Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Książki

Rok 2009

Zobacz także

Criminal Justice Response to Trafficking in Human Beings in Poland

SOCJOLOGIA

Criminal_Justice.JPG

Zbigniew Izdebski, Joanna Dec, Criminal Justice Response to Trafficking in Human Beings in Poland, s. 108, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 897-83-7481-230-6, 15,75 zł


The late 1980s and the early 90s were characterized with significant changes on the geopolitical map of Central and Eastern Europe. The period of system transforma­tion in Poland brought not only political changes. Apart from their positive effects, the political and economic changes in our country impoverished a large part of our society. This affected Poles' standards of living. Economic hardships, growing un­employment, shortage of opportunities of improvement of life, unstable labor market situation, all this made people migrate westwards with hope for better lives. People felt lost in the new circumstances and they were not able to adapt to them; many a man lost their jobs and it was hard for them to find a new one. Poverty causes some pathologies. Among other things, poverty make more and more people leave their country without being aware of the hazards that they may face there. Some of them become victims of trafficking in human beings.
Unaware of the threats related to illegal labor recruitment, without any knowl­edge about the conditions of living and work abroad, especially women are posed at the risk of becoming victims of traffickers in human beings. They are sold and, then, forced to work in sex business, for which they do not receive appropriate remunera­tion. The present problem of trafficking in and smuggling of human beings is, among other things, the result of opened borders of the former communist countries.
Since the early 1990s the problem of trafficking in people has been permanently growing in Poland. Due to its geographical situation, Poland has three functions in the process of trafficking in human beings. It is the country of origin of the victims, a transit country (people from Eastern Europe are being smuggled across the territory of Poland), and the destination country in the process of trafficking in human beings.
After its accession to the European Union, Poland may take the role of Germany. It will become a buffer country from which people will be distributed all over Eu­rope. Strengthening of the eastern border shall bring the problem underground, and foreigners will be even more "illegal" in Poland.
As a research team from the Institute of Social Pedagogy, Counseling and Social Education Unit, we have been examining the issues of trafficking in human beings for a long time now. Our activities are primarily related with observation of the phenomenon, attempts to describe it, and preventive actions.
[Introduction]

Filozofia jako mądrość bycia

FILOZOFIA

Filozofiajakomadrosczycia.jpg

Filozofia jako mądrość bycia. Profesorowi Krzysztofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, red. Stefan Konstańczak, Tomasz Turowski, s. 244, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-277-1, 31,50 zł


m.in.:
K. Jodkowski, Darwinowska teoria ewolucji jako teoria filozoficzna. S. Opara, Kilka uwag o filozofii polityki. W. Hładkiewicz, Retoryka i polityka w twórczości Brunetto Latiniego,
T. Mróz, Filozofia polska czy filozofia w Polsce? Opinie pierwszych polskich historyków filozofii. J. Zegzuła-Nowak, Wzorzec postawy naukowej w założeniach programowych Szkoły lwowsko-warszawskiej. W. Kaczocha, Filozoficzna teoria kultury Bogdana Nawroczyńskiego. M. Świt, Mesjańskie mosty między przeszłością i teraźniejszością w ujęciu Waltera Benjamina. S. Hanuszkiewicz, Racjonalizm krytyczny Karla R. Poppera a hermeneutyka: konflikt czy nieporozumienie? J. Dudek, Etos uczonego w poglądach i w działaniu Marii Ossowskiej. T. Turowski, Czym jest bioetyka?
[Ze Spisu Treści]

Formacje zakonne wobec problemu dzieci pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918-1939

PEDAGOGIKA

Formacje_zakonne.jpg

E. Bartkowiak, Formacje zakonne wobec problemu dzieci pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918-1939, s. 259, A5, oprawa twarda i miękka, Zielona Góra 2009, cena: 34,65 zł (oprawa twarda) (nakład wyczerpany)


Każde przyjęte do zakładu dziecko było najpierw rejestrowane, a następnie chrzczone. Podstawę prawną tego typu praktyk stanowił immunitet króla Augusta III z 1746 roku, który przyznawał wychowankom szpitala podrzutków status dzieci legalnych: „na mocy naszej władzy oznajmiamy, że z owych dzieci zdejmujemy wszelką niesławę i pragniemy, aby wszędzie były uważane za prawnie zrodzone i ustanawiamy, by cieszyły się takimi samymi prawami, wolnościami i przywilejami, jakimi w swym położeniu cieszą się dzieci prawowite”. Przywilej królewski nadał dzieciom nieślubnym: prawo do nauki, pracy w rzemiośle i handlu oraz prawo do służby wojskowej i stałego zamieszkania.

 
[fragm. książki, s. 43]

Fragmenty mozaiki

FILOLOGIA POLSKA

Fragmenty_mozaiki.jpg.jpg

Sławomir Kufel, Fragmenty mozaiki. Szkice i materiały z czasów Oświecenia, s. 186, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-246-7, 21,00 zł


W tomie: Polskie rokoko literackie. Twórczość Tomasza Kajetana Węgierskiego, Wojciecha Miera i Jakuba Jasińskiego; Uwagi o przełomach literackich; Wybrane zjawiska sarmatyzmu w poezji polskiej lat 1765-1787; Wokół autorstwa „Przypadków WIPana Hilarego”; Imaginujcie sobie Państwo, czyli o wyobraźni oświeconych; „Powązki” Adama Jerzego Czartoryskiego. U kresu oświeceniowej utopii; Kosmologia pocieszenia. Na marginesie traktatu Adama Jerzego Czartoryskiego „O pocieszeniu”.
Trzeba wszakże ustalić „co to jest oświecenie?”. W ostatnich latach dyskusja na ten temat wyraźnie się zagęszcza, więc aby rzecz jakoś rozsupłać, zacznijmy od porządkującego, ale i prowokującego głosu Macieja Parkitnego. W studium Oświeceniowe typologie czyli kłopoty z paralaksą wychodzi od krytyki dekonstrukcjonizmu, formułując kilka wniosków uzasadniających potrzebę stosowania nazewnictwa. Wniosek pierwszy jest oczywisty – trzeba coś nazwać, by o tym mówić i chodzi nie tylko o praktykę akademicką. Kolejne argumenty Parkitnego budzą jednak pewien niepokój. Stwierdza on bowiem, że „terminy typologiczne konstytuują przedmiot badań. Treść dobrze skonstruowanego pojęcia wyznacza więc program zadań badawczych, określając ich zakres oraz hierarchię celów”. Takie podejście grozi mówieniem o bytach w rzeczywistości nieistniejących, poruszaniem się w wyimaginowanym świecie zadań badawczych, choć przecież podstawowym celem historii literatury jest wszechstronne badanie dzieła literackiego w kontekście procesów rozwojowych. Poza tym, co znaczy „dobrze skonstruowane pojęcie”?
[fragment Uwag o przełomach literackich]

Komputerowe wspomaganie dydaktyki

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Nowy-1.jpg

Komputerowe wspomaganie dydaktyki, red. Eunik Baron-Polańczyk,  s. 186, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-268-9, 15,75 zł


Monografia traktująca o komputerowym wspomaganiu dydaktyki jest przeznaczona dla tych wszystkich, których interesują aspekty procesu wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w szeroko rozumianej edukacji . Przedstawianie zagadnienia mogą być przydatne nie tylko dla badaczy podjętej problematyki, ale i dla studentów oraz nauczycieli praktyków.
[Autorka]

Laboratorium biotechnologii dla kierunku inżynieria środowiska

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

laboratorium_biotechnologii.JPG

Bich Loc Nguyen Thi, Laboratorium biotechnologii dla kierunku inżynieria środowiska, s. 124, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-264-1, 17,85 zł


W niniejszym skrypcie przedstawiono wiadomości teoretyczne oraz instrukcje dotyczące tematów laboratorium biotechnologicznego dla studentów na kierunku inżynieria środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim. Opisane tematy zajęć dotyczą zagadnień techniki laboratoryjnej z biotechnologii związanej z inżynierią środowiska (wody, ścieków, osadów, kompostów, powietrza i gleby). Każdy temat opisuje, jaki cel chcemy uzyskać i zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne, spisy niezbędnych odczynników, materiałów, szkła laboratoryjnego, hodowli mikroorganizmów i aparatury oraz szczegółowe instrukcje dotyczące wykonania konkretnego tematu. Opisane w skrypcie wiadomości zawierają podstawowe informacje niezbędne dla studentów w czasie prac laboratoryjnych. Pomagają one w zrozumieniu istoty badań i we wła­ściwej interpretacji wyników badań laboratoryjnych. Przy każdym temacie opisano, jakie materiały i jaka aparatura są niezbędne do wykonania ćwiczenia, co niewątpliwie ułatwi przygotowanie zajęć.
W ciągu cyklu zajęć laboratoryjnych studenci i pracownicy naukowi mogą poznać i opanować wiele różnorodnych technik i metod pracy stosowanych w laboratorium biotechnologicznym. Równocześnie mogą poznać skutki działalności mikroorganizmów oraz ich aktywności w przemianach reakcji chemicznych w środowisku naturalnym. Wiadomości te umożliwią nam lepsze zrozumienie roli mikroorganizmów w oczyszczaniu wody i ścieków komunalnych, a także w życiu codziennym.
[Autorka]

Lasy zielonogórskie na przestrzeni wieków. Kulturowa rola lasu w dziejach

NAUKI BIOLOGICZNE/HISTORIA GOSPODARCZA

lasy_zielonogorskie.JPG

Lasy zielonogórskie na przestrzeni wieków. Kulturowa rola lasu w dziejach, red. T. Jaworski, M. Maciantowicz s. 261, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2009, cena: 21,00 zł (nakład wyczerpany)


Z inicjatywny Towarzystwa Studiów Łużyckich 23 września 2005 roku odbyła się w Zielonej Górze konferencja naukowa, której zadaniem było ukazanie znaczenia lasów zielonogórskich na przestrzeni wieków. Trzeba zaznaczyć, że głównym powo­dem zorganizowania tej konferencji była 60. rocznica Lubuskiej Administracji Leśnej (1945-2005), która została wykorzystana do podsumowania prowadzonych od lat w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego badań, dotyczących kulturowej roli lasów w dziejach.
Te zainteresowania badawcze zielonogórskiego uniwersytetu wynikają z tego, że na północy znajduje się największy na terenie Niżu Śląskiego zwarty kompleks leśny, zwany Borami Dolnośląskimi. „Jest to owa puszcza - jak pisze A. Nasz - którą jako silva liminaris wspomina dokument Dagome judex z X wieku. Wzdłuż północnej krawędzi Borów Dolnośląskich biegnie tzw. Brama Dolnołużycka, w obrębie której daje się zaobserwować wyraźne przerzedzenie szaty leśnej, ustępującej przed polami uprawnymi. Na północ od niej pojawiają się aż po Odrę mniej zwarte, choć nadal jeszcze imponujące swą rozległością kompleksy leśne, ciągnące się przede wszystkim wzdłuż lewego oraz prawego brzegu Bobru". Obszary te dawały przybywającej tu ludności możliwość kontynuowania dotychczasowego zbieracko-rolniczego trybu życia. Na południu, również Sudety porośnięte były lasem, który wykorzystywano do rozwijania nowoczesnych technologii w produkcji włókienniczej.
Można śmiało stwierdzić, że las - podobnie jak skały - odgrywał istotną rolę w życiu społeczeństw, szczególnie w budownictwie, ale również stanowił podstawę wyżywienia. „Puszcza była subekumeną - przypomina Maria Dobrowolska - użyt­kowaną przez prymitywną, przetrwałą w niej gospodarkę łowiecką, bartniczą, przez przenośne rolnictwo oraz gospodarkę hodowlaną. Jeszcze długo w czasach gospodarki feudalnej charakteryzuje tereny puszczańskie krótkotrwała uprawa zbożowa »na wyprażonym« lesie niskopiennym, którą stosują wędrujący »poprażnicy« i »łazęgi«. Puszcze graniczne Śląska penetrują w XIII wieku humines vur gariter apellati Smardones, Lazaki, Strozones, Poprażnici, Aratores, dewastując ją poprzez przenośną uprawę".
[Ze Wstępu]

Młoda Polska i okolice

FILOLOGIA POLSKA

mloda_polska.jpg

Ireneusz Sikora,  Młoda Polska i okolice, s. 256, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-255-9, 23,10 zł


W ostatnim ćwierćwieczu (gdzieś od schyłku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia) zaczęto wreszcie nadrabiać zaległości i uzupełniać luki w badaniach nad literaturą okresu Młodej Polski; opublikowano co najmniej trzy nowe monografie epoki; wznowiono arcydzieła prozy narracyjnej, dramatu i liryki przełomu XIX i XX wieku (we wzorowych opracowaniach) w serii „Biblioteka Narodowa"; ukazały się nowatorskie niejednokrotnie monografie twórczości poszczegól­nych pisarzy, syntezy prądów artystycznych, gatunków, idei, toposów i tematów. Zapoczątkowano i rozwinięto wielokierunkowe badania nad wyobraźnią literacką Młodej Polski.
Bardzo długo w literaturoznawczych rozpoznaniach młodo­polskiego świata wyobraźni pomijano bądź nie zauważano obszaru niezwykle istotnego - modernistycznej florystyki (kwiatów, drzew, ogrodów, łąk, lasu) z wyjątkową częstotliwością, i w sposób znaczący, inspirującej zwłaszcza poezję tego okresu. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych zeszłego stulecia zaczęły się pojawiać pierwsze studia i rozprawy, traktujące o młodopolskiej symbolice roślinnej.
Praca Młoda Polska i okolice przynosi w swej najobszerniejszej i zasadniczej części pierwszej (O młodopolskiej wyobraźni florystycznej) - właśnie sfunkcjonalizowaną analizę i interpretację najpopular­niejszych w poezji okresu motywów dendrologicznych, a następnie - naturalno-florystycznych obszarów przestrzenno-wyobrażeniowych: ogrodów, łąk i lasów (wraz z ich przyrodniczo-kulturowymi wariantami). Jest to studium interpretacyjne niemające poprzedni­ków i analogii w dotychczasowym stanie badań nad piśmiennic­twem artystycznym przełomu XIX i XX wieku.

[Od Autora]

Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości

PEDAGOGIKA

Kobyłecka.jpg

Ewa Kobyłecka, Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości. Między pewnością a zwątpieniem, s. 394, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-281-8, 31,50 zł

 
Ze Spisu treści:

I. Problem wyboru wartości, jego ranga i zróżnicowanie

II. Kulturowe i społeczne konteksty wyboru wartości

III. Meandry i labirynty wyboru wartości

IV. Nauczyciel początków XXI wieku. Kompetencje i wybory aksjologiczne

V. Koncepcja badań własnych wyboru wartości

VI. Nauczyciele i uczniowie gimnazjum w przestrzeniach aksjologicznych. Analiza i interpretacja wyników badań diagnostycznych, porównawczych i biograficznych.

VII. Metody zintegrowane w wymiarze „skuteczności” edukacyjnej. Wyniki badań eksperymentalnych.

Podstawowe wiadomości z programowania numerycznego na frezarkę EMCO F1-CNC

MECHANIKA

Podstawowe_wiadomo?ci_z_programowania_numerycznego.jpg.jpg

Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk, Podstawowe wiadomości z programowania numerycznego na frezarkę EMCO F1-CNC, s. 56, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-233-7, 5,25 zł

 
Obrabiarka EMCO F1-CNC przeznaczona jest do praktycznej nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. EMCO F1-CNC można także wykorzystywać do wyrobu niewielkich elementów. [...] Sterowanie obrabiarką EMCO F1-CNC może odbywać się w dwóch trybach: ręcznym i automatycznym. Tryb ręczny pracy polega na zadawaniu wielkości przesunięć, oraz pozostałych parametrów obróbki, w trakcie realizowania poszczególnych zabiegów obróbczych. Tryb automatyczny pracy obrabiarki realizowany jest po uprzednim wprowadzeniu do pamięci maszyny programu obróbki.
[fragment książki]

Prace edytorskie, t. 1

FILOLOGIA POLSKA

Prace_edytorskie-1.jpg

Prace edytorskie, t. 1, red. Sławomir Kufel, Katarzyna Grabias-Banaszewska, s. 248, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-270-2, 19,95 zł


S. Kufel, Współczesne edytorstwo praktyczne. Kilka uwag porządkujących, R. Sztyber, Z zagadnień edytorstwa elektronicznego, S. Moszak, „Zapał srogi góry Neapolitańskiej” Fryderyka Szembeka, M. Ferdynus, „Francuski Hymn żałobny na śmierć generała Łazarza Hoche’a” i jego polskie tłumaczenie, K. Grabias-Banaszewska, Pamiętnik Adama Turno z lat 1775-1851, fragmenty: grudzień 1849- kwiecień 1850, K. Ignaczak, Cztery listy Krystyna Lacha Szyrmy do Leonarda Niedźwieckiego z lat 1865-1866, K. Banaszewski, Jana Szatkowskiego Pamiętniki z życia „Wychowańca Czwartackiego” – próba edycji.
[fragm. Spisu treści]

Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców

PEDAGOGIKA

refleksje_o_poradnictwie.JPG

Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców, red. Daria Zielińska-Pękał, s. 206, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-251-1, 26,25 zł


W czasach, kiedy sama byłam studentką pedagogiki i wybrałam blok tematyczny poradnictwo, odbywałam wiele praktyk. Miejscem jednej z nich była podstawowa instytucja poradnicza, czyli Poradnia Psycho­logiczno-Pedagogiczna. Gdy wchodziłam po kamiennych schodach i z trudem otwierałam masywne, drewniane drzwi nie wiedziałam nic jeszcze ani o „mowie" przestrzeni, ani o symbolice rytualnego przej­ścia przez bramę instytucji. Pamiętam jednak uczucia, jakie wówczas mi towarzyszyły - podekscytowanie, tajemniczość i ogromne zacie­kawienie. Intuicyjnie wyczuwałam, że za tymi drzwiami czeka mnie coś nowego i innego. Wchodziłam w ten nieznany dla mnie świat z nadzieją na nowe doświadczenia, na możliwość wykorzystania w praktyce tego, co już wiedziałam o poradnictwie. Marzyłam także o inspirującej, poradniczej przygodzie.
Pamiętam pytanie jednej z pracownic owej poradni o kierunek mo­jego kształcenia i uczucie dumy, gdy odpowiedziałam, że studiuję po­radnictwo (nie pedagogikę, a poradnictwo właśnie). I nieukrywane jej zdziwienie i nieco powątpiewające słowa skierowane wprost do mnie: To coś takiego można w ogóle studiować?!

Oddaję w ręce Czytelnika teksty, które w sposób niezamierzony od­powiadają na to, zaskakujące mnie wówczas pytanie. Prezentowana pu­blikacja jest nietypowa z kilku powodów. Po pierwsze - autorkami (pra­wie) wszystkich refleksji o poradnictwie są absolwentki pedagogiki Uni­wersytetu Zielonogórskiego oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wro­cławiu. Już sam tytuł opracowania: Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców jest tego wyraźną zapowiedzią. A każdy prezentowany w nim tekst jest też swoistym autorskim debiutem.
[Ze Wstępu]

Scriptura, diploma, sigillum

HISTORIA

scriptura.JPG

Scriptura, diploma, sigillum. Prace ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu, red. Joachim Zdrenka, Joanna Karczewska, s. 434, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-265-8, 42,00 zł  (nakład wyczerpany)


Niniejszy tom, dedykowany Profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu, wybitnemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu, obchodzącemu w roku 2009 jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin i czterdziesty siódmy rok pracy zawodowej, jest wyrazem uznania dla Jego dokonań naukowych i dydaktycznych.

Osobowość badawczą Kazimierza Bobowskiego ukształtowali Jego mistrz Karol Maleczyński oraz środowisko Uniwersytetu Wrocławskiego, z którym Profesor związany był przez 38 lat i przeszedł na tej uczelni wszystkie szczeble kariery uniwersyteckiej, od asy­stentury do profesury. Mimo podjęcia pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz cza­sowej aktywności na innych uczelniach w kraju, pozostał sercem związany z Wrocławiem, do którego - czego nigdy nie ukrywał - zawsze chętnie wraca.
Chociaż Profesor Bobowski w Zielonej Górze pracuje „tylko" dziewięć lat, zdołał szybko pozyskać w nowym miejscu pracy wysokie uznanie i powszechny szacunek władz uczelni, kolegów i studentów. Pełniąc obowiązki kierownika Zakładu Nauk Pomocniczych Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Profesor dał się poznać nie tylko jako dobry przełożony, doskonały naukowiec, ale przede wszystkim jako wspaniały człowiek o wielkim sercu, który zaskarbił sobie przyjaźń i uznanie współpracowników.

Dorobek naukowy Profesora Bobowskiego wykazuje kilka głównych kierunków Jego zainteresowań badawczych. Przeważa w nim jednak szeroko rozumiana tematyka dyplomatyczna i archiwalna. Z tym obszarem badawczym Profesor związał się już w pracy ma­gisterskiej, zatytułowanej Cechy wewnętrzne dokumentów Bolesława Wstydliwego (1962), a następnie w pracy doktorskiej pod tytułem Formularz uroczystych buli papieskich w latach 1143-1154 (1968). Kontynuując do dzisiaj swe zainteresowania badawcze, Profesor pozy­skał duże uznanie naukowe zarówno w kraju, jak i poza nim. Mistrzowski warsztat nauko­wy, rozległość zainteresowań, wielkie umiłowanie źródeł i ich krytyka, świetna interpre­tacja, rzeczowość i bardzo wyważone sądy charakteryzują dorobek Profesora Kazimierza Bobowskiego. Przy tym należy podkreślić, że Jego prace nigdy nie pozostawały bez echa, były komentowane na łamach polskich i zagranicznych czasopism specjalistycznych.

[Ze Słowa Wstępnego]

Strażnicy ksiąg sybillińskich

HISTORIA

strażnicy_ksiąg.JPG

A. Gillmeister, Strażnicy ksiąg sybillińskich, s. 214, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2009, cena: 26,25 zł (NAKŁAD WYCZERPANY!!!)


Książka Andrzeja Gillmeistra, badacza należącego do młodszego pokolenia polskich starożytników, jest interesującym głosem w dyskusji o funkcjonowaniu rzymskiej religii publicznej. Autor w sposób kompletny i z erudycyjnym zacięciem omawia rolę i działalność "mężów ofiarniczych", czyli jednego z wielkich kolegiów kapłańskich decydujących o kształcie ustroju republikańskiego Rzymu. Świetna znajomość źródeł i obszernej literatury przedmiotu pozwoliła mu na weryfikację wielu opinii powtarzanych z uporem od lat w pracach dotyczących historii Rzymu.
[prof. dr hab. Danuta Musiał]

Jedną z najbardziej istotnych kategorii rzymskiej religii był mos maiorum. Rzymianie dokładnie zdefiniowali to pojęcie. Festus pisał, że obyczaj jest przez przodków stworzony; jest to pamięć o przeszłości dotycząca głównie kultu i dawnych obyczajów. Pewnego uściślenia, dość istotnego dla działalności kolegium viri sacris faciundis, dokonał Kwintylian, według którego „wszelkie prawo opiera się bądź na przepisie, bądź na zwyczajach". Można powiedzieć, że działalność decemwirów ofiarniczych na pozór stała w głębokiej opozycji do pierwszej i podstawowej powinności obywatel­skiej, jaką była służba bogom zgodnie ze swoistym testamentem przodków. Czynności rytualne należało wykonywać ze szczególną dbałością o ich sformalizowany przebieg, ustalony przeważnie w pradawnych czasach przez ojców i dziadów. Tymczasem nie ryzykuje się wiele, twierdząc, że większość zmian wprowadzanych do religii rzymskiej czasów historycznych, a opisa­nych przez Liwiusza, była w jakimś stopniu związana z działalnością tego kolegium. Rzymianie obawiali się nowych trendów religijnych. Być może w tym leży przyczyna, że chociaż podatni na wpływy etruskie i hellenistyczne niemal zawsze starali się znaleźć uzasadnienie dla tego, co zazwyczaj było naturalnym rozwojem religii ich coraz potężniejszego państwa. Etruskizacja i hellenizacja religii rzymskiej jest faktem, chociaż nie wydaje mi się, żeby można było przedstawić ją tak linearnie i schematycznie, jak to jeszcze niedawno robili i wybitni znawcy przedmiotu.
[fragment  Wprowadzenia]

Studia nad efektywnością leśnej rekultywacji zwałowisk fitotoksycznie kwaśnych piasków mioceńskich po byłej kopalni węgla brunatnego w Łęknicy

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

studia_nad_efekt.jpg

Henryk Greinert, Michał Drab, Andrzej Greinert, Studia nad efektywnością leśnej rekultywacji zwałowisk fitotoksycznie kwaśnych piasków mioceńskich po byłej kopalni węgla brunatnego w Łęknicy, s. 170, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-220-7, 23,10 zł


Fitotoksycznie kwaśne utwory zwałowe występują na dużych obszarach ko­palnianych i pokopalnianych, związanych z wydobyciem węgla brunatnego w Łużyckim Zagłębiu Węglowym (w Niemczech). Fettweis i in. [2005] opisali rzeczywistość łużycką jako 80 tys. ha przekształconych w hałdy i wyrobiska w wyniku 150-letniego wydobycia węgla brunatnego, z czego 50 tys. ha zostało zrekultywowanych. Wśród nich, utwory kwaśne zajmowały na opisywanym ob­szarze w latach siedemdziesiątych XX wieku około 50% całej powierzchni zwa­łowisk.
Rumpel i Kógel-Knabner [2003] opisali materiały tam zwałowane jako od­znaczające się odczynem, mierzonym w wyciągu wodnym rzędu 2,5 do 3,3 pH, a więc niezmiernie rzadko spotykanym w naturalnych utworach glebowych. Nowsze zwałowiska, dzięki coraz pełniejszemu wprowadzaniu metody selek­tywnej gospodarki nadkładem, zawierają na powierzchni stosunkowo niedużo materiału bogatego w siarczki, które są głównym źródłem silnego zakwaszenia zwałowisk. Podobną zmianę w ostatnich dekadach, w technologii składowania i wykorzystania materiału zwałowego, opisali Moreno-de las Heras i in. [2008] w odniesieniu do hiszpańskiego terenu wokół Teruel.
[Z Wprowadzenia]

Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego

PEDAGOGIKA

szkolnictwowyzsze.jpg

Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego, red. Zdzisław Wołk, s. 236, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009,  ISBN 978-83-7481-276-4, 21,00 zł

m.in.:


Z. Wołk, Współczesna wyższa szkoła zawodowa w przestrzeni edukacji całożyciowej, J. Mielżyński, Wybrane problemy kształcenia ustawicznego w Polsce w świetle prawodawstwa Polski i Unii Europejskiej, M. Małecka, Uczelnia wyższa środowiskiem kształtującym pedagoga, E. Lipowicz, Szkoła wyższa w kształceniu ustawicznym pracowników socjalnych, E. Hajduk, Zielonogórska pedagogika, A. Karolak-Łukasiewicz, Studia podyplomowe jako element kształcenia ustawicznego, A. Sobańska-Nolka, Kształcenie dorosłych na studiach podyplomowych, D. Markiewicz, Poradnictwo zawodowe realizowane w Akademickich Biurach Karier w Gorzowie Wielkopolskim, A. Zygadło, Edukacja językowa jako ogniwo kształcenia ustawicznego, J. Smolarek, Doświadczenia edukacyjne kobiet – porównanie trzech pokoleń, I. Nijaki, Zadania rodziny w zakresie wychowania przez pracę i do pracy.
[Ze Spisu treści]

Wybrane terminy z zakresu architektury i budownictwa

BUDOWNICTWO

Wybrane_terminy_z_zakresu_architektury_i_budownictwa.jpg.JPG

Tadeusz Maszkiewicz, Wybrane terminy z zakresu architektury i budownictwa, s. 210, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-259-7, 15,75 zł

 
Niniejsze opracowanie „Wybrane terminy z zakresu Architektury i Budownictwa: przeznaczone jest dla studentów szkół wyższych, przede wszystkim studiujących na kierunku „budownictwo”. Zawiera problematykę terminologii z zakresu architektury i budownictwa.
Zebrane materiały ułatwią studentom pierwszego roku studiów, absolwentom szkół ogólnokształcących uzupełnienie zakresu terminologii jaką dysponują już absolwenci techników budowlanych a także studentom lat wyższych zrozumienie wykładów z tej dziedziny w toku studiów. Łatwiejsze przyswojenie terminologii ułatwią na pewno zamieszczone rysunki.
[Ze Wstępu]

"Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze" 2006-2007

FILOLOGIA POLSKA

Hawrysz,_seminaria.jpg

"Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze" 2006-2007, red. Magdalena Hawrysz, s. 502, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-252-8, 36,75 zł


m.in.:

Rok 2006
J. Gorzelana, Biblizmy w „Hymnie Boga” Jana Pawła Woronicza, B. Greszczuk, Domeny przestrzeni i czasu w kreacjach metaforycznych poetów Skamandra i Awangardy, M. Idzikowska, Wyraziste właściwości nazewnictwa medialnego połowy XX wieku, M. Kaczor, Kultura słowa w świetle komunikacji międzyludzkiej (przegląd stanowisk badawczych), I. Kotlarska, Nauczanie domowe w świetle „Dziennika nauczyciela domowego”, I. Rutkowska, Mistyk i słowo – formy wyrażania niewyrażalnego, J. Treder, kaszubi, ich mowa i kultura.

Rok 2007
M. Hawrysz, Znaczenie i konceptualizacja pojęcia serce w „Żałosnych trenach” Anny Stanisławskiej, M. Kaczor, Zwroty grzecznościowe w przekazach radiowych, E. Laskowska, Nazywanie i wyrażanie uczuć w języku, I. Pałucka-Czerniak, Pojęcie dystansu naukowego w nauce, U. Majdańska-Wachowicz, Leksykalne nośniki ekspresji w komiksach, M. Uździcka, Charakterystyka stanu badań nad starannie ukształtowaną polszczyzną XIX wieku, K. Węgorowska, Wokół dialektu, gwary, fonetyki międzywyrazowej, zasikania i siakania.

[Ze Spisu Treści ]

Degradacja mitu w literaturze fantasy

FILOLOGIA POLSKA

Degradacja_mitu.jpg.jpg

Bogdan Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy,  s. 430, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-242-9, 47,25 zł (nakład wyczerpany)

Przedmiotem badania przedstawionego w niniejszej pracy jest zjawisko degradacji mitu i jego uobecnienie w literaturze fantasy. Oznacza to, że zagadnienia podejmujące kwestie związków fantasy z baśnią, eposem oraz legendą zostaną w tym wypadku objęte przez fenomenologiczną epoche, a w badaniach skupimy się tylko na opisie mitu, symbolu religijnego, mitologemu oraz metafory mitologicznej w literaturze. Omówiona zostanie też degradacja, która podlega nie tylko na desakralizacji, rozproszeniu, próbach racjonalizacji mitu czy też jego banalizacji i infantylizacji, ale także na powrocie do instruktażowych, to jest moralnych i poznawczych funkcji mitu, wprowadzanych wraz z elementami znaczeń odmitycznych do literatury fantasy.
[...] Ponieważ literatura fantasy ma wiele odmian, początkowe partie pracy poświęcone zostały zagadnieniom poetyki fantasy i jej subgatunków oraz związkom tej literatury z mitem i znaczeniami mitologiczno-symbolicznymi i ich specyficznym uobecnieniom. Dalsza część pracy poświęcona jest w całości zagadnieniom metodologicznym i ukazuje, w jaki sposób można posługiwać się fenomenologią religii, by wyodrębnić elementy fabuł mitycznych oraz określać ich źródłowe znaczenia. Dalsze uwagi poświęcone są morfologii sacrum [...] począwszy od emocjonalnych aspektów doświadczenia numinalnego, poprzez rozmaite wydarzenia opisujące manifestacje sacrum – od kratofanii aż po hierofanie – oraz ich związek z obrazem kosmosu, a także człowieka i istot nadnaturalnych. Następnie zajmiemy się analityką wyodrębnionych elementów mitycznych poprzez wskazanie ich pierwotnych funkcji określających powstanie świata, pojawienie się reguł organizujących jego istnienie oraz miejsce człowieka i istot nadprzyrodzonych w tym świecie. Pojawiają się tu nie tylko opisy rozmaitych mitycznych źródeł fantastycznych figur obecnych w tekstach fantasy, ale także opisy ważnych obrazów i metafor oddających szeroki modalnie paradygmat modelowego bycia człowieka wobec sacrum. Ukazany jest tu również wpływ modeli mitycznych na konstrukcję metafizyczną i aksjologiczną świata przedstawionego oraz stosunek modelowego bycia homo religiosus do fikcji literackiej [...].

Wokół źródeł fantasy

FILOLOGIA POLSKA

wokolzrodelfantasy.jpg

Wokół źródeł fantasy , red. Tomasz  Ratajczak, Bogdan Trocha, "Fantastyczność i Cudowność", s. 330, oprawa miękka, B5, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, 24,15 zł (nakład wyczerpany)


Publikacja ta stanowi kolejne, drugie ogniwo studiów o wspólnym tytule Fantastycznośc i cudowność. Podobnie jak tom poprzedni, jest pokłosiem interdyscyplinarnej konferencji naukowej, tym razem o zasięgu międzynarodowym, jaką w dniach 6-8 kwietnia 2008 roku zorganizowały: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury oraz Pracownia Nauk Pomocniczych i Literatury Popularnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współudziale Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze (sekcji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego) i współpracy Zielonogórskiego Klubu Fantastyki "Ad Astra". O ile w tomie poprzednim z tej serii naczelnym tematem uczyniliśmy literaturę fantasy i sztukę fantastyczną w badaniach naukowych, o tyle w książce niniejszej ów problem uszczegółowiamy – za punkt cięzkości obieramy zagadnienie wokół źródłowości fantasy.


[Fragment Wokół źródeł fantasy]Fantasy w badaniach naukowych

FILOLOGIA POLSKA

Fantastyczno??_i_cudowno??.jpg.jpg

 Fantasy w badaniach naukowych, red. Tomasz  Ratajczak, Bohdan Trocha, "Fantastyczność i Cudowność", s. 230, B5, oprawa miękka,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-244-3, 24,15 zł 

 
Niniejszy tom zawiera dziewiętnaście tekstów reprezentujących najnowsze wyniki badań z zakresu literatury i sztuki fantastycznej. Wyodrębniliśmy w nim cztery podstawowe obszary badawcze: artykuły rozpatrujące interesujące nas dzieła z punktu widzenia teologiczno-religioznawczego (dział pierwszy), analizy i przekroje historycznoliterackie na temat różnorodnych motywów i zagadnień podejmowanych w dawnych i współczesnych utworach szeroko rozumianej sztuki fantastycznej (dział drugi), szkice oddające charakter zjawisk językoznawczych (dział trzeci) oraz rozważania mieszczące się w kręgu zainteresowań bibliograficzno-księgoznawczych i (pseudo)faktograficznych (dział czwarty).

Autorami prezentowanych tekstów są uczeni polscy reprezentujący Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, a także Akademię Pomorską w Słupsku, Kolegium Nauczycielskie im. G. Piramowicza we Wrocławiu oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze. Rozważania teologiczno-religioznawcze rozpoczyna artykuł ks. Jerzego Szymika, w którym omówiony został związek literatury (w tym literatury fantasy) z teologią. Relacja jednej i drugiej ma polegać na wspólnej drodze od słowa ku Słowu, od „słowa pięknego” do „słowa prawdziwego”, tym bardziej że źródło ich pokrewieństwa tkwi w Biblii, „która jest i teologią, i literaturą zarazem, kwintesencją ich obydwu”. Pogłębione refleksje teologiczne zawiera artykuł ks. Eligiusza Piotrowskiego na temat filmu Matrix braci Wachowskich oraz ks. Andrzeja Draguły, analizującego Internet jako nową przestrzeń dla fantastyki i religijności. Szkicem zamykającym ten dział jest artykuł Bogdana Trochy poruszający problemy metodologiczne związane z obecnością mitu w literaturze fantasy.
[ze Wstępu]

 

Edukacja, praca, bezpieczeństwo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRACY

edukacja,praca,bezp.jpg

Edukacja, praca, bezpieczeństwo, red. Marek Rybakowski s. 144, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-238-2,  26,25 zł 


Prezentowana monografia będąca pracą zbiorową, to spojrzenie na edukację, pracę i bezpieczeństwo jako obszary wiedzy i działań naukowo-poznawczych. Swoją treścią obejmuje ona szeroką perspektywę, począwszy od edukacyjnych wyzwań i potrzeb na różnych poziomach kształcenia, przez przygotowanie do pracy, a skończywszy na zagadnieniach praktycznych dotyczących bezpieczeństwa w edukacji, życiu codziennym i pracy człowieka. Całość dopełniają dwie recenzje książek odnoszących się do kontekstów i dylematów bezpieczeństwa człowieka w edukacji, życiu i pracy. Dziesięć tekstów i dwie recenzje książek pogrupowano na trzy części i suplement - recenzje.

[Ze Wstępu]

Grupy nieformalne młodzieży funkcjonujące na terenie gimnazjum

SOCJOLOGIA/PEDAGOGIKA

Grupy_nieformalne_młodzieży.jpg

M. Fudali, Grupy nieformalne młodzieży funkcjonujące na terenie gimnazjum, s. 308, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2009, cena: 30,45 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)


W wyniku zmian strukturalnych powstał nowy szczebel edukacyjny gimnazjum. Szkoła ta gromadzi młode pokolenie w najtrudniejszym okresie rozwojowym "buntu" i "rozterek". Niewiele jeszcze wiadomo o efektywności kształcenia i wychowania tego typu placówki, dlatego myślenie potoczne - nawet kadry wychowawczej - zawiera wiele stereotypów i mitów. Nic jednak lepszego na ich podważenie i obalenie niż gruntowna wiedza. Taką wiedzę dostarcza praca dr M. Fudali.

Jest to ten typ pracy, którego istotą jest przedstawienie rzetelnego obrazu rzeczywistości szkolnej w jej najtrudniejszym wymiarze - kształtowania postaw i charakterów młodych ludzi. Zbadanie tego, co trudno uchwytne, a co  bardzo istotne w wychowaniu, socjalizacji, inkulturacji, jest zadaniem ambitnym i niełatwym. Dr M. Fudali podjęła badawczo zagadnienie grup równieśniczych w okresie rozwojowym. Dokładny opis procedury badawczej oraz sposób opracowania wyników nie tylko uwierzytelnia odkrycia Autorki, lecz jest także dobrym przykładem badania naukowego dla początkujących badaczy.

[Z recenzji prof. zw. dr hab. Krystyny Ferenz]


Pobierz SPIS TREŚCI

Interpretacja polskich kolęd i pastorałek w procesie aranżacji na przykładzie partytury „Kolędy dla Świata”

TEORIA MUZYKI

kolędy_dla_świata.JPG

J. Szymaniuk, Interpretacja polskich kolęd i pastorałek w procesie aranżacji na przykładzie partytury „Kolędy dla Świata”, s. 295, A4, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2009, cena: 61,95 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Jednym z ważnych elementów przekazu muzyki do słuchacza jest aranżacja. Dzięki niej utwory stają się łatwiejsze w odbiorze. Tematy muzyczne w nowej szacie inspirują do poznania muzyki, stwarzają możliwość nowego kontaktu z dziełem, ułatwiają jego przystępność. Aranżacja może również dopomóc w przedstawieniu dzieła postrzeganego jako mniej wartościowe, mniej zrozumiałe. Pomaga także zwrócić uwagę na drzemiące wartości, ważne przesłanie tekstu słownego. Dlatego też szczególne miejsce w przekazie utworu zajmuje aranżer, na którym spoczywa odpowiedzialność za „nowy" kształt danego dzieła, za ukazanie odbiorcy zawartych w nim treści. Osobowość aranżera, jego profesjonalizm ma ogromne znaczenie w interpretacji dzieła.
Spośród wielu źródeł inspiracji, do których sięgają kompozytorzy i aranżerzy, święto Bożego Narodzenia stało się chętnie wykorzystywane w twórczości muzycznej. Swoisty charakter kolęd stawia przed twórcą odpowiedni stopień trudności. Siła tych pieśni tkwi w tekście słownym oraz muzycznym. Dla autora praca przy projektach kolędowych była wielkim zaszczytem duchowym. dając nie tylko satysfakcję zawodową, ale połączyła emocjonalnie z podjętym tematem w sposób bardziej wnikliwy. Stworzyła niepowtarzalne przeżycia, przyczyniła się do odkrycia nowych war­tości.
Początki pracy autora nad kolędami sięgają 1990 roku. Pierwsze koncepcje i partytury zostały nagrane w roku 1993 na płycie kompaktowej Wigilia jazzowa. Jerzy Szymaniuk (Polonia Records CD033). Zarejestrowane aranżacje polskich kolęd stanowiły pierwszą dokumentację prac kompozytorsko-aranżacyjnych nad tym materiałem. Płyta prezentuje instrumentalne wersje pieśni, których materiał wyjściowy w postaci tematu służy do budowy większych konstrukcji muzycznych. Kolejne projekty artystyczne pozwoliły na rozbudowę repertuaru, wzbogacenie o pastorałki oraz kolędy i pieśni bożonarodzeniowe innych narodów. Współpraca z różnymi wykonawcami, rozmaite propozycje koncertowe inspirowały do stopniowego powiększania aparatu wykonawczego.
[Ze Wstępu]

Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej

HISTORIA

Stanwojenny.jpg

Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej, red. Czesław Osękowski, Robert Skobelski,  s. 276, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-301-3, 47,25 zł  [NAKŁAD WYCZERPANY]


W 6 liceach ogólnokształcących w Zielonej Górze, Nowej Soli, Sulechowie, Wolsztynie, Żarach i Żaganiu wywieszono w niektórych salach lekcyjnych emblematy religijne oraz gazetki ścienne o tematyce religijnej. O tym poinformowano wojewódzkie władze oświatowe, które poleciły dyrektorom tych szkół zdjęcie wyżej wymienionych emblematów religijnych i wspomnianych gazetek do 31 grudnia 1983 r. 17 grudnia ujawniono na terenie Świebodzina 8 ulotek o treści – „Solidarność jest i będzie, czy się to komuś podoba, czy nie”, które sygnowane były w imieniu „Solidarności” Ziemi Świebodzińskiej. Zdarzenie to było spowodowane nawiązaniem do obchodów grudniowych.

[fragment ksiązki, s. 124]
Pobierz Spis treści

Uwarunkowania efektywności kształcenia nauczycieli klas I-III w zakresie twórczości pedagogicznej

PEDAGOGIKA

Uwarunkowania_efektywno?ci_kszta?cenia.jpg.jpg

M. Magda-Adamowicz, Uwarunkowania efektywności kształcenia nauczycieli klas I-III w zakresie twórczości pedagogicznej, s. 433, B5, oprawa broszurowa, Oficyna Wydawnicza UZ, 2009; cena: 47,25 zł  [Nakład wyczerpany]


O wyborze tematyki i kierunku rozważań teoretycznych i badań empirycznych zadecydowało osobiste zainteresowanie autorki twórczością pedagogiczną nauczycieli. [...] Po pierwsze, autorkę rozprawy interesuje ten etap kształcenia oraz wszystkie dotychczasowe jej studia wyłącznie edukacji wczesnoszkolnej. Po drugie, praca z dziećmi młodszoszkolnymi, u których rozwinięte jest myślenie synkretyczne, sytuacyjne oraz pamięć mimowolna, wymaga specyficznych metod pracy z nimi i adekwatnego przygotowania nauczycieli.
Pracy tej przyświecają dwa podstawowe cele: teoretyczny i praktyczny. Pierwszy cel realizujemy poprzez teoretyczną systematyzację wiedzy z obranej dziedziny i uzyskanych wyników badań empirycznych o możliwościach, zakresach i obszarach kształcenia nauczycieli klas I-III w zakresie twórczości pedagogicznej. Dzięki temu racjonalnie i skutecznie oceniamy teorię naukową, stanowiącą podstawę praktycznego działania. Natomiast cel praktyczny wynika z uogólnień pozyskanych wyników badań własnych i zastosowania ich w bezpośrednim działaniu pedagogicznym. Rozprawa niniejsza składa się z czterech rozdziałów, poprzedzonych wstępem: dwóch pierwszych – teoretycznych, a następnie metodologicznego i empirycznego. Podstawową kategorią rozdziału I jest twórczość traktowana jako cechy osobowości, proces, zachowania, postawy, wytwór, wartość i styl życia. [...] Interpretację własną twórczości pedagogicznej oraz jej poziomów i zakresów zamieszczono w rozdziale 2. [...] W trzecim rozdziale pracy omówiono założenia metodologiczne badań eksperymentalnych i biograficznych, prowadzonych w latach 1998-2006 na terenie szkół wyższych Zielonej Góry, Legnicy, Łowicza, na 400-osobowej grupie. Badaniami objęto osoby między 20 a 48 rokiem życia, studiujące niestacjonarną zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i przedszkolną.
Rozprawę adresowano do studentów i nauczycieli klas młodszych i przedszkoli oraz osób zajmujących się twórczością, a przede wszystkim do nauczycieli akademickich.
[Ze Wstępu]

Nazwy miejscowe powiatu zielonogórskiego

FILOLOGIA POLSKA

Rys.jpg

Iwona Żuraszek-Ryś, Nazwy miejscowe powiatu zielonogórskiego, s. 190, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-288-7, 19,95 zł [NAKŁAD WYCZERPANY]

 
Już na wstępie recenzji wydawniczej należy odpowiedzieć na pytanie o celowość wydawania tego typu publikacji, wobec ukazujących się od 1996 r. kolejnych tomów słownika historycznoetymologicznego nazw miejscowych Polski.
Za celowością takiego przedsięwzięcia przemawia regionalny charakter opracowania
I. Żuraszek-Ryś (dotyczy ono wyodrębnionego terytorium o burzliwej i zawikłanej historii i jako takie odpowiada współczesnemu zapotrzebowaniu społecznemu na szczegółowe onomastykony będące świadectwem dziejów „małych ojczyzn”) oraz szeroki – wobec ograniczeń słowników ogólnopolskich – zakres pracy (nazwy miejscowe: nazwy miast, wsi, osiedli, części wsi, przysiółków, leśniczówek, młynów). Na zasadność sporządzania dla danego regionu odrębnych alfabetycznych słowników toponomastycznych (które ocalały od zapomnienia nazwy dziś nieużywane, a związane z historią regionu) wskazywano od dawna, m.in. w gdańskim zespole onomastycznym.
[Fragment z recenzji prof. dr hab. I. Sarnowskiej-Giefing]

Wychowawcze aspekty zajęć umuzykalniających w przedszkolu

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

LidiaKataynczuknowosc.jpg

L. Kataryńczuk-Mania, Wychowawcze aspekty zajęć umuzykalniających w przedszkolu, s.195, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2009, cena: 19,95 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Zajęcia umuzykalniające są radosnym przeżyciem wpływającym na samopoczucie dziecka. Dziecko o dobrym samopoczuciu jest bardziej podatne na wpływy wychowawcze, łatwiej podporządkowuje się stawianym wymaganiom, chętniej nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Wszystkie formy umuzykalnienia w przedszkolu budzą chęć pokonywania trudności oraz dają okazję do uaktywnienia osób biernych i nieśmiałych, rozwijają poczucie odpowiedzialności, kolektywizm, karność, dyscyplinę, uspołeczniają.

[Fragment książki, s. 81]

„Mój kraj rodzinny” i inne pisma o Rosji i narodowości

FILOZOFIA

MojKraj.jpg

Sergiusz Bułgakow, „Mój kraj rodzinny” i inne pisma o Rosji i narodowości, przekł. Lilianna Kiejzik, Michał Bohun, Leszek Augustyn, s. 114, A5, oprawa miękka, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-305-1, 16,80 zł

 
Wybór tekstów Sergiusza Bułgakowa, który oddajemy do rąk Czytelników, to już czwarty tomik traktujący o specyfice kultury rosyjskiej, Rosji i rosyjskiej duszy, jaki powstał z inicjatywy pracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. […]
Wydaje nam się, że w prezentowanych przekładach tych niewielkich tekstów zdołaliśmy oddać szczególną melodię języka Bułgakowa. Są bardzo poetyckie, tchną zadumą, tęsknotą za bezproblemową przeszłością, ciepłem, a zarazem charakteryzują się wielką erudycją i kulturą. Myśliciel wiele w życiu przeszedł, wiele doświadczył, wycierpiał. Nie załamał się jednak, wręcz przeciwnie, uważał, że wszystkie doświadczenia nauczyły go kochać świat i ludzi, przybliżyły do Boga. […] Swoimi rozprawami i esejami składał hołd Jego dziełu, jakim była przecież także Rosja i naród rosyjski.
[Słowo od Autorów przekładów, fragment]

Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Część 1. Procesy Markowa

Procesy_Markowa.jpg.JPG

A. Iwanik, J. K. Misiewicz, Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Część 1. Procesy Markowa, s. 176, B5, oprawa broszurowa, Oficyna Wydawnicza UZ, 2009; cena: 23,00 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Książka ta powstała częściowo w oparciu i wykład prowadzony przez prof. Anzelma Iwanika we wczesnych latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, częściowo zaś w oparciu o moje wykłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wydziale Matematyki i Nauk Informatycyjnych Politechniki Warszawskiej. Do prof. A. Iwanika należy, między innymi, precyzyjne omówienie procesu Poissona razem z uroczym tematem a = b oraz całką wielokrotną (...). Do niego też należy prawie cały rozdział poświęcony procesowi Wienera, a prezentowane w tym rozdziale dowody, mimo, że potencjalnie trudne, cechują się wyjątkową elegancją i prostotą. (...)
Traktujemy tę książkę jako pierwszy, jednosemestralny podręcznik z procesów stochastycznych przeznaczony dla studentów matematyki teoretycznej, zastosowań matematyki, informatyki, ekonometrii i ekonomii. Zawiera w miarę szerokie omówienie problematyki łańcuchów i procesów Markowa wzbogacone o przykłady zastosowań w genetyce, socjologii, matematyce finansowej i teorii ryzyka. Ponieważ jednak ma być pierwszym podręcznikiem z procesów stochastycznych jaki studenci biorą do ręki, to zawiera również wstępne omówienie i klasyfikację procesów, twierdzenie Kołmogorowa o istnieniu procesów o zadanych rozkładach skończenie wymiarowych oraz, niezwykle ważne w zastosowaniach, twierdzenia o istnieniu wersji procesu o ciągłych, czy regularnych trajektoriach.
 
[fragment Przedmowy]

Lubuskie jako region we współczesnym świecie

POLITOLOGIA

Lubuskie_jako_region.jpg

Lubuskie jako region we współczesnym świecie, red. Bernadetta Nitschke, Jarosław Flakowski, s. 162, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-309-09, 10,50 zł


Celem niniejszej publikacji nie jest podsumowanie funkcjonowania województwa lubuskiego, na taki bilans jest jeszcze zbyt wcześnie. Jest ona natomiast pewną formą kontynuacji monografii powstałej pod redakcją Czesława Osękowskiego i Józefa Korbicza (Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, Zielona Góra 2005). Większy nacisk kładzie na przedstawienie lokalnej sceny politycznej oraz jej elit, jak również form aktywności społecznych.
W opracowaniu książki uczestniczyli pracownicy naukowi z Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego.

[Ze wstępu]

Władza i społeczność Zielonej Góry w latach 1945–1975

POLITOLOGIA

W?adza_i_spo?eczno??.jpg.jpg

R. Zaradny, Władza i społeczność Zielonej Góry w latach 1945–1975, s.714, oprawa broszurowa, B 5, Oficyna Wydawnicza UZ, 2009; cena: 40,95 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY) 

Podstawą tej pracy, oprócz wnikliwej analizy problematyki zawartej w literaturze dotychczas opublikowanej i przedstawiającej stan badań w tym zakresie, była kwerenda archiwalna. Podstawowe materiały zgromadzone są w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze [...]. Kwerendą objęto zarówno dokumenty instancji partyjnych: wojewódzkiej, powiatowej i miejskiej, ale także [...] zakładowych, zarówno tych posiadających etatowe kadry w postaci komitetów zakładowych, jak organów społecznych POP. Na podkreślenie zasługuje wiedza zdobyta na podstawie protokołów z posiedzeń gremiów partyjnych, dotychczas niedostępnych, milicyjnych i prokuratorskich.
Wnikliwej analizie poddano protokoły posiedzeń władz miejskich i powiatowych, jak również wojewódzkich [...]. Ponadto przedmiotem badań były dokumenty innych instytucji państwowych: prokuratury i sądów, Milicji Obywatelskiej, cenzury, oraz ówczesnych organizacji społecznych i kulturalnych. Istotne znaczenie odegrały także zasoby archiwalne zgromadzone w Archiwum Diecezjalnym Kurii Biskupiej w Zielonej Górze.
Układ i treść pierwszego rozdziału mają na celu całościowe zaprezentowanie sytuacji społeczno-politycznej w ciągu całego okresu badawczego. Rozdział ten zawiera najpełniej opisane pierwsze lata powojenne z kształtowaniem się życia społecznego i walki politycznej oraz bardzo trudnymi procesami adaptacji i asymilacji społeczności zielonogórskiej nie wyłączając ludności autochtonicznej i niemieckiej. Rozdział drugi dotyczy kształtowania się organizacji o charakterze politycznym. Rozdział trzeci dotyczy sfery społecznej [...]. Rozdział czwarty z kolei prezentuje bardzo istotny element kontroli władz, jakie spełniają media w systemach demokratycznych. Kontynuację prezentacji rozwoju środowiska stanowi rozdział piąty, w którym cechą charakterystyczną była inwencja samego środowiska. Każde z tych środowisk na trwałe wpisało swoje zasługi dla tworzenia trwałych wartości w społeczności zielonogórskiej. Tworzyło je od podstaw, zarówno w sensie organizacyjnym, jak i odbioru. Dotyczyło to środowiska literackiego, malarzy-plastyków i naukowego.
Ich działalność spowodowała, że Zielona Góra przestała być „białą plamą” na mapie kulturalnej i naukowej Polski. Ich inwencja twórcza musiała uzyskiwać wsparcie organizacyjne ze strony struktur administracyjnych, a to już przesądzało o konieczności akceptacji politycznej. [...] Władza i społeczność lokalna, przynajmniej w Zielonej Górze, współpracowały ze sobą w tworzeniu warunków sprzyjających „urbanizacji” mieszkańców.
[Ze Wstępu]

Zagrożenia okresu dorastania

SPCJOLOGIA/PSYCHOLOGIA

Zagrożenia_okresu_dorastania.jpg

Zagrożenia okresu dorastania, red. Z. Izdebski, s. 365, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2009, cena: 21,00 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)


We współczesnej Polsce narasta problem szans rozwojowych nastolatków. To właśnie ta grupa Polaków jest poddana najwyższej „próbie czasu”. Wydaje się, że (co najmniej) kilka czynników sprawia, że ci młodzi ludzie nie mają najradośniejszego życia, a ich rozwój narażony jest na wiele niebezpieczeństw. Pierwsza grupa zagrożeń jest w jakimś sensie uniwersalna i dotyczy ich rówieśników w wielu krajach świata. Mieści się w niej wszystko, co niesie za sobą rozwój cywilizacji, tzn. oddziaływanie mediów, nowe trendy w kulturze kierowanej do młodzieży. Także reklama… Druga grupa czynników łączy się z procesami transformacji politycznej i gospodarczej w Polsce… Najbardziej drastyczna grupa zagrożeń takimi zjawiskami, jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania, przemoc, prostytucja...
[prof. UZ, dr hab. Zbigniew Izdebski]

Leksykalne wyznaczniki języka poetyckiego Brunona Jasieńskiego

FILOLOGIA POLSKA

leksykalnefrejman.jpg

Joanna Frejman, Leksykalne wyznaczniki języka poetyckiego Brunona Jasieńskiego. Wybrane zagadnienia, s. 188, A5, oprawa miekka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-272-6, 21,00 zł

 
Bruno Jasieński chętnie posługiwał się neologizmami. Tworzył ich wiele, wyzyskując przy tym rozmaite mechanizmy budowania takich jednostek. Oprócz zapożyczeń najczęściej sięgał po technikę łączenia elementów słowotwórczych i leksykalnych, stanowią one najważniejszy sposób powiększania słownika poetyckiego. Neologizmy służyły mu do tworzenia swoistej wizji rzeczywistości, którą kreował poprzez ekspresyjny ich charakter. Świadczą o eksperymentach i zabawach słownych, urzekają bowiem nie tylko melodyjnością, ale i podobieństwem do zwykle stosowanych środków językowych, a przecież tak są od nich różne.
[fragment książki, s. 160]
Ze Spisu treści:
I. Słowo o Brunonie Jasieńskim
II. Język a futurystyczna wizja świata
III. Leksyka potoczna Zmęczył mnie język ( tu: Problematyka potoczności. Antropocentryzm, nacechowanie, wartościowanie. Nazwy i określenia człowieka. Człowiek i inni ludzie. Określenia człowieka ze względu na profesję. Ciało ludzkie i jego części. Czynności i stany fizyczne człowieka. Nazwy miejsc związanych z działalnością człowieka. Otoczenie fizyczne człowieka. Inne kręgi znaczeniowe)
IV. Somatyczny słownik poety (Leksyka somatyczna – sposoby definiowania. Leksemy „fenomenów biologii”. Frekwencja leksyki somatycznej.)
V. Osobliwości leksykalne

Estetyka słowa a kultura języka

FILOLOGIA POLSKA

kaczor.jpg

Monika Kaczor, Estetyka słowa a kultura języka, s. 150, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-280-1, 21,00 zł  

Celem pracy jest przedstawienie aspektów funkcjonowania słowa i wyeksponowanie tych elementów, które wskazują na piękno i bogactwo języka. Praca koncentruje się również na wydobyciu estetycznej (poetyckiej) refleksji wyrażonej językiem budującym kulturę duchową człowieka. Istotne znaczenie ma także ukazanie związków słowa z istotnymi dla niego wartościami.
 
Problematyka estetyki słowa obejmuje także refleksję związaną z oddziaływaniem kultury i polityki językowej na zachowania społeczne, w których istotne znaczenie ma słowo. Należy dostrzec wartość działań kulturalno językowych, ukierunkowanych na wspieranie wiedzy o dobrych wzorach językowych. Kluczowym elementem estetyki słowa jest także kształtowanie i rozwijanie języka, które ożywia oraz wzmacnia humanistyczną postawę wobec jakości wypowiadanych myśli.
 
Kultura mówienia, właściwa współczesnej komunikacji językowej, nie zawsze wywołuje u odbiorcy uczucie estetycznego zadowolenia. Negatywna waloryzacja dokonuje się na płaszczyźnie stylistyki oceny i interpretacji elementów świata realnego. Bardzo często w opisywaniu rzeczywistości pomija się jakości estetyczne, właściwe poetyce i artyzmowi słowa. W sposób prowokacyjny wykorzystywane jest słownictwo, które nie zawsze ma etyczne i aksjologiczne nacechowanie pozytywne.
[fragment Wstępu]
Pobierz Spis treści

 

Antropologia dla pedagogów

ANTROPOLOGIA/PEDAGOGIKA

antropologia_dla_pedagogów.jpg.jpg

A. Malinowski, J. Tatarczuk, R. Asienkiewicz, Antropologia dla pedagogów, s. 225, oprawa twarda, A4, Zielona Góra 2008; cena: 51,45 zł  (nakład wyczrpany)


Na studiach pedagogicznych pojawił się przedmiot „Antropologia kultury”, a dlaczego nie antropologia pedagogiki łącząca antropologię kultury z antropologią fizyczną? W programach studiów antropologicznych studenci poznają elementy antropologii kultury zaliczając przedmiot archeologia oraz etnologia. Z tych względów sądzimy, że antropologowie są predysponowani do wykładania antropologii dla pedagogów oraz biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania. Pozwoliliśmy sobie wzbogacić treści w prezentowanym podręczniku, naszym zdaniem, o niezbędne zagadnienia dotyczące motoryczności człowieka, w tym podziału ćwiczeń fizycznych i ich pomiaru oraz problematyki z zakresu rytmów biologicznych jakże istotnych w przyszłej pracy pedagoga szkolnego. Nasza propozycja jest pierwszą podręcznikową próbą wprowadzenia takiej antropologii do pedagogiki [...]. Główne akcenty położono na problemy zróżnicowania biologicznego człowieka – rasę, konstytucję, płeć, wiek. Nasz podręcznik stanowi wstęp do antropologii, jest niewątpliwie lokalną próbą ujęcia zagadnień, które jak antropomotoryka czy biomechanika wyrastają w znacznej mierze z antropologii.

[Prof. zw. dr hab. Andrzej Malinowski]

Krytyka muzyczna

MUZYKA

KrytykaMuzyczna.jpg

Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, red.  Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Barbara Literska, Jolanta Guzy-Pasiak, s. 276, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-302-0, 40,95 zł


Krytyka muzyczna, tak jak ją w ramach współczesnej kultury muzycznej rozumiem, winna rozbudować swą aktualną tematykę i uznać wiele spraw naszej obecnej kultury muzycznej za własne, co więcej – poczuć je właśnie takimi. I tak jak wojna jest zbyt poważną sprawą, żeby powierzyć ją generałom, tak nasza kultura jest dla nas zbyt ważna i zbyt droga, ażeby ją oddać komukolwiek na wychowanie. Krytyk rzadko może coś zrobić, ale niezakneblowany mówić może zawsze. Od słów trzeba zacząć, zaś alibi w tym względzie nie istnieje.
Michał Bristiger

Swoista pułapka tkwi już w samym słowie „krytyk”. Zawiera się w nim rodzaj agresji, postawa krytyczna zakłada w potocznym rozumieniu, zakłada nieprawnie, podważanie wartości, jakości, wyborów itd. Nie powstało pojęcie, które łączyłoby w sobie krytyka i apologetę. Bo apologeta też jest krytykiem, a krytyk może być apologetą.
Andrzej Chłopiecki

Całożyciowe poradnictwo zawodowe dla nauczycieli

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

Całożyciowe_poradnictwo.jpg

Z. Wołk, Całożyciowe poradnictwo zawodowe dla nauczycieli, s. 306, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2009, cena: 21,00 zł (NAKŁAD WYCZERPANY)


Książka jest interdyscyplinarna. Pozwala pełniej zrozumieć proces pracy i jego środowisko w ich złożoności i różnorodności. Przedstawione w niej treści mają za zadanie ułatwić pomoc w przygotowaniu ucznia do wyboru drogi zawodowej i do późniejszej aktywności w pracy, natomiast w odniesieniu do osób dorosłych sprzyjać wsparciu ich w podejmowanych decyzjach z rozwiązywaniem problemów, na które natrafiają w trakcie realizowania swoich zawodowych biografii.
[Z recenzji]

 

Cierpienie

SOCJOLOGIA

cierpienie.jpg

Cierpienie, red. Edyta Bartkowiak, Paweł Prüfer, "Dylematy Egzystencjalne", t. 1, s. 174, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-298-6, 15,75 zł (nakład wyczerpany)

Ze Spisu treści:

Cierpienie fenomenem:
 1. Alberto Lo Presti, Rany historii: wolność i zbawienie rodziny ludzkiej.
 2. P. Socha, List Jana Pawła II do chorych i cierpiących.
Cierpienie wyzwaniem:
 1. L. Kazimierczak, P. Prüfer, Potrzeba istnienia hospicjum w parafii. Teologiczno-pastoralny przyczynek o cierpieniu, chorobie i starości.
 2. E. Bartkowiak, Szpitalnictwo zakonne. U źródeł opieki zastępczej nad dzieckiem w Polsce.
 3. J. Jasik, Pielęgniarka wobec problemów psychologicznych dziecka i jego rodziny wynikających z choroby nowotworowej.
 4. H. Ochonczenko, Samopomoc społeczna w służbie ludzkiemu cierpieniu.
Cierpienie asumptem:
 1. P. Baron, Cierpienie cudze i własne jako element inspirujący twórczo.
 2. B. Literska, Cierpienie jako impuls do twórczości muzycznej Tadeusza Bairda.
 3. A. Dobrychłop, Emocje w przeżywaniu cierpienia. Emocje źródłem cierpienia.
 4. J. Macała, Polityk a cierpienie: przeżywanie czy udawanie?
 5. J. Planeta, Znaczenie polityki historycznej w kształtowaniu zafałszowanej tożsamości Polaków w czasach komunizmu.
 6. P. Prüfer, Nierówności społeczne i bieda jako zjawiska wywołujące cierpienie. Analiza socjologiczno-moralna.
 7. A. Falbierska, Aktywność ludzi starszych „ucieczką” od cierpienia.

Metody usprawnienia kontroli jakości dla wyrobów o małych wymiarach z wykorzystaniem automatów kontrolnych i zrobotyzowanych elementów pomocniczych

TECHNIKA I INFORAMTYKA

Metody_Usprawnienia.jpg

Krzysztof Łasiński, Metody usprawnienia kontroli jakości dla wyrobów o małych wymiarach z wykorzystaniem automatów kontrolnych i zrobotyzowanych elementów pomocniczych, s. 122, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-318-1, 26,25 zł

 
Opierając się na analizie dotyczącej określenia pojęcia jakości i jakości wyrobu oraz przeglądu systemów kontrolno-sortujących przedstawiono program doboru automatów-sortujących. Jako główne kryteria jakościowe wykorzystane do budowy programu doboru przyjęto: dobór według wydajności, dokładności, ilości grup selekcyjnych oraz oceny urządzenia kontrolno-sortującego. Zastosowanie komputerowego systemu doboru umożliwia podjęcie trafnej decyzji przy uwzględnieniu założonych uprzednio kryteriów jakościowych.
 
[fragment Streszczenia]

Dokumenty, kancelarie i ośrodki skrypcyjne na obszarze Księstwa Rugijskiego do 1325 roku

HISTORIA

Dokumenty,_kancelarie_i_O?rodki_Skrypcyjne_na_Obszarze_Ksi?stwa_Rugijskiego.jpg.jpg

K. Bobrowski, Dokumenty, kancelarie i ośrodki skrypcyjne na obszarze Księstwa Rugijskiego do 1325 roku, s. 396, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2009, cena: 29,40 zł (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Kancelaria książąt rugijskich (1168-1325) została potraktowana na szerszym tle działalności dyplomatycznej wszystkich pozostałych świeckich i kościelnych wystawców rugijskich. Metoda taka umożliwia pełne zbadanie wzajemnych wpływów, oddziaływań i powiązań.
Podstawę źródłową niniejszego opracowania stanowią zachowane oryginały oraz druki wszystkich kategorii wystawców rugijskich w okresie panowania rodzimej dynastii słowiańskiej. Analiza ilościowa oraz podział analizowanych dokumentów rugijskich według odbiorców i treści prawnej pozwala na pełniejszą ocenę znaczenia dworu książęcego na Rugii w zakresie praktyki dokumentowania czynności prawnych.
Praca składa się z dwóch zasadniczych części: analitycznej i syntetycznej. W pierwszej, w kolejnych rozdziałach prezentuję udział poszczególnych wystawców w tworzeniu dokumentów czynności prawnych w dyktacie i piśmie, zasady i praktyczne rozwiązanie zakresie sigillacji, analiza w kierunku wykazania funkcji świadków oraz ogólna analiza prozopograficzna przedstawicieli rycerstwa rugijskiego, nierzadko odnotowanych w listach testacyjnych dokumentów rugijskich. Część druga zawiera ogólne wnioski wynikające z pierwszej, które pozwalają przynajmniej częściowo uzasadnić wyżej sformułowane funkcje kancelarii książęcej. Ogólne przestawienie rzeczywistości politycznej, ekonomiczno-ustrojowej i religijno-kulturowej w rozdz. I stanowi kontekst historyczny nieodzowny dla zrozumienia prawidłowości i zjawisk przedstawionych w rozdziałach merytorycznych.
[Ze Wstępu]

 

Fenomenologia jako dialog

FILOZOFIA

Fenomenologiajakodialog.jpg

Fenomenologia jako dialog. Rozwój europejskiej fenomenologii przez transfer idei między wschodem a zachodem, red. Enrico Sperfeld, Paweł Walczak, s. 124, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-237-5, 24,15 zł   

Spis treści m.in.:
E. Sperfeld, P. Walczak, Wstęp.
D. Szewczuk, Fenomenologia i hermeneutyka Gustawa Szpieta: uzasadnienie „naukowości” humanistyki.
E. Plawskaja, Fenomenologia i rosyjski intuicjonizm. Sołowjow, Frank i Łosski w polemice z Husslerem.
V. Kebuladze, Motywy fenomenologiczne w „Medytacjach kartezjańskich” Meraba Mamardaszwilego.
S. Gottlöber, Człowiek jako „ens amans” – obraz człowieka u Maxa Schelera jako dostęp do „Drugiego” a konstytuowanie filozofii dialogu.
A. Pastuszek, „Homo creator” – antropologiczne przesłanki estetyki fenomenologicznej Romana Ingardena.
P. Walczak, Józef Tischner a fenomenologia. Źródła filozofii znanego ucznia Romana Ingardena.

"In Gremium", t. 3

HISTORIA

InGremium3.jpg

"In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką", t. 3, red. Dariusz Dolański, Bernadetta Nitschke, s. 138, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-307-5, 26,25 zł

 
W czasie drugiej wojny punickiej Rzymianie sprowadzili z Sycylii kult bogini, którą utożsamiali z Wenerą i nazywali Wenus Erycyńską. Pierwszą świątynię wybudowano jej w samym sercu Miasta – na Kapitolu w roku 215 p.n.e. Kolejną w roku 181 p.n.e., tym razem jednak poza jego sakralną granicą, extra portam Collinam.
[…]
 
Mit fundacyjny świątyni opowiada Diodor. Według niego założycielem świątyni był Eryx, syn Afrodyty i sycylijskiego króla Butasa. Eryx cieszący się z powodu swego boskiego pochodzenia wielką popularnością wśród mieszkańców Sycylii, został królem części wyspy i zbudował miasto, które nazwano jego imieniem. W mieście tym wzniósł świątynię poświęconą swej boskiej matce, „bogini zarówno z powodu czci, jaką obdarzali ją okoliczni mieszkańcy, jak i z powodu szacunku, jakim darzył ją syn, okazywała miastu wyjątkową miłość, dlatego też nazwano ją Afrodytą Erycyńską”. […]
[Świątynie Wenus Erycyńskiej w starożytnym Rzymie, fragment s. 7,8]

Pobierz Spis Treści

"Studia Zachodnie", t. 11

HISTORIA

StudiaZachodnie.jpg

"Studia Zachodnie", t. 11, red.  Dariusz Dolański, s. 242, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-306-8,  ISSN 1428-0663, 21,00 zł

 
Zdobycie władzy w Polsce przez Polską Partię Robotniczą dało jej możliwość zrealizowania idei kolektywizacji wsi. Była ona, w myśl stalinowskich założeń, wskazana, uzależnienie bowiem od partii komunistycznej gospodarzących indywidualnie chłopów gwarantowało, że jej więcej nie będą oni zagrażać jej pozycji w kraju, tak jak w latach 1945-1947, kiedy w walce o władzę poparli opozycyjnie nastawione do PPR Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL). Decyzję o kolektywizacji wsi, zgodnie z wytycznymi Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych z czerwca 1948 roku, podjęło sierpniowo-wrześniowe plenum Komitetu Centralnego PPR. W 1949 roku miała ona objąć 1% gospodarstw rolnych. To tłumaczy, dlaczego PPR zrezygnowała z agitacji chłopów do spółdzielczości produkcyjnej na rzecz propagowanej wcześniej koncepcji tak zwanych wsi samopomocowych.
[fragment, s. 125]

Pobierz Spis treści

Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym

PEDAGOGIKA

Rozwijanie_sprawno?ci_j?zykowych.jpg.jpg

Joanna Zawodniak, Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym, s. 418, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-236-8, 39,90 zł


Przemiany zachodnioeuropejskiego pogranicza kulturowego pomiędzy Bugiem a Dźwiną i Dnieprem

HISTORIA

przemiany_zachodnio.jpg

Maria Barbara Topolska, Przemiany zachodnioeuropejskiego pogranicza kulturowego pomiędzy Bugiem a Dźwiną i Dnieprem, s. 498, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-247-4, 57,75 zł [NAKŁAD WYCZERPANY]

„Obcy” w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy

SOCJOLOGIA

obcy.JPG

„Obcy” w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy, red. Dorota Angutek , współpraca Magdalena Pokrzyńska, s. 128, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-257-3, 15,75 zł


   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY