Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Książki

Rok 2013

„Przegląd Narodowościowy – Review Of Nationalities”, nr 2: Tożsamość narodowa

POLITOLOGIA

przeglad_narod_2.jpg

„Przegląd Narodowościowy – Review Of Nationalities”, nr 2: Tożsamość narodowa, red. Stefan Dudra, Piotr Pochyły, B5, oprawa miękka, s. 196, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, ISSN 2084-848X, ISBN 978-83-7842-133-7, 30,00 zł (nakład wyczerpany)


Z przyjemnością przekazujemy Państwu drugi numer rocznika „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities” wydawanego w ramach badań prowadzonych w Pracowni Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi przy Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematem wydania uczyniliśmy tożsamość narodową. Współcześnie mamy do czynienia z coraz większą defragmentacją mapy świata na kolejne, najczęściej niewielkie terytorialnie, państwa, a Europa staje się kontynentem wciąż odżywających ruchów separatystycznych w postaci Basków, Szkotów, Katalończyków czy grożącym rozpadem Królestwa Belgii na Walonię i Flandrię. Procesy te odbywają się równolegle do kryzysu ekonomicznego mającego m.in. korzenie w nierównomiernym rozwoju infrastruktury w poszczególnych państwach, złym zarządzaniu finansami publicznymi i „zglobalizowaniu” sektora finansowo-bankowego. W całej tej zawierusze polityczno-ekonomicznej pojawiają się pytania o sens funkcjonowania poszczególnych państw, poszukiwaniu korzeni narodowych, a popularnymi terminami stają się „kultywowanie”, „przywracanie” czy „budowanie” owej tożsamości narodowej. W niniejszej publikacji udało nam się zebrać teksty politologiczne, historyczne i prawnicze, których problematyka i sposób ujęcia tematu pozwalają na uzyskanie szerokiego spektrum poznawczego dotyczącego zarówno kwestii praktycznych, jak i teoretycznych. Dodatkowo autorzy przedstawili nie tylko doświadczenia społeczności żyjących na obszarze środkowo-europejskim, ale także wykraczające daleko poza jego rejon (np. problematyka kirgiska), co pozwala na wykorzystanie i przeanalizowanie doświadczeń z zupełnie odmiennych kulturowo, politycznie czy etnicznie obszarów. Teksty z kręgu historii pozwalają na zaobserwowanie ewentualnych zmian lub ich brak w postrzeganiu kwestii tożsamości narodowej.
Po sugestiach Prof. Paula Besta od tego numeru zmieniliśmy anglojęzyczną część tytułu na „Review of Nationalities”.


Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Filologia Polska”, t. 5: W stronę literatury i języka

FILOLOGIA POLSKA

FP_5_mala.jpg

„Filologia Polska”, t. 5: W stronę literatury i języka, red. Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Węgorowska, s. 416, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-116-0, 33,00 zł


Spis treści:

W stronę literatury

Małgorzata Mikołajczak
, Słowo od redaktora
Romuald M. Jabłoński, O „Psalmie 22”
Grzegorz Kubski, Niewiasta, smok i „jasne wyżyny bohaterstwa” w relekturze Apokalipsy św. Jana podanej przez Tadeusza Zielińskiego
Czesław P. Dutka, „Szachy” Jana Kochanowskiego w wybranym aspekcie kultury renesansu
Radosław Sztyber, Wojciecha Dembołęckiego „wywodowa” koncepcja władzy i własności
Dorota Kulczycka, Maronici we wspomnieniach podróżnych, pielgrzymów i misjonarzy doby romantyzmu (Lamartine, Nerval, Hołowiński, Skórzewski, Laassner, Tarnowski i inni)
Marta Ruszczyńska, Wieszcz w krytyce literackiej XIX wieku
Jakub Rawski, Wampiryzm w „Dziadach” Adama Mickiewicza
Leszek Libera, „Chyba się nauczę pić…”
Ireneusz Sikora, „Jest upostaciowaniem wyobraźni…” Eliza Orzeszkowa czyta Słowackiego
Joanna Wawryk, Inspiracja i nowatorstwo. O wpływach orientalnych w twórczości Bolesława Leśmiana
Maria Jazownik, O statusie genologicznym „Monsalwatu” Artura Górskiego
Małgorzata Mikołajczak, Czy piękno ocala? O jednym z wątków dialogu Herbert – Norwid
Dorota Poślednia, Przypisy do historii. Dzieje świata w esejach Zbigniewa Herberta („Barbarzyńca w ogrodzie”, „Martwa natura z wędzidłem”, „Labirynt nad morzem”)
Beata Hebzda-Sołogub, Grupa poetycka „Niezapłacony Rent” z Chicago
Anna Szóstak, Porachunki z historią i groteskowa wizja Polski współczesnej w „Dzidzi” Sylwii Chutnik
Dorota Amborska-Głowacka, Uczeń przed ekranem
Jerzy Domagalski, Aforyzm i fragment. Kilka uwag porządkujących i różnicujących pojęcia

W stronę języka

Katarzyna Węgorowska
, Słowo od redaktora
Jerzy Brzeziński, Językoznawstwo zielonogórskie w latach 1971-2004
Joanna Gorzelana, Biblizmy i aluzje biblijne w powieści Kornela Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”
Joanna Frejman, Aksjologiczno-kulturowy aspekt leksyki kolorystycznej w futurystycznej wizji świata. Rozważania semantyczne
Katarzyna Grabias-Banaszewska, Dwór w Celejowie i jego mieszkanki (przyczynek do semantycznej analizy powieści Adama Jerzego Czartoryskiego pod tytułem „Pan Sędzia Deluty. Sceny z pierwszych lat panowania Stanisława Augusta”)
Józef Jaworski, Nazwy broni i urządzeń obronnych w tekstach publicystycznych końca XVIII wieku
Magdalena Jurewicz-Nowak, Iwona Pałucka-Czerniak, Leksem i pojęcie „grzech” jako sposób organizowania mowy (na materiale wybranych kazań XIX-wiecznych)
Maria Roszak, Potoczne nazwy dyscyplin sportowych
Magdalena Steciąg, Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej. Propozycja modelu cyrkulacyjnego
Marzanna Uździcka, „Opisanie różnych wiadomości Doktorskich Doświadczonych przez Franciszka Rapalskiego” jako świadectwo używania języka
Katarzyna Węgorowska, Terminologia językoznawcza w „Małym słowniku wyrazów obcych” Michała Arcta z 1911 roku
Iwona Żuraszek-Ryś, Powojenne nazwy ulic Zielonej Góry


Pobierz spis treści
Pobierz Słowo wstępne
Pobierz Słowo wstępne
Pobierz fragment

„Studia Epigraficzne”, t. 5

HISTORIA

SE_5.jpg

„Studia Epigraficzne”, t. 5, red. Joachim Zdrenka, s. 224, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-106-1, 25,00 zł

Jak zwykle nie zawiedli nas wytrwali epigraficy: profesor Krzysztof Maciej Kowalski z Uniwersytetu Gdańskiego z artykułem Inskrypcje nowożytnych zegarów słonecznych umieszczonych na elewacjach kościołów pomorskich oraz profesor Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego z pracą Inskrypcje na najstarszych dzwonach w kościołach Katowic i Mysłowic. Ośrodek katowicki reprezentuje najsilniejszą po Zielonej Górze grupę epigrafików w osobach: Agaty Bryłki z artykułem Pismo neogotyckie w inskrypcjach katowickich, Tomasza Kałuskiego z rozważaniami na temat Pisma inskrypcji napieczętnych cechów w dawnym księstwie głogowskim do połowy XIX w. oraz Zdzisława Jedynaka z pracą Inskrypcje związane z Turzonami w Lewoczy i Salomonami w Krakowie. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentuje tym razem Edward Skibiński z kontynuacją badania nad inskrypcjami z grobu Bolesława Chrobrego oraz Aleksandra Losik-Sidorska z artykułem Formularz gotyckich inskrypcji sepulkralnych kanoników gnieźnieńskich i poznańskich.
Do grona stałych uczestników możemy już zaliczyć przedstawicieli Lublina w osobach Pawła Madejskiego z artykułem zatytułowanym Wizytówki a napisy nagrobne w XIX w. oraz Katarzyny Madejskiej, z którą wspólnie przygotowali pracę Graffiti na ścianach kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu XVII-XXI w.: przemiany funkcji i treści.
Grupę epigrafików zielonogórskich otwiera najstarszy stażem Adam Górski z tematem Specyfika napisów natrumiennych na przykładzie Sławy, Szprotawy, Świdnicy i Żagania w XVIII i na początku XIX w. Marceli Tureczek przedstawił artykuł Kilka spostrzeżeń na temat głowy św. Jana Chrzciciela na misie ze zbiorów Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Próba analizy w kontekście średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejów miasta. Z kolei Paweł Karp ustosunkował się do (nie zawsze słusznych) uwag odnośnie do zeszytu inskrypcji powiatu wschowskiego w tekście „Corpus inscriptionum Poloniae”: „Powiat wschowski” – uzupełnienia i uwagi. Poczet młodszych badaczy reprezentują: Krzysztof Kostka z pracą Kwatera wojenna żołnierzy radzieckich w Kożuchowie, Katarzyna Kornak z komunikatem naukowym Krajobraz epigraficzny miejscowości Prusy (woj. dolnośląskie) oraz Paweł Szymon Towpik prezentujący Spis żołnierzy z okresu I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej pochowanych na cmentarzu wojskowym koło Berezy Kartuskiej (Białoruś). Niniejszy tom zamyka mój artykuł Proboszczowie, archidiakoni i diakoni kościoła św. Marii w Gorzowie Wielkopolskim i ich inskrypcje do 1800 r.


Fragmenty Wstępu


Pobierz spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment

„Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, t. 9-10

PEDAGOGIKA

eduk_hum_9_10.jpg

„Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, t. 9-10, red. Leszek Jazownik, Marian Sinica, s. 462, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-088-0, ISSN 1505-280X, 35,00 zł


I. KONTEKSTY EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ
Julian Skorek, Wypowiedzenia parentetyczne w strukturze pytajnej sekwencji dialogowej
Jadwiga Sebesta, Eugeniusz Szymik, Paradygmat fantazji, czyli twórczość poza granicami ratio
Katarzyna Sępowicz-Buczko, Sens wychowania do altruizmu i wsparcia społecznego
Игорь Валерьевич Кочубей, Cultus humani letum clarare. Что Россия позаимствовала у Европы? Образование как социальный институт и как знание…
Виталий Алексеевич Канашкин, Педагогикоцентрический экстаз
Jakub Rawski, Ślady, motywy i kartografie polskości w prozie obcej XX oraz XXI w. Rekonesans


II. EDUKACJA LITERACKA, JĘZYKOWA I KULTUROWA
Anna Janus-Sitarz, Miejsce lektury w dialogu nauczyciela polonisty z pokoleniem sieci
Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna, Oblicza edukacji polonistycznej
Katarzyna Węgorowska, Karol Szymanowski, Bartuś Obrochta i Harnasie gośćmi uniwersyteckiej edukacji dialektologicznej
Dorota Amborska-Głowacka, Efekt Pigmaliona w edukacji szkolnej
Wita Szulc, Wiedza o kulturze jako niezbędny element edukacji pedagogów – arteterapeutów
Monika Tabor, Łukasz Wojtacha, Coaching w szkole, czyli dialog z coachem o wspieraniu rzeczywistości szkolnej
Aneta Grodecka, Odczuwanie obrazu. O kształtowaniu odbioru sztuki w wieku wczesnoszkolnym
Eugeniusz Szymik, Ilona Copik, Jak przełożyć Panamę na dramę? O roli przestrzeni i wyobraźni w edukacji wczesnoszkolnej
Anna Guzy, Wpływ przestrzeni miejskiej na wybrane kompetencje ucznia
Ewa Kobyłecka, Uwagi o przymusie i wolności w edukacji literackiej
Dawid Janicki, Uwagi o egzaminie maturalnym z języka polskiego (na podstawie analizy arkuszy maturalnych i kluczy odpowiedzi oraz tematów egzaminu wewnętrznego z lat 2005-2010)
 Marzenna Magda-Adamowicz, Znaczenie wychowawcze i twórcze wykorzystanie w klasach I-III utworów Hanny Ożogowskiej
Romuald M. Jabłoński, Jak omawiać w szkole podstawowej Lwa, Czarownicę i starą szafę
Clive’a Staplesa Lewisa
Olaf Pajączkowski, Wykorzystanie narracyjnych gier fabularnych (RPG) w procesie edukacyjnym
 Maria Roszak, Nazwy własne zielonogórskich szkół


III. Z DZIEJÓW EDUKACJI
Barbara Jaśniewicz, Meandry nadzoru pedagogicznego w dwudziestoleciu międzywojennym (na przykładzie działalności wizytacyjnej Juliusza Balickiego)
Leszek Jazownik, W kręgu sporów o model pracy nad lekturą szkolną toczonych w latach 1918-1939
Katarzyna Kochan, Elementarze dla dzieci mniejszości narodowej oraz dzieci polskich mieszkających poza granicą z czasów II Rzeczypospolitej
Wspomnienie o Profesorze Władysławie Szyszkowskim. Z Profesorem Zenonem Urygą rozmawia Paulina Mucha (studentka IV roku IFP UZ)
Urszula Świderska-Włodarczyk, Zygmunt Imbierowicz – sylwetka instruktora harcerskiego


IV. OMÓWIENIA I RECENZJE
Marian Sinica, Wczesnoszkolna edukacja polonistyczna w świetle programu nauczania Jadwigi Hanisz Wesoła szkoła i przyjaciele
Maria Jazownik, Anny Kieżuń Drogi własne. O twórczości młodopolskiej Artura Górskiego
Iwona Morawska, Obecność i potrzeba autorytetów. O książce Małgorzaty Karwatowskiej Autorytety w opinii młodzieży, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 224

[Spis treści]

Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Studia Zachodnie”, t. 15

HISTORIA

stud_zach_15.jpg

„Studia Zachodnie”, t. 15, red. Robert Skobelski, s. 250, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-101-6, ISSN 1428-0663, 25,00 zł


Artykuły
Jarosław Kuczer, Cudzoziemska arystokracja w „prowincji przygranicznej”. Problem udziału imigrantów w pracach administracji śląskiej (1629-1740)
Yaman Kouli, Economic Policy and the Movement of Factories in the German Sphere of Influence during World War II (1943/44) – the Role of Lower Silesia and the Eastern German Territories
Damian Utracki, Polityka onomastyczna władz jako element przywracania polskości na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej (na przykładzie nazewnictwa powiatu słubickiego)
Przemysław Bartkowiak, Bogdan Rusinek – założyciel oraz dowódca konspiracyjnej organizacji młodzieżowej „Harcerstwo Polskie” działającej na terenie Drezdenka w latach 1950-1951
Stefan Dudra, Zmiany w polityce państwa wobec mniejszości narodowych w 1952 roku na przykładzie Łemków osiedlonych na Ziemi Lubuskiej
Paweł Karp, Daniel Koteluk, Ksiądz Ludwik Mucha (1904-1962). Kapelan „Hubala”, kapłan czasu trudnych wyborów
Piotr Krystians, Tajni współpracownicy Milicji Obywatelskiej na Ziemi Lubuskiej (1945-1989)
Hanna Kurowska, Liczba mieszkańców Zielonej Góry w latach 1945-2010
Bohdan Halczak, Powiatowe instancje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wobec ludności ukraińskiej w powiecie zielonogórskim w latach 1949-1989
Radosław Domke, Handel, zaopatrzenie oraz rzemiosło i usługi w Zielonej Górze w latach 80. XX wieku
Krzysztof Wasilewski, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Gorzowie Wielkopolskim w schyłkowym okresie swojego istnienia (1989-1990)
Kamil Glinka, Granica i pogranicze polsko-niemieckie na forum Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-2004


Materiały źródłowe
Michał Trojanowski, Problem strefy nadgranicznej w aktach Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze


Recenzje
Marceli Tureczek, Zabytki w krajobrazie kulturowym Międzyrzecza i okolic, Międzyrzecz 2012, ss. 253 (Tomasz Nodzyński)
Dwie publikacje o generale Kazimierzu Sosnkowskim. Lech Wyszczelski, Generał Kazimierz Sosnkowski, Warszawa 2010, Wydawnictwo Bellona, ss. 387; Jerzy Kirszak, Generał Kazimierz Sosnkowski 1885-1969, Warszawa 2012, Instytut Pamięci Narodowej, ss. 471 (Ireneusz Wojewódzki)
Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, przełożył Wojciech Chudoba, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 432 (Hanna Kurowska)
Daniel Johnson, White King and Red Queen, Atlantic Books, London 2007, ss. 383 (Radosław Domke)

[Spis treści]


Pobierz spis treści
Pobierz fragment

Działalność wychowawcza księdza Aleksandra Zienkiewicza na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej i Dolnym Śląsku

PEDAGOGIKA

Malachowski.jpg

Ryszard Małachowski, Działalność wychowawcza księdza Aleksandra Zienkiewicza na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej i Dolnym Śląsku, s. 724, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-075-0, 89,00 zł (nakład wyczerpany)


Podjęcie badań naukowych dotyczących osoby i pedagogicznej aktywności księdza Aleksandra Zienkiewicza w kontekście historyczno-kulturowym wzmacniał rys ewidentnej oryginalności tak określonej problematyki zarówno już za życia, jak i po śmierci tego kapłana. Przekonanie o sensie i możliwości prowadzenia czynności poznawczych z nim związanych narzucało się samorzutnie, ale „że powinni to uczynić kompetentni biografowie” [...] pisał ks. infułat Stanisław Turkowski. Potrzeba ta wynikała ze specyfiki i charakteru działań powszechnie znanej w Kościele katolickim i akademickim środowisku intelektualno-wychowawczym postaci, konieczności wypełnienia „białych plam” w historiografii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zubażających biografistykę Kresów Wschodnich, szansy, jaką stwarzał rozpad środkowo-wschodniego, gospodarczo- ekonomicznego „bloku komunistycznego” [...] oraz militarno-ofensywnego „Układu Warszawskiego” [...] (faktycznie „Moskiewskiego”), zmierzającego do inspirowania nieustannej wojny i walki [...] w skali lokalnej i globalnej.
[...] Pierwszą próbę całościowego, wielostronnego ujęcia tematu związanego z osobą i czynem ks. A. Zienkiewicza stanowi dopiero niniejsza publikacja. Koncentrując się zatem na logiczno-treściowej strukturze książki, należy wspomnieć, że nadano jej układ chronologiczno-problemowy74. I w takiej konwencji metodologicznej utrzymane są poszczególne rozdziały i podrozdziały, z charakterystycznymi refleksjami retrospektywnymi tam, gdzie to było konieczne. Jej treści ukazane są w funkcjonalnym związku z szerokim tłem historyczno-cywilizacyjno-kulturowym epoki ks. A. Zienkiewicza.

Fragmenty Wstepu


Pobierz spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Pierwszoplanowe partie dla soprano primo i soprano secondo w wybranych operach Georga Friedricha Haendla

MUZYKA

ksenicz_pierwszop.jpg

Olga Ksenicz, Pierwszoplanowe partie dla soprano primo i soprano secondo w wybranych operach Georga Friedricha Haendla. Specyfika, podobieństwa i różnice partii stworzonych dla Franceski Cuzzoni i Faustiny Bordoni, s. 73, B5, oprawa miękka, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-100-9, 10,00 zł (nakład wyczerpany)


The rival Queens – „królowe rywalki”, „rywalizujące władczynie”... Takim zwrotem, skrótowym i wyrazistym jednocześnie, opisywano i określano dwie znakomitości barokowego wykonawstwa scenicznego, śpiewaczki Franceskę Cuzzoni i Faustinę Bordoni. Obie wykonawczynie, opromienione europejską sławą, wielbione, uznane i pobierające bajecznie wysokie honoraria, los stykał z sobą kilkakrotnie; najbardziej znany pozostaje jednak dwuletni okres wspólnych występów obu wokalistek na scenie londyńskiego Haymarket Theater w dziełach scenicznych, które z myślą o dwóch słynnych Włoszkach tworzył wielki Georg Friedrich Haendel. To właśnie rozkochana na równi w głosach i w wyrazistych osobowościach śpiewaczek londyńska publiczność nadała im przydomek „królewskich rywalek”, z uwagą śledząc ich poczynania zarówno na niwie artystycznej, jak i towarzyskiej.
Praca niniejsza nie stawia sobie za cel poczynienia ustaleń czysto biograficznych wobec obu wzmiankowanych śpiewaczek – szczegółowe ustalenia chronologiczne, dokonywanie odkryć kolejnych materiałów źródłowych, wnikliwe studia nad dokumentami epoki należy pozostawić specjalistom najbardziej w tej dziedzinie miarodajnym, czyli muzykologom oraz teoretykom muzyki, specjalizującym się w historiografii muzycznej. Z tego też powodu przytoczone w toku rozważań biogramy Franceski Cuzzoni i Faustiny Bordoni zostaną potraktowane zwięźle, jednakże z dbałością o zaprezentowanie relacji z epoki (których znacząca liczba szczęśliwie się zachowała) dotyczących obu śpiewaczek. Przedmiotem szczególnego zainteresowania autorki pracy są studia nad specyfiką czysto muzycznego ukształtowania partii, których prawykonawczyniami były Cuzzoni i Bordoni, partii, które Haendel konstruował z myślą o naturalnych predyspozycjach głosowych oraz walorach ekspresyjno-wykonawczych obu wokalistek, z jednoczesną dbałością o maksymalną równorzędność ich poczynań scenicznych. Już na wstępie można zaryzykować stwierdzenie, że tylko twórca o tak genialnych predyspozycjach, jak Saksończyk, był w stanie podołać karkołomnemu zadaniu; bo też niemal niewykonalne wydaje się uniknięcie pretekstu do wybuchu niezadowolenia czy starcia pomiędzy obu rywalizującymi śpiewaczkami – a także pomiędzy wielbicielami ich talentu, podzielonymi na dwa tyleż fanatyczne, co zaciekle zwalczające się obozy.
Zestawienie partii stworzonych dla obu wokalistek wydaje się tym bardziej uzasadnione, iż sam już rodzaj głosu, jakim przypuszczalnie dysponowała Faustina Bordoni, nasuwa wątpliwości w świetle wstępnego zapoznania się z publikacjami nutowymi opartymi na źródłach (Baerenreiter Kassel); w przedmowie do wydania Urtext opery Haendla Tolomeo, Rè d’Egitto Bordoni, prawykonawczyni partii Elisy, jest określona jako sopran, w przedmowie zaś do analogicznej publikacji opery Riccardo Primo, Rè d’Ingilterra ta sama śpiewaczka, pierwsza odtwórczyni partii Pulcherii, jest określona jednoznacznie jako mezzosopran! Już ta wątpliwość intryguje, skłaniając do podjęcia głębszych studiów nad wyznacznikami i specyficznymi cechami indywidualnymi fenomenów wokalnych, jakimi niewątpliwie były te dwie znakomite, godne siebie rywalki – tak odmienne, a jednocześnie paradoksalnie do siebie podobne.

Fragment


Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Romans rosyjski

MUZYKA

ulwanska.jpg

Anna Ulwańska, Romans rosyjski. Geneza i interpretacja, s. 152, B5, oprawa miękka, ficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-097-2, 25,00 zł

„Aby osiągnąć sukces, wykonawca musi odznaczać się silną indywidualnością i każda interpretacja powinna być tym nacechowana. Ale nie trzeba cały czas szukać wyłącznie oryginalności. Nieporównanie lepiej jest tworzyć niż naśladować. Warto brać przykład z wielkich wykonawców przeszłości. Ich geniusz nie polegał na technicznym mistrzostwie, ale na wiedzy o każdym etapie rozwoju muzyki. […] Nie traćcie czasu na banalną i nieszlachetną muzykę. Piękna interpretacja wymaga też wielu głębokich przemyśleń, a nie tylko mistrzowskiego władania klawiaturą. Trzeba sprawić, by utwór stał się częścią ciebie samego. A najwyższą jakością sztuki jest jej prawdziwość” […].
Wypowiedź Sergiusza Rachmaninowa to motto niniejszej pracy, która jest integralną całością wraz z materiałem muzycznym zawartym na płycie CD.
Tematem jest romans rosyjski. Omówiona jest droga, jaką przebywa ten gatunek liryki wokalnej w Rosji od pieśni ludowej do czasów obecnych. Język pracy jest czasami zbyt beletrystyczny, jednak jej celem jest raczej przybliżenie historii romansu, jego wielu obliczy, a także mniej znanych aspektów wykonawczych. Autorka stara się pokazać gatunek od strony jego zawartości emocjonalnej i podkreśla najważniejsze cechy stylu poszczególnych kompozytorów. Przedstawiony jest grunt historyczny i kulturowy, na którym rodzi się i rozwija romans w Rosji i wyjaśniona jest terminologia. Omówione i przedstawione zostają podgatunki romansu. Zaprezentowane są sylwetki sławnych wykonawców romansu od czasów najwcześniejszych notatek na ten temat do obecnie królujących na scenach całego świata artystów. Przedstawione są związki romansu z folklorem rosyjskim i orientalnym, a także z tą właśnie tendencją związana twórczość kompozytorki pierwszej połowy XX wieku – Zary Lewiny.
Drugą intencją niniejszej pracy jest wskazanie repertuaru mniej znanego na polskiej scenie wokalnej. Ze względu na jego dostępność może on stać się cennym uzupełnieniem w programach nauczania na kierunkach wokalnych i może umożliwić rozbudowanie osobowości oraz warsztatu interpretacyjnego ucznia i studenta. W pedagogice wokalnej, w Polsce i nie tylko, szeroko i chętnie stosowana jest literatura wokalna z zakresu twórczości pieśniarskiej F. Schuberta, z oczywistych powodów. Tutaj proponowany jest repertuar równie interesujący dla wszystkich kolejnych etapów rozwoju młodego adepta sztuki wokalnej: od prostego romansu – pieśni okresu przed Michaiłem Glinką, poprzez utwory samego Glinki aż do trudnej i wymagającej twórczości Piotra Czajkowskiego i Sergiusza Rachmaninowa. Autorka przedstawia też nowoczesne oblicze romansu, który przetrwał przez wieki i w dzisiejszej dobie dominacji w mediach dudnienia i jazgotu znalazł sobie drogę do młodego słuchacza i wykonawcy przez na przykład muzykę filmową, seryjne programy telewizyjne, nowe konkursy dla młodych wykonawców i blogi internetowe.

[Fragment]


Pobierz fragment
Pobierz fragment

Mit – literatura – tajemnica

FILOLOGIA POLSKA

fic_4.jpg

Mit – literatura – tajemnica, red. W. Gruszczyński, T. Ratajczak, B. Trocha, „Fantastyczność i Cudowność”, s. 306, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-115-3, 33,00 zł


„Mitologia – jak twierdzi Joseph Campbell – jest przedostatnią prawdą – przedostatnią, bo tej ostatecznej nie można ująć w słowach” [...]. Okazuje się, że równie trudno jest ująć i uporządkować wszystko to, co tyczy się mitu, mit bowiem „jest wszystkim i niczym zarazem” [...] lub – jak zauważono w jednym z zamieszczonych tu szkiców – „w obszarze refleksji humanistycznej […] stanowi kategorię o wieloznacznej treści” (s. 57). Ta złożoność problematyki jest jej wadą i zaletą. Wadą, gdyż nie da się objąć syntetycznie wszystkich sposobów uobecniania się mitu w literaturze i innych tekstach kulturowych, np. filozoficznych czy religijnych. Nie potrafimy wskazać etapów ewolucji ani też sposobu funkcjonowania mitologii. Dodatkowym problemem, przed jakim stoimy, jest szeroki horyzont pojęciowy, tj. mnogość definicji mitów3, a także niezliczona ilość kontekstów, które wywołują gąszcz dodatkowych pytań i wątpliwości, przywołując niejednokrotnie to, co nazwalibyśmy Tajemnicą, a więc elementy irracjonalne, podświadome, nieuświadamiane, metafizyczne czy też ukryte przed ludzkim rozumem w inny sposób. Z kolei patrząc na tę wieloaspektowość z innej perspektywy, dostrzeżemy to, co pozytywne, tj. możliwość zaistnienia dyskursu o wielorakim charakterze: antropologicznym, filozoficznym, literaturoznawczym, psychologicznym czy religioznawczym, w którym poruszane będą coraz to nowe aspekty, w różnoraki sposób wiążące się z mitem i na swój sposób otwierające nowe perspektywy i ścieżki poszukiwań.
Żywimy nadzieję, że nowe perspektywy i impuls do poszukiwań da prezentowany tom, w którym zamieściliśmy dwadzieścia jeden tekstów oddających bogactwo tematyki powiązanej z mitem, pogrupowanych w trzy działy: Teorie i metody (I), Mitologie w literaturze i kulturze popularnej (II) oraz Literatura „głównego nurtu” i jej mitologiczne aspekty (III). Autorami tych wypowiedzi są badacze reprezentujący różne dyscypliny (m.in. teologię i filozofię) i ośrodki akademickie (m.in.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Akademię Pomorską w Słupsku).

[Fragment]


Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Kształtowanie zabudowy miejskiej o zwiększonej efektywności ekologicznej i energetycznej

BUDOWNICTWO

Sobierajewicz.jpg

Piotra Sobierajewicz, Kształtowanie zabudowy miejskiej o zwiększonej efektywności ekologicznej i energetycznej. Architektura, rozwój, społeczeństwo, ekologia, s. 274, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-082-8, 33,00 zł


Publikacja zawiera ogólny zarys wiedzy na temat kształtowania miejskiego środowiska zbudowanego, a jednocześnie wprowadza nowe elementy przydatne w środowiskowym projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości ekologicznej i energetycznej zabudowy. Ekologiczne uwarunkowania w strukturze zabudowy miejskiej dla różnych typów funkcjonalnych budynków były i są przedmiotem badań autora pracy od 15 lat w wielu ośrodkach naukowych: na Politechnice Poznańskiej, w poznańskim oddziale Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim.


Potrzebujemy odnowienia tego, co dobre, piękne i prawdziwe. Człowiek czerpie z natury i wykorzystuje ją dla swoich potrzeb w nieustannym cyklu życia przekazywanym od pokoleń. Czy rywalizacja bycia lepszym, mądrzejszym, bogatszym, szybszym czy wydajniejszym jest wyrazem dążenia do ideału, czy być może powolnym odchodzeniem od zasad świata rządzonego przez matkę naturę? Architektura skupia przekaz chwili i emocji wynikających z potrzeb człowieka, jego zachowań i odpowiedzialności społecznej, a w chwili zagrożeń przywołuje relacje sprawdzone od pokoleń. Konieczność dostosowania architektury do zmieniającego się świata natury, do którego należy człowiek, jest nakazem i konsekwencją rozwoju zrównoważonego dla kolejnych pokoleń.
Każde pokolenie, ucząc się na błędach swoich przodków, zostawia ślad ekologiczny mówiący o szacunku do środowiska i samego siebie. Czas zatem naśladować to, co dobre i odrzucać to, co degraduje środowisko człowieka, zostawiając więcej przestrzeni do życia kolejnym generacjom. Nie zawsze i nie wszędzie ten oczywisty fakt jest realizowany w rozwijającym się świecie homo economicus. Konkludując, ważne abyśmy nie stracili człowieczeństwa i więzi społecznych przez ślepą wiarę w techno-maszynerię, która coraz bardziej wypełnia naszą przestrzeń miejską.

[Słowo wstępne]


Pobierz Słowo wstępne
Pobierz spis treści
Pobierz Wprowadzenie

„Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2012”

JĘZYKOZNAWSTWO

ZSJ_2012.jpg

„Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2012”: Komunikacyjne aspekty badania języka, red. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, s. 194, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-118-4, ISSN 2299-4572, 23,00 zł


Zgodnie z tradycją zaprezentowano różnorodne prace, które naukową refleksją objęły: zagadnienia przeszłości języka (Magdalena Jurewicz-Nowak, Iwona Pałucka-Czerniak, Andrzej Sieradzki); problematykę kształtowania językowych środków komunikacyjnych w przestrzeni różnych kultur (Tomasz Lisowski); społeczną praktykę dyskursywną (Magdalena Steciąg) oraz współczesne przekazy medialne (Monika Kaczor); zjawiska z zakresu interferencji języków, głównie tak zwany ponglish (Urszula Majdańska-Wachowicz); wreszcie kreacyjny aspekt języka (Julia Sahata, Maria Maczel), a także potrzeby polskiej dydaktyki akademickiej w zakresie nauczania historii języka polskiego (Marzanna Uździcka i Rafał Zarębski). Przedmiotem rozważań uczyniono także zadania i rolę językoznawstwa normatywnego (Ewa Kołodziejek). Do zagadnień dotyczących lingwistyk obcych nawiązuje artykuł traktujący o procesie kodyfikacji języka czeskiego na przestrzeni wieków (Jaroslav Lipowski). Szczególne miejsce w niniejszym tomie zajmuje prezentacja dorobku badań polonistycznych Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego oraz realizowanego w jej obrębie procesu dydaktycznego, którego celem jest łączenie kształcenia w zakresie komunikacji językowej z kształceniem językoznawczym (Ałła Krawczuk).
Na niniejszy tom składają się więc prace odzwierciedlające autorski punkt widzenia minionej i współczesnej rzeczywistości językowej, a zaprezentowana odmienność badań uwarunkowana jest zarówno podejmowaną problematyką, indywidualnym sposobem myślenia o języku w ogóle, jak i przyjmowaną metodologią. Natomiast płaszczyzną integrującą wszystkie artykuły jest realizowana przez ich autorów potrzeba mówienia o przeszłości i teraźniejszości języka z uwzględnieniem różnych dyscyplin w taki sposób, aby rzetelnie i wszechstronnie objaśnić język oraz językową komunikację.

[Fragment Przedmowy]


Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Komercjalizacja wyników badań naukowych

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

sasiadek.jpg

Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Karol Dąbrowski, Komercjalizacja wyników badań naukowych. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, s. 100, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-110 (książka dostepna w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii)


Przedstawione informacje charakteryzują województwo lubuskie na tle innych regionów Polski i ościennych zagranicznych landów w aspekcie praktycznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych. Wynika z nich, że trzeba podnieść świadomość środowiska naukowego i akademickiego oraz sektora MSP w obszarze efektywnej komercjalizacji wyników badań naukowych. Z tego względu Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (CPTT) wnioskowało o realizację projektu, wspierającego innowacyjną przedsiębiorczość akademicką. Zamierzeniami tego projektu było przede wszystkim opracowanie i wdrożenie efektywnego systemu, który z jednej strony promowałby wyniki badań naukowych środowiska naukowo-akademickiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, z drugiej zapewniał wsparcie i pomoc w komercjalizacji tych wyników, dedykowaną przedsiębiorstwom województwa lubuskiego. Pozytywne zaopiniowanie wniosku CPTT Uniwersytetu Zielonogórskiego zaowocowało przyznaniem środków na realizację projektu pod nazwą „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, który w znacznej mierze jest opisany w niniejszej publikacji. Realizacja projektu przyczyniła się do kreowania i wsparcia innowacji w sektorze naukowym i akademickim, także do popularyzacji działań związanych z transferem racjonalizatorskich wyrobów, procesów i usług w województwie lubuskim.
Celem projektu było wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu lubuskiego, aktywizacja MSP regionu oraz środowiska akademickiego, pomoc w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości. Zadaniem CPTT jest stymulowanie innowacyjności, promowanie przedsiębiorczości, transfer nowoczesnych technologii, koordynacja wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie. Działania CPTT w ramach projektu polegały na wzmożeniu współpracy na uczelni i w jej jednostkach, na promocji i wsparciu wyników ukierunkowanych na ich komercjalizację. Spodziewanym rezultatem projektu było uzyskanie przez włączone instytucje i organizacje efektu synergii, prowadzącego do zwiększenia zainteresowania ofertami wyników badań naukowych i ich komercjalizacji.
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego jest jednostką działającą w Pionie Prorektora ds. Rozwoju, utworzony w celu promowania, informowania, doradzania oraz pomocy przy wdrażaniu innowacyjnych metod, technologii i organizacji w przemyśle. Centrum działa jako instytucja integrująca środowisko biznesowe w regionie. Podejmuje liczne działania, które mają na celu zbliżenie branżowe firm z regionu oraz Uniwersytetu.


Pobierz wstęp
Pobierz spis treści
Pobierz fragment

Work hygiene – selected issues

INŻYNIERIA

kowal.jpg

Andrzej Rabenda, Edward Kowal, Karol Balog, Work hygiene – selected issues, Monograph, s. 162, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-093-4 23,00 zł


The work consists of nine main parts, covering a diverse range of issues important for the development of safe working conditions in the production process. In the first chapter, different stages of the perception of the impact of working conditions on fatigue, health, and consequently the number of accidents related to their work are presented chronologically. The second chapter deals with the characteristics of individual industrial hazards (chemical, physical and biological) with emphasis on the effects of their impact on the human body. Characteristics that occur in certain conditions, factors regarded as a cause of discomfort, along with the effects of long-term exposure, are presented in chapter three. The fourth chapter presents the value and limits of norms – considered to be acceptable levels of exposure, given the level of probability of inevitable health consequences and the limits accepted as a discomfort value – in relation to various harmful factors and the nature of the work involved in the production process. Methods to reduce the impact of various factors occurring in industrial environments with human workers are presented in chapter five. However, the methods for determining actual values: values and concentrations of individual harm, against the boundary conditions - specific to each of the factors – are presented in chapter six. The necessary test equipment and the designation of the factors considered as a nuisance or harmful, are subsequently presented in chapter seven. Finally, the legal characteristics and principles related to industrial diseases are presented in chapter eight.


Pobierz wstęp
Pobierz spis treści
Pobierz fragment

Indywidualne i społeczne wymiary tożsamości przyszłych pedagogów

PEDAGOGIKA

turska_indywidualne.jpg

Elżbieta Turska, Indywidualne i społeczne wymiary tożsamości przyszłych pedagogów, s. 244, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-001-9, 37,00 zł (nakład wyczerpany)


Pytanie o tożsamość człowieka jest pytaniem o to, jaką mamy koncepcję siebie. W świecie pełnym pluralizmu sądów i poglądów niezbędne staje się wzmocnienie świadomości własnego „ja”, poczucia wartości siebie jako osoby. Człowiek musi wiedzieć, kim jest, jaka jest jego tożsamość, aby nie zagubić się w strumieniu zmieniających się trendów i zapatrywań. Jak zauważa K. Ferenz [...], człowiek, podporządkowując się pewnym mechanizmom makrospołecznym, które regulują jego życie, może zatracić swoją indywidualność i niepowtarzalność, stając się szarym człowiekiem, którego rozpoznanie jest możliwe dzięki danym personalnym. W tak rozwiniętym cywilizacyjnie świecie, każdy powinien znać prawdę o samym sobie. „Są pytania, na które człowiek musi sobie odpowiedzieć. Nie wystarcza tu odpowiedź jakakolwiek – trzeba znaleźć odpowiedź prawdziwą. Mogę ostatecznie nie wiedzieć, jaki jest skład atmosfery Marsa, czy jakie formy są możliwe na dnie oceanu, ale nie mogę nie wiedzieć, kim jestem, po co żyję, co to znaczy, że jestem człowiekiem – wraz ze wszystkimi odcieniami znaczeniowymi, jakie kryją się w tym stwierdzeniu: „«jestem człowiekiem»” [...].
Pojawia się pytanie, czy zgłębianie problematyki tożsamości przyszłych pedagogów na gruncie pedagogicznym jest potrzebne. Analiza literatury wskazuje, iż jest to temat w niewielkim stopniu eksplorowany. Henryka Kwiatkowska zauważa [...]: „W odróżnieniu od socjologii i psychologii pedagogika traktuje tożsamość po macoszemu. Właściwie dyskurs tożsamościowy jest w niej nieobecny, mimo jego życiodajnej inspiracji w badaniach procesów socjalizacji”. Problemem, jaki podejmuję w niniejszej pracy, są indywidualne i społeczne wymiary tożsamości młodzieży akademickiej, która przygotowuje się do zawodu pedagoga i po ukończeniu studiów otrzyma uprawnienia do jego wykonywania. Za istotne uznałam zbadanie tożsamości osób, które w niedalekiej przyszłości, w sposób profesjonalny, poprzez szereg oddziaływań wychowawczych będą kształtować tożsamość następnych pokoleń.


Pobierz wstęp
Pobierz spis treści
Pobierz fragment

Rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry po 1945 roku

URBANISTYKA

bazan.jpg

Anna Bazan-Krzywoszańska, Rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry po 1945 roku. Dynamika rozwoju od miasta małego do miasta średniej wielkości, s. 140, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-105-4, 25,00 zł

Zielona Góra to miasto możliwości, a dzięki swojej historii, położeniu geograficznemu, wartościom przyrodniczym i tradycjom w dziedzinie sztuki, kultury, nauki, to miasto żywe i wciąż rozwijające się. Jako miasto średniej wielkości, usytuowane w pasie przygranicznym kraju, w aktualnych dokumentach kształtujących politykę regionalną pełni funkcję ośrodka o charakterze ponadlokalnym. Historia powojenna Zielonej Góry pokazała, jak z dwunastotysięcznego miasta, w przeciągu niespełna pięćdziesięciu lat, powstało miasto ponad stutysięczne. Zmiany zachodzące w jego dzisiejszej przestrzeni i ich tempo wskazują na przekształcenia, których wyniki wydają się wysoce przewidywalne czy też prawdopodobne do określenia, jednak okres realizacji zależy od wielu czynników, pomijając uwarunkowania i elementy zewnętrzne, w głównej mierze od decyzji władz administracyjnych. Zakres i rozmiary procesów demograficznych i zmian przestrzennych znajdują swoje odzwierciedlenie między innymi w dokumentach kształtujących politykę przestrzenną miasta.
[...] Przeanalizowano akty prawa miejscowego miasta Zielona Góra: dokumenty stanowiące o polityce przestrzennej miasta i regionu oraz opracowania mówiące o stanie demograficznym. Dodatkowo, analizie poddano dokumenty informujące o społecznej ocenie przestrzeni, warunkach życia i inwestycjach realizowanych na obszarze miasta. Badania przeprowadzone przez autorkę uzupełnio¬no o ankietę stworzoną na potrzeby niniejszej pracy w 2001 roku, skierowaną do mieszkańców Zielonej Góry. Badanie powtórzono na jednorodnej grupie społecznej, studentach III roku studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Zielonogórskim. W roku 2010 autorka przeprowadziła badania ankietowe pod tytułem „Zielona Góra oczami jej mieszkańców”, w których zapytano zielonogórzan o ich indywidualne odczucia związane z miejscem zamieszkania.
Dodatkowo autorka przeanalizowała dane statystyczne (liczba ludności, mi¬gracje, stan zatrudnienia) dotyczące Zielonej Góry. Badanie, z racji przyjętych ram czasowych oraz dostępności materiałów, zostało oparte na analizie wymienionych danych w przedziałach co pięć i dziesięć lat.
Próba odpowiedzi na pytania postawione w pracy wymagała doboru następujących technik badawczych: analizy stanu zagospodarowania miasta, na podstawie inwentaryzacji terenowej, urbanistycznej oraz dokumentacji kartograficznej i literatury. Wykorzystując przedstawione techniki, w pracy na potrzeby Zielonej Góry częściowo zastosowano metodę przyjętą przez Eugeniusza Bagińskiego do badania Jelcza-Laskowic, polegającą na inwentaryzacji i obserwacji zmian zachodzących w mieście, w tym wypadku w ostatnich dziesięciu latach. Inwentaryzacja urbanistyczna miała na celu ustalenie z natury zmian zachodzących w sposobie funkcjonowania i strukturze miasta Zielona Góra. Niezależne źródło stanowiły dane statystyczne z lat 1945-2009. Całość badań poszerzono o analizę archiwalnych, obowiązujących i tych w opracowaniu, dokumentów planistycznych miasta Zielona Góra oraz województwa lubuskiego. Analizie poddano również treści wymienionych dokumentów – teksty uchwał rady miasta wraz z załącznikami graficznymi.


Pobierz wstęp
Pobierz spis treści
Pobierz fragment

Prawo budowlane z omówieniem i komentarzem

BUDOWNICTWO

bilinski_prawo_budowlane.jpg

Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk, Prawo budowlane z omówieniem i komentarzem, s. 366, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-113-9, 29,00 zł


Książka ma także charakter dydaktyczny. Jest przeznaczona dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz uczestników procesu budowlanego. Dla pełniejszego zrozumienia przepisów prawa w ramach wprowadzenia przedstawiono otoczenie prawne i instytucjonalne procesu inwestycyjno-budowlanego oraz jego strukturę i uwarunkowania.
Zasadnicza część książki ma strukturę ustawy. W poszczególnych rozdziałach omówiono zakres tematyczny, przedstawiono oryginalne brzmienie przepisów prawnych na dzień 1 października 2013 r., zamieszczono komentarz do niektórych ważniejszych lub kontrowersyjnych rozwiązań prawnych. Przy opracowaniu komentarzy często wykorzystano glosy Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i orzeczenia instytucji orzekających.
W pierwszej części książki zwrócono dużą uwagę na proces inwestycyjno-budowlany, jego organizację i uwarunkowania, otoczenie prawne i instytucjonalno-gospodarcze, by przedstawione w dalszych częściach książki przepisy prawa budowlanego były bardziej zrozumiałe, przystępne, by łatwiej było odnieść je do rzeczywistych procesów budowlanych.
W książce dużo uwagi poświęcono otoczeniu instytucjonalnemu i prawnemu procesu inwestycyjno-budowlanego, by w ten sposób widoczna była złożoność tego procesu. Autorzy mają nadzieję, że książka będzie pomocna zarówno dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki, jak i dla uczestników procesu budowlanego, a tym samym dla osób przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane.


Pobierz wstęp
Pobierz spis treści

Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej aglomeracji na kierunki rozwoju gmin

borucinska_wplyw.jpg

Hanna Borucińska-Bieńkowska, Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej aglomeracji na kierunki rozwoju gmin, s. 150, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-091-0, 20,00 zł


Przedmiotem badań podjętych w niniejszej pracy jest próba wykazania wzajemnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych, społeczno-ekonomicznych, przyrodniczych i kulturowych zachodzących między miastem centralnym a otaczającymi je gminami tworzącymi aglomerację, z określeniem kierunków przekształceń i rozwoju na tle obecnych uwarunkowań oraz czynników decydujących o tym procesie.
Przyjętą tezą badawczą jest stwierdzenie, że o przemianach przestrzennych, aktywizacji i rozwoju gmin decyduje zarówno ich lokalizacja w strefie oddziaływania miasta centralnego aglomeracji, jak również istniejący potencjał społeczno-gospodarczy, predyspozycja lokalnych społeczności oraz władz samorządowych do przemian i rozwoju.
Przeprowadzone badania gmin na podstawie studium Aglomeracji Poznańskiej w oparciu o metody analizy warstwowej i porównawczej określiły zakres merytoryczny oraz terytorialny przyjętych badań.
Podejmując problematykę wpływu miasta centralnego na kierunki przemian i rozwoju gmin aglomeracji będących w strefie jego oddziaływania, podjęto próbę odpowiedzi na niżej wymienione pytania:
1. Czy miasto centralne ma określony wpływ na przemiany i rozwój gmin tworzących obszar aglomeracji?
2. Jakie znaczenie ma lokalizacja gmin w I lub II strefie oddziaływania miasta centralnego i jakie zachodzą relacje między gminami a miastem centralnym aglomeracji?
3. Czy gminy zlokalizowane w obszarze aglomeracji mogą funkcjonować niezależnie od miasta centralnego i co o tym decyduje?
4. Jakie znaczenie dla procesu przemian i rozwoju gmin będących w strefie oddziaływania miasta centralnego ma zjawisko migracji ludności?
Badania dotyczące analizy wybranych czynników, uwarunkowań i relacji zachodzących pomiędzy gminami a miastem centralnym aglomeracji pozwoliły zarówno na diagnozę istniejącego stanu gminy, jak i prognozę potencjalnych przemian oraz kierunków rozwoju zawartych w scenariuszu rozwoju.
Spodziewanym efektem badawczym jest stworzenie narzędzia planistycznego umożliwiającego: – identyfikację oraz ocenę przemian funkcjonalno-przestrzennych gmin aglomeracji w nowych uwarunkowaniach,
– określenie wpływu miasta centralnego na przemiany oraz rozwój gmin aglomeracji, przy uwzględnieniu ich typu funkcjonalnego i podziału na gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie.
Uzyskane rezultaty badawcze mogą być przydatne zarówno dla celów teoretycznych, jak i praktycznych w kreowaniu przestrzeni gmin aglomeracji.

Pobierz Wprowadzenie
Pobierz fragment
Pobierz fragment 1

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością – bariery i koszty

garbat_aktywizacja.jpg

Marcin Garbat, Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością – bariery i koszty, s. 394, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-084-2, 39,00 zł


Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały ujęte zagadnienia teoretyczne stanowiące tło rozważań. Usystematyzowano pojęcia dotyczące osób z niepełnosprawnością. Drugi rozdział rozprawy zawiera analizę danych statystycznych dotyczących liczby i struktury osób z niepełnosprawnością w Polsce. Treść trzeciego rozdziału wypełnia analiza systemu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. W ramach analizy przedstawiono strukturę systemu z podziałem na poszczególne szczeble administracji (rządowej, samorządowej) oraz inne instytucje i podmioty systemu, w tym organizacje środowiskowe. Treść czwartego rozdziału to analiza sytemu wspierania zatrudniania i aktywizacji zawodowej. Piąty rozdział zawiera analizę korzyści i kosztów ekonomicznych występujących w systemie. W szóstym rozdziale szczegółowo opisano bariery zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w świetle badań empirycznych przeprowadzonych wśród osób z niepełnosprawnością, pracodawców otwartego i chronionego rynku pracy oraz osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.
W niniejszej pracy poddano wszechstronnej analizie wiele problemów związanych z oceną instrumentów rynku pracy ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością. Złożoność omawianych zagadnień przesądza o tym, że niektóre wątki mogą zawierać elementy dyskusyjne i zarazem stanowić inspirację do dalszych badań. Studium kończą podsumowanie i ogólne wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy kosztów i barier w systemie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Pobierz Wstęp
Pobierz spis treści
Pobierz fragment

ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources, Vol. 4

PEDAGOGIKA

ICT_4__Baron.jpg

ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources, Vol. 4, ed. Eunika Baron-Polańczyk, s. 176, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-112-2 , 23,00 zł


The authors contributing to the publication share their experience, considerations, reflections, and also academic pragmatism, by raising certain aspects selected from the broad field of information and communications technology. The publication is an another one direct aftermath of the first stage in the international „ICTinED” project (see: International Research Project…, 2013). It also incorporates an interdisciplinary perspective on ICT, which is situated at the borderlines of pedagogical and technical disciplines. It features the effects of academic effort on the part of 26 authors, who analyse problems related to designing in computer-aided didactic and educational processes, both in their theoretical and practical dimensions.


The authors of the contributions provide the reader with the multidimensional image of contemporary information and communications technologies. It presents and explains numerous and various aspects of digital media application in education in a very attractive way, both cognitively and methodologically. The authors, invited by Eunika Baron-Polańczyk to present the results of their research and conclusions in a written form, diagnose the symptoms of transformation in education very accurately, pointing out that the changes are the result of development of information and communications technologies and social expectations connected with them. Thus, they indicate new, and so needful, ways of rational and efficient practical action.


From the review by Prof. Maciej R. Tanaś


In the publication, there are presented theoretical contexts and problems attributed to the teacher and his or her work allowing practical application, described in the results of empirical surveys. In this regard, I consider the presented publication as a contribution because of concentrated information are not only of local but also of international importance and dimension. This publication is written by competent researchers (pedagogues) who rely on their own research results of problems solving in the national projects, and also practical knowledge on the subject.

From the review by Prof. Milan Ďuriš


Pobierz fragment
Pobierz fragment 1
Pobierz spis treści

ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources, Vol. 3

PEDAGOGIKA

ICT_3_Baron.jpg

ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources, Vol. 3, ed. Eunika Baron-Polańczyk, s. 182, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-111-5, 23,00 zł 


The authors contributing to the publication share their experience, considerations, reflections, and also academic pragmatism, by raising certain aspects selected from the broad field of information and communications technology. The publication is an another one direct aftermath of the first stage in the international „ICTinED” project (see: International Research Project…, 2013). It also incorporates an interdisciplinary perspective on ICT, which is situated at the borderlines of pedagogical and technical disciplines. It features the effects of academic effort on the part of 26 authors, who analyse problems related to designing in computer-aided didactic and educational processes, both in their theoretical and practical dimensions.


The authors of the contributions provide the reader with the multidimensional image of contemporary information and communications technologies. It presents and explains numerous and various aspects of digital media application in education in a very attractive way, both cognitively and methodologically. The authors, invited by Eunika Baron-Polańczyk to present the results of their research and conclusions in a written form, diagnose the symptoms of transformation in education very accurately, pointing out that the changes are the result of development of information and communications technologies and social expectations connected with them. Thus, they indicate new, and so needful, ways of rational and efficient practical action.


From the review by Prof. Maciej R. Tanaś


In the publication, there are presented theoretical contexts and problems attributed to the teacher and his or her work allowing practical application, described in the results of empirical surveys. In this regard, I consider the presented publication as a contribution because of concentrated information are not only of local but also of international importance and dimension. This publication is written by competent researchers (pedagogues) who rely on their own research results of problems solving in the national projects, and also practical knowledge on the subject.From the review by Prof. Milan Ďuriš

Pobierz fragment
Pobierz fragment 1
Pobierz spis treści

Atlas historyczny ziemi żarskiej

HISTORIA

jaworski_atlas.jpg

Atlas historyczny ziemi żarskiej, red. Tomasz Jaworski, Rafał Szymczak, s. 156, A4, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-089-7, 49,98 zł (nakład wyczerpany)

Pod rokiem 1007 lub 1008 znalazła się w kronice biskupa Thietmara z Merseburga pierwsza wzmianka o plemieniu „Zara”. To pierwsza informacja o ziemi Żarowian, po których pozostały liczne toponimy z nazwą miasta "Żary" na czele.
Atlas Historyczny Ziemi Żarskiej to opowieść o 1000 latach historii i współczesności Ziemi Żarskiej, stworzona przez dziewięciu autorów a zredagowana przez prof. dr hab. Tomasza Jaworskiego z pomocą Rafała Szymczaka.
Publikacja w części historycznej skupia się na obszarze dawnej Ziemi Żarskiej, więc nie znajdziemy tu wielu informacji np. na temat Lubska, które choć kulturowo bliskie, administracyjnie i politycznie dzieliło zupełnie inne losy. W części traktującej o współczesności obejmuje obszar obecnego Powiatu Żarskiego, oczywiście wraz z Gminą Lubsko.
Jak na atlas przystało, publikacja jest bogato ilustrowana, na szczególną uwagę zasługują mapy obrazujące średniowieczne dzieje przygotowane przez Piotra Haracza. To zupełne novum i wielu aspektach wprowadzające nowe spojrzenie na dzieje tego okresu na obszarze przed i po powstaniu państwa stanowego Żary – Trzebiel.
Frapującą opowieść o żarskich ogrodach, tych arystokratycznych, jak i tworzonych przez przemysłowców stworzyła Monika Drozdek. Z kolei Sylwia Kocioł opisuje słowem i obrazem dzieje nowożytne ze szczególnym uwzględnieniem losu ludności serbołużyckiej.
Czasy panowania pruskiego to domena Rafała Szymczaka – można w jego rozdziale znaleźć bogatą ikonografię dynamicznie zmieniających się w XIX w. Żar, jak również plany i zdjęcia żarskiego lotniska, które dziś jest strefą przemysłową. Właśnie o przemyśle, jego wzlotach i upadkach pisze Piotr Partyka. Z kolei Hanna Kurowska zajęła się przemianami demograficznymi.   
Walorem atlasu jest bogato ilustrowany a przede wszystkim bardzo aktualny rozdział poświęcony przyrodzie Powiatu Żarskiego stworzony przez Marka Maciantowicza. Imponującą pracę wykonał też Grzegorz Dawczyk, który stworzył niezwykle ciekawe mapy prezentujące geografię fizyczną powiatu.
W wydawnictwie znajdziemy także reprodukcje starych map i planów ze zbiorów Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach.
Atlas jest owocem działalności utworzonej w 2010 r. Pracowni Lubuskiego Atlasu Historycznego, która stawia sobie za cel prowadzenie badań nad przemianami krajobrazu kulturowego i zmian demograficznych na terenie województwa lubuskiego.
Pracownia ściśle współpracuje z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze, dzięki czemu w Atlasie znalazł się aneks z aktualnymi danymi statystycznymi dotyczącymi gmin Powiatu Żarskiego. Atlas Historyczny Ziemi Żarskiej jest pierwszym z cyklu atlasów historycznych, które zamierza opracować Pracowania.
Rafał Szymczak

Pobierz spis treści

Integracja walutowa

ZARZĄDZANIE

binek.jpg

Zbigniew Binek, Paweł Szudra, Integracja walutowa, s. 168, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-092-7, 21,00 zł


Publikacja została przygotowana z myślą o słuchaczach studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Głównym celem studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych (m.in. nauczycieli, samorządowców, dziennikarzy) nt. zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii wspólnej waluty europejskiej.

Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp

Energooszczędne i aktywne systemy budynkowe

BUDOWNICTWO

benysek.jpg

Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Energooszczędne i aktywne systemy budynkowe. Techniczne i eksploatacyjne aspekty implementacji miejscowych źródeł, s. 216, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-103-0, 29,00 zł (nakład wyczerpany)


Większość prac prowadzonych przez autorów dotyczy w szczególności systemów elektroenergetycznych, dlatego zakres tej monografii obejmuje przede wszystkim ten obszar, choć w wielu miejscach ze względu na specyfikę systemów budynkowych znaleźć można także odniesienia do systemów cieplnych. Podsumowując, można stwierdzić, że nowoczesna (aktywna) instalacja elektroenergetyczna efektywnego budynku powinna charakteryzować się następującymi cechami:
− powinna być efektywna energetycznie;
− powinna być zrównoważona energetycznie;
− musi być bezpieczna i kompatybilna z otoczeniem technicznym.
Konstruowanie takich systemów wymaga kilku podstawowych działań polegających przede wszystkim na: 1) dokładnej identyfikacji zapotrzebowania na energię i moc elektryczną w systemach budynkowych; 2) implementacji wysokoefektywnych przetworników energii, źródeł miejscowych o niskim nakładzie nieodnawialnej energii pierwotnej; 3) implementacji układów magazynowania energii; 4) sterowaniu procesami przemian energetycznych z zaangażowaniem kompatybilnych urządzeń energoelektronicznych i systemów teleinformatycznych wyposażonych w niezbędne systemy bezpieczeństwa.

Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Language, thought and education

FILOLOGIA ANGIELSKA

kuczynski_lang_2.jpg

Language, thought and education: Across systems, red. Marek Kuczyński, Leszek Szymański, s. 216, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-044-6, 25,00 zł


Cooperating with scholars from universities across the globe, the Department of English at the University of Zielona Góra has already published a few volumes from the Language, Thought and Education series. Exploring language acquisition, education, translation and language systems, we focus on mutually complementary areas which, when looked at holistically, constitute an intrinsically coherent body of knowledge. The present volume – LTE: Across Systems, is yet another contribution to our linguistic explorations. The book is divided into five parts: “Across the systems of sounds”, “Multilingual systems”, “Learning to communicate across cultures”, “Cognition and pragmatics across cultures” and “Issues in translation”.
The first part, which explores phonological systems, consists of two chapters: “The phonological component of interlanguage: from Polish into Engllish” by Marek Kuczyński and “Articulation of the Polish /r/ in the intervocalic position” by Łukasz Stolarski. The former presentation identifies convergent as well as divergent aspects of phoneme articulation in the English and Polish languages. Identifying parallels allows for anticipating positive phonological transfer, while differences – negative. By identifying them, we make comparative linguistics an area with true value for foreign/second language education. Stolarski, in turn, focuses on one single phoneme – the Polish /r/ sound. This sound is usually referred to as a trill, yet recent studies have suggested that this articulation is observed in only 3% of occurrences. The tap, rather than trill, is the typical instantiation of the phoneme in question. What this suggests is that this phoneme, while still different from the corresponding English sound, has different articulatory properties than previously thought.
The second part of the book is also composed of two chapters; their focus is on multilingualism – “Lexical and conceptual gaps in the Multilingual Mental Lexicon: some problems of communication and cognition” by Teresa Maria Włosowicz, as well as “Bilingualism and diglossia in China” by Maria Kurapska. Włosowicz’s study is concerned with intra-personal processes which take place alongside the development of bilingual competence, while Kurapska touches upon inter-personal phenomena which are observed on the social level involving the peoples of a major part of South-East Asia.

Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment

Interpretacje i reinterpretacje

FILOLOGIA POLSKA

scripta_1.jpg

Interpretacje i reinterpretacje, red. Dorota Kulczycka, Małgorzata Mikołajczak, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, „Scripta Humana”, tom 1, s. 208, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-085-9, 18,00 zł


W roku akademickim 2011/2012 w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego odbywały się comiesięczne spotkania z literaturoznawcami reprezentującymi różne ośrodki akademickie w kraju. W ramach Zielonogórskich Seminariów Literaturoznawczych, organizowanych pod patronatem Zakładu Teorii i Antropologii Literatury, profesorowie, doktorzy i doktoranci wygłaszali referaty, prezentowali swój warsztat badawczy i prowadzili ożywione dyskusje. Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem pracowników i studentów naszej uczelni, a ich pokłosiem jest tom Interpretacje i reinterpretacje, inaugurujący serię wydawniczą „Scripta Humana”. Seria będzie się ukazywać pod auspicjami Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Neofilologii oraz Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, a jej profil będą określać prace z dziedziny literaturoznawstwa oraz badań kulturowych. Kolejne tomy serii będą miały charakter monograficzny. Chcemy, aby ich tematyka koncentrowała się na zagadnieniach żywo dyskutowanych we współczesnej humanistyce. Zależy nam, aby te zagadnienia były przedstawiane w różnych aspektach i ujęciach, z uwzględnieniem perspektywy inter- i transdyscyplinarnej. Dlatego do współautorstwa kolejnych tomów będziemy zapraszać przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych.

Pobierz Od Redakcji
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 7

in_gremium_7.jpg

„In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 7, red. Dariusz Dolański, s. 248, B5, oprawa broszurowa, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISSN 1899-2722, ISBN 978-83-7842-090-3, 29,00 zł [NAKŁAD WYCZERPANY]


Artukuły
• Agata Aleksandra Kluczek, Obywatel? Jaki obywatel? Świadectwo mennictwa rzymskiego czasów Karakalli
• Kamilla Twardowska, Pochodzenie i poczucie wspólnoty regionalnej wśród mnichów na Pustyni Judzkiej w V i VI wieku – na podstawie Żywotów mnichów palestyńskich Cyryla ze Scytopolis
• Maciej Lubik, Zasłużony najemnik w konstantynopolitańskim więzieniu. Zagadkowa rola Haralda Hardrady w rewolcie 1042 roku
• Joanna Zięba, Geneza wczesnopiastowskiego dworu
• Przemysław Szpaczyński, Porównanie Zygmunta III z Władysławem II Jagiełłą
• Mira Belzyt, Uwagi o dworze królewskim w podróży. Na przykładzie wyprawy Zygmunta III do Szwecji w latach 1593-1594
• Katarzyna Płonka-Bałus, Pomiędzy dewocją, polityką i sztuką. Symbolizm historyczny w malarstwie książkowym w kręgu dworu burgundzkiego w Niderlandach (ok. 1455-1482)
• Ricardo Gutiérrez Aguilar, The spirit of the law and Europe: the theory of the „exemplum” and „recognition”
• Marta Wołyńska, Nowe znaleziska naparstków ze stanowiska archeologicznego przy ulicy 3 Maja w Gdańsku – przyczynek do krawiectwa gdańskiego
• Grzegorz Biszczanik, Symbole wykorzystywane w propagandzie wojennej okresu I wojny światowej w świetle ikonografii kart pocztowych
• Kamil Glinka, Przygotowania do kreowania wizerunku Polski w okresie Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Recenzje
Simon Claude Mimouni, Le judaïsme ancien du VIe siècle avant notre èreau IIIe siècle de notre ère. Des prêtres aux rabbins, Paris 2012, ss. 960 (ks. Stanisław Adamiak)
Demeter, Isis, Vesta, and Cybele: studies in Greek and Roman religionin honour of Giulia Sfameni Gasparro, A. Mastrocinque, C. Giuffré Scibona (eds.), „Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge”, Bd. 36, Stuttgart 2012, ss. 248 (Andrzej Gillmeister)
Yizhar Hirschfeld, Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim, przedmowa E. Wipszycka, przekład i red. K. Twardowska, Tyniec 2010, ss. 499 (Adrian Szopa)
Joseph B. Solodow, Latin Alive. The Survival of Latin in Englishand the Romance Languages, Cambridge 2010, ss. 356 (Agata Łuka)
Almut Bues, Die Jagiellonen. Herrscher zwischen Ostsee und Adria, Stuttgart 2010, ss. 305 (Przemysław Szpaczyński)
• Sami swoi i obcy. Z kresów na kresy. Prawdziwe historie wypędzonych, red. M. Maciorowski, Warszawa 2011, ss. 400 (Kamila Gieba)
Odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego w Polsce 1956-1957 (dokumenty),zebrał i oprac. I. Hałagida, „Bazyliańskie Studia Historyczne”, t. 1, Warszawa 2011, ss. 374 (Stefan Dudra) 

Sprawozdania
Sprawozdanie z konferencji „Nowy regionalizm? Badawczy rekonesans i zarys perspektyw” (Kamila Gieba)
Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej w Zielonej Górze, 17 października 2012 roku (Emilia Kostka)
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Etniczność – obywatelskość – tożsamość w świecie antycznym. W 1800 rocznicę wydania edyktu Karakalli” (Marlena Nowicka)
„»O roku ów...« Obraz napoleońskiej wyprawy na Rosję w historiografii i literaturze”. Konferencja Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego,20 czerwca 2012 roku (Tomasz Nodzyński)

Pobierz Spis treści
Pobierz fragment

Baronowie, hrabiowie, książęta

HISTORIA

kuczer_baronowie.jpg

Jarosław Kuczer, Baronowie, hrabiowie, książęta. Nowe elity Śląska (1629-1740), s. 320, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-059-0,  39,00 zł [NAKŁAD WYCZERPANY]

Elity arystokratyczne na wzór zachodnioeuropejski w pełni wykształciły się na Śląsku dopiero w XVII w. Proces przyspieszyły zdecydowane działania cesarskie, dla których grupa ta stała się podstawą rządów w prowincji. Wówczas to specjalną pozycję w społeczności szlacheckiej zaczęły określać tytuły baronów, hrabiów i książąt. O ile książęta tworzyli dzieje Śląska od stuleci, baronowie stali się ich częścią w XV w., o tyle hrabiowie pojawili się tutaj właśnie dopiero w połowie XVII w.
Niniejsza praca jest próbą wartościowania roli szlachty tytularnej w życiu Śląska. Zwraca uwagę nie tylko na dystans wobec szlachty zwykłej i rycerskiej, ale i różnice w jej strukturze wewnętrznej. Szczególnym studiom poddano konkretny aspekt wpływu tytułu na życie i miejsce arystokraty we własnej grupie. W odniesieniu do realnych możliwości, na przykład w życiu publicznym, jego nadanie mogło zmienić diametralnie życie szlachcica. Jest to próba syntezy, która stara się zamknąć w swym opisie całość grupy, z uwzględnieniem indywidualności jej rozwoju w poszczególnych ziemiach prowincji. Przy wszystkich różnicach pomiędzy kulturowością szlachcica dolnośląskiego a górnośląskiego pojęcie śląskości pozostaje pojęciem traktowanym bez dwuznaczności, spójnie.

Fragment Wstępu

„Jest to pierwsza w historiografii próba kompleksowego ujęcia najbardziej wpływowej grupy śląskiego społeczeństwa, stanowi nowatorskie osiągnięcie pod względem metodologicznym i nawiązuje do współczesnych nurtów historiograficznych. Praca stanowi ważny głos badacza młodego pokolenia reprezentującego najnowsze osiągnięcia polskich historyków zajmujących się szlachtą Śląska i Europy Środkowej”.

Z recenzji wydawniczej Wojciecha Strzyżewskiego

Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment

Modern trends in ergonomics and occupational safety

INŻYNIERIA PRACY

rybakowski_modern.jpg

Modern trends in ergonomics and occupational safety. Selected problems. Scientific monograph, red. Grzegorz Dudarski, Jozef Martinka, Marek Rybakowski, Ivana Tureková, s. 238, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-086-6,  44,00 zł


Monographic collective work entitled “Modern trends in ergonomics and occupational safety. Selected problems” is the result of creative work and research of an international team of researchers, collaborating within the statutory research of the Division of Engineering of Work Environment, at Faculty of Mechanical Engineering at University in the field of development of occupational safety and ergonomics.
The topic of the monograph is divided into four interrelated chapters that cover the latest trends in work safety and ergonomics. There were given the following titles: Part one – Ergonomic system of human – machine – surroundings. Part two – Threats and risks in the work environment. Part three – Modern problems of integrated safety and ergonomics. Part Four – Fire protection of materials in the creation of occupational safety.
The first section provides the key problems of research on workplace ergonomics. The second part is a description of some harmful factors and analysis of occupational risk arising from their influence. In part three the authors observe and analyze new trends in the development of work safety as an integral part of an integrated safety. The book ends with chapter four, which is about issues of fire protection and its impact on working conditions.
To conclude the introduction we draw attention to the great amount of subjects taken issues. Ergonomics, work safety, fire protection and other components of an integrated security are present in every branch of industry, in every workstand and the latest research trends should be the ground for the continuous development of knowledge in this field.
The book that is put into the hands of readers of the book, have a certain advantage. It is certainly the fact that different parts of it may be isolated problems to study, which is advised by the authors.

Introduction

Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Terytoria kultury – topografia obecności

FILOZOFIA

terytoria_konstanczak.jpg

Terytoria kultury – topografia obecności, red. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak, s. 238, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-079-8, 77,00 zł (nakład wyczerpany)


W pierwszej części przedstawiamy teksty dotyczące uniwersalnych aspektów kultury, w tym zwłaszcza zagadnienia związane z historycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami powstawania i rozwoju poszczególnych kultur. Lektura artykułów zawartych w tym miejscu zarazem wskazuje na trudności w komunikacji międzykulturowej oraz na potrzebę globalnego, transkulturowego spojrzenia na egzystencję jednostek i zbiorowości społecznych. Niemniej istotne dla autorów było wykazanie potrzeby stymulowania rozwoju i zachowania wartości konstytutywnych dla poszczególnych kultur. Zwłaszcza w sytuacji znaczącego poszerzenia się pola przedmiotowego związanego ze wzrostem zarówno liczby elementów poddawanych takiemu opisowi, jak i złożoności metodologicznej, gdy – posługując się interpretacją Morawskiego – nieustannie zmieniająca się, przybierająca różnorodne formy przestrzeń kultury staje się terytorium, na którym ustalenie topografii wydaje się niemożliwe, a zatem gdzie wszelkie wykreślane mapy okazują się „niewdzięczne” i badanego obszaru nie daje się uporządkować.
Druga część zawiera teksty dotyczące konkretnych propozycji zmian paradygmatu kulturowego, jakie sformułowano współcześnie, a także analizy procesów transformacji poszczególnych składników kultur. Zaprezentowane teksty dotyczą głównie kultury artystycznej oraz problematyki estetycznej, sytuując się w obszarze krytycznej analizy mechanizmów współczesnego świata.
Książkę zamyka część poświęcona kategoriom miejsca i przestrzeni w kulturze współczesnej. Zamieściliśmy w niej opracowania, które stanowią nie tylko rzetelną analizę kategorii przestrzeni i miejsca w kulturze, ale również traktują całą kulturę jako przestrzeń i miejsce ludzkiego doświadczenia. Autorzy, których zainteresowania wybiegają poza kulturoznawczy paradygmat, podjęli też problematykę społeczną, medyczną, a także zagadnienia z zakresu astronomii.

Fragment Wprowadzenia

Pobierz Spis treści
Pobierz Wprowadzenie
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Ziemia Święta w dobie romantyzmu

FILOLOGIA POLSKA

kulczycka_antologia.jpg

Ziemia Święta w dobie romantyzmu. Antologia, oprac. Dorota Kulczycka, s. 222, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-069-9, 38,00 zł


Polskie literaturoznawstwo może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w zakresie tworzenia antologii tekstów romantycznych. Zaliczymy do nich między innymi klasyczne już dzisiaj książki, tematycznie związane z kategoriami spacjalnymi i topograficznymi, jak Ryszarda Przybylskiego Ogrody romantyków (Warszawa 1978) i Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód (Kraków 1982), Aliny Kowalczykowej Pejzaż romantyczny (Kraków 1982), Jacka Kolbuszewskiego Tatry w literaturze polskiej 1805-1939 (Kraków 1982), Janiny Kamionki-Straszakowej „Do ziemi naszej”. Podróże romantyków (Kraków 1988) czy Zofii Trojanowiczowej Sybir romantyków (Poznań 1993). W 2012 roku w Warszawie ukazała się ponadto książka Wojciecha Tomasika pod zaskakującym tytułem Inna droga. Romantycy a kolej. Oczywiście lista byłaby znacznie dłuższa, gdyby uwzględnić antologie dołączane do monografii poświęconych konkretnym twórcom, zbiory wierszy tematycznych bądź, na przykład, manifesty literackie i teksty programowe.
Pomysł oddawanej aktualnie do rąk Czytelnika antologii zrodził się podczas kilkuletnich studiów nad prozą wspomnieniową (i epistolarną) podróżnych i pielgrzymów doby romantyzmu piszących o Ziemi Świętej. Trudno podważyć już dziś tezę, że pragnienie pielgrzymek do Grobu Chrystusowego, nieodparta chęć ujrzenia na własne oczy przestrzeni i miejsc biblijnych odradzały się właśnie wraz ze zmierzchem epoki oświecenia. Zmiana w sposobie myślenia następowała powoli, niekonsekwentnie i – rzecz jasna – nierównomiernie. Dużą rolę w przywracaniu duchowego oblicza Europie, w szczególności zaś „pierwszej córze Kościoła” – Francji, odegrał jej obywatel François-René de Chateaubriand. Mowa tu oczywiście o jego przełomowym dziele zatytułowanym Génie du christianisme (1802; tłum. polskie: Geniusz chrześcijaństwa). Natomiast wydając Itinéraire de Paris à Jerusalem (1811; pierwotne tłum. polskie: Podróż z Paryża do Jerozolimy), tenże, bądź co bądź, kontrowersyjny „pielgrzym” wskazywał cel wędrówek i wyznaczał niejednokrotnie peregrynacyjny szlak. Uczył nie tylko swoich rodaków, ale również, co dla nas ważne, wielu naśladowców polskich pisania o poznawanych z autopsji miejscach. Fragmenty jego dzieła, jak również utworów Alphonse’a de Lamartine’a i Marie-Josepha Geramba są istotnymi komponentami niniejszej antologii. Dowodzą realnych związków polskich i francuskich podróży i pielgrzymek romantycznych.

[Fragment Wstępu]

Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Z dziejów Nowego Kramska

HISTORIA

benyskiewicz_z_dziejów.jpg

Z dziejów Nowego Kramska. Źródła i szkice historyczne, red. Joachim Benyskiewicz, s. 246, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-056-9, 44,00 zł


Od momentu publikacji napisanej przez mnie monografii Nowego Kramska minęło wiele lat. Biorąc pod uwagę upływ czasu i dokonania badawcze kilku już pokoleń historyków, doszedłem do wniosku, iż czas wrócić do tematu. Kilkudziesięcioletnie badania naukowe pozwoliły na poszerzenie naszej wiedzy o życiu i dziejach nowokramskiej społeczności. Pojawiły się nowe, dotąd nieznane źródła do historii mieszkańców wsi, odnalazły się także przekazy niegdyś zaginione. Opublikowano materiały archiwalne, wcześniej z różnych względów niedostępne szerszemu odbiorcy. W Polsce, po 1989 roku nastąpiły doniosłe i niezwykle istotne zmiany w dziedzinie ustrojowej, skutkujące przeobrażeniami w obszarze polityki, kultury i życia społecznego. Na wiele zjawisk, zdarzeń i dokonań z perspektywy lat patrzymy odmiennie. Wymagają one analizy, oceny, a niekiedy ponownego, wnikliwego spojrzenia. Powyższe czynniki wpłynęły na decyzję przypomnienia i wzbogacenia, w ramach prezentowanego wydawnictwa, historycznego obrazu dziejów Nowego Kramska i sąsiednich miejscowości.
Nowe Kramsko interesowało i intrygowało badaczy już w XIX wieku. Społeczności wsi towarzyszyła niezwykła, można rzec, legendarna atmosfera, będąca świadectwem kultywowania polskich tradycji w trudnych warunkach niemieckiej dominacji. Leon Plater w Opisaniu historyczno-statystycznym Wielkiego Księstwa Poznańskiego stwierdził:
 „Mieszkańcy Kramska nowego lubo nad samą granicą Niemiecką położonego są wszyscy Polacy i nie tylko mówią czysto po polsku, ale wyrażają się lepiej niż zwykli włościanie, nie używają zamiany głoski a na o jak to czynią w całej Wielkopolsce. Podług podania ma to pochodzić ztąd, że za czasów prześladowań religijnych panowie Polscy założyli tu dla siebie osadę z której się łatwo za granice schronić byli mogli. Tę osadę w czasach spokojniejszych mieli rozdarować dworskim, swoim, który nawykli do lepszej wymowy, następcom swoim je przekazali w dziedzictwie”.
[...] Proponowana czytelnikowi edycja pt. Z dziejów Nowego Kramska. Źródła i szkice historyczne, stanowi swoistą kontynuację dotychczasowych dokonań badawczych lubuskiej historiografii. Pracę tworzą dwie odrębne, zamknięte części. Pierwszą stanowią artykuły związanych z historią wsi w ciągu kilkunastu wieków. Składają się na nią szkice poświęcone rycerzom, właścicielom średniowiecznej osady (K. Benyskiewicz), spektakularnym XVIII-wiecznym konfliktom oraz zmaganiom o zachowanie polskiej mowy i tradycji w XIX i XX stuleciu (J. Benyskiewicz). W tej części prezentuję również postacie wybitnych kramszczan. Chodzi o ludzi utalentowanych, jak i wyróżniających się odwagą osobistą, których losy splotły się z dziejami Nowego Kramska i Babimojszczyzy (artykuły o Marii Zientarze‑Malewskiej i Janie Cichym). Tu także znalazły swe miejsce rozważania Wioletty Malinowskiej, związane z folklorem i obyczajami mieszkańców Nowego Kramska. Jest to próba nawiązania do pionierskich dokonań Marii Zientary-Malewskiej i Wiesława Sautera. 
[...] Drugi, szczególnie istotny z badawczego punktu widzenia, element książki zawiera cenne, niepublikowane dotąd materiały źródłowe. Chodzi o wspomnienia nauczyciela Józefa Piątkowskiego, który w Nowym Kramsku pracował w latach 1878-1895 oraz spisaną przez księdza Ignacego Karolewskiego powojenną Kronikę parafii Nowe Kramsko.
Prezentowany tom, z założenia, nie ma charakteru jednorodnej publikacji, nie aspiruje też do miana monografii. Jest raczej próbą wzbogacenia i spopularyzowania wiedzy o wsi i jej mieszkańcach. Dzięki edycjom źródłowym dostarcza bogatego materiału do dalszych badań historycznych. Mam nadzieję, że niniejsze wydawnictwo będzie kolejną „cegiełką” w procesie rekonstrukcji przeszłości i, w skromnym choćby zakresie, przyczyni się do poszerzenia naszych wiadomości o historii regionu.

Fragment Wstępu

Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Zielona Góra – Chociebuż

HISTORIA

Belzyt_Cottbus.jpg

Zielona Góra – Chociebuż. Społeczeństwo, rozwój przemysłowy, kultura, Grünberg – Cottbus. Gesellschaft, industrielle Entwicklung, Kultur, red. Günter Bayerl, Leszek C. Belzyt, t. 2, „Zielona Góra – Chociebuż. Dzieje miast i regionów”, „Cottbus – Grünberg. Geschichte der Städte und Regionen”, s. 288, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-066-8, 39,00 zł


Z pewnym opóźnieniem oddajemy do rąk czytelnika drugi już tom poświęcony historii i teraźniejszości pogranicza śląsko-łużycko-brandenburskiego w serii „Zielona Góra–Chociebuż. Dzieje miast i regionów”. Tradycyjnie jest to wydawnictwo dwujęzyczne: polsko-niemieckie. Pierwszy tom, który ukazał się w 2008 roku, nosił podtytuł Historia społeczeństw i gospodarki. Niniejszy tom ma trochę inny charakter. Składa się on z dwóch części. Pierwsza z nich koncentruje się na problematyce społeczno-politycznej, druga – na przemianach krajobrazu kulturowego badanych regionów.
W pierwszej części rezultaty swoich badań regionalnych przedstawili badacze z Cottbus (Chociebuż), Ralf Gebuhr i Tim S. Müller, którzy są związani z Katedrą Historii Techniki BTU oraz Daniel Baier i Alexandra Rese z Katedry Marketingu i Managementu Innowacyjnego BTU. Nie zabrakło w niej także prac pracowników naukowych z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego: Leszka C. Belzyta, Tomasza Nodzyńskiego i Jarosława Kuczera. Zaprezentowany materiał został ułożony chronologicznie. Ralf Gebuhr w obszerny i solidnie ugruntowany źródłowo sposób przedstawia zaangażowanie zakonów (głównie cystersów) w tworzenie racjonalnego systemu wodnego w średniowiecznych Łużycach. Leszek C. Belzyt ukazuje stan badań nad problemem procesów czarownic w Zielonej Górze w XVII wieku oraz wskazuje na nowe informacje w tej sprawie, próbując uporządkować ten problem badawczy. TimS. Müller, opisując system stanowy na Dolnych Łużycach w XVIII i XIX wieku, wskazuje na jego odmienne cechy oraz obszary działania w zmieniającej się rzeczywistości politycznej. Jarosław Kuczer gruntownie analizuje kronikę zielonogórskiego nauczyciela J.G. Johna pod kątem opisów świąt i uroczystości. Tomasz Nodzyński poświęcił z kolei swoją pracę analizie wyników wyborów prezydenckich i parlamentarnych z 1932 roku na terenie południowej części obecnego województwa lubuskiego. Część tę zamyka artykuł Daniela Beiera i Alexandry Rese spoza zasięgu historii, dotyczący marketingu i wdrażania innowacji przez małych i średnich przedsiębiorców na polsko-niemieckich terenach przygranicznych.
Część drugą rozpoczynają rozważania Leszka C. Belzyta wprowadzające do tematu wpływu przemysłu (i postępu technologicznego) na zmiany (pozytywne i negatywne) krajobrazu kulturowego. Sięgają one niekiedy do bardzo odległych czasowo oraz terytorialnie przykładów, próbując skłonić badaczy problemu do interdyscyplinarnej dyskusji. Tim S. Müller w następnym artykule opisuje dzieje pierwszej huty szkła na Łużycach Dolnych we Friedrichshain i wskazuje na jej wpływ – jako archetypu – na rozwój przemysłu na tym terenie. Jolanta Skierska porównuje z kolei wpływ przemysłu na rozwój przestrzenny małych miasteczek podzielonogórskich – Czerwieńska i Otynia, zaznaczając podobieństwa i różnice. Tomasz Nodzyński przeprowadza również porównanie czynników i tempa rozwoju miast pogranicznych: Głogowa, Nowej Soli i Bytomia Odrzańskiego. Janusz Opaska opisał ze znajomością fachu historyka sztuki przykład jednostkowy – budowę kompleksów domów mieszkalnych dla czeladników oraz robotników i uboższych warstw miejskiego społeczeństwa w Zielonej Górze w XVIII i XIX wieku. Kazimierz S. Ożóg skupił swoją uwagę na Głogowie, przybliżając na szerokim tle historii miasta jego dzielnicę – Neuer Stadtteil (Wilhelmstadt), powstałą w drugiej połowie XIX wieku, po której pozostało jeszcze kilka pamiątek budowlanych. Cały tom zamyka opracowanie Hansa-Petera Müllera, przybliżające – z punktu widzenia socjologa – aktualne problemy Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr.

[Fragment Przedmowy]

Pobierz Spis treści
Pobierz Przedmowę
Pobierz fragment

Die ältesten Stadtbücher von Sprottau/Szprotawa

FILOLOGIA GERMAŃSKA

biszczanik_die_altesten.jpg

Marek Biszczanik, Die ältesten Stadtbücher von Sprottau/Szprotawa. Ein Beitrag zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Niederschlesien, s. 420, A5, oprawa twarda,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-057-6, 38,00 zł


Nach der Lektüre eines beliebigen Handbuches, in dem die Geschichte einer Sprache im traditionellen, diachronischen Überblick verfolgt wird, kann der Leser oftmals einen beunruhigenden Eindruck haben, nach wie vor breite Lücken in seinen Informationen und Kenntnissen der Sprachvergangenheit zu haben, nicht auf jede Frage eine zufriedenstellende Antwort gefunden sowie die Thematik nicht in jedem historischen, sozialgeschichtlichen und -politischen oder linguistischen Aspekt ergründet zu haben. Auf jeden Fall öffnet jeder folgende Schritt in die Tiefe der Sprachgeschichte noch breitere und „tiefere“ Aussichten, die auf genauere Erörterungen immer noch warten, wie auch neue Perspektiven weiterer möglicher Untersuchungen, die den interessierten Forscher anlocken. Neugierigen Lesern stehen zwar eine ganze Reihe Nachschlagewerke, Monographien, Bearbeitungen, Glossare, Anthologien, Lehrbücher oder auch detailliertere Forschungsberichte und Beiträge zur Verfügung – und dies sowohl auf der rein linguistischen als auch auf der soziolinguistischen oder historischen Ebene dieses interdisziplinären Wissenschaftsbereiches, welcher die Sprachgeschichtsforschung ist, jedoch vermögen all diese oft wirklich ausgezeichneten Abhandlungen nicht alle Aspekte, Niveaus, Nuancen oder Betrachtungsmethoden zu vereinen.

Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp

Pruska statystyka językowa (1825-1911) a Polacy zaboru pruskiego, Mazur i Śląska

HISTORIA

belzyt_pruska.jpg

Leszek C. Belzyt, Pruska statystyka językowa (1825-1911) a Polacy zaboru pruskiego, Mazur i Śląska, s. 360, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-074-3, 52,00 zł (NAKŁAD WYCZERPANY)


Niniejsze opracowanie ma na celu analizę pruskiej statystyki językowej w jej pierwszym okresie (od 1825 r.) do pierwszej wojny światowej pod kątem danych dotyczących ludności polskiej w zaborze pruskim, na Śląsku i na Mazurach. Badanie obejmuje wschodnie prowincje pruskie: pruską podzieloną przed 1829 i po 1878 roku na wschodnio- i zachodniopruską, poznańską i śląską, a zwłaszcza rejencje olsztyńską (utworzoną w 1905 r. – dla okresu wcześniejszego uwzględniono powiaty, które później weszły w skład tej rejencji), gdańską, kwidzyńską, poznańską, bydgoską i opolską. Dodatkowo przeanalizowane zostały pojedyncze powiaty rejencji gąbińskiej, królewieckiej i wrocławskiej, w których występowały większe grupy ludności polskiej.
Pruska statystyka językowa miała od samego początku charakter statystyki narodowościowej. Można oczywiście prowadzić długą dyskusję o istocie narodu, świadomości narodowej, nieukształtowanej jeszcze w pełni w pierwszej połowie XIX stulecia oraz o wpływie języka na przynależność narodową poszczególnych jednostek. W praktyce jednak sytuacja jest o tyle prostsza, że nie posiadamy innych danych statystycznych dla tego okresu, jak tylko dane o języku ludności, oraz że zarówno administracja pruska, polskie organizacje narodowe, jak również badacze problemu traktowali statystykę językową jako statystykę narodowościową.
W obecnych czasach rezultaty statystyki językowej lub narodowościowej nie wzbudzają takich emocji, jak to było w przypadku statystyki pruskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Nawet gdy pominiemy głosy dziennikarzy i polityków, to i tak pozostanie sporo publikacji naukowych, popularnonaukowych i pseudonaukowych, które poruszały ten temat. Uczestnikami dyskusji byli nie tylko badacze polscy i niemieccy, ale również duńscy i francuscy, których to także bezpośrednio dotyczyło. Biorąc pod uwagę całość problemu statystyk narodowościowych, dyskusja miała oczywiście zasięg ogólnoeuropejski. Wynikało to po pierwsze z tego, że ten rodzaj statystyki stawiał dopiero pierwsze kroki i kształtował swoje metody spisowe, po drugie – że był to okres narodzin nowoczesnych nacjonalizmów narodowych, a po trzecie – że wiele narodów nie miało wtedy własnych organizmów państwowych i problem ich liczebności miał niekiedy zasadnicze znaczenie dla dążeń do własnej państwowości, którą trzeba było również zdefiniować terytorialnie.
[...] W niniejszej publikacji Autor wyznaczył sobie następujące problemy badawcze:
1. Problem wiarygodności pruskiej statystyki językowej i jej przydatności dla badań nad stosunkami narodowościowymi polsko-niemieckimi z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego i chronologicznego oraz czynników, które miały na nią wpływ.
2. Problem germanizacji ludności polskiej w świetle pruskiej statystyki językowej, jej ewentualnych postępów, zróżnicowania terytorialnego i chronologicznego oraz kształtujących ją czynników.
Cały tekst został przedstawiony według podziału terytorialnego – prowincje, rejencje i powiaty, a „wewnątrz” każdego powiatu narracja ma charakter chronologiczny. Dla wszystkich z nich zaprezentowane zostały dane ze spisów językowych oraz dane z tak zwanych spisów szkolnych (statystyki szkolnej) z lat 1886-1911. Przedstawione dane zostały opatrzone komentarzem oraz dokonano najbardziej prawdopodobnych, zdaniem Autora, szacunków procentowego udziału ludności polskiej (polskojęzycznej) w każdym powiecie. Najważniejszymi wyznacznikami dokonywanych korekt były:
– wybór najkorzystniejszych dla strony polskiej danych urzędowych,
– uwzględnianie rezultatów statystyki szkolnej dla przełomu XIX i XX wieku,
– zaliczenie wszystkich tak zwanych osób dwujęzycznych do grupy polskiej (lub kaszubskiej), poza szczególnymi przypadkami z pierwszej połowy XIX wieku związanymi z ludnością żydowską,
– dodawanie do odsetka osób polskojęzycznych dla spisów przed 1861 rokiem, przy braku danych o osobach dwujęzycznych, około 5%, co związane było z zastosowanymi wtedy metodami spisowymi.

[Fragment Wstępu]

Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment

Szlachta i mieszczanie herbowi w Pradze na przełomie XVI i XVII wieku. Pozycja majątkowa i społeczna

HISTORIA

belzyt_szlachta_praga.jpg

Leszek C. Belzyt, Szlachta i mieszczanie herbowi w Pradze na przełomie XVI i XVII wieku. Pozycja majątkowa i społeczna, s. 124, B5, oprawa twarda,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-067-5, 27,00 zł

Cesarz Rudolf II Habsburg przeniósł się ze swoim dworem z Wiednia do Pragi w 1583 roku, czyli po sześciu latach od śmierci ojca, Maksymiliana II, po którym objął władzę monarszą w Rzeszy i w Czechach. Przygotowania do przeprowadzki podjął bezpośrednio po objęciu tronu. Razem z nim do Pragi przybyło liczne grono urzędników i służby dworskiej, wśród których ważne stanowiska były obsadzone przez szlachtę austriacką, niemiecką, hiszpańską i czeską (pomijając mniejsze grupy). Otworzyły się także nowe perspektywy awansu społecznego dla bogatszych i aktywniejszych przedstawicieli elit miejskich czterech miast praskich przez uzyskanie herbu i tytułu szlacheckiego.
Celem niniejszego, objętościowo skromnego opracowania, które ma przede wszystkim charakter źródłowy, jest zaprezentowanie czytelnikowi polskiemu rozmiaru problemu obecności szlachty w Pradze w okresie rządów Rudolfa II (1576‑1612).
[...] Wiodącym przedmiotem badań jest grupa społeczna składająca się z dwóch podgrup: nobilitowanych mieszczan oraz szlachty, która uzyskała prawo miejskie w miastach praskich, szczególnie w latach 1583-1612, a w szerszym czasowo kontekście – w latach 1500-1620. Formalnie w jej skład wchodziło w końcowym okresie panowania Rudolfa II zaledwie około 70 rodzin, czyli około 0,8% mieszkańców całego zespołu miejskiego. W czterech miastach praskich dla tego okresu można jednak odnotować ponadto około 160-170 rodzin mieszczańskich, które posiadały własny herb (poniżej 2% ludności) oraz „szlachecki” przydomek „von” (po czesku „z” – wraz z nazwą miejscowości), otrzymane od króla czeskiego, którym był w tym czasie król niemiecki z tytułem cesarza rzymskiego. Nadane im wyróżnienie – tak zwany czeski list herbowy (böhmischer Wappenbrief) – należy określić jednak jedynie jako „nobilitację mieszczańską”, a ich samych – jako mieszczan herbowych. Według obowiązujących od początku XVI wieku praw władca czeski nie mógł bowiem samodzielnie spowodować przyjęcia mieszczan do stanu szlacheckiego. Potrzebna do tego była uchwała jednej z izb szlacheckich sejmu krajowego, czyli izby rycerzy albo izby panów. W interesującym nas okresie zaledwie 12-15% nobilitowanych mieszczan praskich, a więc tych, którzy otrzymali herby z rąk monarchy, osiągnęło następnie przez taką uchwałę prawnie przewidziane przyjęcie do niższego stanu szlacheckiego – mianowicie rycerzy.
Druga podgrupa – szlachta, która uzyskała prawo miejskie w czterech miastach praskich – była znacznie skromniejsza niż na przykład w przypadku ówczesnego Krakowa (tam ok. 160 osób), a znaczna jej część pochodziła z otoczenia dworu cesarskiego.
Cała ta grupa charakteryzowała się daleko posuniętym zróżnicowaniem etnicznym i kulturowym oraz godną uwagi aktywnością społeczną. Powstanie jej w tamtych czasach było możliwe tylko tam, gdzie bardzo bogaci mieszczanie utrzymywali intensywne kontakty z monarchą i jego dworem zdominowanym przez przedstawicieli bogatej szlachty i arystokracji.

[Fragment Wstępu]

Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment

„Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze” 2011

FILOLOGIA POLSKA

ZSJ_2011.jpg

„Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze” 2011, red. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, s. 232, B5, oprawa miękka,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-063-7, ISSN 2299-4572, 20,00 zł

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze wchodzą w drugie dziesięciolecie swojego istnienia. Bilans pierwszego okresu funkcjonowania tego forum naukowej współpracy przedstawił jego inicjator, Profesor Stanisław Borawski, w tomie poprzednim. Dokonawszy podsumowania, twórca ZSJ przekazał organizację i przewodnictwo spotkań oraz redakcję tomów osobom podpisanym niżej.
Zmiana ta nie ma jednak wpływu na profil i program niniejszego periodyku i nie wywołuje potrzeby przekształcania sprawdzonej formuły. Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze będą miały w dalszym ciągu postać spotkań uczonych z różnych ośrodków, którzy prezentują wyniki swych badań. Pragniemy, aby Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego był lubianym miejscem, gdzie przedstawiane będą zarówno prace już ukończone, których autorzy dzielą się z audytorium treściami i emocjami wynikającymi z ich działań badawczych, jak i prace w toku, kiedy to spotkanie z zainteresowanymi słuchaczami jest najlepszym remedium na poczucie samotności badacza.
Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny, piąty już tom publikacyjnych wersji wykładów przedstawionych przez naszych Gości oraz współpracowników. Także on ma rangę ogólnopolską – autorami są badacze z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ponadlokalność periodyku ma swój wyraz także w tym, że tematyka prac jest różnorodna, co odzwierciedla treściowe i metodologiczne bogactwo polskiego językoznawstwa współczesnego. Nasze środowisko jest bardzo zainteresowane kontaktem ze wszystkimi nurtami badań nad językową przeszłością i teraźniejszością.
W niniejszym tomie szczególnie dobrze reprezentowane są zagadnienia odwołujące się do społecznego charakteru języka. Stąd obecność tu takich pojęć, jak: wspólnoty komunikatywne, kształtowanie się wzorów językowych zachowań, ich upowszechnianie, sposób używania języka, innowacja i konwencjonalizacja w komunikacji językowej, dyskurs publiczny oraz pojęć pokrewnych.

[Fragment Wprowadzenia]

Pobierz Spis treści
Pobierz Przedmowę
Pobierz fragment

„Studia Zachodnie”, t. 14

HISTORIA

stud_zach_14.jpg

„Studia Zachodnie”, t. 14, red. Dariusz Dolański, s. 346, B5, oprawa miękka,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-049-1, ISSN 1428-0663, 24,00 zł


Ze spisu treści:
Paweł Karp, Joannici wobec zagrożenia Nowej Marchii wyprawami husyckimi w latach 1432-1433
Jarosław Kuczer, Rola „motywów” i „zasług” w procedurze prawnej uzyskania tytułu arystokratycznego na Śląsku w nowej polityce Habsburgów po 1629 r.
Dariusz Łukasiewicz, Z dziejów profesjonalizacji. Seminaria nauczycielskie w Prusach Południowych (1793-1806) i seminarium sulechowskie
Grażyna Wyder, Wyklęta anarchistka – rzecz o socjalistce Jadwidze Gulińskiej w Poznaniu w początkach XX w.
Sławomir Krzyżanowski, Komunistyczne represje wobec ks. Paula Sauera (1892-1946)w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
Krzysztof Kostka, Cmentarz wojenny Armii Radzieckiej im. Kutuzowa w Bolesławcu
Małgorzata Świder, Opinie publiczne, pogłoski i zachowania społeczne na Śląsku Opolskim w latach 1945-1947 w świetle sprawozdań i serwisów poufnych Ministerstwa Ziem Odzyskanych i Ministerstwa Informacji i Propagandy
Daniel Koteluk, Rozdźwięk między administracją partyjno-państwową a społeczeństwem na tle katechizacji szkolnej w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim w latach 1952-1956
Maciej Siwicki, Procesy dyskontynuacyjne wobec obiektów rezydencjonalnych na obszarze Środkowego Nadodrza w latach 1945-2000
Damian Utracki, Zarys dziejów powojennej administracji Ziemi Lubuskiej na przykładzie powiatu słubickiego
Arkadiusz Cincio, Wystawy historyczne realizowane przez zielonogórskie Muzeum w latach 1960-1989
Marta Kasztelan, Pamięć zbiorowa i polityka pamięci. Prasa polska i niemiecka wobec czterdziestej rocznicy wizyty kanclerza Willy’ego Brandta w Warszawie
Arkadiusz Słabig, W kręgu sprawy pod kryptonimem „Beta” Ludność ukraińska na Ziemi Lubuskiej w latach 1970-1980w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa
Kamil Glinka, Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim w latach 1989-1993 – polskie dyskusje i koncepcje
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Jarosław Kuczer, Matrykuła ziemska księstwa brzeskiego z początku XVIII w.
Małgorzata Konopnicka, Szlachta dawnego księstwa głogowskiegowedług tablic wasalnych z 1752 r.
Paweł Szymon Towpik, Ekshumacja żołnierzy niemieckich koło wsi Kiełpin(gm. Zielona Góra) w 2010 r. – komunikat
RECENZJE i artykuły recenzyjne
Adel in Schlesien, Bd. 1: Herrschaft – Kultur – Selbstdarstellung, wyd. J. Harasimowicz, M. Weber, München 2010 (Schriften des Bundesinstitutsfür Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, t. 36)
Adel in Schlesien, Bd. 2: Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie, wyd. J. Bahlcke, W. Mrozowicz, współpraca K. Lambrecht, P.M at´a, M. Ptak, München 2010 (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichteder Deutschen im östlichen Europa, t. 37) (Leszek C. Belzyt)
Radosław Domke, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948, Zielona Góra 2010, ss. 312 (Marceli Tureczek)
Bohdan Halczak, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie. Funkcjonowanie powiatowych instancji PZPR na przykładzie Zielonej Góry (1949-1989), Zielona Góra 2011, ss. 277 (Radosław Domke)
Bogdan Horbal, Lemko Studies: A Handbook,New York 2010, ss. 706 (Stefan Dudra)
Anitta Maksymowicz, Emigracja z pogranicza Brandenburgii, Śląskai Wielkopolski do Australii Południowej w latach 1838-1914, Zielona Góra 2011, ss. 385 (Tomasz Nodzyński)

Pobierz Spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania wiedzą

ZARZĄDZANIE

patalas_determinanty.jpg

Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania wiedzą, s. 106, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-068-2, 20,00 zł

O przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa decyduje w coraz większym stopniu jego potencjał wiedzy, innowacyjność oraz stosowane technologie informatyczne. Znaczenie wiedzy pracowników doceniają inwestorzy, dla których wartość rynkowa firmy wielokrotnie przekracza wartość księgową. Jednak trudno jednoznacznie zdefiniować kapitał intelektualny organizacji. Jednym z obszarów wymagających zbudowania teoretycznych uzupełnień w tradycyjnej teorii organizacji i zarządzania są determinanty rozwoju organizacji, aby ta mogła się w sposób elastyczny dopasować do zmian w turbulentnym otoczeniu. Autorzy podejmują próbę uszczegółowienia kluczowych aspektów rozwoju współczesnej organizacji. […] Dotychczasowe zainteresowanie tematyką determinantów rozwoju organizacji obejmowało w zasadzie wybrane obszary ich definiowania. Przede wszystkim zauważono niszę badawczą w postaci bardziej pogłębionych badań nad ustaleniem zbioru czynników determinujących rozwój współczesnego przedsiębiorstwa w aspekcie zarządzania wiedzą. Książka powinna zainteresować praktyków i teoretyków organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Może być użyteczna jako literatura uzupełniająca w kształceniu studentów na kierunkach zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji

Pobierz Wprowadzenie
Pobierz Spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Samobójstwo demokracji Czechosłowacja w okresie II Republiki 1938-1939

POLITOLOGIA

malkiewicz_samobojstwo.jpg

Andrzej Małkiewicz, Samobójstwo demokracji Czechosłowacja w okresie II Republiki 1938-1939, s. 522, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ–Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław–Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-072-9, ISBN 978-83-928987-4-0, 30,00 zł


Czechosłowacja u schyłku pierwszej niepodległości, między dyktatem monachijskim we wrześniu 1938 r. a niemiecką agresją w marcu 1939 r., przeżyła burzliwy proces przebudowy. Nastąpiło tu załamanie demokracji, podjęto próbę ukształtowania systemu politycznego, który badacze określają jako autorytarny bądź totalitarny.
W badaniach ostatnich dziesięcioleci szczególnie wiele uwagi poświęcono procesom przebiegającym w kierunku przeciwnym: przezwyciężaniu totalitaryzmów i dyktatur, budowaniu demokracji. Sam opublikowałem kilka tekstów z tego zakresu. Natomiast droga odwrotu od demokracji wywoływała nieco mniej zainteresowania, choć i w tym zakresie powstało wiele studiów dotyczących genezy i rozwoju poszczególnych systemów dyktatorskich i totalitarnych. W przeszłości – po wielkim kryzysie lat 30. ubiegłego wieku – problematyka ta była ważnym polem zainteresowań naukowców z różnych dziedzin zajmujących się politycznymi uwarunkowaniami koniunktury gospodarczej, problematyką przemian ustrojowych w kryzysowych sytuacjach oraz politologów badających uwarunkowania trwałości, funkcjonalności i zagrożeń demokracji, a także kulturoznawców rozpoznających, jak wartości wpływają na charakter i trwałość systemów politycznych.
Studium ma charakter zarazem historyczny i politologiczny. Casus Czechosłowacji jest dobrym obiektem badawczym z obydwu punktów widzenia. W latach 1938-1939 podjęto tam nieudaną próbę przekształcenia systemu politycznego, jego nowy kształt nazywając II Republiką. Dla politologa przypadek ten może być pomocny we wzbogaceniu ogólniejszej wiedzy o właściwościach tego rodzaju przemian ustrojowych oraz dotyczącej zagrożeń demokracji w następstwie zawirowań ekonomiki i polityki, powodowanych przez kryzysy gospodarcze i polityczne, jakie miały miejsce w przeszłości, ale też – potencjalnie – mogących wystąpić i dziś.
Obecny kryzys skłania do zainteresowania procesami zachodzącymi w podobnej sytuacji w przeszłości. Z tego punktu widzenia komplementarna dla tego studium jest moja wcześniejsza publikacja traktująca o współczesnym kryzysie gospodarczym, będąca próbą analizy politycznych, ekologicznych i ekonomicznych aspektów kryzysu w globalnej skali [Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania, Warszawa 2010]. W tym studium koncentruję się na analizie konkretnego przypadku: degeneracji i samobójczego przekształcenia systemu demokratycznego w jednym państwie – Czechosłowacji. Wprawdzie bezpośrednie przyczyny procesów zachodzących w latach 1938-1939 miały charakter głównie polityczny, a kryzys zapoczątkowany w 1929 r. obszedł się z Czechosłowacją względnie łagodnie, lecz w skali globalnej jej los był skutkiem wzrostu siły istniejących już państw dyktatorskich i pojawienia się nowych w następstwie tego kryzysu, zwłaszcza nazistowskiej III Rzeszy, zatem stanowił jego pośrednią konsekwencję.
Procesy opisywane w tej książce stanowiły wyrazisty przejaw zagrożeń demokracji w państwie bez ambicji militarnych i ekspansjonistycznych, będących często cechą innych autokratycznych reżimów. Potwierdzają one ogólniejszą prawidłowość, iż „demokracja parlamentarna w państwach, które powstały po rozpadzie dawnych imperiów, jak również w większości państw basenu Morza Śródziemnego i w Ameryce Łacińskiej, była delikatną rośliną rosnącą na delikatnym podłożu”.

 

.

Pobierz Wstęp
Pobierz Spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Z Indexem w podróży

ZAINTERESOWANIA

malinowski_z_indexem.jpg

Mariusz Malinowski, Z Indexem w podróży. Spełnione marzenia, s. 132, B5, oprawa miękka,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-073-6, 23,00 zł

Podczas jednego z wywiadów dziennikarz zapytał mnie, co napędza człowieka, by wciąż jechać naprzód. Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydała się prosta. Potem jednak zauważyłem, że nie znałem odpowiedzi. Co tak naprawdę pcha nas do przodu? Jednych chęć przeżycia przygody, innych zrobienia czegoś razem, a jeszcze innych dobra zabawa. Mnie jednak mobilizuje pragnienie spełnienia marzeń. To niesamowite uczucie, kiedy osiąga się swój cel, kiedy realizuje się marzenia. Dla takiego uczucia warto ciężko pracować i wkładać w to całego siebie. Podróżami zarazili mnie rodzice, zabierając na samochodowe wyprawy po Polsce. To później przerodziło się w pasję, którą udaje mi się realizować. Czasem pytają mnie uczniowie w szkołach, w których opowiadam o naszej eskapadzie, co trzeba mieć, by pojechać w świat, co trzeba wiedzieć? Odpowiedź według mnie jest prosta – potrzebny jest zapał, chęci i poświęcenie w całości. Zaczynając realizację moich marzeń, nie miałem ani samochodu, ani pieniędzy i doświadczenia. W trzy miesiące udało mi się z grupą przyjaciół, ogromnym nakładem sił, kupić i wyremontować busa i zebrać fundusze na podróż. Doświadczenie zdobywałem wraz z kolegami z każdym przejechanym kilometrem podczas wyprawy. Teraz już wiem, że granice są tylko w naszych głowach i jeżeli tylko chcemy, możemy spełnić każde marzenie, nawet te najskrytsze.

Pobierz Wstęp
Pobierz Spis treści
Pobierz fragment
Pobierz Mapę

„Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 14

PEDAGOGIKA

dyskursy_14.jpg

„Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 14, red. Małgorzata Olejarz, s. 352, B5, oprawa miękka,Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-077-4, 30,00 zł (nakład wyczerpany)


Oddajemy w ręce Czytelników czternasty tom czasopisma „Dyskursy Młodych Andragogów”. Znalazły się w nim teksty młodych naukowców – pedagogów społecznych, andragogów, poradoznawców, socjologów – reprezentujących różne środowiska akademickie z Polski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Zielonogórski, Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) oraz z zagranicy (Uniwersytet Humboldta w Berlinie i Uniwersytet Leibniza w Hannoverze). Przygotowując rocznik, staraliśmy się, by zawarte w nim artykuły odzwierciedlały i były niejako przeglądem tego, czym zajmują się dziś młodzi badacze na polu szeroko rozumianej edukacji dorosłych, co ich konkretnie interesuje oraz w jaki sposób prowadzą swoje prace badawcze. Problematyka tekstów, pokazująca różnorodność i wielokierunkowość rozwoju młodego środowiska naukowego, tradycyjnie została uporządkowana w trzech działach tematycznych: andragogicznym, poradoznawczym i metodologicznym.
[...] W ręce Czytelników oddajemy tom, w którym zebrano teksty pokazujące zarówno różnorodność i wielokierunkowość zainteresowań młodych naukowców, jak i ich zaangażowanie i postawę wobec zgłębianych problemów. Mamy nadzieję, że owo zaangażowanie będzie dobrym przyczynkiem do wnikliwej lektury tomu, jak też inspiracją do stawiania kolejnych, interesujących pytań badawczych, tak w obszarze teorii, jak i praktyki społecznej, oraz do podejmowania prób poszukiwania na nie odpowiedzi.

Pobierz Wstęp
Pobierz Spis treści

Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej

FILOLOGIE WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE

ksenicz_epoka.jpg

Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej, red. Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan, s. 450, B5, oprawa miękka,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-070-5, 26,00 zł


W tomie znalazło się 45 artykułów slawistów z Polski, a także Rosji, Ukrainy i Białorusi. Tematyka części literaturoznawczej obejmuje szeroki krąg zagadnień związanych z literaturą rosyjską od XVII w. do współczesności (m.in. twórczość M. Gogola, L. Tołstoja, A. Tołstoja, W. Chlebnikowa. A. Kuprina, B. Pasternaka. Z. Gippius, M. Cwietajewej, W. Nabokowa, W. Szukszyna, W. Rasputina, W. Aksionowa i in.). Znalazły się tu także szkice poświęcone literaturze ukraińskiej i białoruskiej (m.in. poezji Ołeha Olżycza i twórczości dramatycznej Ihara Sidaruka). Językoznawstwo reprezentowane jest m.in. przez opracowania z zakresu onomastyki, fonologii i frazeologii. Całość dopełniają dwa szkice natury kulturoznawczej.

Pobierz Spis treści
Pobierz fragment

Die gesamteuropäischen Verfassungsprojekte im transnationalen Diskurs

FILOLOGIA GERMAŃSKA

dabrowska_burkhard.jpg

Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, Die gesamteuropäischen Verfassungsprojekte im transnationalen Diskurs. Eine kontrastive linguistische Analyse der deutsche und polnischen Berichterstattung, s. 600, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-076-7, 33,00 zł


Das Hauptanliegen dieser Studie ist die Darstellung eines Ausschnitts des transnational geführten Diskurses über die gesamteuropäischen Verfassungsprojekte im öffentlichen politischen Sprachgebrauch Deutschlands und Polens. Die diskurs- und politolinguistisch angelegte Arbeit ist das Ergebnis einer langjährigen Beschäftigung mit der deutsch-polnischen Kommunikation, die sich selbstverständlich nicht nur auf den europaweiten Diskurs über die EU-Verfassung reduzieren lässt. Anhand dieser Debatte lässt sich aber der politische Sprachgebrauch Deutschlands und Polens besonders greifbar analysieren. Dabei wird aufgezeigt, welche sprachlichen Phänomene dieses transnationale Gesellschaftsgespräch bestimmen. Außer Frage steht, dass derartige Arbeit, die über Jahre in unzähligen Gesprächen mit vielen Personen reift, nicht nur von der Autorin selbst, sondern durchaus auch durch direkte und indirekte Gesprächspartner beeinflusst und geprägt wird. 

Pobierz Wstęp
Pobierz Spis treści
Pobierz fragment

Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii

ZAINTERESOWANIA

baron_czas_wolny.jpg

Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii, red. Eunika Baron-Polańczyk, s. 226, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-046-0, 26,00 zł


Nieustanne przemiany otaczającego nas świata techniki, prymat wszechogarniającej technologii informacyjno-komunikacyjnej powodują, że żyjemy w otoczeniu ciągle rozwijających się cyfrowych narzędzi. Jednym z nich jest aparat fotograficzny – medium, dzięki któremu fotografowanie staje się dziś coraz powszechniejsze i, zgodnie z tym, co powiedział wiele lat temu Jerzy Płażewski, na pewno „nie jest trudne”. Autor dodaje, że fotografia powinna być pojmowana jako „radość życia”, ponieważ aparat nie został stworzony dla ludzi smutnych i skwaszonych. To właśnie słoneczna atmosfera, jaką musi być przepojony każdy obraz fotograficzny, tworzy fotoamatorów. Właściciel aparatu fotograficznego, fotoamator (czyli dzisiaj prawie każdy!) ma niczym nieograniczone możliwości, by realizować tę ideę – w fotografowaniu odnajdywać radość, rozwijać się, kształtować swoje talenty, od zwykłego „pstrykacza” dążyć do doskonałości i piękna.
[...] Bezpośrednią przyczyną i inspiracją do powstania opracowania była realizacja międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Fotografia i film jako medium relacji psychopedagogicznych. Temporalna wizualizacja czasu wolnego studentów”. Koordynatorem projektu w obszarze międzynarodowym była dr hab. prof. US Elżbieta Perzycka z Uniwersytetu Szczecińskiego, w skali krajowej – dr Eunika Baron-Polańczyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W projekcie uczestniczyły następujące osoby i ośrodki akademickie: dr Dorota Siemieniecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Anna Watoła (Uniwersytet Śląski), dr Tadeusz Piątek (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. prof. PP Maria Kozielska (Politechnika Poznańska), prof. dr Harald Nilsen (Nesna University College, Norwegia), prof. dr Anna Zembala (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Niemcy), prof.dr Jarek Janio (Santa Ana Collage, United States of America), doc. dr Josef Malach (Ostrava University, Czechy).Cele poznawcze projektu wskazują na wzbudzenie refleksji nad własnym czasem wolnym oraz poznanie zainteresowań studentów. Cele praktyczne podkreślają uwzględnienie zainteresowań studentów w planowaniu i organizowaniu zajęć, próby zmian stosowanych metod i technik dydaktycznych w pracy ze studentami.Realizacja projektu oraz badania empiryczne w Instytucie Edukacji Techniczno-Informatycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się w ramach działalności Koła Naukowego Młodych Dydaktyków10 (w okresie od stycznia 2011 do czerwca 2012 r.).
[...] Monografia traktująca o czasie wolnym i zainteresowaniach ujmowanych w świetle fotografii jest przeznaczona dla tych wszystkich, których interesują aspekty praktycznego i skutecznego stosowania tego medium (fotografii) w szeroko rozumianej edukacji jako środka dydaktycznego i wychowawczego oddziaływania oraz jako dokumentu istniejącego zjawiska wizualizującego proces poznawczy. Przedstawiane zagadnienia mogą być przydatne nie tylko dla badaczy podjętej problematyki, ale i dla studentów (zwłaszcza kierunku edukacja techniczno-informatyczna i specjalności edukacja medialna i informatyczna) oraz nauczycieli wdrażających nowe media poznawcze do zawodowej praktyki.


Fragmenty Wprowadzenia

Pobierz Wprowadzenie
Pobierz Spis treści
Pobierz fragment

Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów – studium przypadku

POLITOLOGIA

slugocki_polityka.jpg

Waldemar Sługocki, Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów – studium przypadku, s. 360, B5, oprawa twarda,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-062-0, 32,00 zł


Przedmiotem analizy podjętej w pracy jest polityka regionalna Unii Europejskiej realizowana w Polsce w latach 2004-2006. Ze względu na zakres, złożoność oraz różnorodność analizowanego materiału badawczego w pracy zwrócono uwagę na doświadczenia państw europejskich mające wpływ na proces kształtowania się polityki regionalnej. Ukazując jednocześnie przesłanki leżące u podstaw jej ewolucji w kolejno następujących po sobie wieloletnich perspektywach finansowych, zwracając przy tym uwagę na jej skalę oraz spektrum oddziaływania. Jednakże zasadniczym nurtem prowadzonej analizy jest polityka regionalna w Polsce, od przesłanek determinujących jej powstanie, po pierwsze doświadczenia wynikające z jej realizacji. W tym kontekście określono główny cel badawczy pracy, którym jest ukazanie oddziaływania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na polskie regiony, ze szczególnym uwzględnieniem województw przygranicznych położonych w zachodniej części kraju. Złożoność, ale także wielowątkowość polityki regionalnej realizowanej w regionach państw członkowskich Unii Europejskiej oraz jej kształtowanie się i realizacja w perspektywie finansowej 2004-2006 w Polsce wymaga usystematyzowania problematyki, a także syntezy analizowanego obszaru badawczego. W pracy wskazano czynniki wpływające na tworzenie oraz rozwój polityki regionalnej w kontekście zachodzących procesów integracyjnych na kontynencie europejskim. Zobrazowano ewolucję polityki europejskiej – od jej genezy po realizację w latach 2000-2006, koncentrując szczególną uwagę na źródłach i przesłankach jej rozwoju w Polsce, podkreślając przy tym udział zarówno programu Phare, jak i instrumentów przedakcesyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej, zarówno w wymiarze interregionalnym, jak i intraregionalnym, w tym przede wszystkim w latach 2004-2006, ponieważ właśnie w tym horyzoncie czasu po raz pierwszy w kraju przystąpiono do programowania, a w konsekwencji – realizacji polityki regionalnej w Polsce przy zaangażowaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zbadano również skalę oraz zakres oddziaływania transferowanych środków na społeczno-gospodarczy rozwój poszczególnych regionów oraz całego obszaru kraju. Ukazano przy tym podstawowe parametry dotyczące liczby, wartości oraz zakresu realizowanych projektów w ramach poszczególnych programów operacyjnych, w tym w przekroju wojewódzkim, szczególnie koncentrując uwagę na województwach dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim.
Na potrzeby prowadzonych badań sformułowano cztery główne tezy badawcze.
Po pierwsze, polityka regionalna Wspólnot Europejskich, przechodząc przeobrażenia wraz z postępem procesu integracji europejskiej, stała się ważnym czynnikiem zapobiegającym pojawianiu się coraz większych dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów i krajów państw członkowskich.
Po drugie, Polska w roku 1989 rozpoczęła proces przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, podejmując wysiłki na rzecz integracji europejskiej, korzystając przy tym z programu bezzwrotnej pomocy Phare, a następnie programów przedakcesyjnych, które pozwalały jednocześnie na sukcesywne zdobywanie doświadczeń umożliwiających przygotowanie się do członkostwa w Unii Europejskiej, a tym samym korzystanie z interwencji finansowej w ramach polityki regionalnej.
Po trzecie, opracowano i przyjęto dokumenty strategiczne, na podstawie których przygotowano Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 oraz programy operacyjne służące wskazaniu celów, priorytetów i działań umożliwiających precyzyjne zaadresowanie interwencji europejskiej, determinujących społeczno-gospodarczy rozwój kraju.
Po czwarte, realizacja projektów w ramach siedmiu programów operacyjnych przyczyniła się do pozytywnego oddziaływania interwencji europejskiej na społeczno-gospodarczą sytuację regionów i kraju, w tym zachodniego pasa przygranicznego, a także zbudowania układu instytucjonalnego oraz zdobycia doświadczeń służących realizacji kolejnych perspektyw polityki regionalnej w Polsce.


Wstęp

Pobierz Wstęp
Pobierz Spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Trzy cesarstwa

HISTORIA

dolanski_trzy.jpg

Dariusz Dolański, Trzy cesarstwa. Wiedza i wyobrażenia o Niemczech, Turcji i Rosji w Polsce XVIII wieku, s. 246, B5, oprawa twarda,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-065-1, 32,00 zł


Osiemnasty wiek przyniósł istotne jakościowe różnice w funkcjonowaniu wszystkich trzech cesarstw. W Niemczech idea cesarstwa wciąż traciła na swoim integracyjnym znaczeniu, a górować nad nią zaczęły partykularne interesy poszczególnych państw, czego wyrazem była koronacja Fryderyka I na króla Prus i wojny śląskie. Turcja po klęsce pod Wiedniem znalazła się w politycznej i militarnej defensywie, pogrążając się w kolejnych wewnętrznych kryzysach, Rosja zaś przeżyła okres niespotykanej dotąd modernizacji, włączając się do polityki europejskiej i stając się jednym z głównych jej graczy. W tym otoczeniu znajdowała się tracąca suwerenność aż po utratę niepodległości Polska, dla której wiedeńska wiktoria była ostatnim przejawem jej potęgi.
Powyższy kontekst rodzi pytania o stosunek Polaków do zmieniającego się otoczenia. Nie chodzi tu jednak o działania i reakcje polityczne, choć ich kontekst jest istotny, ale o próbę przedstawienia wiedzy o przeszłości i teraźniejszości w konfrontacji z wyobrażeniami w kontekście zmian międzynarodowych, a także i przemian związanych z przenikaniem i adaptacją idei oświecenia. Tak przedstawiony cel wprowadza te badania w obszar historii mentalności wraz ze wszystkimi jej ograniczeniami i wiążącymi się z nią wątpliwościami, sytuując ją w kontekście historii historiografii, badań nad stereotypami i sposobem ich funkcjonowania w kulturze oraz imagologią.
Badania tego typu w odniesieniu do Rzeczypospolitej szlacheckiej mają już w Polsce znaczące tradycje. Wystarczy wymienić tu publikacje Janusza Tazbira, Kazimierza Maliszewskiego, Bogdana Roka czy Kazimierza Bartkiewicza. Co charakterystyczne, uwaga badaczy koncentrowała się przede wszystkim na Zachodzie, a zwłaszcza na Niemczech. Mniejsze zainteresowanie budziła Rosja, a wręcz incydentalne Turcja.
Niniejsze opracowanie jest oparte na gamie źródeł z zakresu szeroko rozumianego piśmiennictwa XVIII wieku, przy czym najważniejszą ich grupę stanowią przede wszystkim osiemnastowieczne historyczno-geograficzne kompendia wiedzy oraz artykuły zawarte w kalendarzach i czasopismach, traktowane z jednej strony jako dokument kształtujący mentalność społeczną, a z drugiej jako jej wyraz. Druki te miały zwykle charakter popularyzatorski lub dydaktyczny i powstawały jako podręczniki. Zwykle nie były one oryginalne i przenosiły na grunt polski wiedzę zaczerpniętą z opracowań obcych. Ich wymowa i forma zmieniały się jednak wraz z przenikaniem do Rzeczypospolitej myśli oświeceniowej, tym samym przyczyniając się do rozwoju refleksji krytycznej i budowania zalążków środowiska naukowego. Te „naukowo”-dydaktyczne teksty zostały zestawione z ówczesną publicystyką polityczną, która w ciągu XVIII wieku przeżyła ewolucję od wnioskowania na podstawie doświadczenia do nasycenia nowoczesnymi ideami z zakresu teorii państwa, a także oświeceniową refleksją nad prawami człowieka i narodu. Trzecią grupę źródeł stanowi literatura pamiętnikarska, która z jednej strony – nieobciążona ograniczeniami cenzury – daje pole do swobodniejszej wypowiedzi, a z drugiej, spisywana zwykle z pewnej perspektywy czasowej, przekazuje opinie wyrobione pod wpływem znajomości skutków opisywanych wydarzeń. Specyficzny rodzaj źródła historycznego stanowią opisy podróży, które umożliwiają poznanie wyobrażeń i wartości ich autorów dotyczących obserwowanego świata. W społeczeństwie staropolskim chętnie je spisywano i czytano. Dostarczały one informacji o doświadczeniach, które mogły wpływać na kształtowanie się stereotypów etnicznych, ale też opinie i wrażenia peregrynantów były w znacznym stopniu zależne od poglądów ukształtowanych wcześniej. Element pewnej aktualności opinii w powiązaniu z wydarzeniami historycznymi w pewnym zakresie był możliwy do uchwycenia dzięki informacjom prasowym i poezji politycznej. Ta ostatnia grupa źródeł została potraktowana zaledwie wspomagająco, poezja polityczna bowiem, ze względu na swój literacki charakter, wymaga zestawu specyficznych narzędzi interpretacyjnych, a prasa o charakterze informacyjnym zasługuje na odrębne analizy, na wzór badań prowadzonych przez Maliszewskiego nad gazetkami rękopiśmiennymi.


Fragment Wstępu

Pobierz Wstęp
Pobierz Spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Leksyka czatu internetowego

FILOLOGIA POLSKA

szymanski_leksyka.jpg

Leszek Szymański, Leksyka czatu internetowego. Studium empiryczne, s. 218, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-047-7,  21,00 zł


Internet jest siecią połączonych ze sobą komputerów. Dzięki niemu istnieje możliwość interakcji międzyludzkiej z pominięciem barier powstających wskutek fizycznej dyslokacji odseparowującej uczestników aktu komunikacyjnego (Szymański w druku b). W sieci komputerowej powstały różne nowe środowiska komunikacyjne. Stały się one przedmiotem wielu rozmaitych badań naukowych. W przypadku komunikacji w Internecie można mówić o swoistej interdyscyplinarności badań nad tym medium komunikacyjnym, ze względu na wielość nauk nim się zajmujących. Komunikacja tego typu jest bowiem przedmiotem badań takich nauk jak, między innymi, informatyka i technologia komputerowa (na przykład Gogołek 1998-2002 i 1998), kulturoznawstwo (na przykład Sitarski 2001, Hofmokl 2008) czy socjologia (na przykład Rheingold 1998, Batorski 2003, Taras 2004, Tomczak 2004). Nauki techniczne zajmują się badaniem tego typu komunikacji ze względu na konieczny sprzęt i oprogramowanie. Dla socjologów i kulturoznawców interesujące są społeczności komunikacyjne, które powstają w Internecie. Osobowości internautów zaś mogą się stać celem badań psychologicznych.
[...] Komunikacja międzyludzka w Internecie nie mogłaby jednak przebiegać, gdyby nie używano w niej języka. To właśnie język komunikacji w Internecie leży w kręgu zainteresowań autora niniejszej rozprawy, a prezentowana praca omawia zagadnienia języka komunikacji w Internecie. Korpus, który wykorzystałem do badań przedstawionych w niniejszej rozprawie, różni się od innych korpusów wypowiedzi z czatów internetowych pod kilkoma względami. Po pierwsze, czat, z którego pobrałem próbki języka, nie był czatem tematycznym. Nie był też związany z żadną organizacją ani grupą społeczną. Po drugie, rejestrowano spontaniczne wypowiedzi internautów. Archiwizowane pogawędki nie były pierwotnie przeznaczone do badań. Uniknięto w ten sposób tak zwanego paradoksu obserwatora. Po trzecie, pogawędki składające się na korpus utworzony przeze mnie były zapisywane w sposób ciągły. Nie wybierałem jakichś szczególnych momentów, na przykład w porze wieczornej, po jakimś ważnym wydarzeniu, w czasie wakacji lub w trakcie roku szkolnego, które mogłyby mieć wpływ na wypowiedzi użytkowników. Po czwarte, jest on pierwszym i jak dotąd jedynym korpusem polskojęzycznego czatu internetowego, na którym przeprowadzono badania języka


Fragment Wstępu

Pobierz Wstęp
Pobierz Spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment 1

Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii

FILOLOGIA POLSKA

literatura_lubuska.jpg

Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, red. Małgorzata Mikołajczak przy współudziale Kamili Gieby i Mariki Sobczak, „Historia Literatury Pogranicza", cz. 2, s. 422, B5, oprawa miękka,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-043-9, 29,00 zł


Tom pt. Miejsce i tożsamość  – czyta się jako interesujący przegląd literackiego dorobku lubuskiego – to po pierwsze. Po drugie, co wynika z perspektywy badawczej przyjętej przez inicjatorów publikacji, lektura ta daje obraz utrwalonych w twórczości literackiej procesów kulturowego zakorzenienia się w przestrzeni pierwotnie obcej w każdym wymiarze. Ten aspekt zamieszczonych w tomie tekstów literatura lubuska dzieli z doświadczeniami części innych regionów powojennej Polski, dodając w ten sposób własne świadectwo do niezmiernie istotnej relacji ogólniejszej.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Andrzeja Zawady„Miejsce” i „tożsamość” należą dziś do repertuaru najbardziej wyeksploatowanych pojęć i – obok takich kategorii, jak np. „dialog” „narracja”, „odmienność” czy „pamięć” – obsługują zagadnienia, którym współczesna humanistyka przyznaje miejsce centralne, na temat których nader chętnie wypowiada się nie tylko literaturoznawstwo (zwłaszcza spod znaku badań antropologicznych i zwrotu topograficznego), ale też takie dziedziny, jak językoznawstwo, filozofia, socjologia, psychologia, historia. Czy zatem warto po raz kolejny wracać do tych haseł? Czy do literatury przedmiotu, która narosła wokół obu komplementarnych wobec siebie terminów, można dziś jeszcze dodać coś nowego? Zdaniem piszącej te słowa, jest jeden przynajmniej powód, który pozwala postawić odpowiedź twierdzącą, a który streszcza się, by nawiązać do nazwy tej książki, w pierwszym członie jej podtytułu: „literatura lubuska”.

Fragment


Pobierz Spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe osób w wieku 7-21 lat

BIOLOGIA

wandycz.jpg

Artur Wandycz, Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe osób w wieku 7-21 lat, s. 112, B5,  oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-064-4, 23,00 zł


Głównym celem pracy jest określenie powszechności występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i innych w populacji dzieci, młodzieży oraz studentów w wieku 7-21 lat. Celem dodatkowym jest ustalenie zależności między cechami i wskaźnikami budowy ciała, konstrukcją stanowisk pracy uczniów, elementami stylu życia a częstością zgłaszanych dolegliwości. W realizacji założonych celów niezbędna jest weryfikacja następujących hipotez:
1. Powszechność dolegliwości mięśniowo-szkieletowych jest zróżnicowana w poszczególnych środowiskach szkolnych i w różnym wieku badanych.
2. Powszechność dolegliwości mięśniowo-szkieletowych różnych regionów ciała różni się u obu płci.
3. Powszechność dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i ich natężenie zmienia się w ciągu dnia nauki szkolnej.
4. Wielkość cech i wskaźników budowy ciała wpływa na częstość i natężenie odczuwanych dolegliwości odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
5. Niedostosowanie stanowiska pracy ucznia (wysokości stolika i krzesła) do wysokości ciała zwiększa częstość wybranych dolegliwości.
6. Sen krótszy niż osiem godzin wpływa na zwiększenie częstości zgłaszania dolegliwości wybranych części ciała. 7. Aktywny fizycznie sposób spędzania czasu wolnego zmniejsza częstość wybranych dolegliwości.


Fragment

Pobierz Wstęp
Pobierz Spis treści
Pobierz fragment

Images of/from Enlightenment

HISTORIA

images_dolanski.jpg

Images of/from Enlightenment, edd. Dariusz Dolański, Anna Janczys, s. 220, B5, oprawa miękka,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-048-4, 25,00 zł

In 2010, a network of nine European research institutes was founded as an initiative of the University in Potsdam, which embarked on a mutual interdisciplinary project on European Enlightenment in global context, labelled as ENGLOBE. Enlightenment and Global History. This publication contains fractional outcome of the research, which was conducted by the participants of the project in the framework of four workgroups concentrated on the issues of: Knowledge, Perception, Values and Evolution. The researchers of the Enlightenment not involved in the project were also invited to participate in the publication.
The Enlightenment was a period in the history of Europe, which, as none other, has left its mark on its present identity, providing the foundation for the modern state, economy and science, granting a new meaning to the notions of nation and man, but mostly bestowing individuals with their inalienable rights. Also, the Enlightenment attempted to regulate the relationships between particular states in a novel manner. These ideas proved to be partly successful in the 19th century, then found their expression in Europe and North America, then succeeded in making their way towards the 20th century and finally found their ultimate expression in the great project of cooperation and coexistence between the previously conflicted nations, i.e. the European Union. This project was awarded with the Nobel Peace Prize in 2012. Out of Europe, the Enlightenment and its ideas then commenced their global march which became a point of reference for social transformations and universal observance of human rights in the countries of Latin and South America, as well as in Asia and Africa.

Pobierz Introduction
Pobierz Spis treści
Pobierz fragment

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami przez samorządy województwa lubuskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

cupal.jpg

Brygida Beata Cupiał, Zarządzanie systemem gospodarki odpadami przez samorządy województwa lubuskiego, s. 198, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-054-5, 29,00 zł


Niniejsza publikacja realizowana jest w ramach projektu badawczego własnego nr N N112 33 9438 w dyscyplinie makro- i mikroekonomia pod tytułem „Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Analiza systemowa z wykorzystaniem techniki LCA i GIS do optymalizacji gospodarki odpadami”. Nawiązuje ona w dużej mierze do metodologii nauk o zarządzaniu, a w szczególności do nauki o zarządzaniu środowiskiem, gdyż gospodarka odpadami jest w dyscyplinie naukowej zarządzanie środowiskiem jednym z ważniejszych obszarów zarządzania.
Celem publikacji jest prezentacja gospodarki odpadami w województwie lubuskim jako działania podlegającego planowaniu i zarządzaniu systemowemu przez podmioty publiczne – samorządy terytorialne, które realizują to zadanie w ramach tak zwanych ustawowych zadań własnych. Przedstawienie gospodarki odpadami jako działania planowego, celowego (i zintegrowanego) w świetle specyfiki metod i instrumentów stosowanych w samorządach województwa lubuskiego miało na celu ocenę gospodarności, jej efektywności oraz możliwości optymalizacji za pomocą dostępnych metod i technik. Aby rozwój regionalny dokonywał się w całościowym wymiarze oraz był efektywny i skuteczny, powinien zawierać aspekt aksjologiczny, czyli inaczej mówiąc – stanowić politykę rozwoju. Polityki publiczne mają charakter działań celowych, zamkniętych w czasie, zakładających alokację środków i odpowiedzialności. Znajdują one wyraz w formalnych, umocowanych prawnie dokumentach, aprobowanych przez odpowiednie organy. Polityki publiczne dotyczące ochrony środowiska obejmują działania, których celem jest ograniczanie szkodliwego oddziaływania ludzkiej aktywności na środowisko przyrodnicze. Planowanie, implementacja oraz ewaluacja polityk środowiskowych w związku z występowaniem problemu agencji oraz wysokich kosztów transakcyjnych, jak podkreśla się w literaturze, mogą uniemożliwiać skonstruowanie syntetycznego miernika oceny skuteczności i efektywności działania. W związku z przyjęciem, że teoria rozwoju trwałego i zrównoważonego obejmuje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty, założono, że pojęcie ekoefektywności jest najodpowiedniejsze do wyrażenia wieloaspektowości problemu. Zastosowanie elementów analizy systemowej oraz podejścia teorii efektów zewnętrznych pozwoliło na ujawnienie takich niedoskonałości funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, jakie po zdiagnozowaniu mogą zostać usunięte w ramach doskonalenia procesów zarządzania.


Fragment Wstępu

Pobierz Wstęp
Pobierz Spis treści

Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim

OCHRONA ŚRODOWISKA

zarebska.jpg

Joanna Zarębska, Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim, s. 176, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 978-83-7842-055-2, 29,00 zł


Powyższa publikacja realizowana jest w ramach projektu badawczego własnego nr N N112 339438 w dyscyplinie makro- i mikroekonomii pod tytułem Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Analiza systemowa z wykorzystaniem techniki LCA i GIS do optymalizacji gospodarki odpadami. Nawiązuje ona w dużej mierze do metodologii nauk o zarządzaniu, a w szczególności nauki o zarządzaniu środowiskiem, gdyż gospodarka odpadami jest w dyscyplinie naukowej – zarządzanie środowiskiem – jednym z ważniejszych obszarów zarządzania. Jednocześnie nie poddaje się ona autonomizacji, albowiem stanowi integralną część większego systemu społeczno-gospodarczego wymagającego użycia holistycznej metodologii badawczej. To holistyczne podejście zakłada zastosowanie różnorodnych instrumentów i narzędzi zarządzania środowiskowego (takich jak np. ocena cyklu życia LCA – Life Cycle Assessment, marketing ekologiczny, controlling ekologiczny, normalizacja ISO 14000 czy GIS – Geographical Information System ) wspomagających optymalizację procesów zarządzania. Celem publikacji jest pokazanie możliwości implementacji LCA do gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zarówno w aspekcie ekologicznym, jak i ekonomicznym. Uwzględnienie przy tym warunków lokalnych województwa lubuskiego w gospodarce odpadami może przyczynić się w dalszych badaniach do powstania lokalnej bazy danych dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych, optymalizacji systemu, stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych, poprawy ekoefektywności oraz do określenia kosztów i korzyści efektów zewnętrznych gospodarki odpadami opakowaniowymi . LCA usprawni działanie gospodarki odpadowej (a w tym szczególnie gospodarki opakowaniowej i odpadów opakowaniowych), jej optymalizację, stworzenie bazy danych oraz zmniejszenie kosztów zewnętrznych dla województwa.
Z uwagi na obszerność tematu badawczego i jego wielopłaszczyznowość niniejsza publikacja w swoim zakresie obejmuje w części teoretycznej: krótkie wprowadzenie w temat opakowań i odpadów opakowaniowych, obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie oraz wytyczne do wyznaczania wskaźników ekoefektywności gospodarki odpadami opakowaniowymi, a w części empirycznej – zestawienie, analizę i omówienie wyników prowadzonych badań dokumentacji krajowej i dyrektyw UE w zakresie obecnego stanu gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim na tle kraju, jak również poziomu respektowania wytycznych UE w kraju i na omawianym obszarze. Ponadto opisano wyniki badań ankietowanych przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami opakowaniowymi na terenie województwa lubuskiego. Porównano wyniki badań ankietowych z danymi zamieszczonymi w dokumentach województwa dotyczących systemu gospodarowania odpadami. Podsumowanie publikacji stanowi charakterystyka wybranych systemów komputerowych wykorzystywanych do oceny cyklu życia i praktyczne wykorzystanie techniki LCA do wskazania możliwości zastosowania opisanego narzędzia zarządzania środowiskowego w szeroko pojętym temacie opakowań. Wykorzystanie oceny cyklu życia – LCA – jako wskaźnika (jednego z trzech filarów) zrównoważonego rozwoju zaproponowano również w części teoretycznej publikacji. Instrument ten jest nieodzowny do dokonania charakterystyki aspektów ekologicznych w zakresie opakowań i gospodarowania odpadami opakowaniowymi.
Dopełnienie publikacji stanowią zamieszczone na końcu załączniki zawierające szczegóły dotyczące aspektów prawnych gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ułatwiające zrozumienie niektórych zagadnień (wykaz procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów, akty wykonawcze do ustaw, katalog wyrobów traktowanych jako asortyment opakowania itp.).

Fragment wprowadzenia

Pobierz Wprowadznie
Pobierz Spis treści
Pobierz fragment

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY