Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Nowości

Aktualna oferta nowości wydawniczych

„In Gremium”. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, t. 9

in_gremium_9.jpg

„In Gremium. Studia Nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 9, red. Dariusz Dolański, Zielona Góra 2015, B5, oprawa miękka, s. 278, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISSN 1899-2722, ISBN 978-83-7842-205-1, 37,00 zł


Artykuły

Victoria Győri, The Mars Ultor Coins of c. 19-16 BC
Justyna Rogińska, Symboliczne aspekty wykorzystania ognia w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej przestrzeni rodziny polskiej
Urszula Świderska-Włodarczyk, Wzorzec osobowy czy wzorzec postępowania? Przyczynek do nowej definicji formułowanej z punktu widzenia historyka na przykładzie szlachty polskiej przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych
Justyna Bąk, Miejsce melancholii w kulturze staropolskiej w świetle kazań pogrzebowych przełomu XVII i XVIII w.
Aleksandra Ziober, Śląsk i Czechy oczami magnata litewskiego. Osiemnastowieczny diariusz podróży starosty wiłkomierskiego Benedykta Tyzenhauza
Jarosław Chojak, Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Zielonej Górze w latach 1950-1956
Robert Skobelski, Zapomniana inwestycja. Niezrealizowana koncepcja budowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zielonej Górze
Łukasz Jureńczyk, Relacje amerykańsko-afgańskie w latach 1963-1978
Małgorzata Madej, Western European Union as a risk management mechanism for the European Communities and European Union
Daria Arkuszewska, Aktorzy polityczni i media w procesie zarządzania informacją Weronika Górnicka, „Missăo dada, missăo cumprida”. Kino polityczne José Padilhi wiwisekcją problemów współczesnej Brazylii
Anna Chodorowska, Rola systemów filozoficzno-religijnych w państwie i prawie japońskim po 1945 r.
Krystian Saja, Obserwator wobec barier poznawczych
Mirosława Szott, Rzeczy niemieckie w poezji Joanny Ziembińskiej-Kurek i Marka Lobo Wojciechowskiego
Jakub Rawski, Czy jest homoseksualizm w tym tekście? Na tropach nieheteronormatywnej tożsamości bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego
Katarzyna Krysińska, „Żaden cud nie jest mniejszy...”. Sakralizacje w poezji Ireny Dowgielewicz

Recenzje
Giuseppe Squillace, „I giardini di Saffo: profumi e aromi nella Grecia antica”, Carocci Editore, Roma 2014, ss. 118 (Paweł Madejski)
Anna Kotłowska, „Zwierzęta w kulturze literackiej Bizantyńczyków – Anavlepsate eis ta peteina...”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 262 (Jarosław Dudek)
O przyczynach upadku I Rzeczypospolitej. Na marginesie książki Włodzimierza Bernackiego, „Myśl polityczna I Rzeczpospolitej”, Arcana, Kraków 2011, ss. 430 (Przemysław Szpaczyński)
„Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian”, seria grecka, zeszyt 6: „Pisarze wieku XI”, tłumaczenie i komentarz Anna Kotłowska, współpraca Alina Brzóstkowska, Warszawa 2013, ss. 347 (Joanna Jakuć)
Mariano Gonzáles Clavero, Carmelo Gonzáles Clavero, „Atlas ilustrado de la II República espańola”, Susaeta Ediciones, Madrid 2009, ss. 248 (Radosław Domke)

Sprawozdania
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Forum Miast Partnerskich w Kostrzynie nad Odrą” (Paweł Gondek)


Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment


Elementy zarządzania kryzysowego w administracji terytorialnej

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

graczyk_elementy.jpg

Elementy zarządzania kryzysowego w administracji terytorialnej, Krzysztof Graczyk, Grzegorz Nakielski, Tadeusz Tabaczniuk, B5, oprawa miękka, s. 192, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-168-9, 42,00 zł

Przeprowadzone badania na różnych poziomach systemów zarządzania kryzysowego (ZK) i ich możliwościach działania wykazały, że większość decyzji podejmowana jest na podstawie doświadczenia i intuicji osób funkcyjnych. Oznacza to, że decydenci poszczególnych szczebli systemów zarządzania kryzysowego nie mają w większości zaistniałych zdarzeń do dyspozycji odpowiednich narzędzi – wspomagających procesy decyzyjne. Nie zawsze też mają odpowiednią wiedzę i umiejętności. Może to wynikać stąd, że problematyka planowania cywilnego w ZK, w tym wykonywania stosownej dokumentacji, wspomagania informatycznego procesów decyzyjnych, jest wciąż nowym zjawiskiem na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.
Rozwój badań, czy też prac związanych ze wspomaganiem informatycznym procesów decyzyjnych w systemie ZK jest różny na poszczególnych szczeblach, wśród różnych uczestników systemu ZK i w różnych regionach kraju. Zależy to przede wszystkim od położenia geograficznego i zaangażowania władz lokalnych (państwowych i samorządowych) w tę problematykę.
Celem niniejszej monografii jest ukazanie podstawowej teorii w zakresie planowania cywilnego w ZK, zdiagnozowanie procesu informatyzacji na różnych szczeblach zarządzania państwem oraz próba ujednolicenia zasad wykonywania podstawowych dokumentów planistycznych w tym zakresie.Pobierz spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Homo moralis – homo creativus

FILOZOFIA

dudek_homo.jpg

Homo moralis – homo creativus. Prace dedykowane profesorom Zdzisławowi Kalicie Krzysztofowi Kaszyńskiemu, red. i oprac. Joanna Dudek, Stefan Konstańczak, B5, oprawa twarda, s. 230, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-201-3, 47,00 zł


W imieniu całej społeczności akademickiej przekazujemy w darze naszym szanownym Profesorom Zdzisławowi Kalicie oraz Krzysztofowi Kaszyńskiemu prace, które stanowią skromny wyraz wdzięczności i uznania za ich wieloletnią obecność w Instytucie Filozofii ongiś Wyższej Szkoły Pedagogicznej, aktualnie zaś Uniwersytetu Zielonogórskiego. Słowo obecność nie jest przypadkowo użytym terminem, ponieważ czas, który poświęcili pracy naukowej i dydaktycznej, to kilkanaście lat współtworzenia środowiska filozoficznego w Zielonej Górze. Obecność Profesorów przejawiała się nie tylko nauczaniem filozofii, głównie etyki, aksjologii i antropologii filozoficznej, ale również aktywnym udziałem w życiu naukowym kształtującego się instytutu filozofii: sympozjach, seminariach, konferencjach, otwartych wykładach, a także licznych publikacjach. Obecność ta wyrażała się również w byciu Profesorów naszymi mentorami, opiekunami naukowymi, doradcami w czasie wielu „nielimitowanych” dyskusji i rozmów. Życzliwość i mądrość Profesorów pozwalały na budowanie dobrej atmosfery w Instytucie, w Zakładzie Etyki oraz w relacjach ze studentami, doktorantami i pracownikami uczelni.

From the review of Professor Ján Stebila


Pobierz spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

”ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources“, Vol. 8

PEDAGOGIKA

ict_8.jpg

”ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources“, Vol. 8, ed. Eunika Baron-Polańczyk, B5, oprawa miękka, s. 152, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-204-4, 28,00 zł


”ICT Education Design. Processes, Materials, Resources” edited by Eunika Baron- Polańczyk is of great cognitive and practical value. It is recommended that it should reach the teachers preparing and conducting IT classes and students of pedagogy and related fields. In particular, the book should be promoted on ITC trainings, so it could serve as means of education in the digital world.

From the review of Professor Kazimierz Wenta

The content of this publication (monograph) is based on the main and sub objectives of the multiannual international research project ICTinED; […] it is, in part, a scientific output of the project and is thematically focused on ICT applications in technical education. As co-author of several primary school and university textbooks, I have to praise the authors that the texts also refer to the use of ICT and multimedia support – used in technical fields, but also applied in all areas of human life – in teaching.

From the review of Professor Ján Stebila


Pobierz spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

”ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources“, Vol. 7

PEDAGOGIKA

ict_7.jpg

”ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources“, Vol. 7, ed. Eunika Baron-Polańczyk, B5, oprawa miękka, s. 152, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-203-7, 28,00 zł


”ICT Education Design. Processes, Materials, Resources” edited by Eunika Baron- Polańczyk is of great cognitive and practical value. It is recommended that it should reach the teachers preparing and conducting IT classes and students of pedagogy and related fields. In particular, the book should be promoted on ITC trainings, so it could serve as means of education in the digital world.

From the review of Professor Kazimierz Wenta

The content of this publication (monograph) is based on the main and sub objectives of the multiannual international research project ICTinED; […] it is, in part, a scientific output of the project and is thematically focused on ICT applications in technical education. As co-author of several primary school and university textbooks, I have to praise the authors that the texts also refer to the use of ICT and multimedia support – used in technical fields, but also applied in all areas of human life – in teaching.

From the review of Professor Ján Stebila


Pobierz spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Przegląd Narodowościowy” Nr 4

POLITOLOGIA

przeglad_4.jpg

„Przegląd Narodowościowy – Review Of Nationalities”, Nr 4: Mniejszość niemiecka, red. Aleksandra Kruk, Piotr Pochyły, B5, oprawa miękka, s. 308, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISSN 2084-848X, ISBN 978-83-7842-194-8, 33 zł


Czwarty numer „Przeglądu Narodowościowego” zdecydowaliśmy się poświęcić mniejszości niemieckiej i uczynić to zagadnienie tematem wiodącym. Po II wojnie światowej, zarówno w Polsce, jak i w wielu państwach europejskich, pozostały skupiska Niemców, którzy z różnych względów nie znaleźli się w granicach któregoś z utworzonych państw niemieckich – NRD czy RFN. Po obaleniu muru berlińskiego i zmianach politycznych w latach 90. XX w. nie nastąpiła masowa repatriacja do zjednoczonych Niemiec, aczkolwiek rząd niemiecki aktywnie wspiera ich funkcjonowanie. Jeśli jako kryterium wyodrębniania wspomnianej grupy przyjmiemy występowanie języka niemieckiego, wówczas okaże się, że tzw. Europa Niemiecka jest reprezentowana przez ponad 90 milionów mieszkańców kontynentu, a sam niemiecki jest drugim po rosyjskim najczęściej występującym językiem ojczystym.
Problemy, historia, działalność polityczna czy silne poczucie tożsamości narodowej stanowią interesujące pola badawcze, których przybliżenie i przeanalizowanie było naszym podstawowym założeniem przy projektowaniu ram tego numeru. Większość zebranych artykułów koncentruje się na sytuacji mniejszości niemieckiej na obszarze Polski (w różnych momentach dziejowych), a warte podkreślenia jest to, iż stanowi ona obecnie najliczniejszą, około 150-tysięczną mniejszość narodową, która każdorazowo posiada swoją reprezentację w Sejmie RP.Pobierz spis treści
Pobierz Od redakcji
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Opieka i wsparcie osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów rodzinnych w Polsce

OPIEKA, TERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

nowicka_alzh.jpg

Agnieszka Nowicka, Opieka i wsparcie osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów rodzinnych w Polsce, B5, oprawa twarda, s. 338, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-176-4, 49 zł


Autorka przedstawia w książce zarówno problemy i zagrożenia związane z chorobą Alzheimera, wielokrotnie podkreślając nieuchronność procesu otępiennego i – będące jego następstwem – kryzysy w rodzinie chorego, ale jednocześnie docenia opiekunów w ich roli, daje przykłady praktycznych rozwiązań i wskazówki, gdzie można szukać pomocy w istniejącym systemie opieki medycznej i społecznej, krytycznie wskazując przy tym jego niedostatki. Wskazuje na konieczność lepszej organizacji systemu diagnozowania zaburzeń otępiennych i poprawy organizacji systemu wsparcia środowiskowego, opieki w stanie terminalnym i w instytucjach opiekuńczych.
Z uwagi na zmiany demograficzne i proces starzenia się polskiego społeczeństwa niezmiernie ważne jest podnoszenie wiedzy w zakresie choroby Alzheimera i innych otępień oraz kształtowanie odpowiednich postaw całego społeczeństwa wobec osób chorych i ich opiekunów. Monografia autorstwa Agnieszki Nowickiej poświęcona tej tematyce może wypełnić ważną rolę na tym polu. Autorka adresuje ją przede wszystkim do pedagogów, ale odbiorcami tego opracowania mogą być także inne osoby zajmujące się tą problematyką na polu zawodowym (organizatorzy opieki zdrowotnej i społecznej, lekarze, pracownicy ośrodków opiekuńczych i placówek terapeutycznych), ludzie działający w organizacjach pozarządowych czy – w końcu – opiekunowie chorych z zespołami otępiennymi.

[Fragment recenzji dr. hab. n. med. Zyty Beaty Wojszel]


Pobierz spis treści
Pobierz wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Mickiewicz

LITERATUROZNAWSTWO

libera_mickiewicz.jpg

Leszek Libera, Mickiewicz, 21 x 13 cm, oprawa miękka, s. 286, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-180-1 (nakład w dystrybucji Autora, prosimy o kontakt z OW)


Twórczość

Rękawiczka
Don Carlos
Świtezianka – parafraza ballady ludowej
Dziady, Faust, Ropelewski i inni Szwajcaria
Jak czytać Nad wodą wielką i czystą…?
Wszyscy byli jak najzupełniej trzeźwi… (O improwizacjach Mickiewicza)

Życie codzienne
Kawa i fajka wieszcza
Chyba się nauczę pić…
Obiad

Medyczne dylematy

Choroby wileńsko-kowieńskie
Niedoszły medyk
Gwatry i teinie
Choroba Celiny Mickiewiczowej
Cholera przyczyną śmierci Mickiewicza?


Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Language, thought and education: Exploring networks

szymanski_lte.jpg

Language, thought and education: Exploring networks, ed. Marek Kuczyński, Leszek Szymański, B5, oprawa miękka, s. 236, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-184-9, 26,00 zł


The present volume contains chapters whose content corresponds to the topical area of the Language, thought and education series published by the Department of English at the University of Zielona Góra. The contributors, affiliated at education and research institutions throughout the world, address issues related to multilingualism, learning foreign languages, and selected aspects of studying language as a system, language varieties including. The book consists of three parts: Multilingualism and language contact, In the learning context and Studying language.
The first part contains chapters concerning multilingual systems in the cognitive network. It begins with Zofia Chłopek’s ‘Conceptual transfer in the trilingual mind: the case of object categorisation’. The next chapter takes us to Italy; the problem of multilingualism amongst immigrants is addressed by Matthias Wolny. More cognitive aspects of languages in contact are presented by Teresa Maria Włosowicz, who is concerned with cross-lingual lexical links in the multilingual mind.
The second part deals with issues involved in language education and language learning. Alexander Kapranov describes the process of self-evaluation in speech fluency amongst Korean students during their exchange program in Sweden. Assessment, this time in a Polish secondary school and a British college, is explored and discussed by Beata Kouhan. Agnieszka Piątek, in turn, investigates issues which may help us discover better ways of internalising phrasal verbs in English.
As said above, the third section is devoted to exploring language as such. It also examines the tools which are used in linguistic research. This part begins with Leszek Szymański’s article, which concerns the application of the World-Wide Web to empirical research in linguistics. Further, semantic properties of lexemes in signed languages are discussed by Krzysztof Kosecki, whereas networks of slogan stylistics in re-branding are described by Zivile Niemickiene. Karolina Rosiak presents the use of diminutive forms in Welsh, while Ahmad Izadi views language from the perspective of institution. The paper is followed by Joanna Kapica-Curzytek’s considerations on Global English, a language variety which is inevitable in contemporary ‘network societies’. Jacek Rachfał carries out a detailed analysis of ‘castle’ vocabularies, including considerations upon word-formation and etymology of English and Polish lexical items. The volume also contains Edyta Rachfał’s dissection of the ways in which a crisis communicating message may be carried out pragmatically. Our publication concludes with Gian Claudio Batic and Sergio Baldi’s article which investigates the linguistic encoding of emotions in Hausa, an Afro-Asiatic language.
We hope that the contributions presented in this volume will allow scholars from numerous corners of the globe to share with others their insights into language, language education and language exploration. We would like to thank all those who have contributed to the present publication as well as those who have provided assistance in the process of publishing this book.


Pobierz spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. 5

halczak_bojkowie.jpg

Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. 5, red. Bohdan Halczak, Stefan Dudra, Roman Drozd, Miroslav Sopoliga, Artur Izhevskyy, Oksana Kuzmenko, Lesya Horoshko, Paul J. Best, Evhen Ladna, Michal Smigel’, B5, oprawa miękka, s. 884, Oficyna Wydawnicza UZ, Słupsk–Zielona Góra–Svidnik 2015, ISBN 978-83-7842-190-0, 49,00 zł


W 2006 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego powstała inicjatywa przygotowania pracy zbiorowej, o charakterze interdyscyplinarnym, poświęconej Łemkom, Bojkom, Hucułom oraz Rusinom zakarpackim. Inicjatywa spotkała się z pozytywną reakcją środowisk naukowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Napłynęło wiele ciekawych artykułów, które zostały opublikowane w pracy zbiorowej, wydanej w 2007 r. przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” w Legnicy [...]. Ponieważ redaktorzy nie planowali jeszcze wówczas kolejnych publikacji tego cyklu, książka nie była sygnowana jako tom pierwszy.
Publikacja spotkała się z pozytywnym przyjęciem w środowisku naukowym, jak również wzbudziła zainteresowanie szerokiego grona czytelników. Instytut Politologii UZ zdecydował się na kontynuację wydawnictwa we współpracy z Zakładem Europy Wschodniej Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ponownie napłynęło bardzo dużo artykułów. W 2009 r. ukazał się tom drugi, opublikowany nakładem Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii Pomorskiej [...]. Pozytywne przyjęcie książki i widoczne zapotrzebowanie na tego rodzaju publikacje spowodowało, że redaktorzy przygotowali kolejną pracę zbiorową. Tom trzeci ukazał się nakładem Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii Pomorskiej przy wsparciu ze strony Zjednoczenia Łemków, jednej z głównych organizacji łemkowskich w Polsce [...]. Podobnie jak poprzednie tomy ten również spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Redaktorzy podjęli zatem przygotowania do publikacji tomu czwartego, który ukazał się w 2012 r. nakładem Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego4. Obecny, piąty tom jest efektem współpracy tych uczelni oraz Muzeum Ukraińskiej Kultury w Svidniku (Słowacja), będącego oddziałem Słowackiego Muzeum Narodowego.
Łemkowszczyzna, Bojkowszczyzna, Huculszczyzna oraz Zakarpacie to regiony peryferyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak dzieje tej górskiej krainy są ciekawe dla badaczy. Umożliwiają studium zjawiska wielokulturowości. Przez stulecia w bezpośrednim sąsiedztwie żyli w Karpatach przedstawiciele kilku narodów. Współżycie nie było wolne od konfliktów, lecz układało się na ogół zgodnie. Wzajemne relacje regulowały niepisane prawa ukształtowane przez pokolenia. Ich istota sprowadzała się z jednej strony do konsekwentnego podtrzymywania własnej tożsamości, a z drugiej poszanowania tożsamości innych. W przypadku powstania konfliktów precyzyjnie rozgraniczano „strefy wpływów”. Ustalonych granic nie wolno było przekraczać. Swoista „poprawność polityczna” górali karpackich bywała uciążliwa, lecz pozwalała na pokojową koegzystencję grup o bardzo różnym obliczu kulturowym.
Kiedy w mieście Kołomyja, uważanym za nieoficjalną stolicę Hucułów, w XIX w. powstało gimnazjum, kadra pedagogiczna musiała rozwiązać problem wzajemnych relacji w zróżnicowanym narodowo zespole uczniowskim. W trakcie przerw międzylekcyjnych ciągle dochodziło do bójek między gimnazjalistami narodowości polskiej i ukraińskiej. Dyrekcja doprowadziła zatem do założenia dwóch odrębnych dziedzińców – „ruskiego” oraz polskiego. W trakcie przerw uczniowie udawali się na „swój” teren i nie mieli ze sobą bezpośredniego kontaktu. W gimnazjum na długie lata zapanował spokój.
Uczniem gimnazjum w Kołomyi był m.in. Stanisław Vincenz (1888-1971), wybitny polski pisarz, a zarazem znawca i propagator Huculszczyzny. W swojej twórczości konsekwentnie popularyzował idee tolerancji oraz współdziałania ludzi różnych narodowości. Niejednokrotnie podkreślał, że źródła jego światopoglądu tkwią w latach młodości spędzonej na Huculszczyźnie. Często odwoływał się w swych dziełach do huculskiej mądrości ludowej. Przykład Stanisława Vincenza wskazuje, że historia, współczesność, kultura Hucułów, ale także Łemków, Bojków i Rusinów z Zakarpacia są warte zainteresowania i nawet intelektualiści niejednego mogą się od nich nauczyć.


Pobierz spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Obcy świat” w dyskursie europejskim, „Scripta Humana”, t. 4

FILOLOGIA POLSKA

sh_4.jpg

„Obcy świat” w dyskursie europejskim, red. Nel Bielniak, Dorota Kulczycka, „Scripta Humana”, t. 4, B5, oprawa miękka, s. 208, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-177-1, ISN 2353-1681, 27,00 zł


Zamysłem, jaki przyświecał redaktorkom książki, było stworzenie zbioru rozpraw o percepcji geograficznie lub – co ważniejsze – mentalnie „obcych” zakątków świata w ujęciu emigranta – podróżnika – wędrowca europejskiego. W 2010 roku w Warszawie ukazała się praca zbiorowa Europejczyk w podróży 1850-1939 [...]. Niniejszy tom jest sui generis kontynuacją badawczych obserwacji zaprezentowanych w tamtej książce. Za szczególnie istotne należałoby uważać zmiany, jakie dokonały się w XX i XXI wieku. Współcześnie bowiem Europejczyk – dzięki rozwojowi techniki – może odbywać dalekie podróże, nie wyruszając z domu. I odwrotnie: jeśli wyjeżdża, wydaje się, że jest zapoznany za pośrednictwem mediów, przewodników, bedekerów, filmów dokumentarnych z „całym” światem i że nie odczuwa nawet najbardziej egzotycznych jego części jako „innych”, „odrębnych”. Niniejsza monografia powinna jednak przekonać, że istnieją jeszcze sfery „obce” – w sensie dosłownym, ale i przenośnym – rejony anomalii i krzywd „nie do pogodzenia” w świadomości mieszkańca Starego Kontynentu. Możliwe są też miejsca i przestrzenie azylu, zakątki idealnie upatrzone na schronienie przed dotychczasowym, niedoskonałym życiem. Wrażliwi i – jak zawsze – obdarzeni wyobraźnią pisarze i poeci dają świadectwo kolejnych zadziwień, odkryć, udanych, ale i daremnych prób oswajania miejsc i przestrzeni. Odsłaniają prawidłowość mentalnego przenoszenia własnej ojczyzny do miejsc nowych, nieznanych. Relacjonują własną lub/i innych dezaprobatę wobec obojętności i zła, jakie obserwują albo jakich sami doświadczają w obcych krajach i krainach. Zdradzają przy tym własne nostalgie i tęsknoty, euforie i olśnienia.
Chociaż „Historia mentalności jest jedną z tych dziedzin poznania historycznego, w których najtrudniej uchwycić zarówno moment przemiany, jak i określić element nowości” [...], wydaje się, że można zaobserwować przepaść między światoodczuciem podróżnych XVIII i XIX wieku a recepcją nieznanych lądów przez następne pokolenia. Badacze, którzy w niniejszej monografii zabrali głos, w przejmujący niejednokrotnie sposób przedstawili stan badań polskiej i europejskiej literatury reprezentatywnej dla tematu „obcości światów”.


Pobierz spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 16

DMA_16_Strona_1.jpg

„Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 16, red. Małgorzata Olejarz, Emilia Paprzycka, Sylwia Słowińska, B5, oprawa miękka, s. 402, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-189-4, ISSN 2084-2740, 44,00

„Dyskursy Młodych Andragogów” są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, znajdującym się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW. Rocznik zawiera artykuły badaczy z różnych środowisk naukowych, polskich i zagranicznych, prowadzących studia i badania nad szeroko rozumianą aktywnością edukacyjną oraz różnymi kontekstami uczenia się i rozwoju ludzi dorosłych. Wielowątkowy dyskurs prowadzony jest na łamach czasopisma w ramach węższych tematycznie, lecz związanych ze sobą i przenikających się obszarów. Czasopismo ma w dużej mierze charakter interdyscyplinarny i skierowane jest w pierwszej kolejności do młodych autorów – doktorów i magistrów, w tym również tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę naukową. Samodzielni pracownicy nauki pojawiają się w czasopiśmie najczęściej w roli współautorów tekstów naukowych pisanych wspólnie z młodymi badaczami.
W skład międzynarodowej Rady Naukowej „DMA”, obok uznanych polskich naukowców, wchodzą również badacze z kilku krajów – z Niemiec, Szwecji, Austrii i Estonii (z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze, Uniwersytetu w Magdeburgu, Uniwersytetu w Grazu, Uniwersytetu w Sztokholmie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Tallinie). Na liście stałych Recenzentów zewnętrznych czasopisma znajduje się obecnie ponad 30. samodzielnych pracowników nauki z najważniejszych ośrodków akademickich w kraju. „Dyskursy Młodych Andragogów” indeksowane są w bazie Index Copernicus (IC Journals Master List www.indexcopernicus.com) oraz w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities www.cejsh.icm.edu.pl), gdzie od tomu 15. czasopismo dostępne jest też pełnotekstowo. Pierwotną wersją rocznika jest wersja papierowa. Elektroniczna wersja „DMA” dostępna jest na stronie www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl (w Indeksie numerów). Na stronie internetowej czasopisma dostępne są także wszelkie informacje dotyczące jego koncepcji, historii, tematyki oraz zasad przyjmowania tekstów do publikacji i procedur recenzowania.
W 16. tomie „Dyskursów Młodych Andragogów” pod redakcją naukową M. Olejarz, E. Paprzyckiej i S. Słowińskiej zamieszczonych jest 26 artykułów uporządkowanych w pięciu dyskursach tematycznych: andragogicznym, poradoznawczym, edukacji medialnej, animacji kultury i genderowym, oraz dwa sprawozdania. W sumie w 16. tomie „DMA” opublikowało swoje teksty 32. autorów z kilkunastu ośrodków akademickich w kraju, w tym z: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, jak też dwóch autorów z Federation University (Faculty of Education & Arts) w Australii.
www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl


Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment
Pobierz fragment
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Wolność pracy ludzkiej

PRAWO

markiewicz_stany_wolnosc.jpg

Joanna Markiewicz-Stanny, Wolność pracy ludzkiej. Studium z zakresu praw człowieka, B5, oprawa twarda, s. 274, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-166-5, 36,00 zł

Niniejsza książka stanowi studium wielopłaszczyznowych związków pomiędzy pracą a wolnością w perspektywie praw człowieka, w której objęto analizą międzynarodowe prawa człowieka, międzynarodowe prawo pracy i prawo krajowe. W koncepcji praw człowieka praca jest działaniem wolnym i będącym wyrazem wolności. Nie jest to jednolita konstrukcja, w tym znaczeniu, że składają się na nią gwarancje zawarte w treści normatywnej praw obywatelskich i politycznych, jak też praw gospodarczych i socjalnych. U podstaw regulacji prawnych odnoszących się do zatrudnienia leży założenie, iż wartość pracy wynika z jej wymiaru podmiotowego. Praca jest procesem, w który człowiek angażuje swoją osobę; zatem, jak to wskazano w Deklaracji Filadelfijskiej, praca nie może być traktowana jak towar – jest to specyficzne dobro będące przejawem wolności, z wolności wynikające i ku wolności prowadzące. [...] W niniejszym opracowaniu pojęcie pracy obejmuje wszelkie rodzaje aktywności ekonomicznej człowieka, niezależnie od jej form prawnych. Co prawda, w głównej mierze rozważania dotyczą szeroko pojętej pracy najemnej, ale podjęta problematyka obejmuje różne inne sposoby zarabiania na życie, zwłaszcza zaś te, które cechuje relacja podporządkowania pomiędzy podmiotem wykonującym pracę a podmiotem zlecającym. Tak szerokie podejście jest motywowane przemianami, jakie zaszły w ładzie pracy na przestrzeni ostatnich lat. Ocena i kwalifikacja tych ograniczeń winny być przeprowadzone na podstawie założenia, że wśród fundamentów praw człowieka oprócz wolności wymienić należy także godność, równość i sprawiedliwość. Podstawowym problemem badawczym, który wymaga analizy, jest jurydyczne znaczenie takich pojęć jak niewolnictwo i praca przymusowa. Rozumieć przez to należy precyzyjny opis relacji pomiędzy zakazem niewolnictwa i praktyk zbliżonych do niewolnictwa a zakazem pracy przymusowej i obowiązkowej. Książka ma odpowiedzieć na pytanie, na ile są to pojęcia normatywnie zbieżne i jakie przesłanki pozwalają kwalifikować określony stan faktyczny w kategoriach naruszenia wskazanych zakazów. Są to rozstrzygnięcia, które obejmują również odpowiedź na pytanie o ewolucję zakazu pracy przymusowej w stronę normy ius cogens lub ewentualnie prawa niederogowalnego. A zatem, czy praca niewolnicza zawsze ma charakter przymusowy? Czy każda praca przymusowa jest jednocześnie pracą niewolniczą? Jaki poziom zniewolenia osoby determinuje stwierdzenie, że mamy do czynienia z pracą przymusową, a jaki, że możemy pisać o poddaństwie lub innej praktyce zbliżonej do niewolnictwa?

Pobierz Wstęp
Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Doświadczenia zawodowe w narracjach pamiętnikarskich nauczycielek wczesnej edukacji, t. 2

PEDAGOGIKA

soroka_2.jpg

Doświadczenia zawodowe w narracjach pamiętnikarskich nauczycielek wczesnej edukacji, t. 2, red. Anetta Soroka-Fedorczuk, Mirosława Nyczaj-Drąg, B5, oprawa twarda, s. 144, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015,  ISBN 978-83-7842-185-6, 33,00 zł

Moim zdaniem jest to bardzo wartościowy zbiór autobiograficznych narracji, który jest nie tylko świadectwem czasu kluczowych sporów w szkolnictwie podstawowym o obniżenie wieku obowiązku szkolnego, dojrzałość szkolną dzieci czy konieczność i możliwość zarazem wspierania ich rozwoju. Ten zbiór autorelacji może być wykorzystany do pracy dydaktycznej z nauczycielami, w zespołach samokształceniowych, do superwizji, jak i z kandydatami do tego zawodu.

Z recenzji wydawniczej Bogusława Śliwerskiego

Pamiętniki prezentowane w tomie II cechuje swoista indywidualność, precyzyjny opis drogi rozwoju zawodowego oraz zawodowego awansu siedmiu nauczycielek. Autorki w prezentowanych biografiach zawodowych koncentrują się głównie na zdarzeniach, ważnych punktach przełomowych/krytycznych na przestrzeni całej dotychczasowej drogi zawodowej – od momentu rozpoczęcia pracy aż do chwili obecnej. Na uwagę zasługuje niepowtarzalność opisów, bogactwo doświadczeń i refleksji, jakie snują autorki nad sensem własnej pracy, bogactwem i niepowtarzalnością zawodowych doświadczeń, którym nadają indywidualny sens oraz znaczenia.

Z recenzji wydawniczej Joanny Łukasik

Pobierz Wstęp
Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Doświadczenia zawodowe w narracjach pamiętnikarskich nauczycielek wczesnej edukacji, t. 1

PEDAGOGIKA

soroka_1.jpg

Doświadczenia zawodowe w narracjach pamiętnikarskich nauczycielek wczesnej edukacji, t. 1, red. Anetta Soroka-Fedorczuk, B5, oprawa twarda, s. 272, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-182-5, 33,00 zł

Dzięki narracjom biograficznym nauczycieli, którzy [...] przystąpili [do projektu], docieramy do subiektywnej prawdy o ich zawodowych doświadczeniach. Dobrze się stało, że jakościowymi badaniami objęto nauczycieli w jakiejś mierze już spełnionych, często finalizujących już swoją karierę, a pełniących swoją funkcję na najważniejszym etapie kształcenia i wychowania dzieci. Afirmacja pedagogii w ich praktyce edukacyjnej stanowi przecież podstawę dla wartości uczenia się dzieci przez całe życie, a nie tylko ma prowadzić do uzyskania przez nie właściwego poziomu alfabetyzacji (wiedzy, umiejętności i postaw).

Z recenzji wydawniczej Bogusława Śliwerskiego

Praca stanowi cenne źródło poznania pracy zawodowej nauczycielek przedszkoli, daje wyjątkową możliwość bezpośredniego w nią wglądu. Prezentowane w niej pamiętniki nauczycieli zawierają cenny z pedeutologicznego punktu widzenia opis doświadczeń zawodowych, jak i również dotyczących życia osobistego dziewięciu nauczycielek dyplomowanych pracujących w przedszkolu. [...] Opublikowanie zbioru pamiętników, w których autorzy opisują osobiste doświadczenia zawodowe umożliwi nie tylko lepsze ich poznanie, ale również podjęcie odpowiednich kroków wzmacniających działania zawodowe nauczycieli.

Z recenzji wydawniczej Joanny Łukasik

Pobierz Wstęp
Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Żmija zygzakowata

BIOLOGIA

najbar_zmija.jpg

Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Anna Najbar, Żmija zygzakowata, B5, oprawa miękka, s. 188,  Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-131-3, 29,00 zł

Żmija zygzakowata prowadzi właściwie skryty tryb życia, panicznie boi się człowieka i z reguły na jego widok szybko ucieka. To prawda, że niekiedy pojawia się w jego otoczeniu, ale zazwyczaj jest to związane z wkraczaniem człowieka na jej naturalne obszary występowania, a nie odwrotnie. W czasach współczesnych na populację żmij czyha wyjątkowo dużo niebezpieczeństw. Poza wspomnianymi czynnikami można jeszcze dodać choćby rozwój infrastruktury, trwałe przekształcanie siedlisk i ich fragmentację, wzmagający się ruch samochodowy oraz chemizację środowiska. Postępująca dewastacja środowiska i silnie zakorzeniona niechęć do żmij skłoniła nas do napisania monografii, w której omawiamy najważniejsze aspekty ich biologii, ekologii, w tym elementy dotyczące jadowitości i wynikające z tego realne niebezpieczeństwa. Staraliśmy się przedstawić ten gatunek w sposób możliwie przystępny dla jak najszerszej grupy potencjalnych odbiorców, z nadzieją, że nie tylko wiedza czytelników stanie się pełniejsza, ale przede wszystkim nastawienie do żmij stanie się nieco bardziej przyjazne. Duża liczba fotografii, w większości wykonanych na terenie Polski, powinna ułatwić obcowanie z lekturą i unaocznić wiele ciekawych aspektów dotyczących świata żmii zygzakowatej.

Pobierz Wstęp
Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Edukacja dziecka w narracjach rodziców z klasy średniej

PEDAGOGIKA

nyczaj_edukacja.jpg

Mirosława Nyczaj-Drąg, Edukacja dziecka w narracjach rodziców z klasy średniej, B5, oprawa twarda, s. 258, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-181-8, 44,00 zł

Przyjmując, że wciąż niewiele wiemy na temat oddziaływań rodziny, które wyznaczają trajektorie edukacyjne dzieci i ich losy szkolne, jestem przekonana, że szczególnie potrzebne i uzasadnione są badania sięgające w głąb zjawisk, badania, które umożliwią jakościową ich analizę poprzez wczucie się w perspektywę innego człowieka, dające możliwość zrozumienia tego, co subiektywne i niepowtarzalne, a z jednostkowego punktu widzenia ważne. Badawczy wgląd w tak zarysowaną problematykę ma na celu jej rozpoznanie, opisanie i analizę, a w efekcie dotarcie do wiedzy nowej, wartościowej i potrzebnej społecznie. Poznanie jakości edukacji dzieci w rodzinach klasy średniej jest problemem szczególnie palącym, dotyczy bowiem środowiska społecznego, zawierającego zaczątek tego, co nowe i co może się okazać ważne społecznie w przyszłości. Z uwagi na to, że podjęte rozważania mogą stanowić przyczynek do analizy i dokumentacji zmian struktury społecznej w nowych warunkach społeczno-politycznych oraz dokonujących się współcześnie przeobrażeń w polskiej oświacie, jestem przekonana o społecznej wadze i nośności podjętego w książce problemu oraz o społecznym potencjale badanej grupy, ku której zwracam swoje zainteresowania badawcze.


Jak współcześni rodzice środowisk klasy średniej doświadczają i interpretują kwestie dotyczące edukacji potomstwa? Jakie sensy i znaczenia nadają edukacji swych dzieci? Jakie motywacje, wartości i praktyki w kwestiach związanych z edukacją dziecka składają się na styl życia przedstawicieli środowisk klasy średniej? Do jakich zasobów – w postaci kapitału ekonomicznego, społecznego i kulturowego – rodzinnego wsparcia sięgają w celu pozyskania dla swych dzieci kapitału edukacyjnego?


Publikacja pt. Edukacja dziecka w narracjach rodziców z klasy średniej stanowi wartościowe i oryginalne studium poznawcze o wysokim poziomie merytorycznym [...].
Uważam ją za dojrzałą pracę naukową, napisaną z wielką pasją [...].

Z recenzji prof. Jolanty Karbowniczek


Pobierz Wstęp
Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej

GEODEZJA

mrowczynska_studium.jpg

Maria Mrówczyńska, Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej, B5, oprawa miękka, s. 150, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-158-0, 18,00 zł


Niniejsza praca przedstawia syntetyczne ujęcie możliwości związanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych oraz systemów neuronowo-rozmytych do rozwiązywania wybranych zagadnień z geodezji inżynieryjnej. Sieci neuronowe są techniką modelowania, która pozwala na odwzorowanie nadzwyczaj złożonych funkcji. Jako wygodne narzędzie o charakterze nieliniowym są stosowane w rozwiązywaniu problemów występujących w odległych sobie dziedzinach, takich jak: finanse, medycyna, zastosowania inżynierskie, geologia, fizyka i wielu innych. Sieci neuronowe doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie do opisu zjawisk nie znajduje zastosowania aproksymacja liniowa, ponieważ tworzone z zastosowaniem sieci neuronowych modele bez trudu odwzorowują zależności nieliniowe.

Pobierz Przedmowa
Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY