchange of views.
This publication presents topics related to the following areas: global trends in Supply Chain Management, computer applications in logistics and Supply Chain Management (e.g. APS, ERP, simulations and modeling), Intelligent Transportation Systems in City Logistics, Smart Logistics, new concepts (Lean, Flexible, Agile, Resilience, 3V, KPI) in logistics systems and e-commerce.
In the sixteen presented chapters both literature and empirical considerations are presented. The authors describe the current research results, new approaches and proposals for improvements presented within the areas of interest. We hope this trend will be continued and further opportunities to exchange opinions among the international scientific community will be possible, the effect of which will be similar publications. This work’s contribution to the development of science is a presentation of new areas of research. We hope that this publication, although limited in range, will fill the gap in knowledge in the use of IT tools and organizational solutions in the areas of logistics.
We would like to thank all those who were involved in the preparation of this publication, in particular to the authors of the particular chapters, who wished to share their views with a wider circle, constituting the readers of this book.

.



Pobierz Contents
Pobierz Introduction
Pobierz fragment
Pobierz fragment

“ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources”, Vol. 10

PEDAGOGIKA

ict_11.jpg

“ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources”, Vol. 11, ed. Eunika Baron-Polańczyk, B5, oprawa miękka, s. 146, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-260-0, ISSN 2450-3967; 24,00 zł (NAKŁAD WYCZERPANY)


The issue of designing ICT in education and for education, which is considered in the collective work submitted for the review, is extremely valid from the point of view of the social sciences. First of all, it touches a very extensive, multi-dimensional, multi-threaded matter, which is especially attractive from the cognitive perspective. Therefore, it is a positive thing that an international, and at the same time interdisciplinary, research team led by Professor Eunika Baron-Polańczyk made a scientific debate in this area. The carefully prepared texts, due to a smooth transition from the epistemological and historical descriptions in order to present important problems concerning communication, security in conjunction with learning for the useful use of the Internet, bring exceptional educational value not only for those involved in education, but for all users of the Internet resources.


[From the review of Professor Elżbieta Perzycka]


The monograph, new volume of ICTinED, aims at the use of information and communications technology (ICT) in the didactic and educational processes in the social, economic and cultural perspectives, both in the theoretical and practical dimensions. The title of the monograph: "ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources” determines the described research problems and allows for the systematization of described scientific problems. It is worth noting that the presented research results and scientific discussions are the set of considerations of authors from many countries, e.g.: Czech Republic, Germany, Norway, Poland, Slovak Republic, Russia, Ukraine. It is the particular and fundamental value of this monograph because it clearly undertakes actuality of presented research results on the international arena.


[From the review of Professor Irene Krebs]

.


Pobierz Table of Content
Pobierz Introduction
Pobierz fragment
Pobierz fragment

“ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources”, Vol. 10

PEDAGOGIKA

ict_10.jpg

“ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources”, Vol. 10, ed. Eunika Baron-Polańczyk, B5, oprawa miękka, s. 150, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-259-4, ISSN 2450-3967; 24,00 zł (NAKŁAD WYCZERPANY)


The issue of designing ICT in education and for education, which is considered in the collective work submitted for the review, is extremely valid from the point of view of the social sciences. First of all, it touches a very extensive, multi-dimensional, multi-threaded matter, which is especially attractive from the cognitive perspective. Therefore, it is a positive thing that an international, and at the same time interdisciplinary, research team led by Professor Eunika Baron-Polańczyk made a scientific debate in this area. The carefully prepared texts, due to a smooth transition from the epistemological and historical descriptions in order to present important problems concerning communication, security in conjunction with learning for the useful use of the Internet, bring exceptional educational value not only for those involved in education, but for all users of the Internet resources.


[From the review of Professor Elżbieta Perzycka]



The monograph, new volume of ICTinED, aims at the use of information and communications technology (ICT) in the didactic and educational processes in the social, economic and cultural perspectives, both in the theoretical and practical dimensions. The title of the monograph: "ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources” determines the described research problems and allows for the systematization of described scientific problems. It is worth noting that the presented research results and scientific discussions are the set of considerations of authors from many countries, e.g.: Czech Republic, Germany, Norway, Poland, Slovak Republic, Russia, Ukraine. It is the particular and fundamental value of this monograph because it clearly undertakes actuality of presented research results on the international arena.


[From the review of Professor Irene Krebs]


Pobierz Table of Content
Pobierz Introduction
Pobierz fragment
Pobierz fragment

“ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources”, Vol. 9

PEDAGOGIKA

ict_9.jpg

“ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources”, Vol. 9, ed. Eunika Baron-Polańczyk, B5, oprawa miękka, s. 150, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-258-7, ISSN 2450-3967 (NAKŁAD WYCZERPANY)


The issue of designing ICT in education and for education, which is considered in the collective work submitted for the review, is extremely valid from the point of view of the social sciences. First of all, it touches a very extensive, multi-dimensional, multi-threaded matter, which is especially attractive from the cognitive perspective. Therefore, it is a positive thing that an international, and at the same time interdisciplinary, research team led by Professor Eunika Baron-Polańczyk made a scientific debate in this area. The carefully prepared texts, due to a smooth transition from the epistemological and historical descriptions in order to present important problems concerning communication, security in conjunction with learning for the useful use of the Internet, bring exceptional educational value not only for those involved in education, but for all users of the Internet resources.


[From the review of Professor Elżbieta Perzycka]


The monograph, new volume of ICTinED, aims at the use of information and communications technology (ICT) in the didactic and educational processes in the social, economic and cultural perspectives, both in the theoretical and practical dimensions. The title of the monograph: “ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources” determines the described research problems and allows for the systematization of described scientific problems. It is worth noting that the presented research results and scientific discussions are the set of considerations of authors from many countries, e.g.: Czech Republic, Germany, Norway, Poland, Slovak Republic, Russia, Ukraine. It is the particular and fundamental value of this monograph because it clearly undertakes actuality of presented research results on the international arena.

[From the review of Professor Irene Krebs]

.


Pobierz Table of Content
Pobierz Introduction
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Przegląd Narodowościowy – Review Of Nationalities”, nr 5: ¿Adónde vas, Espana?

POLITOLOGIA

przeglad_narodowosciowy.jpg

„Przegląd Narodowościowy – Review Of Nationalities” 2016, nr 5: ¿Adónde vas, Espana?, red. Jan Iwanek, Eduard Tarnawski, B5, oprawa miękka, s. 338, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISSN 2084-848X, ISBN 978-83-7842-256-3; 34,00 zł


Przygotowany piąty numer „Przeglądu Narodowościowego – Review of Nationalities” poświęcony został badaniom nad współczesną Hiszpanią. Problematyka poszczególnych artykułów stanowi przekrój zagadnień społecznych, jakie z perspektywy polskich badań humanistycznych oraz społecznych wydają się kluczowe dla zrozumienia specyfiki państwa, często porównywanego z Polską z racji wielkości oraz potencjału demograficznego.
Hiszpańskie zmagania z własną historią, a także zmiana ustroju po okresie dyktatury Caudillo Franco, wywarły piętno nie tylko na politykach hiszpańskich, ale również zdominowały współczesny dyskurs polityczny. Zagadnienia te zostały na nowo zinterpretowane w tekstach Eduarda Tarnawskiego − Purpurowa rewolucja. Hiszpania 2014-2015 oraz Wojciecha Opioły − Wspołczesna hiszpańska polityka pamięci (1999-2014). Warto zauważyć, że tekst Eduarda Tarnawskiego ma charakter paralelny, wskazując na istotę purpurowej rewolucji w Hiszpanii, i prowadzi bezpośrednio do kolejnego zagadnienia, jakim są polityczne konsekwencje kryzysu ekonomicznego (Małgorzata Myśliwiec − Wpływ czynników gospodarczych na działanie systemu politycznego współczesnej Hiszpanii), przede wszystkim po przewartościowaniach politycznych rządu José Zapatero (Daria Podedworna − „[…] najlepszy były premier” – wizerunek i działalność Jose Zapatero po zakończeniu sprawowania funkcji premiera Hiszpanii) w postaci formułowania się nowych ruchów politycznych (Agnieszka Kasińska-Metryka – Nowe siły hiszpańskiej lewicy – od ideologii do populizmu), na bazie politycznej kontestacji (Weronika Górnicka − Kreowanie pozornej bipolarności jako elementarny komponent działalności Podemos).
Kolejna grupa artykułów dotyczy podstaw ustrojowych Hiszpanii (Katarzyna Wlaźlak − Prawne aspekty autonomii regionalnej w Hiszpanii) jako bytu politycznego oddziałującego na perspektywy innych, podobnych państw (Jan Iwanek – Hiszpańska autonomia terytorialna w perspektywie Polski). Założeń ustroju Królestwa Hiszpanii nie można rozpatrywać z pominięciem istoty dążeń niepodległościowych oraz autonomicznych poszczególnych regionów, zarówno w warstwie czynnej polityki, jak i swoistości oraz deklaratywnej odrębności (Katarzyna Mirgos − Euskal Herria Nora Zoaz? Kraj Baskow wczoraj, dziś i jutro; Wioletta Husar − „Som la gent blaugrana” – FC Barcelona jako etnomarka Katalonii).
Przedstawiony obraz Hiszpanii jako kraju o licznych różnicach wewnętrznych byłby niepełny, jeśli nie uwzględnilibyśmy roli wspólnot o charakterze religijnym, których aktywność religijna ma immanentne cechy polityczne (Martyna Masłowska – Poskramiać czy oswajać? Problem islamizacji Europy na przykładzie Hiszpanii; Stefan Dudra – Prawosławne jurysdykcje kościelne we wspołczesnej Hiszpanii; Stanisław Kosmynka, Wyzwania dla bezpieczeństwa Hiszpanii ze strony dżihadyzmu w kontekście oddziaływania Państwa Islamskiego.


Pobierz Spis treści
Pobierz Od Redakcji
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Studia Zachodnie”, t. 17

HISTORIA

Stud_Zach_17.jpg


„Studia Zachodnie”, t. 17, red. Robert Skobelski, B5, oprawa miękka, s. 378, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-247-1, ISSN 1428-0663; 33,00 zł


ARTYKUŁY I STUDIA

• Paweł Karp, Husycko-polski atak na Nową Marchię – preludium wojny z Zakonem Krzyżackim w 1433 roku
• Piotr Partyka, Wytwórczość włókiennicza w północno-wschodnich Łużycach w XVII-XVIII wieku
• Jarosław Kuczer, „Nowa tradycja”. Administracyjno-ustrojowe związki książąt ze Śląskiem w okresie 1629-1740
• Grzegorz Bosy, Krajobraz kulturowy wsi północnego Śląska w świetle map Christiana Friedricha von Wredego z połowy XVIII wieku
• Łukasz Puślecki, Wielkopolskie programy badań folklorystycznych w pierwszej połowie XIX wieku
• Wiktor Krajniak, Elektryfikacja ziemi lubuskiej 1894-1955
• Małgorzata Świder, Protesty 17 czerwca 1953 roku w polityce i pamięci niemieckiej – przyczynek do obchodów 60. rocznicy Czerwca ’53
• Daniel Koteluk, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w województwie zielonogórskim w latach 1956-1959. Konflikt o pozory władzy
• Stefan Dudra, Hierarchia i duchowieństwo prawosławne wobec tzw. Ziem Odzyskanych i przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1945-1989
• Robert Skobelski, Szpital Wojewódzki w Zielonej Gorze w latach 1975-1990
• Michał Jurczenia, Współpraca województwa lubuskiego z prowincją Hainan
MISCELLANEA

• Hanna Kurowska, Akuszerka na ziemiach polskich w świetle przepisów oraz literatury medycznej z końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku
• Radosław Domke, Kształcenie dzieci i młodzieży w Polsce w latach 70. XX wieku
• Małgorzata Szymczak, „Warto pamiętać”. Miejsca pamięci narodowej i ich rola w edukacji
• Bogumiła Husak, Deklaracje bońsko-kopenhaskie jako wzó r regulacji prawnych wobec mniejszości narodowych we współczesnej Europie
• Michał Palczyński, Metodyka kartografii w warsztacie historyka
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
• Daniel Koteluk, Biskup gorzowski Teodor Bensch w świetle materiałów źródłowych w latach 1956-1958
• Rafał Reczek, Millenium w Zielonej Gorze w dokumentach archiwalnych. Proces badawczy
ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
• Agnieszka Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, „Rozprawy i Studia”, t. (963) 889, 343 ss. (Andrzej Wałkówski)
• Alina Polak, Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku, Wydawnictwo „Scriptorium”, Opole 2014, 473 ss. (Andrzej Wałkówski)
• Małgorzata Machałek, Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wydawnictwo „Kadruk”, Szczecin 2012, 427 ss. (Daniel Koteluk)
• Klucze niemieckiej historiografii do historii o Polsce. Uwagi na marginesie książki Michaela G. Müllera Zrozumieć polską historię, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, „Poznańska Biblioteka Niemiecka”, 505 ss. (Jarosław Kuczer)
• O Lubuskim eseistycznie. Recenzja tomu Marcelego Tureczka Ziemia Lubuska – społeczny wymiar dialogu o przeszłości i teraźniejszości, Stowarzyszenie Czas A.R.T., Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Zielona Góra, Wschowa–Zielona Góra 2014, 454 ss. (Marta Jadwiga Bąkiewicz)


Pobierz Spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Psychologiczne Zeszyty Naukowe. Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego”, nr 1

PSYCHOLOGIA

psychologiczne_zeszyty_1.jpg

„Psychologiczne Zeszyty Naukowe. Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego” 2006, nr 1: Człowiek w całokształcie życia: rodzina – edukacja – praca, red: Tatiana Rongińska, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, B5, oprawa miękka, s. 164, ISSN 2451-1420; 16,00 zł


Czasopismo, którego pierwszy numer oddajemy do rąk Czytelnika, jest rezultatem integracji naukowych zainteresowań psychologów w zakresie trzech głównych obszarów funkcjonowania człowieka na przestrzeni życia: rodziny, edukacji i pracy. Inicjatywa wydania „Psychologicznych Zeszytów Naukowych” zrodziła się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2016 roku.
Półrocznik stanowi forum wymiany poglądów psychologów i specjalistów z nauk pokrewnych na tematy związane z problematyką wychowania i rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w rożnych kontekstach życiowych. W czasopiśmie prezentujemy również treści tematycznie zogniskowane wokół problemów edukacji i profesjonalnego doskonalenia człowieka w organizacjach edukacyjnych, a także w sytuacjach pracy zawodowej. Publikowane prace dotyczą także trudności i zaburzeń zachowań człowieka w ciągu życia oraz profilaktyki tych zaburzeń. Redakcja czasopisma zachęca do polemicznych debat pomiędzy przedstawicielami rożnych orientacji teoretycznych i metodologicznych w ramach wymienionych obszarów funkcjonowania człowieka.
Formuła naukowa „Psychologicznych Zeszytów Naukowych” pozwala publikować: oryginalne artykuły empiryczne, teoretyczne, przeglądowe i doniesienia z badań. Wybrane numery czasopisma będą miały charakter monograficzny. Pierwszy numer poświęciliśmy zagadnieniu „Człowiek w całokształcie życia: rodzina – edukacja – praca”. Rozpoczynamy nim prezentację zainteresowań i doświadczeń naukowych psychologów krajowych i zagranicznych związanych z aktywnością człowieka w trzech głównych kontekstach życiowych. Pragniemy podziękować Autorom, Recenzentom i Redaktorom za trud włożony w przygotowanie pierwszego numeru półrocznika. Mamy nadzieję, że tematyka naszego czasopisma zainteresuje szerokie grono specjalistów z zakresu nauk społecznych.


Pobierz Spis treści
Pobierz Od Redakcji
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Konstrukcje stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

grochowska_belka.jpg

Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska, Konstrukcje stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady, cz. 1: Belki podsuwnicowe, Oficyna Wydawnicza UZ, B5, oprawa twarda, s. 224, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-245-7; 40,01 zł 


Niniejsza praca obejmuje całokształt zagadnień potrzebnych do racjonalnego projektowania nowych i rekonstrukcji istniejących belek i estakad suwnicowych oraz torów suwnic podwieszanych i torów wciągników. Książka zawiera przykłady rozwiązań konstrukcyjnych, opatrzonych odpowiednim komentarzem i wskazówkami konstrukcyjnymi. Zamieszczone rozwiązania przedstawiono w taki sposób, w jaki należy opracować szczegóły i elementy konstrukcyjne w dokumentacji technicznej. Książka zawiera materiał, do którego opracowania wykorzystano inżynierskie doświadczenie Autorów.


Pobierz Spis treści
Pobierz Przedmowa
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Ptaki powiatu zielonogórskiego

FAUNA POLSKI

czechowski_ptaki.jpg

Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki, Ptaki powiatu zielonogórskiego, Oficyna Wydawnicza UZ, B5, oprawa miękka, s. 220, Zielona Góra 2016, ISBN978-83-7842-235-8; 35,00 zł


Ptaki stają się coraz częstszym obiektem zainteresowania wielu ludzi, zarówno badaczy, jak i amatorów realizujących swoje pasje poznawcze. Wynikiem tego jest rosnąca wiedza, którą najlepiej przedstawiają zmiany krajowej listy awifauny. O ile w 1970 r. podawane były dane o występowaniu 353 gatunków, o tyle ostatnie informacje z 2015 r. mówią o 451 gatunkach. Wiedza ta musi być udostępniania na różnych stopniach szczegółowości i książka, która dociera do rąk Czytelnika, jest dobrym przykładem podsumowania stanu wiedzy na obszarze ok. 100 lat działania grupy ornitologów. Opracowanie to będzie przyjemną lekturą dla osób wrażliwych na piękno przyrody, do których docierają sygnały otaczającego nas środowiska, ale także może być podstawą weryfikacji własnych obserwacji i spotkań opierzonej braci. dr hab. Zbigniew Jakubiec


Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz Wprowadzenie
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Taniec – świat doświadczeń choreografów

TANIEC

zadluzny_taniec.jpg

Marek Zadłużny, Taniec – świat doświadczeń choreografów. Ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza UZ, B5, oprawa twarda, s. 190, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-217-4; 38,00 zł


Taniec – świat doświadczeń choreografów. Ujęcie interdyscyplinarne autorstwa Marka Zadłużnego to publikacja, która jest wynikiem rozważań teoretyczno-badawczych dotyczących obszarów pracy choreografów w ujęciu interdyscyplinarnym, zogniskowanym wokół nauk społecznych. Praca ma charakter jakościowego sondażu obrazującego różne obszary pracy choreografów o heterogenicznych rodowodach stylistyczno-estetycznych i zawodowych. Książka dzieli się na dwie wiodące części kompozycyjne – teoretyczną, która stanowi podłoże rozważań, i badawczo-analityczną, w której ujęte są wyniki prowadzonych badań. Poznanie i pogłębiona analiza tańca w kontekstach komunikacyjnym, artystycznym oraz pedagogicznym może przynieść wymierne korzyści osobom zajmującym się tą dziedziną praktyki. Analiza wywiadów przeprowadzonych z choreografami tworzącymi w różnych konwencjach może się przyczynić do zwiększonej świadomości zainteresowanych zajmujących się tańcem teoretycznie, jak i praktycznie, w sposób pośredni oraz bezpośredni.


Pobierz Spis treści
Pobierz Wprowadzenie
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku

HISTORIA

domke_przemiany.jpg

Radosław Domke, Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, Oficyna Wydawnicza UZ, B5, oprawa twarda, s. 430, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-232-7; 59,00 zł (NAKŁAD WYCZERPANY)


Portret polskiego społeczeństwa doby gierkowskiej nakreślony przez Radosława Domkego jest i wielobarwny, i zniuansowany. Autor stroni od efektownych, publicystycznych konstatacji, preferuje narrację mocno opartą na analizie źródeł, przywoływane przykłady zaś dobrze dokumentują jego badawczy zamysł. [...] Praca Radosława Domkego to udany, frapujący portret gierkowskiej dekady, ukazany z perspektywy zachodzących wówczas przemian społecznych.


[fragment recenzji prof. dr hab. Włodzimierz Suleja]


Praca mieści się w nurcie badań historii społecznej Polski Ludowej i charakteryzuje się umiejętnym łączeniem warsztatu historyka, socjologa i polito1oga. Interdyscyplinarny charakter pracy świadczy o wysokich walorach warsztatowych i metodologicznych jej autora. Warto podkreślić, że lata siedemdziesiąte są jednym z najsłabiej zbadanych okresów w najnowszych dziejach Polski. Tym samym autor zapełnia w nowatorski sposób tę lukę badawczą. [...] Praca Radosława Domkego stanowi ważny i istotny wkład w badania historii społecznej Polski Ludowej.


[fragment recenzji prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson]


Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Źródła informacji dziennikarskiej w regionie

DZIENNIKARSTWO

steciag_zrodla.jpg

Źródła informacji dziennikarskiej w regionie, red. Magdalena Steciąg, Oficyna Wydawnicza UZ, A5, oprawa miękka, s. 124, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-241-9; 12,00 zł


W 2012 roku trzystu osiemdziesięciu studentów dziennikarstwa z dziesięciu uczelni w kraju wzięło udział w ankiecie, w której odpowiedzieli na pytanie: „Kim ze znanych dziennikarzy chciał(a)byś zostać?”. Najczęściej padało nazwisko Martyny Wojciechowskiej, którą studenci cenią za odwagę i rzetelność. Drugie miejsce zajął Kuba Wojewódzki, a trzecie – Wojciech Mann. W pierwszej dziesiątce idoli adeptów dziennikarstwa znaleźli się również: Monika Olejnik, Wojciech Cejrowski, Piotr Najsztub, Kamil Durczok, Marek Niedźwiecki i Tomasz Lis.
[...] W tym tomie studenci dziennikarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego obserwują dziennikarzy mediów regionalnych z województwa lubuskiego. Nie oceniają, bo najpierw muszą ich poznać. Gdy przychodzą na studia, potrafią wyrecytować wszystkie nazwiska z listy idoli, ale zapytani o wzorce lokalne – milczą. Jako cyfrowi tubylcy wychowani w globalnej wiosce lepiej znają dziennikarską grupę śledczą Spotlight z Bostonu niż skład którejkolwiek redakcji z Zielonej Góry; chętnie śledzą blog Make Life Harder na Facebooku, ale gwiazdorskie relacje sportowe Jacka Białogłowego z miejskiego radia trzeba im wyklikać na You Tubie. [...] Dziennikarskie Koło Naukowe „Faktor” zainicjowało w 2015 roku cykl spotkań z dziennikarzami lokalnych mediów w Lubuskiem. Założenie było takie, by poznać ludzi z krwi i kości – z ich konkretnymi biografiami zawodowymi; by dotknąć różnych rodzajów dziennikarstwa, które uprawia się w regionie; by dowiedzieć się, skąd reporterzy czerpią informacje o codziennych wydarzeniach w większych i mniejszych miejscowościach w województwie, którego nazwa z rzadka pojawia się na pasku TVN24 czy w nagłówkach hipertekstów Wirtualnej Polski. Wreszcie: jak się pracuje w lokalnych mediach i czy można z tego wyżyć… Takich informacji nie znajdziemy w podręcznikach do dziennikarstwa, dlatego postanowiliśmy opublikować zbiór wywiadów, który dużo mówi o sytuacji dziennikarzy w regionie, nie tylko lubuskim. Staraliśmy się, by było różnorodnie: prezentujemy więc rozmowy z przedstawicielami redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych. Jedni zajmują się dziennikarstwem informacyjnym, inni – interwencyjnym, jeszcze inni – głównie publicystyką. Jest dziennikarz sportowy i dziennikarka śledcza, reportażysta radiowy i dziennikarz piszący powieści kryminalne. Każdy ma zatrudnienie i stabilną pozycję w redakcji. Są w tych rozmowach wypowiedzi entuzjastyczne. Karolina Kamińska z Radia Zachód pokazuje na własnym przykładzie, że przy determinacji w dążeniu do celu można w zawodzie dziennikarza spełniać swoje marzenia.


Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Językowy wyraz kontaktów międzyetnicznych w Księdze wójtowskiej miasta Opola z przełomu wieków XVII i XVIII

JĘZYKOZNAWSTWO

jurewicz_jezykowy.jpg

Magdalena Jurewicz-Nowak, Językowy wyraz kontaktów międzyetnicznych w Księdze wójtowskiej miasta Opola z przełomu wieków XVII i XVIII, Oficyna Wydawnicza UZ, B5, oprawa miękka, s. 374, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-191-7; 47,00 zł


Książka jest próbą skonfrontowania przemyśleń i wniosków zawartych w poprzedniej publikacji autorki pt. Obraz stosunków językowych polsko-niemieckich w syntezach historycznojęzykowych (2011) z materiałem historycznojęzykowym. Stanowi wypełnienie postulatu, aby sądy i poglądy zestawiać z dokumentacją i tym samym sprawdzać ich prawdziwość. W poprzedniej pracy odtworzono funkcjonujące w dwudziestym wieku koncepcje stosunków polsko-niemieckich w pracach syntetycznych wybitnych przedstawicieli polonistycznego językoznawstwa: Aleksandra Brucknera (1906), Tadeusza Lehra-Spławińskiego (1947), Zenona Klemensiewicza (1961, 1965, 1972), Stanisława Rosponda (1959) i Bogdana Walczaka (1995). Przegląd opracowań ujawnił, że przedstawione w nich obrazy kontaktów językowych polsko-niemieckich mają wyraziste cechy nie tylko poprzez prezentowane treści teoretyczno-poznawcze, ale także interpretacyjne. Dostrzeżono związek sposobu interpretacji tych kontaktów z dominującymi w danym momencie ideami poznawczymi oraz postawą historiozoficzną twórców syntez. Podstawową właściwością tych interpretacji było podtrzymywanie i wspieranie zdolności do przetrwania wspólnoty komunikatywnej Polaków, co wiąże się z definiowaniem i demonstrowaniem patriotyzmu w opozycji do wroga. Toteż w pracach tych przeważają opisy, które wykazują etniczne, językowe konflikty polsko-niemieckie i podkreślają postawy antagonistyczne. Nowsze opracowania Bogdana Walczaka (1995), Haliny Wiśniewskiej (2009), Stanisława Borawskiego (2000) i Stanisława Dubisza (2002) cechuje przywiązywanie mniejszej wagi do aspektów symbolicznych, a treści pedagogiczno-narodowe ulegają wytonowaniu. Również autorka niniejszej pracy dostrzega konieczność przewartościowań w tej materii. Refleksje te wpłynęły na wybór materiału językowego, który stanowi dwujęzyczna – polsko-niemiecka – Księga protokołów sądu wójtowskiego miasta Opola z lat 1698-1721 wydana przez Stanisława Borawskiego, Astrid Dormann-Sellinghoff i Ilpo Tapani Piirainena w 2002 roku. Dokument ten powstał w mieście wieloetnicznym w okresie panowania Habsburgów, a więc w czasach jeszcze względnej swobody językowej mieszkańców Śląska. Celem pracy jest zbadanie przejawów funkcjonowania komunikatywnego wspólnoty miejskiej niejednorodnej etnicznie z przewagą czynnika polskiego i niemieckiego. Mimo że zabytek był już przedmiotem badań historyków języka, dotychczas nie wykorzystano potencjału informacyjnego wynikającego z tego, że dwujęzyczny zbiór protokołów dzięki swej pragmatycznej i genologicznej jednolitości pozwala na wysunięcie wniosków uwzględniających konfrontację materiałów w pełni sobie odpowiadających. Porównanie to umożliwiły uprzednie badania części polskojęzycznej zabytku zawarte w pracy Magdaleny Hawrysz pt. Język miejskiej wspólnoty Opola na przełomie XVII i XVIII wieku. Studium pragmalingwistyczne „Księgi wójtowskiej” wydanej w 2003 roku.
Teoretyczne podstawy w badaniu kontaktów językowych polsko-niemieckich zaczerpnięto z opracowań Stanisława Borawskiego: Tradycja i perspektywy. Przeszłość i przyszłość nauki o dziejach języka polskiego (1995), Wprowadzenie do historii języka polskiego. Zagadnienia historiozoficzne (2000), Podstawy idei poznawczej studiów nad dziejami używania języka (2005).


Pobierz Spis treści
Pobierz Przedmowa
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Kontynuacja esejów subiektywnych, „Kobiety i Filozofia”

FILOZOFIA

szczap_kobiety_filozofia.jpg

Agnieszka Szczap, Kontynuacja esejów subiektywnych, „Kobiety i Filozofia”, Oficyna Wydawnicza UZ, A5, oprawa miękka, s. 290, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-234-1; 32,00 zł


Książka jest zbiorem czterdziestu jeden esejów, w których poszukuję odpowiedzi na pytania o to, czy filozofowie zajmowali się kwestią płci i czy kobiety wniosły coś do filozofii. Stanowi ona kontynuacje i uzupełnienie wydanego w 2012 r. tomu zredagowanego i opracowanego przez Liliannę Kiejzik pt. Kobiety w filozofii. Filozofowie o kobietach. Eseje subiektywne. Tak jak w poprzednim wydawnictwie, każdy z esejów może stanowić samodzielną całość. Nie wszystkie zaprezentowane postaci były stricte filozofami, ale każda z nich opisywała naturę ludzką i w zasadniczy sposób wpłynęła na pokolenia innych filozofów. Nie brak tu tekstów t o psychologach, przedstawicielach psychoanalizy (czy neuropsychoanalizy), antropologach kulturowych, socjologach. Łączy ich to, że dostrzegali, że świat nie składa się z pozbawionych płci jednostek, lecz z kobiet i mężczyzn. Społeczeństwo od każdej z płci oczekuje pełnienia innych ról społecznych, wyznacza im różne pozycje w społecznej hierarchii.


Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

On the methods for improving quality control of small-sized products with the use of inspection automatic machines and robotized auxiliary elements

INZYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

lasinski_methods.jpg

Krzysztof Łasiński, On the methods for improving quality control of small-sized products with the use of inspection automatic machines and robotized auxiliary elements, Monograph, Oficyna Wydawnicza UZ, B5, oprawa twarda, s. 124, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-236-5; 39,00 zł


The development of science and technology at the end of the 20th century led to a partial, though in some cases complete replacement of human labour with work performed by machines and technological equipment which operate in accordance with a prescribed algorithm set in advance. The cases in which work performed by men is replaced with the work of robots performing cyclic tasks impose definite precision and repeatability of actions with prescribed ac-curacy […].
The element of continuous supervision over an activity being carried out is an extremely significant aspect of robotization of production and control systems. The work of robots can be easily controlled by means of setting and controlling technical, geometrical, technological and quality parameters […].
In each case, the control of quality parameters, which are a result of the manu-facturing system employed, gains special importance. The feedback contained in the loop: measurement – classification – repair allows product quality control and continuous inspection of the course of the manufacturing process […].
The manner in which products are measured and the application of appropriate measuring techniques, which depend on the characteristics of the manufacturing process, is an issue of crucial importance. An important role is played by the deci-sion made on the type of the control process, which imposes the application of the required technical means, including the use of measuring robots and in-spection-sorting automatic machines in production system quality control stands […].


Pobierz Contents
Pobierz Preface
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej

PEDAGOGIKA

korlakwsparcie.jpg

Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej, Anna Korlak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz, Oficyna Wydawnicza UZ, B5, oprawa miękka, s. 132, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-220-4; 20,00 zł


Pojęciem nierozerwalnie związanym ze wsparciem jest źródło wsparcia. Są to osoby lub instytucje, od których jednostka oczekuje pomocy w chwilach trudnych. Jest to więc znacząca dla jednostki grupa osób, która powinna uaktywnić swój potencjał w zakresie niesienia wsparcia z chwilą zidentyfikowania sytuacji jako trudnej. Praktycznie już sama świadomość istnienia takiego źródła, niezależnie od okoliczności, jest wsparciem, gdyż zaspokaja potrzebę przynależności i bezpieczeństwa. Założeniem niniejszej pracy jest ukazanie rożnych form wsparcia i prezentacja wybranych problemów, którym one służą. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono wsparcie w sytuacji kryzysowej dotyczącej nadmiaru czasu wolnego seniorów, dziecka jako ofiary przemocy seksualnej, czy niepełnosprawności. Część druga jest poświęcona prezentacji instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy oraz wsparciem społecznym. Instytucje te stanowią konkretne przykłady rożnych postaci pomagania.


Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Przyszłość wielokulturowości w Polsce?

ETNOGRAFIA

angutek_przyszlosc_wielokulturowosci.jpg

Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, red. Dorota Angutek, „Archiwum Etnograficzne”, t. 58, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oficyna Wydawnicza UZ, B5, oprawa miękka, s. 224, Wrocław 2016, ISBN 978-83-64465-16-1, ISBN 978-83-7842-218-1, ISSN 0066-6858; 32,00 zł


Przedstawiany w kolejnym tomie „Archiwum Etnograficznego” zbiór artykułów stanowi tylko część wygłoszonych podczas konferencji referatów. Uporządkowanie tego materiału jest odmienne od porządku ustalonego na konferencji, ponieważ dyskusje ujawniły nieco inne powiązania merytoryczne między treściami referatów. Najważniejszymi czterema zagadnieniami, wokół których oscylowały referaty, a w książce wyraźnie utrzymano taką orientację tematyczną, były: (1) Dotychczasowe działania oraz nowe zadania współczesnej antropologii kulturowej/etnologii w zakresie edukacji wielokulturowej, która ma przyczyniać się do efektywnego poszerzania wiedzy naszego społeczeństwa na temat żyjących wśród nas imigrantów i przedstawicieli mniejszości etnicznych oraz narodowych, przeciwdziałać nietolerancji, myśleniu i zachowaniom o podłożu ksenofobicznym czy rasistowskim. (2) Wiodące antropologiczne koncepcje wielokulturowości i ich aplikowanie do realiów polskich przez badaczy akademickich oraz praktyków – muzealników, liderów środowiskowych, instytucje samorządowe i pozarządowe, osoby i organizacje odpowiedzialne za kształtowanie polityki w tej sferze, w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim. (3) Aktualny stan badań nad wielokulturowością w Polsce w kontekście najnowszej imigracji oraz zróżnicowania kulturowego obywateli polskich. (4) Metodyka eksploracji etnograficznych w zakresie wielokulturowości i metodyka edukacji międzykulturowej. (5) Próby stworzenia polityki lokalnego multikulturalizmu. Problematyka czwartego tematu rozkładała się w książce w obszarach wskazanych w punktach wcześniejszych.



Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Häusliche Gewalt in der deutschsprachigen Literatur des 21. Jahrhunderts

FILOLOGIA GERMAŃSKA

szmorhun.jpg

Arletta Szmorhun, Häusliche Gewalt in der deutschsprachigen Literatur des 21. Jahrhunderts, B5, oprawa twarda, s. 270, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-223-5; 35,00 zł


Die Studie Häusliche Gewalt in der deutschsprachigen Literatur des 21. Jahrhunderts bietet mit ihrer interdisziplinären Ausprägung eine Analysekonzeption, die in der (literatur)wissenschaftlichen Forschung bisher fehlt. Als Untersuchungsgegenstand gelten 25 Texte deutscher und österreichischer Autorinnen, die das Problem häuslicher Gewalt aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlicher Intensität beleuchten. Es handelt sich hierbei um solche Autorinnen wie Inka Bach, Katharina Born, Alina Bronsky, Heike Engel, Julia Franck, Anja Frisch, Elke Heidenreich, Erika Kronabitter, Joanna la Bright (eig. Annemarie Albrecht), Elke Laznia, Anna Maria Leitgeb, Selma Mahlknecht, Inge Merkentrup, Marlene Streeruwitz, Sarah Stricker, Judith Taschler, Anke Velmeke, Bastienne Voss, Judith Zander und Juli Zeh. Die Auswahl des Textkorpus orientiert sich an solchen Kategorien wie Vielgestaltigkeit, Vieldimensionalität, Perspektivität, Intensivität und (In)Direktheit der literarischen Gewaltdarstellung. Untersucht werden mithin Texte, in denen familiäre Gewalt in allen möglichen Erscheinungsformen und figuralen Konstellationen zur Geltung kommt und aus unterschiedlichen Perspektiven – sowohl explizit als auch implizit – dargestellt wird. In den analytischen Mittelpunkt geraten folgende Gewaltausrichtungen: Partnergewalt, Eltern-Kind-Gewalt, Geschwistergewalt und Kind-Eltern-Gewalt. Damit werden alle Beziehungskonstellationen abgedeckt, in denen sich häusliche Gewalt in ihren physischen, psychischen und sexuellen Facetten spiegelt und solche Begleitumstände wie Schwere, Dauer, Ausmaß der Bedrohung, Geschlecht, Alter, Motivationslagen, Unsicherheitsabsorption etc. erkennen lässt.


Pobierz Einleitung
Pobierz Inhaltsverzeichnis
Pobierz Fragment
Pobierz Fragment

Prawo budowlane z omówieniem i komentarzem. Stan prawny na 1 stycznia 2016 roku

BUDOWNICTWO

prawo_b_2.jpg

Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk, Prawo budowlane z omówieniem i komentarzem. Stan prawny na 1 stycznia 2016 roku, B5, oprawa miękka, s. 400, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-222-8; 35,00 zł


Bardzo częste zmiany ustawy Prawo budowlane i jej rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności zmiany wprowadzone w roku 2015, stwarzają wiele trudności w jego stosowaniu. Brak aktualnych opracowań stanu prawnego zainspirował autorów do napisania tej książki. Co prawda, prace nad Kodeksem Budowlanym są z początkiem kolejnej kadencji Sejmu kontynuowane, jednak mając na uwadze długi proces legislacyjny kodeksu, zasadnicze zmiany prawa budowlanego wejdą w życie nie wcześniej niż pod koniec 2017 roku.
Książka ma 400 stron, składa się z siedmiu rozdziałów i dwóch załączników. Zasadnicza część książki – rozdział 3, zawiera tekst ustawy Prawo budowlane (stan prawny na 1 stycznia 2016 r.) wraz z komentarzem do ważniejszych lub kontrowersyjnych regulacji prawnych. Pierwsze dwa rozdziały poświęcono uwarunkowaniom prawno-instytucjonalnym działalności inwestycyjno-budowlanej oraz pojęciu prawa budowlanego i jego celom w procesie inwestycyjno-budowlanym.
W rozdziale czwartym przedstawiono obowiązki i uprawnienia organów publicznych, tj. samorządu terytorialnego, administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a w rozdziale piątym przedstawiono i krótko scharakteryzowano treść rozporządzeń do ustawy Prawo budowlane i najważniejszych rozporządzeń do innych ustaw bezpośredniego otoczenia prawnego procesu inwestycyjno-budowlanego.
Rozdział szósty zawiera indeks terminów występujących w książce, który ma ułatwić Czytelnikowi odnalezienie w książce odpowiedniego zagadnienia, a w rozdziale siódmym zestawiono i objaśniono najważniejsze terminy prawne najczęściej stosowane w postępowaniu administracyjnym.
W aneksie 1 przedstawiono wzory formularzy wniosków, decyzji i postanowień oraz wzory dokumentów, a w aneksie 2 – przykłady wybranych podkładek decyzji administracyjnych.



Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Znaczenie oceniania w przebiegu życia

PEDAGOGIKA

zajdel_znaczenie.jpg

Krzysztof Zajdel, Znaczenie oceniania w przebiegu życia, B5, oprawa twarda, s. 202, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-216-7; 35,00 zł


Ocena w życiu każdego człowieka odgrywa znaczącą rolę. To, jak nas widzą najbliżsi, potem nauczyciele, jakie komunikaty przekazują, sprawia, że utożsamiamy się z ich sądami bądź je odrzucamy. Ale nie pozostają one obojętne dla naszego funkcjonowania, marzeń, podejmowanych decyzji. Ocenianie rozumiane bardzo szeroko sprzyja też naszym refleksjom nad tym, czego dokonaliśmy, dlatego na wielu etapach życia przeprowadzamy ocenę naszych postępowań, sukcesów i porażek. Ale są one też na pewno w jakimś zakresie reakcją na to, jak nas oceniano, cudza ocena zmusza nas do pewnych wyborów. Dlatego postanowiłem zmierzyć się z problemem: jakie znaczenie a ocena dla naszych wyborów życiowych, a co za tym idzie − dla jakości życia ocenianego z perspektywy czasowej? Główny problem badań to zatem znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak ocena, przede wszystkim w szkole, przekłada się na sukces lub jego brak, na podejmowane decyzje życiowe, w konsekwencji na jakość życia?
To wbrew pozorom trudne zadanie, gdyż nikt dotychczas nie pokusił się o takie podejście do oceny i oceniania, stąd wiele wyzwań, jakie przede mną stanęły, i wiele przemyśleń, jakie musiałem poczynić, zanim przystąpiłem do opisu i samych badań, ich interpretacji. Inaczej widzi się swoje życie i to, jakie znaczenie ma ocena wyrażona przez rodziców czy nauczycieli, gdy ma się kilka lat, a inaczej z perspektywy osoby dorosłej, mającej swoją rodzinę, pracę i dalsze plany. Jak oddzielić te doświadczenia, odnieść się do odczuć sprzed wielu lat i dokonać ich analizy czasowej? Stąd zamysł, aby badanie rozpocząć od dzieciństwa i oceny dokonywanej przez rodziców, potem przejść do klas początkowych w szkole, oceny i oceniania przez nauczycieli, starszych klas szkoły podstawowej, następnie średniej i w końcu czasu dorosłości. Nieprzypadkowy jest też podział na badania ilościowe z próbą porównawczą młodych uczniów, prawie pełnoletnich, i badania jakościowe.
Badania ilościowe na dużej próbie respondentów dają ogólny ogląd, pozwalają wychwycić różne uwarunkowania, zwłaszcza w odniesieniu do badanych z próby porównawczej. Narracje wchodzą już w pewne odniesienia do indywidualnych odczuć, wrażliwości osób badanych, nieraz stanowią wspomnienia zdarzeń o podłożu emocjonalnym, indywidualnym sprzed wielu lat, z perspektywy osoby dorosłej, mającej pewien dystans do tego, co było. To bardzo mocne doświadczenie, jakie wyniosłem z rozmów z tymi osobami, utwierdziło mnie tylko w przekonaniu, że dokonałem prawidłowego wyboru samego tematu, jak i sposobu badań.



Pobierz spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY