Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Książki

Rok 2010

Zobacz także

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, t. 7

SOCJOLOGIA

transgranicznosc_7.jpg

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, t. 7: Pogranicza kultur i narodów, red. Danuta Chmielewska-Banaszak, Joanna Frątczak-Müller, Marta Roszkowska, Anna Wachowiak, s. 178, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-375-4, 23,00 zł


Pogranicza kultur i narodów jest siódmym tomem stanowiącym kontynuację serii wydawniczej ukazującej się – w cyklu dwuletnim – od trzynastu lat. Dotychczasowy dorobek serii upoważnia do następujących wniosków. Po pierwsze, transgraniczność (rozumiana jako kategoria tych procesów i zjawisk, które występują na styku odmiennych – kulturowo, etnicznie czy religijnie – zbiorowości) skutkuje wielością obszarów tematycznych poddawanych analizie teoretycznej i empirycznej. Upraszczając można wyróżnić dwie kategorie tych obszarów. Pierwsza to realia społeczne i ekonomiczne pogranicza, w tym zjawiska i procesy dziejące się tylko na pograniczu i nie występujące nigdzie indziej. Najczęściej w tej kategorii są omawiane: pozytywne i negatywne konsekwencje sąsiadowania odmiennych zbiorowości, zinstytucjonalizowane i nieformalne postaci współpracy transgranicznej, patologie, procesy marginalizacji. Drugą kategorię stanowią wymiary symboliczne styku odmiennych zbiorowości. W tym ujęciu obszarami tematycznymi są: przenikanie się kultur, obyczajów i tradycji; tworzenie się zbiorowości ponad granicami lub mimo granic; problematyka związana z tożsamością narodową, regionalną, kulturalną, religijną, etniczną. Analiza zjawisk i procesów transgranicznych wymaga uwzględnienia szerszego kontekstu zmian społecznych. W dotychczasowych tomach kontekst ten stanowiły najczęściej przemiany transformacyjne związane z urynkowieniem gospodarki oraz akcesja Polski do Unii Europejskiej. Oczywistym kontekstem prezentacji danych empirycznych, jak i koncepcji je wyjaśniających były teorie społeczeństwa i kultury.
Po drugie, ukazujące się cyklicznie tomy Transgraniczności stanowią swoiste forum dyskusyjne skupione wokół problemów, będących przedmiotem socjologii pogranicza. Problematyka każdego tomu znajduje odzwierciedlenie w następnych, w których podejmowane analizy teoretyczne i empiryczne nierzadko weryfikują zastane, bądź tworzą nowe perspektywy poznawcze oraz redefiniują podstawowe pojęcia: granica, pogranicze, transgraniczność. W zasadzie każda z powstałych monografii zawiera odwołania do poprzednich wydań; stanowi kontynuację poprzedniej, także przez obecność autorów, których nazwiska powtarzają się w kolejnych opracowaniach. Tradycją stało się, że w każdym tomie znajdują się zarówno artykuły teoretyczne, jak i prezentujące wyniki badań empirycznych.
Rozważania teoretyczne i metodologiczne nie tylko podejmują kwestie definicyjne, określają status ontologiczny i epistemologiczny granicy czy pogranicza, ustalają aparaturę pojęciową subdyscypliny jaką jest socjologia pogranicza. Wskazują też niedomogi teoretyczne i metodologiczne w analizach zjawisk i procesów występujących na pograniczach oraz wypracowują założenia teoretyczno-metodologiczne dla bieżących i przyszłych (porównawczych) badań. W rezultacie socjologia pogranicza nie tylko opisuje zjawiska czy procesy będące efektem wzajemnych oddziaływań sąsiadujących społeczeństw, które różnią się gospodarczo, społecznie i kulturowo. Analizuje też pogranicze w wymiarze symbolicznym oraz stwarza możliwość uchwycenia istoty zmian społecznych. Obszary przygraniczne „skupiają jak w soczewce” bogactwo dokonujących się we współczesnym świecie przeobrażeń. Koncentracja na problemach w wymiarze lokalnym daje możliwość wyraźniejszego widzenia tego co dzieje się poza peryferiami.
Mamy nadzieję, że niniejszy tom stanie się istotnym przyczynkiem w trwającej od trzynastu lat dyskusji. Jego zawartość – mniej zróżnicowana niż do tej pory bywało – wyraźnie wykracza poza naszkicowany wyżej schemat. W tomie brakuje na przykład rozważań teoretyczno-metodologicznych dotyczących istoty i funkcji granicy/pogranicza. Kontekstem rozważań dotyczących pogranicza kultur i narodów są uwarunkowania polityczne i historyczne skutkujące „przesunięciem granic” oraz wymuszonymi (ale też dobrowolnymi) migracjami. Opisywane w tym kontekście problemy wysiedleń (migracji), tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej oraz wielokulturowości przewijają się w większości tekstów.

[Fragment Wprowadzenia]

Pobierz Spis treści

Pobierz Wstęp

Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych

HISTORIA

kurowska1.jpg

Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, t. 1, red. Hanna Kurowska, s. 406, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-387-7, 31,00 zł


Pierwszy tom „Zieloniogórskich spotkań z Demografia” poświęcony został pamieci wybitnego polskiego uczonego Mieczysława Kędelskiego (1946-1998). Był statystykiem, demografem i ekonomistą, który zajmował się demografią historyczną. W dziedzinach tych osiągnął ogromne uznanie, czego wyrazem było osiąganie coraz wyższych stanowisk, najpierw kierownika Pracowni Demografii i kierownika Katedry Statystyki i Demografii, by wreszcie zostać wybranym prodziekanem Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Podobnie było i na forum ogólnopolskiego środowiska naukowego, a szczególnie w Komitecie Badań Demograficznych PAN, do którego należał od roku 1974, a w latach 1984-1991 pełnił funkcje kierownika Sekcji Demografii.[...]

[Fragment Wstępu]

Pobierz Wstęp
Pobierz Spis treści

Narracja i tożsamość

FILOZOFIA

baszczak.jpg
Błażej Baszczak, Narracja i tożsamość. Paula Ricoeura hermeneutyka antropologiczna, s. 172, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-372-3, 21,00 zł


Paul Ricoeur był bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci światowej humanistyki przełomu wieków. W swojej twórczości łączył tradycyjną i współczesną myśl filozoficzną. Był myślicielem, który zadał sobie trud dialogu z wieloma ważnymi kierunkami filozoficznymi XX w., m.in. z fenomenologią, hermeneutyką, strukturalizmem czy psychoanalizą. Nieobca mu też była tradycja filozofii anglosaskiej. Owocem tych długich i cierpliwych „rozmów” był twórczy eklektyzm, wymykający się jednoznacznym klasyfikacjom. Ale twórczość Ricoeura to nie oderwane od siebie tematy, lecz określona droga rozwoju, gdyż filozof jak mało kto miał zdolność syntetyzowania pozornie odległych od siebie filozoficznych wątków.

 [Ze Wstępu]
Spis treści
Wstęp

Platon w Polsce 1800-1950

FILOZOFIA

Platon.jpg

Platon w Polsce 1800-1950. Antologia, red. Tomasz Mróz, s. 294, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-349-5, 21,00 zł


 Recepcja filozofii Platona wpisuje się niepodważalnie w obszar badań nad Platonem, a tym samym w obszar zarówno historii filozofii (H.G. Gadamer określa ten aspekt historii filozofii mianem „Wirkungsgeschichte”), filozofii systematycznej, jak też w krąg badań nad szeroko pojmowaną historią polskiej kultury. Nie ulega wątpliwości, iż […] przeważająca większość wybranych do antologii tekstów nie jest w ogóle znana nawet w środowiskach filozoficznych i gdyby nie została przypomniana w antologii, spoczywałaby po dziś dzień w kurzach archiwów. […] Wybór ten oparty jest na określonym kryterium: pokazuje z założenia wieloaspektowość badań polskich uczonych, jako że nie sposób przywołać w antologii wszystkich badań, lecz jednocześnie pokazuje […] doskonałą orientację badaczy w nurtach badawczych filozofii Zachodu (i nie tylko), jak też śmiałość polskich rozstrzygnięć i umiejętność polemik.
[Z recenzji prof. zw. dr hab. Janiny Gajdy-Krynickiej]

Zabytkowe dzwony na Ziemi Lubuskiej

HISTORIA

ZabytkoweDzwony.jpg

Marceli Tureczek, Zabytkowe dzwony na Ziemi Lubuskiej. Dokumentacja, ochrona, badania, s. 410, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-928267-5-0, 23,10 zł (nakład wyczerpany)

Niniejsza praca jest próbą zwrócenia uwagi na niedostrzegany fragment dziedzictwa kulturowego na obszarze Ziemi Lubuskiej. Dzwony mieszcząc się w szerokim pojęciu zabytków ruchomych, mimo że pozostają interesującymi obiektami pod względem badawczym, stanowiły jak dotychczas materię zupełnie nierozpoznawalną na przywołanym terenie, zarówno dla właściwych instytucji zajmujących się ich ochroną, jak też w wymiarze naukowym. W aspekcie społecznym można rzec, iż jest to substancja zapomniana, a przecież jeszcze nie tak dawno były to obiekty, które towarzyszyły mieszkańcom nie tylko tego terenu przez całe życie. […]

[fragment Słowa od Autora]
[…] opracowanie Marcelego Tureczka będzie niewątpliwie pełnić funkcję ważnej publikacji wśród niewielkiej jeszcze w dorobku polskiej nauki historycznej liczby wydawnictw z zakresu kampanologii historycznej […]. Znajdzie więc na pewno odpowiednie miejsce nie tylko w uniwersyteckiej bibliotece naukowej i księgozbiorze wyspecjalizowanego historyka, ale także na półce niewielkiego regału z książkami, należącego do miłośnika dziejów regionu Ziemi Lubuskiej.
[Z recenzji prof. Krzysztofa Kowalskiego]

Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI-XVIII wieku

HISTORIA

Szlachta.jpg

Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI-XVIII wieku, red. Małgorzata Konopnicka, Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski, s. 260, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-311-2, 31,50 zł  (nakład wyczerpany)

Stan szlachecki, jako dominująca w okresie wczesno nowożytnym grupa społeczna, szczególną aktywność wykazywał w swoich lokalnych środowiskach. Przywiązana do posiadłości ziemskich szlachta, poprzez uczestnictwo w zgromadzeniach stanowych i obejmowanie urzędów ziemskich, umacniała pozycję i znaczenie rodziny. W wielu krajach europejskich kariery szlacheckie związane z kolejnymi tytułami otrzymywanymi na dworach władców oznaczały nie tylko awans w obrębie własnego stanu, ale także większe możliwości oddziaływania na lokalne środowiska. Tytuły barona, hrabiego pozwalały na powiększenie majątków ziemskich, ułatwiały dostęp do dworu i nowych urzędów, stanowiły o prestiżu rodziny.
[Ze Wstępu]

Pobierz Spis treści

Książę polski Władysław I Herman 1079-1102

HISTORIA

Wladyslaw_Herman.jpg

Krzysztof Benyskiewicz, Książę polski Władysław I Herman 1079-1102, s. 468, B5, oprawa twarda, Zielona Góra 2010, cena: 57,75 zł (nakład wyczerpany)


Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kontrowersyjnego i budzącego, z reguły, niezbyt pochlebne oceny panowania księcia Władysława Hermana.Opinie te należałoby poddać weryfikacji.Na ile są one wynikiem rzeczowej analizy, a na ile następstwem prostej adaptacji doniesień kroniki Galla? Czy okres władzy Władysława Hermana był pasmem porażek? Czy książę był miernotą i statystą politycznym czy uzurpatorem, zabójcą i pragmatykiem? Te kwestie chciałbym rozstrzygnąć.Nie ulega wątpliwości, że Władysław Herman odrobił lekcję historii – jako pierwszy Piast, od czasów Bolesława Chrobrego, nie został usunięty z tronu.Czy był to efekt przypadku, braku okoliczności czy aktywności i zaangażowania księcia?

     Ostatecznie Władysław Herman kończył swą misję jako władca pokonany przez synów i zdominowany przez czynniki partykularne.Dekadę wcześniej, w okolicznościach znacznie bardziej spektakularnych, odchodził jego wojowniczy brat Bolesław Szczodry.Tego, również przegranego władcę, historia potraktowała zupełnie inaczej.Praca niniejsza stanowi podstawę rozprawy habilitacyjnej.Mam nieskromną nadzieję, że okaże się ona istotnym fundamentem pierwszej, kompletnej rekonstrukcji dziejów księcia Władysława Hermana lub choćby kanwą dyskusji prowadzącej do rzetelnego odtworzenia historii tego kontrowersyjnego i niepoddającego się prostym ocenom władcy.Na zakończenie chciałbym skorzystać z okazji, by podziękować Panom Profesorom Markowi Cetwińskiemu i Joachimowi Zdrence za wnikliwe i interesujące uwagi, stanowiące dużą pomoc i wsparcie w realizacji poniższego przedsięwzięcia badawczego.

[Ze Wstępu]

Pobierz Wstęp
Pobierz Spis treści


"Studia Zachodnie", t. 12

HISTORIA

StudZach12.jpg

"Studia Zachodnie", t. 12, red. Dariusz Dolański, s. 332, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-325-5, ISSN 1428-0663, 25,20 zł


Krzysztof Benyskiewicz, Dyspensa małżeńska w Nowym Kramsku w pierwszej połowie XIX wieku.

– Vaclav Horcicka, Vystěhovalecký faktor v rakousko-uherské politice vůči Spojeným státům americkým v letech 1915-1916.
Radosław Domke, Argumentacja geopolityczna w prasie polskiej 1945-1948 jako element realizacji polskiej myśli zachodniej.
Piotr Krystians, Organizacje wspomagające Milicję Obywatelską w powiecie zielonogórskim w latach 1945-1950.
Fatima Nowak-Małolepsza, Niemcy na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1950
Bernadetta Nitschke, Polska Ludowa wobec ludności autochtonicznej na przykładzie Ziemi Babimojskiej.
Wiesław Hładkiewicz, Daniel Koteluk, Stan liczebny Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w powiecie żarskim 1949-1957.
Stefan Dudra, Władze bezpieczeństwa wobec działalności metropolity Dionizego w latach 1945-1960.
Sławomir Krzyżanowski, Millenium polskie w świetle prasy regionalnej Ziem Zachodnich.
Małgorzata Świder, Sierpień 1980 – zaskoczenie czy spodziewany wybuch? Konflikt społeczno-polityczny w Polsce w ocenach dziennikarzy zachodnioniemieckich.
Sebastian Pyrek, Przebieg kampanii wyborczej i wyborów z 4 czerwca 1989 roku w województwie zielonogórskim.
Anna Bielska, Kazimierz Marcinkiewicz jako publicysta miesięcznika katolickiego „Aspekty”. Wizja państwa i społeczeństwa polskiego w pierwszych latach III RP.
Materiały źródłowe
Eligiusz Podolan, Zakon karmelitów w Kożuchowie.
Recenzje i omówienia
Międzyrzecz – dzieje miasta, red. Wojciech Strzyżewski, Marceli Tureczek, Międzyrzecz 2009, ss. 440 (Joanna Karczewska).
– Radosław Skrycki, Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca XVIII wieku, Warszawa 2008, ss. 171 + 22 ilustracje na 11 wklejkach (Bogusław Czechowicz).
– Anna Barłóg, Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Poznań 2008, ss. 111 (Grażyna Wyder).
– Halina Sajewska, Polski Czerwony Krzyż w dziejach Gniezna 1919-2004, Gniezno 2006, ss. 670 (Urszula Świderska-Włodarczyk).
Ewangelicy na Górnym Śląsku w ruchu oporu wobec hitleryzmu i stalinizmu (1939-1946), red. Jan Szturc, Katowice 2007, ss. 112 (Ryszard Michalak).
– Tony Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008, ss. 1020 (Dariusz Fabisz).

[Ze Spisu treści]


Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948

HISTORIA

domke_ziemie.jpg

Radosław Domke, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948, s. 310, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-359-4, 30,45 zł


"Praca jest próbą całościowego przedstawienia mechanizmów i form propagandy dotyczących Ziem Zachodnich i Północnych Polski w latach 1945-1948. Obejmuje rozważania odnoszące się zarówno do propagandy krajowej, jak i do propagandy polskich środowisk emigracyjnych. W propagandzie krajowej uwzględniono głównie działalność władz państwowych, zaś w mniejszym stopniu opozycji politycznej (w tym Kościoła katolickiego). Wynika to z prostego faktu, że aparat propagandowy władz państwowych systematycznie utrudniał wszelkie działania tego typu ze strony opozycji. W opracowaniu dokonano wszechstronnej analizy działań propagandowych dotyczących Ziem Odzyskanych przez pryzmat jej rodzajów, jakimi były: propaganda prasowa, radiowa oraz wizualna w ujęciu bezpośrednim, jak i pośrednim. Autor starał się wykazać, że argumentacja propagandowa władzy wokół terytoriów poniemieckich różniła się w nieznaczny sposób od argumentacji stosowanej przez ośrodki opozycyjne w kraju i zagranicą oraz była elementem szerszego zjawiska, jakim była polska myśl zachodnia. Dodatkowo starano się ukazać propagandę na rzecz Ziem Zachodnich i Północnych jako istotny czynnik przyspieszający procesy osadniczo-przesiedleńcze oraz integracyjne na terytorium państwa polskiego [...]".

[Ze Wstępu]

Wokół roku 1918 w Europie Środkowej

HISTORIA

nodzynski_.jpg

Wokół roku 1918 w Europie Środkowej, red. Tomasz Nodzyński, s. 96, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-388-4, 23,10 zł

Jesienią 2008 r. minęła 90. rocznica odzyskania (bądź zbudowania jej od nowa) niepodległości przez wiele krajów Środkowej Europy, w tym Polskę i Czechosłowację.Z tej okazji Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego zaproponował kilku historykom miejscowej uczelni oraz Uniwersytetu Karola w Pradze udział w publikacji poświęconej tej rocznicy.Na apel odpowiedzieli autorzy niniejszego zbioru.Skupili się przede wszystkim na różnych aspektach genezy II Rzeczypospolitej: roli inteligencji polskiej w tym procesie (sięgając do 2. poł. XIX  w.), znaczeniu tzw. sejmu dzielnicowego Polaków w Niemczech w grudniu 1918 r., kwestii polskiej w polityce Austro-Węgier u schyłku I wojny światowej, wreszcie międzynarodowych uwarunkowaniach rozpadu cesarsko-królewskiej monarchii.Problemom pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego jest z kolei poświęcone studium tzw.karpatorusinizmu w okresie II Rzeczypospolitej.Tak więc trzy pierwsze teksty traktują o wewnątrzpolskich uwarunkowaniach odbudowy państwa polskiego po rozbiorach, trzy następne zaś dotykają zewnętrznych uwarunkowań powstawania i funkcjonowania II Rzeczypospolitej – dokładniej – jej południowego otoczenia, związanego z dziedzictwem Austro-Węgier i powstałą na ich gruzach Czechosłowacją.


[Słowo wstępne]
Pobierz Spis treści

„Duża i mała ojczyzna” w świadomości historycznej, źródłach i edukacji

HISTORIA

okładka_Burda.jpg

„Duża i mała ojczyzna” w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, red. Bogumiła Burda, Małgorzata Szymczak, s. 328, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-366-2, 34,65 zł

 
Poszukiwania własnej tożsamości poprzez odwołanie do dziedzictwa „małych ojczyzn” stało się współcześnie istotnym nurtem badań. „Małe ojczyzny", będące najbliższym środowiskiem człowieka, lokalna kultura i tradycje stały się przedmiotem analiz przedstawicieli wielu dyscyplin – historyków, socjologów, politologów, geografów i kulturoznawców. Do dziedzictwa małych i dużych ojczyzn odwołuje się wiele instytucji i środowisk, zwracając uwagę na konieczność zachowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego. Jest to istotnie zadanie, szczególnie w regionach pogranicznych, w których tak trudno o spójność historyczną i gdzie niejednokrotnie zburzono tradycyjne, ukształtowane historycznie, wielonarodowe społeczności.
Książka oddawana do rąk Czytelnika jest próbą opisu i analizy problematyki „dużej ojczyzny” i „małej ojczyzny” w kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich dotyczy pogranicza i regionalizmu w rozważaniach historycznych i koncentruje się wokół zagadnień związanych z badaniami społeczności pogranicza, obejmując problematykę: repatriacji, wysiedleń, migracji i reemigracji, poszukiwania tożsamości wśród ludności oraz relacji pomiędzy ludnością napływową a autochtoniczną. Druga płaszczyzna to „duża ojczyzna” i „mała ojczyzna” w dydaktyce. Poruszone na tej płaszczyźnie problemy dotyczą głównie zagadnień źródeł historycznych do dziejów pogranicza i zastosowania ich w edukacji szkolnej, ukazania współczesnych koncepcji programów regionalnych, podręczników, ścieżek edukacyjnych oraz kształtowania świadomości historycznej w ramach regionu i na pograniczach. Trzeci nurt rozważań poruszony w niniejszej książce wiąże się z praktyką szkolną na różnych poziomach, współpracą szkół i instytucji kulturalnych oraz oświatowych, z metodami i środkami dydaktycznymi. Poruszone zostały w nim również problemy ożywienia i kultywowania tradycji, folkloru, języka, postawy nauczycieli i uczniów wobec dziedzictwa regionów i pogranicza.
Tematyka pogranicza, „dużej i małej ojczyzny”, idee historii regionalnej w ośrodku zielonogórskim pojawiły się już w latach 70. Utworzenie Instytutu Historii i Zakładu Dydaktyki Historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Zielonogórski), przyczyniło się do upowszechnienia badań nad „małymi ojczyznami", historią regionu, a także możliwościami wprowadzania historii regionalnej do edukacji szkolnej. Na ziemiach zachodnich od 1945 roku szkoła pełniła ważną funkcję integrującą społeczność przybyłą na te ziemie po zakończeniu II wojny światowej w wyniku przesunięcia granic Polski. Specyfika ziem wchodzących w skład obecnego województwa lubuskiego, ich historyczna przynależność, zróżnicowanie religijne i ludnościowe, zamieszkiwanie obok siebie różnych grup narodowościowych i społecznych, a także procesy zachodzące na pograniczu polsko-niemieckim, wpływało na zakres badań ośrodka zielonogórskiego. Skomplikowana historia i liczne podziały, których konsekwencją była przynależność poszczególnych części Środkowego Nadodrza do różnych państw, uniemożliwia w tym wypadku zdefiniowanie tego regionu jako struktury jednorodnej pod względem historycznym i kulturowym. Są to ziemie pograniczne, na których ścierały się w przeszłości wpływy polskie, łużyckie, czeskie, węgierskie, saskie i brandenburskie. W ciągu ostatniego 50-lecia wykształciło się w społecznej świadomości pojęcie regionu obejmujące ziemie nadodrzańskie od północnej krawędzi Borów Dolnośląskich po Pojezierze Myśliborskie i od Nysy Łużyckiej i Odry po ciąg jezior zbąszyńskich. Obszar ten w przybliżeniu odpowiada dwóm dawnym województwom: zielonogórskiemu i gorzowskiemu. Przyjęta w latach 40. i 50. wieku nazwa Ziemia Lubuska, zarówno z historycznego, jak i współczesnego punktu widzenia, nie ma nic wspólnego z historyczną Ziemią Lubuską. Niemniej nazwa została i funkcjonuje w środowisku nie tylko lokalnym [...].


[Ze Wstępu]

Gubin

HISTORIA

Gubin.Kowalski..jpg

Stanisław Kowalski, Gubin. Zarys historii do 1945 roku, s. 294, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-342-6, 30,45 zł 

Zdecydowana większość miast o średniowiecznym rodowodzie, zwłaszcza ośrodków znaczniejszych, zawdzięcza swe początki czynnikowi warownemu, jakim był gród – siedziba lokalnej władzy. Gubin, przez stulecia najprężniejsze miasto dolnołużyckie, wyłamuje się z tej reguły. W obecnym, szerszym regionie analogię w tym względzie stanowi Zielona Góra, miasto śląskie, w średniowieczu jednak mniejszej rangi niż Gubin. Oba miasta łączy także wspólny element z dziedziny gospodarki – winiarstwo, przynoszące dochody o skali niespotykanej w tej szerokości geograficznej. [...] W książce została przedstawiona historia Gubina od pierwszych założeń osadowych w XI-XII wieku, będących zalążkiem przyszłego miasta, do roku 1945. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się każdego miasta, oprócz warunków topograficznych, jest jego otoczenie, w tym sąsiedztwie ośrodki urbanistyczne, funkcjonujące w takich samych uwarunkowaniach historycznych.

 [ fragment Wstępu ]

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze. Zarys monografii 1994-2009

HISTORIA

Husak.jpg

B. Husak, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze. Zarys monografii 1994-2009, s. 143, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2009, publikacja niemiecko-polska, cena: 10,50 zł


W Zielonej Górze istnieje obecnie kilka organizacji, które używają w swych nazwach słowa „niemiecki”. Do najbardziej znanych i najaktywniejszych należą powstałe w roku 1992 Regionalne Towarzystwo Polsko-Niemieckie z siedzibą przy ulicy Sikorskiego 6, Centrum Kultury i Języka Niemieckiego przy Uniwersytecie Zielonogórskim założone w 1997 roku przy dawnej Politechnice Zielonogórskiej, od początku kierowane przez Barbarę Krzeszowską-Zmyślony oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze, istniejące od 1994 roku, mieszczące się przy ulicy Żeromskiego 16A, obchodzące w bieżącym roku 15-lecie powstania. Jubileusz ten jest najważniejszym powodem spisania historii, sukcesów oraz porażek towarzystwa we wszystkich płaszczyznach jego działalności.
[Ze Wstępu]

Gubin i jego mieszkańcy

HISTORIA

gubin.jpg

Hanna Kurowska, Gubin i jego mieszkańcy. Studium demograficzne XVII-XIX w., s. 294, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-320-4, 30,45 zł

Praca przedstawia rozwój demograficzny Gubina oraz okolicznych wsi od XVII do połowy XIX wieku, a zatem badaniem objęto społeczność miejską i wiejską, a także najmniejszą grupę społeczną, jaką jest rodzina. Celem jest ukazanie przemian demograficznych w obrębie ruchu naturalnego, by odpowiedzieć na pytania: czy podobnie jak w innych miastach przyrost naturalny w Gubinie był bliski zeru? A jeśli tak, to w jaki sposób zwiększała się liczba jego mieszkańców, czy było to spowodowane migracją ludności podgubińskich wsi do miasta? […] Jaki wspływ na liczbę ludności miały kolejne wojny i towarzyszące im choroby zakaźne?

[Ze Wstępu]

Elity województwa Lubuskiego

HISTORIA

elity.jpg

Elity województwa Lubuskiego. Mity i prawdy, red. Bogumiła Burda, s. 94, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ,  Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-378-5, 16,80 zł


Słowo „elity” należy dziś do słów modnych. Coraz częściej mówi się i pisze w Polsce o elitach. Prowadzi się badania, organizuje konferencje i debaty, wydaje książki o współczesnych elitach. Także w województwie Lubuskim. Już w 2004 roku odbyła się pierwsza konferencja organizowana przez Stowarzyszenie „Pokolenia Lubuszan” wspólnie z Instytutem Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego pod tytułem: Wpływ elit na rozwój społeczno-gospodarczy i polityczny województwa lubuskiego. Pokłosiem ciekawej i ożywionej dyskusji na konferencji stała się publikacja książkowa pod tym samym tytułem w 2004 roku.
    Przeprowadzone ostatnio przez Zakład Systemów Politycznych Instytutu Politologii UZ, a głównie przez dr Agnieszkę Opalińską i Adama Agackiego badania na temat elit politycznych województwa lubuskiego wykazały jednak bardzo słabą znajomość przez Lubuszan lokalnych elit. Warto dodać, że takie samo stwierdzenie było jednym z naczelnych wniosków pierwszego badania przeprowadzonego przed sześciu laty. Wydaje się, że problem ten dotyczy nie tylko elit politycznych województwa, ale dotyka także elit w obrębie rozmaitych profesji, środowisk i korporacji całego regionu lubuskiego.
    Dostrzegając ten problem Stowarzyszenie „Pokolenia Lubuszan” zorganizowało konferencję zatytułowaną: Elity województwa lubuskiego. Mity i prawdy.
    Uważam, że debata, która odbyła się 28 września 2010 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim podczas wspomnianej konferencji z udziałem parlamentarzystów, samorządowców, pracowników nauki, kultury, biznesu i mediów z województwa lubuskiego, pozwoliła choć częściowo odpowiedzieć na wiele istotnych pytań, między innymi: Jaka jest dziś kondycja lubuskiej elity politycznej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej? Czy istnieje problem wyobcowania obywatelskiego, oderwania się przedstawicieli lubuskich elit od społecznych realiów? Czy elity czują się odpowiedzialne za coś więcej niż utrzymanie własnego statusu, czy kierują się jakimś systemem wartości przekraczającym horyzont egoizmu osobistego i grupowego? Czy istnieje mechanizm kreowania, umożliwiający poznanie elit przez szeroki krąg mieszkańców regionu?

[Wstęp]
Pobierz Spis treści
 

Bukowińczycy w Polsce

SOCJOLOGIA

pokrzynska.jpg

Magdalena Pokrzyńska, Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej, s. 218, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-383-9, 30,45 zł


Obszarem problemowym niniejszego opracowania są procesy zachodzące w obrębie zbiorowości bukowińskiej w Polsce. Migranci z Bukowiny – regionu położenego na pograniczu ukraińsko-rumuńskim – stanowili jedną z kategorii osadniczych, jakie zasiedliły tereny Polski zachodniej po II wojnie światowej. W centrum podejmowanych w pracy problemów leży kwestia podmiotowych przekształceń postmigracyjnej zbiorowości bukowińskiej w kierunku grupy regionelnej o charakterze wspólnotowym oraz udziału tradycji w tych procesach. Główne pytanie brzmi: „Jak tradycja – jako forma kontynuacji i zachowywania dorobku kulturowego – pojawia się w procesach przekształceń strukturalnych zbiorowości bukowińskiej w Polsce?".


[Ze Wstępu]

Pobierz Wstęp

Pobierz Spis treści

Ryzykowna dekada

SOCJOLOGIA

dekada.jpg

Zbigniew Izdebski, Ryzykowna dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997-2001-2005, s. 140, wyd. 2 poprawione, B5, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-308-8, oprawa miękka: 20,00 zł, oprawa twarda: 31,50 zł

 
Badając seksualność Polaków na przełomie wieków, nie można nie dostrzegać tego, że cywilizacyjne i kulturowe uwarunkowania aktywności seksualnej sprawiają, iż ludzie coraz częściej podejmują zachowania ryzykowne. Do takich uwarunkowań można zaliczyć, między innymi: zwiększające się tempo życia, liberalizację obyczajową, problemy zdrowotne, stres, ogólne osłabienie kondycji psychicznej. Przyczyny podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych mogą być różne, od braku asertywności w kontaktach seksualnych, niskiego poczucia własnej wartości, toksycznych relacji z partnerem, braku świadomości dotyczącej przeszłości seksualnej partnera przez podejmowanie współżycia pod wpływem środków psychoaktywnych, poszukiwanie wrażeń seksualnych i traktowanie ryzyka jako dodatkowego bodźca pobudzającego, chęci spróbowania czegoś nowego, zakazanego, ekscytującego, posiadanie niskiej samooceny w roli partnera seksualnego, aż po stereotypowe przekonania kobiet o konieczności bycia bierną w relacjach seksualnych. Wszystko składa się na to, że żyjemy w ryzykownej dekadzie.
   Niniejsza publikacja, tak właśnie zatytułowana, jest drugim wydaniem książki, która ukazała się w 2006 r. Chociaż było to opracowanie wyników badań poświęconych seksualności osób w wieku prokreacyjnym w dobie zagrożeń, jakie niesie epidemia HIV/AIDS, to wielu czytelników potraktowało ją jako źródło wiedzy na temat aktywności seksualnej współczesnych Polaków, doceniając to, że zaprezentowano w niej porównawczą analizę wyników trzech tur badań (z lat 1997, 2001 i 2005). Ponieważ od 2005 r. w Polsce nie przeprowadzono reprezentatywnych badań w tej dziedzinie, otrzymywałem od kilku lat wiele próśb o wznowienie tej książki, gdyż coraz więcej osób zarówno reprezentantów różnych dziedzin nauki, jak i praktyków – pedagogów, psychologów, lekarzy, terapeutów, pracowników socjalnych – częściej postrzega zdrowie seksualne jako ważny czynnik decydujący o satysfakcjonującym życiu człowieka. Liczyłem, że w tym roku będę mógł opublikować wyniki badań uzyskane w kolejnej, czwartej już turze badań seksualności Polaków w wieku reprodukcyjnym. Niestety, chociaż udało mi się zrealizować inne, znaczące badania, między innymi seksualności osób niepełnosprawnych ruchowo, seksualności osób mających 50 i więcej lat życia i seksualności internautów, to na ten projekt nie udało mi się do dzisiaj uzyskać funduszy. W tej sytuacji postanowiłem zgodzić się na wznowienie niniejszej książki, nie tracąc nadziei na kontynuację tego ważnego projektu badawczego.

[Ze Wstępu]

Pobierz Spis treści

"Dyskursy Młodych Andragogów", t. 11

PEDAGOGIKA

Dyskursy11.jpg

"Dyskursy Młodych Andragogów", t. 11,  red. Małgorzata Olejarz, s. 298, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-332-7,  47,25 zł


Wydaje się, że lektura artykułów zamieszczonych w jedenastym tomie Dyskursów pozwala na szeroki i interesujący ogląd tego, czym zajmują się młodzi badacze wywodzący się z różnych środowisk akademickich w Polsce i za granicą, pozwala dowiedzieć się – jakie stawiają sobie pytania i w jaki sposób próbują na nie odpowiadać. Polecając Czytelnikom tę lekturę, mam nadzieję, że może ona stać się również źródłem inspiracji, bądź pretekstem do stawiania nowych pytań problemowych i podejmowania nowych wątków badawczych dotyczących różnych obszarów naszej rzeczywistości, w tym również tych, które dotyczą szeroko rozumianej edukacji ludzi dorosłych.
[Fragment Wstępu]
 

Pobierz Spis Treści

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, nr 136

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ZeszytyNaukowe136.jpg

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, nr 136, "Inżynieria Środowiska", nr 16, red. Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk, s. 216, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-304-4, 17,85 zł

 
Inżynieria środowiska to ostatnimi laty dynamicznie rozwijająca się dyscyplina naukowa , zarówno w krajach o ugrupowanej renomie naukowej i wdrożeniowej, jak też pretendujących do tego poziomu. Dzieje się tak za sprawą coraz szerzej akcentowanej dążności społeczeństw do przechodzenia od dyskusji naukowych do czynów – wdrażania wyników badań, jak też zdecydowanego rozszerzania zakresu zainteresowań dyscypliny. W tym ostatnim aspekcie, państwa Europy Zachodniej i Ameryki Północnej ukierunkowują nas na nowe podejście do inżynierii środowiska, jako nauki o technicznym wspomaganiu środowiska przyrodniczego.
[…]
 
Inżynieria środowiska to nie „sztuka dla sztuki” – to nauka na usługach ludzi, chcących korzystać z podstawowych zdobyczy cywilizacyjnych: czystej wody, toalety, czystego otoczenia, konstruowanego przy tym zgodnie z zasadą ładu przestrzennego i dającego szansę kolejnym pokoleniom na lepsze życie, w stosunku do obecnego. To wielka odpowiedzialność, której zrozumieniu zawdzięczmy materiał badań, zebrany w tym zeszycie. […]
[Tytułem wstępu, fragment]

Pobierz Spis treści

Advances in the mechanics of inhomogeneous media

BUDOWNICTWO

Advances.jpg

Advances in the mechanics of inhomogeneous media, red. Czesłwa Woźniak, Mieczysław Kuczma, Romuald Świtka, Krzysztof Wilmański, s. 358, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-336-5, 31,50 zł


[Pobierz Wstęp, Spis treści]

Własności termofizyczne gruntów w aspekcie przemarzania

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

WlasciwosciTermoficyczne.jpg

Agnieszka Gontaszewska, Własności termofizyczne gruntów w aspekcie przemarzania, s. 184, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-315-0, 21,00 zł

Niniejsza praca podejmuje temat właściwości termofizycznych gruntów w aspekcie ich przemarzania, a w szczególności głębokości zachodzenia tego procesu w różnych typach gruntów. Informacje o głębokości zachodzenia tego procesu w różnych typach gruntów. Informacje o głębokości przemarzania gruntów są niezbędne do prawidłowego rozwiązania wielu problemów geotechnicznych czy inżynierskich. Głębokość przemarzania jest zróżnicowana w zależności od regionu, klimatu i rodzaju gruntu. Praca przedstawia nową, dokładniejszą metodę określania maksymalnej głębokości przemarzania gruntów. Metoda ta, w odróżnieniu od obecnie stosowanej, oparta jest na danych klimatycznych oraz właściwościach termofizycznych gruntów.
Praca opisuje przeprowadzone przez autorkę pomiary przewodnictwa cieplnego gruntów. Jak dotąd brak było kompleksowych i precyzyjnych danych na ten temat dla gruntów występujących w Polsce. Współczynnik przewodzenia ciepła jest istotnym parametrem nie tylko przy obliczaniu głębokości przemarzania, ale również przy problemach związanych z tzw. płytką geotermią, czyli uzyskiwaniem ciepła z płytkich warstw Ziemi.
[Agnieszka Gontaszewska, ze Wstępu]

Wsparcie dziecka w rozwoju

PEDAGOGIKA

gajewska.jpg

Grażyna Gajewska, Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji, s. 504, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-271-9, 30,45 zł [dodruk 2010]

Przedmiotem zainteresowań prowadzonych poszukiwań była przede wszystkim osoba, głównie jednak dziecko, podlegające opiece i wychowaniu, szerzej edukacji w rodzinie, szkole oraz formach rodzinę wspierających lub zastępujących w wypełnianiu jej podstawowych funkcji opiekuńczych, socjalizacyjnych i edukacyjnych. Wiadomo obecnie, że analizowanie relacji, w jakie z nim wchodzi zarówno osobowych, jak i bezosobowych, w wytwarzanej przez niego i wokół niego przestrzeni życiowej, jest błędem. Dlatego w badaniach przyjęto podejście integrujące, systemowe – czy ekosystemowi, interakcyjne oraz dynamiczne, a tym samym także badania podłużne i eksperymentalne tak jeszcze rzadko stosowane w pedagogice. Zajmując się efektywnością procesu opiekuńczo-wychowawczego, kompensacją braków emocjonalnych, społecznych, edukacyjnych u dzieci w opiece zastępczej, poszukiwania autorki skierowane zostały na kategorię wsparcia jako podstawową i warunkującą rozwiązanie i zrozumienie wielu problemów pedagogicznych dziecka, a także ukazanie perspektyw teoretycznych wskazujących obszary dotąd niewykorzystane.


Zaprezentowane w książce refleksje zainteresować powinny przede wszystkim pedagogów, dla których nie bez znaczenia są zarówno naukowe, jak i praktyczne wyjaśnienia wsparcia dziecka w procesie opieki i edukacji (rodzinnej, szkolnej, pozaszkolnej) oraz jako integrowanie warunkujące pełniejszy rozwój, a dostarczone w książce refleksje i wyniki badań empirycznych wskażą niektóre ważne w tym obszarze kierunki dalszych poszukiwań.

[Ze Wstępu]

Pobierz Spis treści

 

Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej

PEDAGOGIKA

NauczycielEdukacjiMuzycznej.jpg

Lidia Kataryńczuk-Mania, Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej, s. 422, A5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-329-7, 51,45 zł

Niniejsza monografia za przedmiot analizy obiera określony wycinek rzeczywistości artystyczno-wychowawczej, jaką jest praca nauczyciela edukacji muzycznej. Książka ta stanowi studium pedagogiczne mające na celu wielostronne przedstawienie „ogniwa”, które jest niezwykle ważne tak w procesie indywidualnego rozwoju młodego pokolenia, jak i w rozwoju kultury społeczeństwa. Zawód nauczyciela muzyki ma charakter wielowymiarowy, nadto specyfika jego pracy ewoluuje pod wpływem zmian społecznych, kulturowych i technologicznych. Książka ma prowokować, zachęcać do dalszej dyskusji nad powszechną edukacją muzyczną, za którą odpowiadają wszak nie tylko nauczyciele, ale i środowiska szkolne czy społeczne.

[z Wprowadzenia]

Aporie wychowawcze szkoły i nauczyciela. Złudzenia transmisji wartości w edukacji

PEDAGOGIKA

Aporie.jpg

Lech Sałaciński, Aporie wychowawcze szkoły i nauczyciela. Złudzenia transmisji wartości w edukacji, s. 416, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-312-9, 40,00 zł

Książka zawiera wnikliwą syntezę aktualnej literatury na temat krytyki obecnych (na przełomie XX i XXI wieku) słabości wychowania szkolnego do wartości oraz obszerną i także wnikliwą diagnozę współczesnego stanu praktyki dokonaną na podstawie własnych badań porównawczych opinii nauczycieli, uczniów i studentów wybranych regionów Polski, Niemiec i Rosji. Cała treść, tak w części teoretycznej, jak i empirycznej, jest obszernie interpretowana, wzbogacona refleksją Autora i wskazaniem na potrzebę zamiany oraz konieczność uwzględniania odpowiednich prawidłowości w budowaniu wychowania na wartościach we współczesnym, głębokim, humanistycznym ujęciu z uwzględnieniem roli jednostki , jej prawa do godnego życia.

[Prof. Maria Jakowicka]
 
Walorem pracy, co warto podkreślić, jest jej komparatystyczny charakter, dający możliwość dostrzegania podobieństw pośród różnic (Autor zrealizował swoje badania wśród nauczycieli, uczniów i studentów polskich, niemieckich i rosyjskich), które wespół konceptualizują świat znaczeń na gruncie edukacji. Wychowanie ku wartościom jest bowiem jednym z wiodących celów szkolnej edukacji.
[Prof. Alicja Szerląg]

Muzyka, edukacja, terapia

PEDAGOGIKA

fyk_luczak.jpg

Muzyka, edukacja, terapia. Przekraczanie barier, red. Janina Fyk, Anna Łuczak, s. 190, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-373-0, 30,45 zł


Książka Muzyka, edukacja, terapia. Przekraczanie barier składa się z trzech zasadniczych części, opatrzonych tytułami nawiązującymi do treści zaprezentowanych w niej czternastu prac. Są one pokłosiem konferencji Muzyka, Edukacja, Terapia, zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki Muzyki Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, która odbyła się 13-14 października 2006 roku. Zawarte w niej prace ukazują zarówno kulturowy i edukacyjny potencjał muzyki, jak i kulturowe przesłanki i perspektywy oddziaływania typu kulturoterapeutycznego. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, muzyka traktowana jest nie tylko jako sztuka, ale ma także charakter utylitarny – ten nurt badań zyskuje coraz szersze grono zwolenników. Dzieje się to głównie za sprawą arteterapii i muzykoterapii. Wspierane badaniami i odkryciami z dziedziny psychologii czy neurofizjologii umożliwiają przekraczanie barier w pedagogice ogólnej, muzycznej i specjalnej oraz w metodach przyspieszonego uczenia.
[Z przedmowy]
 

Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej Drugiej Rzeczypospolitej

PEADGOGIKA

bartkowiak.jpg

Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej Drugiej Rzeczypospolitej, red. Edyta Bartkowiak, Edyta Kahl, s. 214, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-358-7, 26,25 zł


Historia wychowania jest subdyscypliną pedagogiczną o wyjątkowym znaczeniu. Odkrywa i wprowadza w doniosłe dla teraźniejszości zagadnienia dziejów ludzkości – kształcenie, wychowanie i opiekę. Każde bowiem zjawisko oświatowe (w tych wymienionych obszarach) ma swoją genezę, tradycję, historię, naznaczone szeroko rozumianym kontekstem społeczno-politycznym i kulturowym. Podążanie śladami przodków w poszukiwaniu dowodów edukacyjnej przeszłości wznieca ogień pamięci, a zarazem wywołuje krytycyzm wobec istniejących źródeł informacji o minionych zdarzeniach oświatowych oraz istniejących w piśmiennictwie historycznym i pedagogicznym standardowych interpretacji. Obcowanie z przeszłością skłania do refl eksji, do odczytywania na nowo sensów i znaczeń różnych faktów. Rozwijająca się w ten sposób świadomość historyczna scala czas miniony i obecny, kształtuje naszą tożsamość, uświadamia, kim człowiek był, kim jest i kim się staje.
    Niniejsza publikacja poświęcona jest wybranym zagadnieniom oświatowym II Rzeczypospolitej. Po ponad stu latach zaborów był to czas kształtowania się i wyjątkowo intensywnego rozwoju doktryn pedagogicznych, badań nad problemami kształcenia i wychowania, reform społeczno-oświatowych oraz szeroko zakrojonych prac w zakresie edukacji i opieki. Myśl pedagogiczna i działalność oświatowa wniosły trwałe wartości do rozwoju teorii i praktyki w późniejszych latach. Wiele idei, postulatów i koncepcji, wpisanych w dorobek okresu międzywojennego, stało się inspiracją dla współczesności. Nawiązują do nich bądź czynią źródło odniesień współcześni historycy i przedstawiciele różnych dyscyplin społecznych i pedagogicznych.

[Ze Wstępu]
Pobierz Wstęp
 Pobierz Spis treści

 

Dystopia

PEDAGOGIKA

Dystopia.jpg

Michał Głażewski, Dystopia. Pedagogiczne konteksty teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna, s. 248, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-341-9, 30,45 zł


Znakomicie się stało, że dr Michał Głażewski podjął problem, który w dwóch warstwach jest zupełnie w polskiej myśli pedagogicznej nieobecny. Jeden – to kwestia utopii i dystopii, a drugi to problem nieobecności w analizach pedagogicznych teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna, co wcale nie jest tożsame z jego diagnozą o braku rozpraw nawiązujących w swoich założeniach do innych teorii systemowych. […] Podjęcie przez M. Głażewskiego tego tematu stanowi istotne wypełnienie luki w recepcji tej teorii na naszym gruncie. Nie ma bowiem w naszej literaturze tak poważnego studium badawczego tej właśnie teorii i jej odgałęzień. […]
Autor znakomicie porusza się po współczesnej filozofii i pedagogice filozoficznej czy socjologii edukacji, ujawniając to w analizach porównawczych teorii Luhmanna do teorii J. Habermasa, N. Postmanna, H. Willkego. […]
Całość swoich rozważań osadza w szerokim kontekście rozumienia conditio Humana, a nierzadko też dopełnia je głęboką refleksją nad światem człowieka i człowiekiem w świecie. Nie ukrywam, iż właśnie ta część rozprawy sprawia ogromną satysfakcję czytelnikowi, potwierdzając zarazem niezwykłą erudycję Autora.

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu

PEDAGOGIKA

Olczak_Umowa_społeczna.jpg

Agnieszka Olczak, Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu. Studium teoretyczno-empiryczne, s. 220, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-368-6, 28,35 zł
 
Celem książki jest zaakcentowanie znaczenia wychowawczego umowy społecznej, co ukazuje potrzebę wczesnej obecności dzieci w grupie rówieśniczej, bogatej w uporządkowane, pozytywne bodźce społeczne, wychowawcze, edukacyjne. Przedmiotem moich rozważań uczyniłam zatem umowę zawierana między dorosłym a dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz między samymi dziećmi, przy czym postrzegam ją jako płaszczyznę poszukiwania sposobów porozumienia drogą demokratycznych relacji, z uwrażliwieniem na potrzeby drugiego człowieka, z poszanowaniem jego zdania. Umowę społeczną wiążę wprost z wychowaniem ku demokracji, a główną tezą tej książki czynię założenia, iż umowa z dzieckiem może stanowić skuteczny środek przygotowujący je do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym – początkowo w rodzinie, później w grupie rówieśniczej, następnie w społeczności lokalnej i w końcu w państwie. Aby w pełni zrozumieć i docenić możliwości stosowania umowy w pracy wychowawczej w przedszkolu, szkole, rodzinie, należy łączyć treści zawarte w tej książce z danymi zamieszczonymi w drugiej przygotowanej przeze mnie monografii Umowa w edukacji dzieci. Studium metodyczno-praktyczne, traktującej o umowie społecznej w pracy nauczyciela przedszkola; w pracy tej (do lektury której już dziś wszystkich zainteresowanych zachęcam) ukazuję też możliwości zmian w formule edukacji najmłodszych. Adresatami niniejszej ksiązki są nauczyciele akademicy kształcący nauczycieli różnego stopnia, studenci przygotowujący się do pracy z najmłodszymi oraz nauczyciele przedszkolni, którzy na co dzień uczą dzieci budowania relacji z rówieśnikami. Mam nadzieję, że lektura tego opracowania zainspiruje ich do zwrócenia szczególnej uwagi na trudne zagadnienie, jakim jest przygotowanie dziecka do życia w demokratycznym społeczeństwie.


 [Ze Wstępu]

Edukacja małego dziecka – refleksje, problemy, doświadczenia

PEDAGOGIKA

edukacjamalegodziecka.jpg

Edukacja małego dziecka – refleksje, problemy, doświadczenia, red. A. Nowak-Łojewska, A. Olczak, A. Soroka-Fedorczuk, s. 341, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2009,  (dodruk 2010), cena: 30,45 zł


Dzieci potrzebują jasnej informacji odnośnie do tego, co im wolno, a co jest zdecydowanie zabronione. Precyzyjne określenie wymagań i oczekiwań oraz wyraźne ustalenie reguł mogą wspierać je w stopniowym, ufnym i prawidłowym, zgodnym z normami, wchodzeniu w społeczeństwo. Przedszkole takie informacje dziecku daje, nauczyciele stale przypominają dzieciom obowiązujące zasady, ucząc je zgody i dbając o ich bezpieczeństwo.
Do działania w wolności trzeba przygotowywać człowieka od najmłodszych lat jego życia poprzez organizację warunków do swobodnego działania, możliwości wyrażania własnego zdania, podejmowania decyzji, dokonywania wyborów i ponoszenia wynikających z nich konsekwencji. Szans ku temu w przedszkolu jest wiele, kryją się szeroko w zabawie, ale też w sytuacjach zadaniowych.
[fragment książki, s. 95]
Pobierz Spis treści

Education of a young child – reflections, problems, experiences

PEDAGOGIKA

Education_of_a_young_child.jpg

Education of a young child – reflections, problems, experiences, red. A. Nowak-Łojewska, A. Olczak, A. Soroka-Fedorczuk,  s. 330, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2009, (dodruk 2010), cena: 30,45 zł


This book is an attempt to negate thinking about education only in terms of steering the child, correcting his/her imperfections or following the curriculum standards, often decided outside the child or even against his/her development. Instead of this the authors suggest some solutions inspired by different theoretical assumptions and the new paradigm of thinking about the logic of personality and identity development as isomorphic with the logic of society development. Instead of the conservative, technocratic and affirmative thinking pattern, the solutions apply critical, emancipative and communicative thinking.

[From Introduction]

Dydaktyczna użyteczność komputerów

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

baron_p.jpg

Dydaktyczna użyteczność komputerów, red. Eunika Baron-Polańczyk, s. 248, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-385-3, 26,25 zł 

W rozważaniach dotyczących możliwości wykorzystania komputerów w edukacji zwraca się uwagę na bardzo szerokie jego aplikacje. Ogólnie w pedagogice, a szczególnie w pedagogice dorosłych, komputer można wykorzystać w takich sferach edukacyjnych, jak: proces kształcenia, dokształcania, samokształcenia; diagnostyka i terapia pedagogiczna; badania pedagogiczne; organizacja i zarządzanie edukacją. Z kolei, w aspekcie taksonomii zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pedagogice, Bronisław Siemieniecki wymienia pięć obszarów: a) TIK w pedagogice specjalnej; b) TIK w procesie wychowania; c) TIK w nauczaniu-uczeniu się; d) TIK w zarządzaniu edukacją; e) TIK w badaniach edukacyjnych. W podjętej dyskusji na uwagę zasługuje obszar trzeci obejmujący proces nauczania-uczenia się (dydaktykę), do którego autor zalicza także – oprócz stosowania komputera w kształceniu na odległość, samodzielnym zdobywaniu wiedzy, bibliotece szkolnej, procesie ewaluacji – komputerowe wspomaganie kształcenia4. Rozpatrując wykorzystywanie komputerów w procesie kształcenia, należy mieć na myśli przedsięwzięcia związane z nabywaniem wiedzy, umiejętności i wartości, monitorowaniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, tworzeniem baz wiedzy (np. bibliotecznych).
     [...] Monografi a dotycząca dydaktycznej użyteczności komputerów adresowana jest do tych wszystkich, których interesują aspekty procesu wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w szeroko rozumianej edukacji. Przedstawiane zagadnienia mogą być przydatne nie tylko dla badaczy podjętej problematyki, ale i dla studentów (szczególnie kierunku edukacja techniczno-informatyczna i specjalności edukacja medialna i informatyczna) oraz nauczycieli praktyków, wdrażających nowe technologie do zawodowej praktyki (nie tylko zajęć komputerowych i informatyki).

[Ze wstępu]

Pobierz Spis treści

Jakość życia i jakość szkoły

PEDAGOGIKA

nowosad.jpg

Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, red. Inetta Nowosad, Iris Mortag, Jana Ondráková, s. 382, A5,  oprawa twarda,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-374-7, 36,75 zł (nakład wyczerpany)


W większości państw świata można zauważyć wzrost znaczenia szkoły i zainteresowania się tą instytucją. Jest to widoczne w działaniach ukierunkowanych na doskonalenie rodzimej oświaty i stworzenie takiego modelu szkolnictwa, który zapewniałby uczniom powodzenie, przekładające się na ich późniejsze życie i zarazem stanowiłby gwarancję rozwoju cywilizacyjnego. W polityce oświatowej państw wysoko rozwiniętych za taką gwarancję przyjmuje się: wysoką jakość usług edukacyjnych i efektywnie pracujące szkoły (potwierdziły to choćby wyniki programu PISA). Przyjęcie takiego założenia stawia wysokie wymagania przed kadrą pedagogiczną zatrudnioną w szkołach, rozumiejącą prymat jakości edukacji i umiejącą taką jakość zapewnić. Jest to tym samym poważne wyzwanie stojące przed instytucjami przygotowującymi nauczycieli, pedagogów i pozostały personel szkolny do nowych uwarunkowań pracy szkoły, w której (jak ukazują wyniki badań nad efektywnością pracy szkoły) priorytetowe znaczenie mają strategie zapewniające wzrost jakości edukacji.
     [...] W podejmowanych przez autorów rozważaniach, cenne wydaje się ukazanie strategii wspierania jakości pracy szkoły oraz możliwości zapobiegania pojawiającym się problemom. W procesie tym równie ważne jest zwrócenie uwagi na jego uwarunkowania, jak i dynamikę – pojawiające się trudności oraz osiągnięcia; zgłębienie co ma znaczenie społeczne, a co zyskuje polityczne poparcie. W ten sposób zebrane na łamach podręcznika treści stanowić mogą interesujący materiał przyczyniający się do zwrócenia większej uwagi na zagadnienia jakości życia i jakości pracy szkoły w ramach formalnego kształcenia kandydatów na nauczycieli oraz wpłynąć na opracowanie własnych modyfikacji programowych.


[Fragmenty Wstępu]
Pobierz Wstęp
Pobierz Spis treści

Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli

PEDAGOGIKA

WsparcieSpoleczne.jpg

Anna Szczęsna, Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli, s. 226, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-299-3, 26,25 zł 

Praca nauczyciela staje się coraz trudniejsza ze względu na przemiany cywilizacyjne i kulturowe. Pozostawienie go sobie samemu przy wzrastających oczekiwaniach rodziców i społeczeństwa sprawia, że bardzo szybko wypala się zawodowo albo nie jest w stanie właściwie realizować zadań przypisanych nauczycielskiej profesji. Stąd konieczne jest wspieranie społeczne nauczycieli w ich pracy ze strony samego środowiska jako profesjonalnych instytucji. Dlatego zaproponowany przez Autorkę temat jest ważny zarówno dla pedeutologii, jak i praktyki edukacyjnej.

[Z recenzji prof. dra hab. Zenona Jasińskiego]

Więzi

SOCJOLOGIA

wiezi.jpg

Więzi, red. Edyta Bartkowiak, Anna Dobrychłop, Paweł Prüfer, "Dylematy Egzystencjonalne", t. 2, B5, oprawa miękka, s. 346, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-367-9, 19,95 zł  

Już Arystoteles przekonywał o tym, czego każdy człowiek doświadcza na co dzień: jesteśmy społeczeństwem i żyjemy w społeczeństwie. Ludzie potrzebują siebie nawzajem. Ich tworzenie społeczeństwa dokonuje się w wieloraki sposób i w różnych kontekstach. Nikt dziś raczej nie będzie powątpiewał, że społeczeństwo, w którym toczy się codzienność jest idealne, doskonałe. Zadowolenie z relacji, które jednostka zdołała nawiązać, nie oznacza pełnej satysfakcji i poczucia, że nie mogłoby być lepiej. Kierując się zasadnicza przesłanka, że człowiek ma naturę duchowa, wnioskować można, iż spełnia się właśnie w odniesieniach międzyosobowych. „Im bardziej je przeżywa w sposób autentyczny, tym bardziej dojrzewa jego tożsamość osobista”. Jednym słowem, jednostka w społeczeństwie doświadcza deficytu relacyjności, przede wszystkim w zakresie jakości przezywanych więzi. Istnieje w życiu społecznym cały szereg różnego rodzaju relacji, które istnieją w przestrzeni międzyludzkiej. Wybitny polski socjolog Piotr Sztompka rozróżnia sześć rodzajów relacji, które cechują tę przestrzeń: kontakt społeczny, interakcja społeczna, stosunek społeczny, więzi społeczne, tożsamość społeczna i relacje wirtualne. Gdy mowa o więzi społecznej, uwzględnia się przede wszystkim aspekt emocjonalny, wewnętrzne i osobiste zaangażowanie się oraz to, co jest efektem takiej jakości odniesienia wzajemnego, a więc jej trwałość. Jak można wnioskować, więzi cechuje przede wszystkim stosunek międzyosobowy. Lecz czy nie można mówić o więziach, które dotyczą ojczyzny, terytorium, dorobku kulturowego, przestrzeni wiary, solidarności międzygrupowej, gdy w tych i innych jeszcze konstelacjach występuje właśnie silny element emocjonalnego przywiązania, trwałości, wieloaspektowego przywiązania?

     Więź o charakterze lokalnym powstaje wtedy, gdy dana zbiorowość zamieszkuje dane terytorium (wspólnota lokalna). Wspólne doświadczenia, przeżywanie trudnych, wręcz dramatycznych zdarzeń, może wytworzyć wieź pokoleniowa. To, co jest dysponowaniem wspólnych obyczajów, języka, tradycji, stawać się może podstawą dla więzi plemiennej, etnicznej czy narodowej. Społecznie istotne względy i wynikające z nich podobieństwo staja się dogodnym obszarem dla wytworzenia się więzi genderowej, rasowej, wiekowej. Zaspokajanie potrzeb, dążenie do wspólnych celów, co ma miejsce w przypadku zaawansowanego podziału pracy, generuje więzi o charakterze kooperacyjnym. Natomiast takie cechy, jak ekskluzywność czy intymność dotyczą więzi przyjacielskiej i miłosnej. W końcu, wyznawanie tych samych wartości, stała gotowość, by je afirmować, wyznawać, propagować, stawać w ich obronie, wytwarza więzi religijne, polityczne czy aksjologiczne.
     Możliwości, jakie oferuje współczesność, nie zawsze przyczyniają się do budowania trwałych, wartościowych i wielopłaszczyznowych więzi. Rzeczywistość dostarcza wielu pozytywnych przykładów współpracy, braterstwa, wrażliwości międzyludzkiej, empatii i relacyjności, nie tylko w osobistych i bezpośrednich kontaktach, ale także w szerokich kontekstach społecznych, gospodarczych, kulturowych, politycznych, wychowawczych, psychologicznych i artystycznych. Nie znaczy to, że ich budowanie i osiąganie jest rzeczą łatwa. Czy zatem więzi dotyczą jedynie bezpośrednich relacji międzyludzkich? Czy nie powinno się spojrzeć na nie szerzej? Czy nie dotyczą także relacji miedzy instytucjami, organizacjami, strukturami? Wydaje się, że tak. Nie wyklucza to jednak obecności konkretnych osób w wyżej wymienionych miejscach. Nie jest także rzeczą łatwą namysł nad tą rzeczywistością, jakkolwiek odważnie, ale i pokornie autorzy niniejszej publikacji podjęli próbę zmierzenia się z niektórymi propozycjami oceny i spojrzeniami na kształtowanie więzi. Temat więzi, główny przedmiot refleksji, został potraktowany szeroko, a to dlatego, że samo pole, na którym więzi tworzą się, trwają, czy nawet zanikają jest szerokie. Podejmowana przez autorów publikacji tematyka objęła zasięgiem badawczym różne wymiary i konteksty ludzkich więzi. Stąd całość opracowania powinna być potraktowana przed Czytelników jako namysł o charakterze interdyscyplinarnym. [...] Wielość spojrzeń, wielość obszarów eksploracji, wiele ciekawych wniosków i zastosowanej argumentacji w niniejszej publikacji może zachęcić do dalszych poszukiwań pojmowania i opisywania kontekstu oraz rzeczywistości, jaka jest więź i jakimi mogą być procesy, tworzące, utrwalające i kształtujące różnego rodzaju więzi.

[O więziach - Wprowadzenie]

Pobierz Spis treści

Tuz, kralka, wyżnik, niżnik i inne karty… Dwa barokowe zabytki literacko-plastyczne

LITERATUROZNAWSTWO

tuzkralka.jpg

R. Sztyber, Tuz, kralka, wyżnik, niżnik i inne karty… Dwa barokowe zabytki literacko-plastyczne, s.205, A5, oprawa twarda, publikacja ilustrowana, Zielona Góra 2009, cena: 28,35 zł

 
Oba utwory to „swoisty fenomen naszej kultury doby baroku. Dotyka ekspresji artystycznej spod znaku rysunku – z jednej strony, z drugiej zaś – sięga po pisarskie środki wyrazu. Całość stanowi ciekawy konglomerat, wyzyskujący walory innych genologicznych struktur artystycznej wypowiedzi, ze swej natury łączących obraz i słowo, tj. stematów i emblematów, nadto kompozycyjnie podporządkowanych hierarchicznemu układowi kart do gry”.
[ze Wstępu]
Spis treści m.in.:
Znaczone karty. Literacko-plastyczny świat alegorezy historycznej w drukowanych „Karciętach” polskich z 1621 roku i jej łacińskim ilustrowanym pierwowzorze rękopiśmiennym.
Zasady Wydania.
Deklaracyja Abo Objaśnienie Kart Kozackich Oraz Declaratio Mysterii Novorum Foliorum Losoriorum, Dictorum Folia Kosakorum Lissoviensium (Objaśnienie tajemnicy nowych kart do gry zwanych Karty Kozaków Lisowskich).
Declaratio Mysterii Novorum Foliorum Lusoriorum, Dictorum Folia Kosakorum Lissoviensium (Odbitki ilustrowanego zabytku łacińskiego z Biblioteki Muzeum Narodowego w Pradze).
Deklaracyja Abo Objaśnienie Kart Kozackich (Odbitki polskiego druku z 1621 r.)

Struktura somatyczna i aktywność motoryczna w ujęciu rytmów sezonowych wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

BIOLOGIA

Struktura.jpg

Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, Struktura somatyczna i aktywność motoryczna w ujęciu rytmów sezonowych wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 88, A4, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-325-9, 26,25 zł  

 
Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie określonych struktur somatycznych i właściwości motorycznych ujmowanych na tle rytmów sezonowych wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
[Ze Wstępu]
 
W przyrodzie regułą jest cykliczność wielu zjawisk. Po nocach następują dni, zmieniają się pory roku, zimowe chłody przeplatają się z letnimi upałami. Organizmy żywe – w tym również organizmy ludzkie – są dostrojone do zmieniających się regularnie warunków środowiska. Te cykliczne zmiany różnych funkcji fizjologicznych i psychicznych zostały nazwane rytmami biologicznymi. Dzięki nim możemy nie tylko współgrać z otoczeniem, ale także funkcjonować sprawniej, bo naprzemienne fazy obciążenia i odpoczynku pozwalają regenerować siły.
[Rytm dobowy, fragment, s. 9]

Pobierz Spis treści

School Education for Road Safety

PEDAGOGIKA

SchoolEducationFor.jpg

Marek Rybakowski, Ján Stebila, School Education for Road Safety. Polish-Slovakian comparative study, s. 214, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra–Banská Bystrica 2010, ISBN 978-83-7481-321-1, 12,60 zł

 
The reviewed work represents a weighty voice in the discussions on the shape and effectiveness of road safety education, on the basis of comparison in Poland and Slovakia. […] The book’s theme steps into the wide and attractive, but also multi-faceted area of life of everyone. In compiling work on reflections on education for road safety, the authors of the book did not omit essential elements of broadly conceived mental, social and moral, patriotic, aesthetic and health education for children and adolescents. They point agreeably to significant importance and possibility of educational influences of young people throught appropriate class activities, extra-curriculum activities and out-of-school activities – in the idea of safe road traffic…
[Prof. dr hab. Jan Grzesiak]
 
 
The authors of the reviewed monograph collected and analyzed in detail the current situation of road safety education. However, they did not fokus Orly on the description of the existing situation, but they were also looping for possibilities for streamlining this process. Both authors agreed that a diable way is to use information – Communications Technologies and special multimedia teaching aids. These are introduced in the part of the Polish author according to the offer of the Polish national Ministry of Education and the Slovak author presents his own teaching aid. This monograph as a whole offers inspirational views on the issue of Road Safety Education in Poland and Slovakia.
[Doc. Ing. Ivan Krušpán, Csc.]

Pobierz Spis treści

Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – aluzje – ambiwalencje

PEDAGOGIKA

PrzeslonieteObszary.jpg

E. Siarkiewicz, Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – aluzje – ambiwalencje, s. 227, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2010, cena: 31,50 zł  

Książkę oceniam jako ciekawe, nowoczesne dzieło o poradnictwie ujawniające rozwój subdyscypliny dotyczącej tej dziedziny wspierania jednostki […]. Autorka nie tylko czyta, ale myśli i patrzy na rzeczywistość poradniczą przez pryzmat literatury humanistycznej. Nie tylko cytuje, ale analizuje tę rzeczywistość. Dlatego tekst czyta się z uznaniem […]. Teoria przesiąknięta jest metodologicznym dyskursem wielodyscyplinarnym, ciążącym ku badaniom jakościowym, miękkim.
[Z recenzji prof. dra hab. Olgi Czerniawskiej]
[…] przeczytawszy wstęp, czytelnik jest wprowadzany w sposób myślenia Autorki i już wie czego się spodziewać. Wie, że nie będzie to klasyczny opis „działalności” rozmaitych praktyk poradnictwa, ale próba ich dostrzeżenia w codzienności, w ukrytych zakamarkach instytucji poradniczych, które są niedostrzegalne i jak pisze Autorka – „przesłonięte” ich strukturalno-funcjonalnym formalizmem […].Skonstruowanie „imersjonistycznego modelu badań nad poradnictwem” jest ważnym wkładem Autorki w rozwój poradnictwa jako dziedziny zajmującej się badaniem procesów poradniczych.
[Z recenzji prof. dra hab. Józefa Kargula]


Pobierz Spis Treści

Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma

FILOLOGIA POLSKA

StudiumKształtowaniaKompetencji.jpg

Marzanna Uździcka, Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma. Analiza genologiczna, pragmatyczna i leksykalna „Wykładów” Władysława Majewskiego z lat 1848-1850, s. 420, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-335-8,  46,20 

 
Sytuację polszczyzny doby rozbiorowej dość łatwo przedstawia się poprzez pryzmat wynaradawiających działań zaborców. Zbyt mało jednak mówi się o funkcjonowaniu małych wspólnot komunikatywnych języka polskiego, a to właśnie ich istnienie i codzienna wytrwałość przeniosły narodową kulturę przez trudny czas. Mówienie o kształtowaniu się językowej kompetencji młodego polskiego inteligenta jest szczególną narracją o przywiązaniu do języka narodowego.
 
[Ze Wstępu]
 

Monar – fenomen ruchu społecznego

SOCJOLOGIA

Monar.jpg

D. Bazuń, Monar – fenomen ruchu społecznego, s. 248, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2010, cena: 30,45 zł (NAKŁAD WYCZERPANY)

Bardzo mocną stronę badań stanowią metody i techniki badawcze, ich różnorodność, zastosowanie, sposób przeprowadzenia badania. Analiza dokumentów zastanych i zawartości publikacji, wywiady pogłębione, metoda biograficzna odpowiadają problematyce oraz przedmiotowi badań i zastosowane zostały w odpowiednim zakresie.
[Prof. dr hab. Wojciech Modzelewski]

Methods of diagnosis and speech therapy in logopaedics. Selected issues. Methods of direct stimulation in speech therapy. Part 1

PEDAGOGIKA

MethodsOfDiagnosis1.jpg

Methods of diagnosis and speech therapy in logopaedics, Part 1: Selected issues. Methods of direct stimulation in speech therapy, ed. Ewa M. Skorek,  s. 300, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-343-3, 51,45 zł

 

Polish speech therapists take advantage of numerous valuable methods which stimulate the therapy process directly or indirectly and allow for the diagnosis of the skills and abilities relevant for language communication. Some of the methods have been developed for the purposes of speech therapy, others have been adopted in view of the needs of logopaedics, and still others offer tools which can be used in the treatment of speech, language or hearing disorders. Particular techniques are described in publications while others are disseminated during training courses or meetings or simply are made available on the Internet.

INTRODUCTION

Methods of diagnosis and speech therapy in logopaedics, Part 2

PEDAGOGIKA

Methods2.jpg

Methods of diagnosis and speech therapy in logopaedics. Selected issues, Part 2: Methods supporting therapy, red. Ewa M. Skorek, s. 296, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-344-0, 51,45 złSince humans are social creatures communication with other people is crucial for them. Any form of the loss of speech, speech disorders, or developmental disorders impeding speech development result in the distrubance in the communication process or total inability to maintain contacs with others. And then the situation can be remedied only by specialists - speech therapists.

[Contents]

 

Lubuszanie u progu XXI wieku

SOCJOLOGIA

Lubuszanie.jpg

Krzysztof Lisowski, Krystyna Janicka, Żywia Leszkowicz-Baczyńska, Dorota Szaban, Maria Zielińska, Lubuszanie u progu XXI wieku. Raport z badań. Dyfuzja kulturowa i ruchliwość społeczna na zachodnim pograniczu po akcesji Polski do Unii Europejskiej, s. 248, A4, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-322-8, 40,95 zł

 
Lubuski sondaż społeczny powstał w 2005 roku z myślą o systematycznym dostarczaniu danych empirycznych na temat wybranych parametrów życia społecznego mieszkańców województwa lubuskiego. Jego głównymi pomysłodawcami i aktualnymi realizatorami są pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zasadniczym powodem podjęcia się realizacji projektu było to, że dotychczas na terenie województwa lubuskiego nie stworzono instytucjonalnych ram umożliwiających systematyczne prowadzenie reprezentatywnych badań społecznych. Mimo aktywności środowiska socjologicznego, dotychczasowe analizy cechowało zróżnicowanie celów badawczych, odmienność stosowanych metodologii, co w efekcie uniemożliwiało  pełne i ekwiwalentne porównywanie uzyskiwanych wyników. Natomiast wcześniejsze analizy prowadzone na terenie województwa były częścią projektów ogólnokrajowych, koordynowanych przez ośrodki badawcze i firmy komercyjne zlokalizowane poza jego obszarem, najczęściej  w stolicy. Drugą przesłanką przemawiającą za przeprowadzeniem badań jest specyfika województwa lubuskiego wynikająca z lokalizacji na pograniczu zachodnim.
[Ze Wstępu]

Mickiewicz i medycyna. Szkice romantyczne

LITERATUROZNAWSTWO

libera_mickiewicz.jpg

Leszek Libera, Mickiewicz i medycyna. Szkice romantyczne,  s. 246, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2010, cena: 27,30 zł (nakład wyczerpany, dodruk w 2011)


Teksty rozrzucone po czasopismach, książkach konferencyjnych i jubileuszowych – składają się na niniejszy tom. Znajdą się w nim także teksty dotąd niedrukowane. Rozrzut czasowy – lat trzydzieści. Nie usiłowano uzupełnić i dopasować do bieżącego stanu badań. Niech pozostaną świadectwem zmagań autora z romantyczna materią na przestrzeni tych trzech dziesięcioleci. Dokonano jedynie drobnych zmian, poprawiono tu i ówdzie oczywisty błąd językowy, błąd w druku. Niekiedy są to minimalne retusze stylistyczne. Na końcu każdego szkicu podano adres bibliograficzny pierwodruku. Brak takiej informacji jest wskazówką, iż tekst jest drukowany tu po raz pierwszy.

[Od autora]
Pobiefrz Spis treści

Basic Principles of Logic Design

INFORMATYKA

basic.jpg

Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Basic Principles of Logic Design, s. 298, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-363-1, 26,25 zł


The book is devoted to basic principles of applied theory of digital automata (finite state machines). The number systems, axioms and laws of Boolean algebra, methods for specification and minimization of Boolean functions are considered. The design methods are discussed targeted on implementation of combinational circuits using logic elements starting from simple gates to programmable logic devices. There are examples of specification and minimization of abstract automata. The basic principles of structural synthesis are discussed with the impact on canonical method of structural synthesis. The final part of the book deals with design methods of control automata. The book is written for students and postgraduates in computer engineering and digital automatics, as well as for professionals in digital design.
[Summary]

Ochrona środowiska w programach studiów przyrodniczych

OCHRONA ŚRODOWISKA

gabrys.jpg

Ochrona środowiska w programach studiów przyrodniczych, red. Beata Gabryś, Grzegorz Gabryś, s. 142, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-356-3, 27,30 zł


Pobierz Spis treści

Poznawanie Orzeszkowej. W stulecie śmierci (1910-2010)

FILOLOGIA POLSKA

orzeszkowa.jpg

Poznawanie Orzeszkowej. W stulecie śmierci (1910-2010), red. Ireneusz Sikora, Aneta Narolska, s. 402, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Częstochowa–Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-323-5, 34,65 zł

 
Z bogatej twórczości Elizy Orzeszkowej, mimo upływu stu lat od śmierci pisarki, na­dal powszechnie znane są jedynie nieliczne dzieła. Do nich należą te najwybitniej­sze, jak Nad Niemnem, Cham, Meir Ezofowicz czy Bene nati, jak i te najpoczytniejsze, Pamiętnik Wacławy oraz nowele wpisane do kanonu szkolnego (A... B... C..., Dobra pani, Tadeusz). Stan badań nad wczesnym i dojrzałym okresem twórczości pisarki, co nietrudno zauważyć, jest niezwykle obszerny. Z pewnym niedostatkiem mamy jednak­że do czynienia w przypadku recepcji utworów Orzeszkowej z lat 1890-1910, jak i sta­nu badań nad nimi. Tendencja do traktowania ich jako przejawów kryzysu twórczego pisarki oraz formułowanie o nich nieprzychylnych sądów sprawiły, że wiele z późnych dzieł autorki Melancholików na długi czas popadło w zapomnienie. Ostatnimi laty ob­serwujemy jednak wzmożone zainteresowanie twórczością Orzeszkowej, które owocu­je nie tylko nowymi odczytaniami znanych dzieł pisarki, ale i badaniami nad jej „mo­dernistycznym” dorobkiem. Niniejszy tom wpisuje się w ów krąg zainteresowań. Jego celem jest wypełnienie pustych miejsc w stanie badań nad pisarstwem Orzeszkowej oraz spojrzenie na jej późną twórczość z nowej perspektywy.

I tak, dostrzeżona przez autorów tekstów poetyzacja, nastrojowość oraz symbolika ostatnich utworów pisarki, pozwoliła potwierdzić, sformułowaną już wcześniej tezę, o jej „uleganiu” modernizmowi; zaakcentowanie semantyki melancholii zaowocowało przedstawieniem w nowym świetle Melancholików oraz Anastazji, perspektywa mitu zaś odkryła zdumiewającą wręcz kunsztowność Krzaku bzu.

„Późna” Orzeszkowa jawi się w zawartych tu pracach jako baczna obserwatorka współczesnej cywilizacji, dostrzegająca początki procesu globalizacji, jako rzeczniczka równouprawnienia kobiet, a wreszcie jako człowiek smutku, samotności i cierpienia, czego najdobitniej dowodzą jej ostatnie listy. W miarę upływu lat – jak wykazują auto­rzy – pisarka coraz chętniej rozczytuje się w dziełach Jana Kochanowskiego, zacieśnia artystyczne związki z romantycznymi wieszczami, aprobuje elementy modernistycz­nej poetyki oraz twórczość niektórych młodopolskich pisarzy. Obszerna epistologra­

fia autorki Gloria victis okazała się wprost bezcenna dla badań historycznoliterackich, których rezultatem stały się publikowane tu rozprawy.

W prozie powieściowej oraz w małych formach narracyjnych Orzeszkowej do­strzeżono także istotne tematy i motywy literackie. Przyjęta przez badaczy perspek­tywa przestrzeni literackiej przyniosła cenne konstatacje na temat obrazu i funkcji miasta (Wilna) we wczesnych utworach pisarki oraz semantyki wnętrz; wiele uwagi poświęcono także funkcjom motywu dobrej pani i krzyża.

Szczególną wartość tomu stanowią omówienia, nieznanej do tej pory, rozprawy Orzeszkowej o kobietach, teatralnej adaptacji i recepcji powieści Bene nati, a wresz­cie szkolnego (i nie tylko) odbioru dzieł pisarki. Tekst dotyczący ostatniej z wymie­nionych kwestii zawiera cenny postulat poszukiwania w twórczości Orzeszkowej war­tości ponadczasowych i uniwersalnych, jeśli ma ona zostać ocalona od zapomnienia. Dorobek ostatnich dwudziestu lat pisarstwa autorki Z myśli wieczornych daje ku temu świetną sposobność. Z tym też przesłaniem oddajemy nasz tom w ręce Czytelników;

[Ze Wstepu]
Pobierz Spis treści

"Edukacja Humanistyczna", t. 6-7

FILOLOGIA POLSKA

eduk_hum_6_7.jpg

"Edukacja Humanistyczna", t. 6-7, red. Marian Sinica, Leszek Jazownik, s. 346, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISSN 1505-280X, 40,95 zł


Warto przede wszystkim podkreślić istotność podnoszonej problematyki dla teorii nauczania języka polskiego, a zwłaszcza jego dziejów. Polonistyka szkolna, zwłaszcza polonistyka dwudziestolecia, doczekała się już niejednej publikacji, ale stawia nieustannie dalsze wymagania, dyktowane ważnością samej epoki w dziejach szkolnej polonistyki, bogactwem jej zjawiska, a przede wszystkim ich stałej aktualności. Dwudziestolecie należy do tej tradycji, która ukazuje swoje ciągle żywe oblicze i na którą często powołują się autorzy piszący o polonistyce współczesnej.
 
[Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Władysława Sawryckiego]

Anatomia funkcjonalna człowieka

BIOLOGIA

Malinowski.Anatomia.jpg

Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Anatomia funkcjonalna człowieka. Schematy do ćwiczeń, s. 228, A4, oprawa miękka, wyd. 4, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-217-7, 23,10 zł


Ćwiczenia z anatomii człowieka należą do trudnych zajęć dydaktycznych. Studiowanie anatomii winno bowiem opierać się na materiałach prosektoryjnych, których brak jest nawet odczuwalny w kształceniu medycznym. Student wychowania fizycznego winien zapoznać się głównie z narządem ruchu i podstawami innych układów. Dlatego dużą pomoc w uczeniu się stanowią podręczniki, zwłaszcza atlasy. Przy pomocy tych ostatnich można w ćwiczeniach, czy w trakcie zadań wypełnić schematy i tą drogą poznać tajniki budowy ciała człowieka. W ciągu ostatniego półwiecza schematy takie opracowywało wielu autorów. Ich stopień szczegółowości w zależności od przeznaczenia dla studentów np. biologii, czy wychowania fizycznego jest zróżnicowany. Sądzimy, że nasza propozycja schematów przeznaczonych dla studentów Wychowania Fizycznego, Wychowania Wczesnoszkolnego z Wychowaniem Fizycznym korzysta z dotychczasowego dorobku poprzedników.

[Schematy do ćwiczeń]

Ze Spisu treści:
Określenia orientacyjne ciała w przestrzeni. Układ narządów ruchu (układ kostny, połączenia kości, układ mięśniowy). Układ krążenia. Układ oddechowy. Układ pokarmowy. Układ moczowy. Układ nerwowy. Układ wewnątrzwydzielniczy. Narządy zmysłów. Słowniczek anatomiczny. Nazewnictwo ruchów w stawach.

„Biblia” w edukacji polonistycznej szkoły ponadgimnazjalnej

FILOLOGIA POLSKA

Biblia.jpg

Romuald M. Jabłoński, „Biblia” w edukacji polonistycznej szkoły ponadgimnazjalnej, s. 528, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-287-0, 61,95 zł

Celem niniejszej pracy jest optymalizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w zakresie pracy nad Biblią  w szkole ponadgimnazjalnej – dlatego jej adresatem są zarówno dydaktycy akademiccy, jak i nauczyciele języka polskiego. Optymalizacja ta ma obejmować wszystkie sfery edukacji polonistycznej: uczeń winien poznać wybrane teksty biblijne i poszerzyć swą wiedzę: ważne jest, by postrzegał i literackość, i sakralność Księgi, a także jej kulturotwórczą rolę; trzeba też zauważyć tkwiący w niej potencjał wychowawczy.

Książka dzieli się na trzy części: „Biblia” i jej kulturotwórczy aspekt, „Biblia” w procesie dydaktyczno-wychowawczym, „Biblia” na lekcji.

O Biblii można pisać z różnego punktu widzenia. Moja interpretacja nie jest subiektywistyczna – wyrasta z ducha katolicyzmu, choć wykorzystuję różnego typu prace autorów także z kręgów innych wyznań, co pozwala sytuować książkę – jest to jej rys pożądany zarówno z perspektywy Kościoła, jak i szkoły – w wymiarach egzegezy ekumenicznej.

[Autor]

Duszpasterstwo akademickie „wędką pastoralną” i „ulem” formacyjnym

SOCJOLOGIA

DuszpasterstwoAkademickie.jpg

Paweł Prüfer, Duszpasterstwo Akademickie „wędką” pastoralną i „ulem” formacyjnym, s. 238, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-328-0, 26,25 zł  

Książka Duszpasterstwo akademickie „wędką pastoralną” i „ulem” formacyjnym autorstwa ks. Pawła Prüfera – znanego w środowisku uniwersyteckim i akademickim Zielonej Góry wykładowcy, socjologa i duszpasterza akademickiego – to lektura do czytelników wyrafinowanych. Nie jest to bowiem spontaniczny i lekki zapis „świątobliwego nawijania” o zjawisku duszpasterstwa akademickiego w Polsce. To myśli kapłana intelektualisty, miłośnika jazzu, który w swych notatkach zawarł własną refleksję nad koncepcją katolickich wspólnot akademickich, ocenę socjologiczną i moralną współczesnych studentów, zadumę nad losem universitas. Nie tylko jednak „wysoka” problematyka czyni te wynurzenia interesującymi. Staranna uczciwość w ocenianiu otoczenia, trafność sformułowań, finezyjny dowcip, ale także odwaga włączenia do formacji i edukacji studentów elementów z wysokiej kultury muzycznej – oto, co nie pozwala oderwać się od lektury, podobnie jak miłośnikowi jazzu od poruszającego utworu „A Love Supreme” Johna Coltrene’a.
o. dr Emilian Gołąbek (duszpasterz akademicki z Wrocławia)
 
Podstawowym argumentem dla skierowania dyskursu wokół akademickiej działalności (edukacji) duszpasterskiej jest jej usytuowanie w przestrzeni aksjologicznej człowieka i uznanie za przedmiot odkrywania, poznawania i realizowania. Jak najbardziej słuszne są pytania o to, co stanowi istotę i cel akademickiej działalności duszpasterskiej? Jak młody człowiek spostrzega, wartościuje, odczuwa i reaguje na wszelkie zjawiska, procesy związane z formacją „ciała i ducha”? Zawarte w niniejszej książce treści uświadamiają, że wszelkie działania związane z kształtowaniem „ciała i ducha” nie mogą być przypadkowe, okazjonalne. Muszą stać się czymś w rodzaju „kodeksu” zobowiązań i powinności.
Publikacja może stanowić nie tylko źródło wiedzy, ale i inspiracji do dalszych refleksji nad postulatami stawianymi współczesnym duszpasterzom akademickim oraz stać się przedmiotem ważkich dyskusji w gronie osób profesjonalnie lub nieprofesjonalnie zainteresowanych analizowaną problematyką.
Z recenzji dra hab. Mirosława Kowalskiego (UZ)

Ekofizjologiczne uwarunkowania kondycji gołębia miejskiego (Columbia livia f. urbana) podczas rozwoju gniazdowego

BIOLOGIA

gołebie1.jpg

Mariusz Kasprzak, Ekofizjologiczne uwarunkowania kondycji gołębia miejskiego (Columbia livia f. urbana) podczas rozwoju gniazdowego, s. 98, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-321-2, 31,50 zł  

Gołąb miejski Columbia livia f. urbana to odmiana gołębia skalnego przystosowanego do warunków miejskich. Jest gatunkiem, który wyodrębnił się w czasie udomowiania gołębia skalnego przed około pięcioma tysiącami lat. Ciągle wykazuje wzrost liczebności w miastach. Na przykład w Olsztynie gołębie miejskie nie występowały do roku 1968, a w roku 1993 ich liczebność w tym mieście wynosiła już 730-780 par lęgowych. Obecnie populacja w Olsztynie liczy 4000-4400 osobników.
[…]
Omawiany gatunek jest bardzo liczny w dużych aglomeracjach i spotykany jest tam najczęściej na rynkach, starówkach i osiedlach mieszkalnych. Najczęściej przesiaduje w stadach na dachach lub występach elewacji, które przypominają jego naturalne środowisko – stąd upodobanie do starych miast. Z reguły gniazda zakłada na dachach, balkonach, w zagłębieniach ścian budynków i gzymsach.
[Charakterystyka badanego gatunku, s. 12]

 

Ergonimy komercyjne w polskiej i rosyjskiej przestrzeni językowej

FILOLOGIA ROSYJSKA

Ergonimy.jpg

Maciej Szelewski, Ergonimy komercyjne w polskiej i rosyjskiej przestrzeni językowej, s. 366, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-300-6, 34,65 zł


Analiza nazw własnych, a szczególnie ergonimów komercyjnych, wymaga specyficznego podejścia. Ogólnie rzecz biorąc można stwierdzić, że onimy nie tworzą kategorii gramatycznej, nie są też typową kategorią leksykalną. Świadczy o tym ich wyjątkowo wysoka skłonność do tworzenia wyrażeń syntaktycznych, odporność na przekształcenia w procesie translacji i stosunkowo niewielka podatność na zmiany, wywołane uwarunkowaniami pozajęzykowymi.
Niniejsza praca jest próbą przeanalizowania części nazewnictwa z zakresu ergonomii komercyjnej, stosowanego w polskiej oraz rosyjskiej przestrzeni językowej. Problematyka rozprawy, założenia metodologiczne oraz zakres poddanego analizie materiału wymagają szerszego omówienia.
 
[fragment Wstępu]

Evaluation Methodology of ERP System Implementation in Manufacturing Enterprises

INFORMATYKA

Evaluation.jpg

Sławomir Kłos, Evaluation Methodology of ERP System Implementation in Manufacturing Enterprises, s. 264, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-340-2, 19,95 zł

ERP (Enterprise Resource Planning) is a process orientem software packane, implementation of which may lead to improved efficiency of business processes in a company [Klaus, Rosemann, Gable, 2000]. Implementing the ERP system involves a strategic decision, which consequences determine effficiency of business processes, use of resources, and therefore efficient management and competitiveness of the whole company for a period of several years. The implementation of the ERP is a costly project, involving reengineering of processes, major engagement of human resources and considerably high failure risk. According to the ARC Advisory Group, in 2006, the market of ERP systems in the world was estimated at US$18,4 billion, whereas development forecast show the it will grow 6,7% year to Reach US$25 billion in 2011 [ARC, 2007].
[Introduction]

Wokół tekstów kultury

FILOLOGIA POLSKA

FilologiaPolska4.jpg

Wokół tekstów kultury. Literatura, język, teatr, Internet, red. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak,"Filologia Polska", t. 4, s. 416, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-317-4, 44,10 zł

Czternasty z kolei i czwarty od utworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego tom studiów i materiałów Instytutu Filologii Polskiej zawiera teksty zarówno badaczy reprezentujących zielonogórskie środowisko polonistyczne, jak i pracowników nauki spoza instytutu, w tym debiutantów naukowych. Tak jak tom poprzedni, został opatrzony osobnym tytułem: Wokół tekstów kultury. Literatura – Język – Teatr – Internet, bowiem uwzględniona w nim tematyka nie ogranicza się do problemów właściwych literaturoznawstwu bądź językoznawstwu, lecz ukazuje krytyczny ogląd i perspektywę obrazu także innych tekstów kultury – scenicznych i wirtualnych, co zresztą zostało odzwierciedlone wewnętrzną kompozycją tłumaczących się merytorycznie części.

[Wokół tekstów kultury. Prolegomena]

Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki

FILOLOGIA POLSKA

Język_i_styl_twórcy.jpg

Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, red. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, współp. Joanna Gorzelana, "Studia o Języku i Stylu Artystycznym", t. 5,  s. 332, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-316-7, 31,50 zł  

Mimo bogactwa opracowań materiałowych oraz metodologicznych, które powstały w ostatnich dziesięcioleciach, status stylistyki naukowej czy stosowane przez jej reprezentantów metody analityczne nie są w dalszym ciągu jasno określone. Sama definicja stylistyki jako odrębnej dziedziny wiedzy nie zyskała jednolitego kształtu. Żywe spory budzi podział: stylistyka literacka (literaturoznawcza) – stylistyka językoznawcza. Trudno wreszcie mówić o precyzji większości terminów interesującej nas dyscypliny. Dotyczy to nawet zupełnie podstawowych elementów siatki pojęciowej, choćby pojęć styl czy wybór. Swoistą reakcją na ten stan rzeczy są głosy wieszczące zmierzch stylistyki. Rzeczywiście, można ostatnio zauważyć tendencję przejmowania jej kompetencji przez inne specjalności naukowe. Kres refleksji stylistycznej wydaje się wszelako rozstrzygnięciem zbyt pesymistycznym. W dobie językoznawstwa otwartego pluralizm poznawczy, a także pewien synkretyzm badań to stan naturalny. Co więcej, w przypadku studiów nad stylem zakorzeniony w wielowiekowej praktyce. Zapewne w najbliższej przyszłości niewiele się w tym zakresie zmieni. Trzeba wręcz przewrotnie zadać pytanie, czy sytuacja ta stanowi o sile współczesnych poszukiwań stylistycznych.
[Ze Słowa Wstępnego]

Pobierz Spis Treści

Language, thought and education, Vol. 2

FILOLOGIA ANGIELSKA

Thought2.jpg

Language, thought and education, Vol. 2, red. Marek Kuczyński, s. 128, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-313-6, 16,80 zł


The English Department of the Institute of Modern Languages at the University of Zielona Góra has been involved in numerous academic events and publications concerning, among other things, linguistics, translation and language acquisition.
The prezent volume reflects our interest in these areas. It contains articles of distinguished authors working abroad (Mary Besemeres and Anna Wierzbicka, Eleanor Rosch, David Singleton and Paul Nation) as well as colleagues developing thier academic interest in Poland. Such a collection of articles popularises scientific contributions of acknowledged linguists and enables an exchange of thought in the academic society.

"In Gremium", t. 4

HISTORIA

in_gremium_4.jpg

"In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką,  t. 4, red. Dariusz Dolański, Bernadetta Nitschke, s. 186, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-381-5, 33,00 złPobierz Spis treści

Literatury i języki wchodniosłowiańskie wobec swego czasu

FILOLOGIE WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE

ksenicz_jezyki.jpg


Literatury i języki wchodniosłowiańskie wobec swego czasu, red. Andrzej Ksenicz,  Małgorzata Łuczyk, s. 376, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-382-2, 46,20 zł

Pobierz Spis treści

Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczenego systemu edukacji

PEDAGOGIKA

janiszewska.jpg


Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczenego systemu edukacji, red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, s. 168, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-361-7, 40,95 zł (nakład wyczerpany) 


Waga problemów czy słabości w dotychczasowej realizacji prointegracyjnej czy prowłączającej edukacji uczniów o specjalnych potrzebach, jak też świadomość, że na ich usunięcie poza bezpośrednio zainteresowanymi oczekują także inne, uczestniczące w tym procesie podmioty, a w szczególności ich rodziny, nauczyciele, pedagodzy i terapeuci, spowodowały, że w treściach proponowanej Czytelnikowi książki są one w różnym zakresie czy wymiarze podejmowane i analizowane. I tak, w części pierwszej, teoretycznie wprowadzającej we wskazaną problematykę, przedstawiono współczesne paradygmaty i koncepcje społecznej i edukacyjnej integracji osób z niepełnosprawnością, jak też różne ujęcia diagnozy i jej znaczenie czy konsekwencje dla wspierania tych osób w ekosystemowo ujętym środowisku życia. Natomiast w drugiej części zaprezentowano wybrane aspekty prointegracyjnego postępowania w przestrzeni systemu edukacji, a w szczególności wskazano na znaczenie wczesnej interwencji, jej propedeutycznej roli w edukacji dziecka o specjalnych potrzebach, jak też temperamentalnych i rodzinnych czynników dla relacji młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Przedstawiono także raport z projektu „Szkoła dla wszystkich” dla województwa pomorskiego, ukazujący zarówno walory, jak i słabości wprowadzanych prowłączających działań oraz modele i strategie współczesnego edukacyjnego wspierania uczniów w przypadku takich działań w krajach zachodnioeuropejskich. Zaś refleksje nauczycieli i pedagogów dotykające aktualnych problemów związanych z włączaniem uczniów o specjalnych potrzebach w przestrzeń ogólnodostępnych szkół zawarte są w części trzeciej. Czynią je odwołując się do dotychczasowych związanych z nim doświadczeń, jak też przedstawiają własną ocenę jego realizacji.

[Fragment Wstępu]

Pobierz Wstęp

Pobierz Spis treści

Podstawy mechaniki konstrukcji z pamięcią kształtu

MECHANIKA

kuczma_podstawy.jpg

Mieczysław Kuczma, Podstawy mechaniki konstrukcji z pamięcią kształtu. Modelowanie i numeryka, s. 370, B5, oprawa twarda,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-411-9, 36,00 zł


Opracowanie dotyczy modelowania teoretycznego i symulacji komputerowych pewnej klasy nowoczesnych materiałów – oraz konstrukcji z nich wykonanych. Materiały te, np. stopy niklu i tytanu o handlowej nazwie (ang. smart materials), są obiecującym kandydatem na materiał wielofunkcyjny, bo wykazują unikatowe zachowanie w postaci pseudosprężystych pętli histerezy i efektu pamięci kształtu. Ich zachowanie się jest skutkiem martenzytycznej przemiany fazowej, której mogą ulegać pod wpływem naprężenia, temperatury lub pola elektromagnetycznego. Materiały te mogą się znacznie odkształcać odwracalnie (nawet 8-10%), tzn. po usunięciu obciążenia albo bez- pośrednio wracają do stanu wyjściowego lub odkształcenia znikają po ogrzaniu. Dzięki tym właściwościom materiały z pamięcią kształtu znajdują rożnorakie zastosowania jako zaawansowane rozwiązania w technice i medycynie, a ostatnio prowadzi się także badania naukowe celem zastosowania ich w budownictwie jako dyssypatorów energii w obiektach narażonych na trzęsienie ziemi i regulatorów sztywności konstrukcji.
Moje zainteresowanie materiałami z pamięcią kształtu jest zasługą Profesorow Erwina Steina, Aleksandra Mielkego i Valeryego Levitasa, z którymi miałem przyjemność wspołpracować na Uniwersytecie w Hanowerze w latach 1995-1996 w ramach projektu badawczego finansowanego przez Fundację Volkswagen-Stiftung. Do pracy na Uniwersytecie w Hanowerze zostałem delegowany przez Politechnikę Poznańską, wówczas moją macierzystą Uczelnię. Badania nad materiałami z pamięcią kształtu i konstrukcjami z nich wykonanymi kontynuowałem na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach indywidualnego projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 2003-2006.

[Fragment Przedmowy]

Pobierz Przedmowę i Spis treści

Internet w kampanii wyborczej

POLITOLOGIA

Szaban.jpg

Dorota Szaban, Internet w kampanii wyborczej. Analiza socjologiczna mobilizacji elektoratu w wyborach parlamentarnych w 2005 roku w Polsce, s. 150, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-314-3, 18,85 zł


Uwarunkowania wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży oraz ich zmienność w świetle mory projekcyjnej

BIOLOGIA

mrozkowiak_uwarunkowania.jpg

Mirosław Mrozkowiak, Uwarunkowania wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży oraz ich zmienność w świetle mory projekcyjnej, s. 322, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-350-1, 36,75 zł


Organizm ludzki kształtują warunki wewnętrzne: asymetria budowy i determinanty genetyczne oraz zewnętrzne: nawyki ruchowe, przeżycia intelektualne, duchowe i emocjonalne. W miarę starzenia się następuje zwiększenie stabilizacji morfofizjologicznej organizmu, co jednak nie wyłącza krótkotrwałej zmienności funkcji ustroju zachodzącej pod wpływem działania bodźców środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Wynika z tego, że zdrowie, wartości indywidualne, społeczne życie psychiczne są w pewnym stopniu niezależne od budowy i czynności organizmu. 

[Fragment Wstępu]


   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY