Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Książki

Rok 2008

Zobacz także

Biologia i ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w zachodniej Polsce

BIOLOGIA

Biologia_i_ochrona_?

Bartłomiej Najbar, Biologia i ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w zachodniej Polsce, s. 162, oprawa miękka, B5, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-225-2, 29,40 zł [NAKŁAD WYCZERPANY]


Zainteresowanie żółwiem w ostatnich latach wyraźnie wzrosło za sprawą prowadzenia szeroko zakrojonych badań jego populacji w różnych, głównie europejskich, ale także pozaeuropejskich krajach. To zainteresowanie związane jest przede wszystkim z ciekawą biologią gatunku, dużą różnorodnością jego populacji, lokalnie szybkim spadkiem ich liczebności oraz postępującym niszczeniem stanowisk. Poza badaniami naukowymi, spora część prac skoncentrowana jest na biernej i aktywnej ochronie żółwia, wynikiem czego coraz lepiej poznane są aspekty jego bytowania na różnych obszarach. [...]
Głównym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie wyników wieloletnich badań reliktowej populacji żółwia błotnego w zachodniej Polsce, zasiedlającej ujściowy odcinek doliny rzeki Ilanki.  W tej części kraju żółw był spotykany stosunkowo często jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ale niestety, do dnia dzisiejszego pozostała już ostatnia tak liczebna populacja, a zgromadzone wyniki badań na jej temat, zwłaszcza w odniesieniu do biologii rozrodu, wykorzystania siedlisk, migracji hibernacji mogą okazać się kluczowe przy podejmowaniu przyszłych badań, szczególnie obejmujących planowanie wszechstronnych działań ochronnych. Zaniechanie tych działań niewątpliwie sukcesywnie przyczyni się do zubożenia populacji lub nawet do jej całkowitego zniknięcia już w niepodległej przyszłości.
[ze Wstępu]

Ciągłość i zmiana

POLITOLOGIA

Ci?g?o??_i_zmiana.jpg.jpg

Zbysław Dobrowolski, Ciągłość i zmiana. Naczelne organy kontroli państwowej w krajach członkowskiej Unii Europejskiej, s. 246, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-149-1, 30,45 zł

  
Celami poznawczymi i pragmatycznymi niniejszej pracy są:
  • Ustalenie pozycji ustrojowej, zadań i zakresu działania naczelnych organów kontroli państwowej, ich form organizacyjnych oraz stosowanych kryteriów kontroli.
  • Ustalenie funkcji kontroli parlamentarnej i roli naczelnych organów kontroli państwowej w funkcjonowaniu demokratycznego państwa i gospodarki wolnorynkowej.
  • Ustalenie miejsca naczelnego organu kontroli w środowisku społeczno-politycznym oraz zespołu wzajemnych oczekiwań podmiotów tego środowiska.
  • Ustalenie zależności pomiędzy pozycją ustrojową naczelnych organów kontroli państwowej a zakresem funkcji kontroli parlamentarnej.
  • Ustalenie czynników sprzyjających rzetelności postępowania kontrolnego naczelnych organów kontroli państwowej.
  • Określenie kierunku rozwoju naczelnych organów kontroli państwowej w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
  • Do pośrednich celów pracy należy systematyzacja aparatu pojęciowego dotyczącego kontroli, a także typologia naczelnych organów kontroli państwowej.
[Ze Wstępu]

Dyskursy Młodych Andragogów, t. 9

PEDAGOGIKA

Dyskursy_9.jpg.JPG

Dyskursy Młodych Andragogów, t. 9, red. M. Olejarz, s. 274, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2008, cena: 30,45 zł


Dziewiąty tom Dyskursów młodych andragogów,  który oddajemy w Państwa ręce, jest tomem szczególnym. Jego ukazanie się na rynku wydawniczym nieprzypadkowo zbiega się z jubileuszem X Letniej Szkoły Młodych Andragogów. Uczestnicy i słuchacze kolejnych jej edycji stanowią od lat dominujące grono autorów Dyskursów. Letnia Szkoła Andragogów, odbywająca  się corocznie od 1999 roku w Zielonej Górze pod naukowym kierownictwem prof. dra hab. Józefa Kargula, gromadzi wokół siebie znakomite grono zarówno doświadczonych, jak i młodych stażem badaczy-andragogów z całego kraju, których naukowe refleksje w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych od kilku lat publikowane są na łamach naszej Serii Wydawniczej. W związku z jubileuszem zielonogórskiej Szkoły pojawiła się idea, by do dziewiątego tomu Dyskursów zaprosić tych andragogów , którzy uczestniczyli w pierwszych edycjach.
[Ze Wstępu]

Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych

FILOLOGIA POLSKA

Edukacja_literacka.jpg.jpg

Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, red. Marian Sinica, Leszek Jazownik, s. 418, oprawa miękka, B5, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-218-4, 31,50 zł  

Książka oddana do rąk Czytelników gromadzi artykuły podejmujące refleksję nad drogami rozwoju polonistyki szkolnej w obliczu dokonującej się współcześnie transformacji cywilizacyjno-kulturowej, którą zwykło się opatrywać mianem przełomu postmodernistycznego. Wkraczaniu świata zachodniego w późnoindustrialną fazę rozwoju gospodarczego towarzyszą istotne przeobrażenia cywilizacyjne (m.in. globalizacja, informatyzacja) oraz kulturowe (dewaluacja tradycyjnych wartości i autorytetów, desakralizacja świata duchowego, relatywizacja przekonań kulturowych, uniformizacja oraz „mcdonaldyzacja” kultury itd.). Echa tych procesów z wolna, ale jednak w coraz szybszym tempie, docierają także do Polski i wywierają coraz wyraźniejsze piętno na kształcie rodzimej kultury. [...] Przede wszystkim rodzą się pytania o charakterze diagnostycznym:
  • Jakim przeobrażeniom, istotnym z edukacyjnego punktu widzenia, ulega współczesna kultura artystyczna [...]? Jak w efekcie rozwoju nowych mediów zmienia się rola literatury i społeczny obieg utworów literackich?
  • Jak pod wpływem transformacji cywilizacyjno-kulturowej zmienia się polska młodzież i jakim przeobrażeniom ulega jej sposób istnienia w kulturze? Przede wszystkim zaś – jakim przekształceniom ulega jej świadomość literacka oraz jej kompetencja i praktyka językowa?
  • Czy współczesna szkoła [...] w jej obecnym kształcie jest w stanie sprostać wyzwaniom, przed którymi staje ona w obliczu dokonującego się współcześnie przełomu społeczno-kulturowego?
Wskazane kwestie wyznaczyły problematykę ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Zielonej Górze w dniach 20-21 maja 2007 r. W prezentowanej książce zostały opublikowane wybrane referaty wygłoszone na tej konferencji.
[Od redakcji]
 
Umberto Eco twierdzi: „postmodernizm jest uniwersalną jakością każdej epoki, jej ironicznym metajęzykiem. Pojawia się wtedy, gdy epoka porzuca niewinność i rozpoznaje samą siebie”. Epoka ma znacznie mniejszy wymiar niż era, która wiąże się najczęściej z wynalazkami, stanowiącymi punkt zwrotny w dziejach świata. Postmodernizm wyrósł i ukształtował się w erze elektroniki, poprzedzonej z jednej strony zwycięstwem elektryczności, a z drugiej strony groźbą atomu. Jego uniwersalna jakość i ironiczny metajęzyk, a także rozpoznanie samego siebie może pomóc kulturoznawcom i filologom, ale dla szkolonych polonistów jest, jak się wydaje, zupełnie czym innym – właśnie wyzwaniem!
To prawda, że ponadnowoczesność burzy, destruuje, wywołuje oburzenie i sprzeciw, sięga po wartości, aby je odhumanizować, że od świętości „Słowa” [...] przechodzi do matactw komunikacyjnych multimediów i staje się, wbrew oczekiwaniom świata, nauczycielem i wychowawcą, ale... W wywołanej przez nią zawierusze rodzi się, na przekór wszystkiemu, potrzeba stabilności, między innymi w edukacji humanistycznej. Pojawia się konieczność zamiany destrukcji na dekonstrukcję, celem budowy świata kultury wzbogaconego nie tylko o cyberprzestrzeń, ale również o doświadczenia wyniesione z negacji podstawowych wartości.
Tak właśnie rozumieją wyzwanie postmodernizmu autorzy poszczególnych referatów. Myśl i troska polonistyczna są zamknięte w tym tomie.
[Prof. dr hab. Aniela Książek-Szczepanikowa]

Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia

BUDOWNICTWO

Fizyka_budowli.jpg.JPG

Abdrahman Alsabry, Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia, s. 168, B5, oprawa miękka, Zielona Góra 2008, Oficyna Wydawnicza UZ, 29,40 zł [NAKŁAD WYCZERPANY]

 
Literatura poświęcona fizyce budowli jest bardzo bogata. Istnieje szereg monografii zarówno ogólnych, jak i poświęconych jedynie zagadnieniom wybranym.
W rozdziale pierwszym omówiono podstawowe definicje i wielkości z zakresu techniki świetlnej. W rozdziale drugim znajdziemy podstawowe terminy z zakresu akustyki budowlanej oraz ogólne wiadomości o dźwięku. W ostatnim rozdziale opisano podstawowe definicje i pojęcie domu pasywnego.
[Ze Wstępu]

"In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką"

HISTORIA

In_gremium_2,_2008.jpg.jpg

 "In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką", t. 2, red. Dariusz Dolański, Bernadetta Nitschke, s. 174, oprawa miękka, B5, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-226-9, 26,25 zł [NAKŁAD WYCZERPANY]

 
Artykuły: Henryk Streit, Znaczenie i rola świadków w legalizacji wczesnośredniowiecznych dokumentów na przykładzie wybranych dokumentów zakonu templariuszy; Krzysztof Benyskiewicz, Układ pokojowy Władysława Hermana z Brzetysławem II w 1093 (94)roku w świetle Kroniki Kosmasa; Marek Smoluka, Humanizm a edukacja dzieci Henryka VIII, Robert Buczak, Kontrowersje i ponadczasowy wydźwięk legendy „Rokoszu Gliniańskiego” w sarmackiej wizji dziejów Augusta Kołudzkiego; Maria Barbara Topolska, Geneza i charakter prądów zachodnioeuropejskich oświecenia w Wielkim Księstwie Litewskim; Renata Knyspel-Kopeć, Polska historiografia XIX wieku wobec zagadnienia „klęski pogrunwaldzkiej”; Mirosław Świt, Immanuela Kanta rozumienie historii powszechnej, Eligiusz Podolan, Gminowładztwo Lelewela czy feudalizm Karamzina – ustrój panujący w obszarze Rusi w średniowieczu; Dariusz Miszewski, Próba porozumienia polsko-czechosławskiego na tle działalności klubu czesko-polskiego w Moskiewskiej Ostrawie w latach 1929-1934; Paweł Smolarek, Dylemat „Rosomaka”. Problem przetargu na kołowy transporter opancerzony dla Wojska Polskiego w świetle pisma „Polska Zbrojna” i „Raportu Macierewicza”; Agnieszka Opalińska, Problem lustracji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w krajach bałtyckich.
Recenzje i omówienia: Mariangela Monaca, La Sibilla a Roma. I libri sibillini fra religione e politica, Cosenza 2005, 324 s., (Andrzej Gillmeister); Mečislaw Borák a kol. (red.), Perzekuce občanů z uzemi dnešni České republiky v SSSR. Sbornik přispěvků, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, 331 s., (Andrzej Małkiewicz).
[Ze Spisu treści]

Literatura, język, dydaktyka. Szkice humanistyczne

LITERATUROZNAWSTWO/JĘZYKOZNAWSTWO

Literatura,_język,_dydaktyka.jpg.jpg

Literatura, język, dydaktyka. Szkice humanistyczne, red. M. Sinica s. 308, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2008, cena: 29,40 zł

Pobierz Spis treści

Lubuskie uniwersytety trzeciego wieku

HISTORIA

uni_trzeciego_wieku.jpg.jpg

 Lubuskie uniwersytety trzeciego wieku, s. 184, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ,  Zielona Góra 2008; ISBN 978-83-7481-216-0, 5,25 zł

 
Uniwersytety Trzeciego Wieku są odpowiedzią na zmiany w społeczeństwie i nowe wymagania wobec andragogiki. Są także wyrazem zmian w procesach edukacji i tendencjach europejskich. Ich rozwój wspierany jest również przez otoczenie i lokalne środowisko, poczynając od władz miast, w których powstają, pracowników szkół, uczelni, ośrodków kultury, rekreacji, sportu, biblioteki, stowarzyszenia, różnorodne organizacje.
[...] Niniejsza publikacja jest wyrazem współpracy na rzecz rozwoju i integracji uniwersytetów trzeciego wieku w regionie lubuskim. Zachęcam do jej przeczytania i wierzę, że lektura tej książki skłoni do refleksji oraz dostarczy wielu emocji i wzruszeń.
 
[Prof. n. dr hab. inż. Wiesław Miczulski
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie]

„Młodsza Europa”, od średniowiecza do współczesności

HISTORIA

Młodsza_Europa_od_średniowiecza_do_współczesności.jpg.JPG

„Młodsza Europa”, Od średniowiecza do współczesności. Prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Jan Jurewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski, s. 601, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ , Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-191-0, 40,95 zł

 
Prace ofiarowane Pani profesor Marii B. Piechowiak Topolskiej stanowią, w zamyśle ich autorów i redaktorów, pewną całość, której tematyka koncentruje się wokół dziejów obszaru określanego mianem „Młodsza Europa”. Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej widziane przez pryzmat długiego trwania dobitnie ukazują znaczenie tej części naszego kontynentu.
Zgodnie z przyjętą przez redaktorów konwencją artykuły bez mała pięćdziesięciu autorów uporządkowane zostały chronologicznie oraz wokół wspólnych kręgów ich zainteresowań. Pierwszą grupę stanowią zatem prace poświęcone początkom „Młodszej Europy”. Dzieje środkowo-wschodniej części kontynentu europejskiego utrwalone zostały w wielu źródłach i im właśnie, autorom i księgom opublikowanym na ich podstawie, poświęcona została druga część zbioru.
[fragment Słowa wstępnego]

O pomocy skutecznej i nieskutecznej

SOCJOLOGIA

O_pomocy_skutecznej_i_nieskutecznej.jpg.jpg

Barbara Hajduk, Edward Hajduk, O pomocy skutecznej i nieskutecznej, s. 240, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-221-4, 29,40 zł

 
Zapotrzebowanie ludzi na pomoc innych istniało zawsze. Wypełnianie takiej potrzeby przesądza o trwaniu gatunku literackiego, także gatunków zwierzęcych. Wśród zwierząt jest realizowana stale w ten sam sposób, jedynie u ludzi zmieniają się sposoby pomagania. O wzroście zapotrzebowania na pomoc ludzi udzielonej ginącemu gatunkowi zwierząt, bez której ten z pewnością wyginie. Co warunkuje stałe zapotrzebowanie na pomoc jednostkom lub grupom społecznym? Sądzimy, że znaczącym powodem jest wielkie zróżnicowanie osadników gatunku homo sapiens, zróżnicowanie możliwości opanowania różnych dziedzin kultury, wyznaczającego samodzielne realizowanie przez nich potrzeb.
[fragment z Rozdziału I]

Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie_ścieków_i_przeróbka_osadów_ściekowych.jpg.JPG

Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, t. 2, red. Z. Sadecka, S. Myszograj,  s. 280, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2008, cena: 26,25 zł


m. in.:
Z. Sadecka, Oczyszczanie ścieków z małych miejscowości, I. Nowogórski, Odpływ ze zlewni deszczowej przy uwzględnieniu czasoprzestrzennej zmienności opadu, S. Myszograj, Zmiany ilościowe i jakościowe ścieków dopływających do małych oczyszczalni, W. Radko, R. Kasperski, Oczyszczalnia ścieków w Gorzowie Wlkp. – zmiany w technologii oczyszczania ścieków w latach 1981-2008, I. Nowogórski, Otwarty kolektor ściekowy jako element systemu odprowadzania ścieków z Zielonej Góry, Z. Sadecka, Przemiany biochemiczne w ściekach w czasie transportu kanalizacją, J. Podedworna, M. Żubrowska-Sudoł, M. Banaszewska, A. Bisak, A. Cyganeczka, Ocena wydajności akumulacji ortofosforanów w warunkach anoksycznych z wykorzystaniem testu poboru fosforu.
[Ze Spisu treści]

Poezja Bułata Okudżawy

FILILOGIA ROSYJSKA

Poezja_Bu?ata_Okud?awy.jpg.jpg

Aleksandra Urban-Podolan, Poezja Bułata Okudżawy. Między poetyką a interpretacją, s. 276, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-240-5, 21,00 zł

 
Na temat poezji Bułata Okudżawy funkcjonuje dość rozpowszechniony pogląd, iż nie poddaje się ona analizie intelektualnej, że przeskakując stopnie logiki, poeta oddziałuje bezpośrednio na emocje odbiorcy. Niemniej od początku jego drogi twórczej liczne grono krytyków, a następnie badaczy – literaturoznawców, filozofów, historyków, muzykologów, socjologów oraz specjalistów innych pokrewnych dziedzin naukowych zarówno w ojczyźnie pisarza, jak i poza jej granicami, stara się zgłębić fenomen popularności oraz tajniki warsztatu tego wszechstronnego twórcy. Próba usystematyzowania stanu badań nad twórczością Okudżawy [...], skoncentruje się przede wszystkim na publikacjach odnoszących się do jednej z form tej twórczości – mianowicie do poezji, której poświęcone będą rozważania zawarte w niniejszej publikacji. Na zasadniczą część pracy składają się trzy rozdziały. Rozdział I, zatytułowany „Specyfika gatunkowa piosenki autorskiej Bułata Okudżawy”, ma charakter teoretyczno- i historycznoliteracki. Została w nim przedstawiona geneza zjawiska piosenki autorskiej w Związku Radzieckim oraz podstawowe wyróżniki tego gatunku. Przedmiot dociekań rozdziału II stanowią „Główne motywy poezji”, zaprezentowane w trzech podrozdziałach, z których pierwszy został poświęcony motywom autobiograficznym, drugi podejmuje skomplikowaną problematykę sacrum, trzeci zaś traktuje o wątkach polskich. Rozdział III, zatytułowany „Zagadnienia stylistyki”, przynosi rozważania o trzech dominantach, za które autorka niniejszej pracy uznała metaforyzację codzienności, personifikację abstractum oraz obecność tzw. figur kresu życia.
[ze Wstępu]
 
 
 

Przestrzenie recepcji muzyki współczesnej

TEORIA MUZYKI

Przestrzenie_recepcji_muzyki_współczesnej.jpg.JPG

B. Literska, R. Ciesielski, Przestrzenie recepcji muzyki współczesnej, s. 223, B5, oprawa twarda, Zielona Góra 2008, cena: 33,60 zł
Niniejsza Księga Pamiątkowa Przestrzenie recepcji muzyki współczesnej de­dykowana jest Profesorowi Mirosławowi Bukowskiemu w siedemdzie­siątą rocznicę urodzin. W założeniu Księga ma prezentować przede wszystkim sylwetkę i doro­bek kompozytorski Profesora oraz naukowe interpretacje wybranych z jego twórczości nurtów i dzieł. Stąd w pierwszym rzędzie publikacja zawiera notę biograficzną oraz indeks twórczości Jubilata. W dalszym planie Księga sta­nowić ma forum dla przedstawienia badań i refleksji na temat współczesnej muzyki i kultury muzycznej.

[Z Przedmowy]

Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy geologicznej

GEOLOGIA

Rozpoznawanie_minerałów_skał_i_budowy_geologicznej.jpg.JPG

U. Kołodziejczyk, A. Kraiński, Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy geologicznej, s. 169, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2008, cena: 18,90 zł  [Nakład wyczerpany]

 
Prezentowany podręcznik, oprócz podstawowych wiadomości z dziedziny mineralogii i petrografii, zawiera informacje dotyczące m.in.: występowania mine­rałów i skał w Polsce, w tym również na Środkowym Nadodrzu oraz gospodarcze­go znaczenia poszczególnych złóż. Zamieszczono w nim również szereg nowych ilustracji, w tym także fotografii minerałów i skał znajdujących się w ciągle posze­rzanych zbiorach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzięki uprzejmości wydawnic­twa, jakim jest Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, możliwe było zamieszczenie tych zdjęć w kolorze. Dokonano również licznych zmian merytorycznych, np. rozdział podręczni­ka dotyczący metod rozpoznawania budowy geologicznej podłoża poszerzono o zasady sporządzania szczegółowych map geologicznych Polski oraz intersekcji budowy geologicznej w osadach czwartorzędowych. Autorzy mają nadzieję, że nowa wersja podręcznika będzie jeszcze bardziej pomocna studentom, a także wszystkim pasjonatom wiedzy geologicznej, w samo­dzielnym rozpoznawaniu okazów minerałów i skał oraz w interpretacji budowy geologicznej.
[Ze Wstępu]

Socjologia jako społeczna terapia

SOCJOLOGIA

socjologia_jako_spo?._terapia.jpg.jpg

Socjologia jako społeczna terapia, red. Anna Wachowiak, s. 274, B5, oprawa miękka,  Oficyna Wydawnicza UZ–Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-182-8, 29,40 zł

 
Prezentowany tom: Socjologia jako społeczna terapia. Współczesna teoria socjologiczna i praktyka społeczna wobec jakości życia w dużej części zawiera referaty, zaprezentowane na XIII Zjeździe Socjologów, który odbył się w dniach 13-16 września 2007 roku w Zielonej Górze, pod hasłem: Co nas łączy, co nas dzieli  [...].
Wiele z zamieszczonych w tomie tekstów wygłoszonych zostało przez ich autorów w grupie tematycznej, zorganizowanej w ramach zjazdu przez dr hab. Annę Wachowiak, prof. UZ, oraz mgr Joannę Frątczak-Muller. Pomysł, aby zatytułować grupę tematyczną i namówić do wzięcia udziału w niej zainteresowanych autorów oraz dobrać do niej adekwatne materiały, wziął się nie tyle z chęci dobrego współbrzmienia z tematem wiodącym zjazdu, ile raczej zjazd był świetnie nadarzającą się okazją, aby najbliższe nam zainteresowania socjologiczne i pojawiające się w ich obrębie problemy społeczne, refleksje, badania socjologiczne i wynikające z nich wnioski pokazać. Te obszary zainteresowań dotyczą socjotechnicznej funkcji socjologii, jej mocy korzystnego wpływania na bieg spraw społecznych, kształtowania rzeczywistości oraz zmiany niekorzystnych scenariuszy.
            [Ze Wstępu]

Studia Zachodnie 10

HISTORIA

Studia_Zachodnie_10.jpg.JPG

Studia Zachodnie, t. 10, red. D. Dolański, s. 228, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2008, cena: 26,25 zł

 
m.in.:
E. Rymar, Śląsk jako obszar trybutarny Rzeszy Niemieckiej (Czech), J. Karczewska, Z dziejów klasztoru franciszkanów w Żarach w średniowieczu, J. Kuczer, Transfer arystokracji a ewolucja śląskiego „Herrenstand" w pierwszej połowie XVIII wieku, R. Domke, Propaganda dotycząca ziem zachodnich i północnych Polski w prasie krajowej 1945 roku, M. Mazur, Argumentacja legitymizująca przynależność ziem zachodnich i północnych do Polski w pierwszych latach po II wojnie światowej, S. Dudra, Kształtowanie się struktury administracyjnej prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej po II wojnie światowej, D. Koteluk, Ruch ludowy w powiecie żagańskim w latach 1945-1949, B. Halczak, Kwaterunek urzędników wojewódzkich w Zielonej Górze w roku 1950, P. Bartkowiak, Oddźwięk wyboru Polaka na papieża w 1978 roku w świetle materiałów SB i PZPR na ziemi lubuskiej.
[Ze Spisu treści]

Stylistyka a leksykologia

FILOLOGIA POLSKA

Stylistyka_a_leksykologia.jpg.JPG

Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody, "Studia o języku i stylu artystycznym", t. 4,  red. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, s. 142, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-179-8, 28,35 zł  (nakład wyczerpany)

Publikacja, którą przestawiamy Czytelnikowi, stanowi kolejny, czwarty już tom Studiów o języku i stylu artystycznym – serii redagowanej przez zespół językoznawców związanych z zielonogórskim ośrodkiem akademickim. Pierwsze trzy tomy, które dotychczas się ukazały: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu (1995), Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej (1997) i Przejawy potoczności w tekstach artystycznych (2001), redagował, przy wsparciu współpracowników z Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej [...], prof. zw. dr hab. Jerzy Brzeziński. Obecnie, po przejściu Profesora na emeryturę, kontynuacji dzieła Mistrza podjęli się Jego uczniowie – pracownicy Zakładu Stylistyki i Gramatyki Historycznej Języka Polskiego Instytutu Filologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Niniejszy tom zawiera trzynaście tekstów, których autorami są badacze języka reprezentujący trzy polskie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Zielonogórski.
[Fragment Słowa Wstępnego]

W cieniu Orląt Lwowskich. Polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne w bitwie o Lwów 1918-1919

HISTORIA

W_cieniu_Orląt_Lwowskich.jpg.JPG

Leszek Kania, W cieniu Orląt Lwowskich. Polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne w bitwie o Lwów 1918-1919, s. 370, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-219-1, 36,75 zł  

Praca niniejsza nie powstała z założeniem uzupełnienia dotychczasowego stanu badań nad wojskowymi czy dyplomatycznymi aspektami wojny. Autor przyjmuje za dogmat i podstawę swoich rozważań założenie, że udokumentowane do tej pory militarne i dyplomatyczne aspekty polsko-ukraińskiego konfliktu o Lwów i Galicję Wschodnią nie podlegają w żadnej mierze weryfikacji. Podstawowym zadaniem tej pracy jest bowiem ukazanie towarzyszących tej wojnie wydarzeń i incydentów, dramatów jednostek i całych zbiorowości, procesów i zjawisk społecznych postrzeganych przez pryzmat funkcjonowania polskiego sądownictwa, aparatu bezpieczeństwa i służb policyjnych oraz więziennictwa.
[Ze Wstępu]

Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania. Obróbka ubytkowa

MECHANIKA

Wybrane_zagadnienia_z_in?ynierii_wytwarzania.jpg.jpg

Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania. Obróbka ubytkowa, red. Alicja Laber, s. 234, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-184-2, 21,00 zł  

Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów mechanicznych oraz dla początkujących technologów obróbki skrawaniem. Będzie ona pomocą dydaktyczną w przygotowaniu do zajęć laboratoryjnych i wykładu z „Inżynierii wytwarzania”.
W książce podano najważniejsze wiadomości dotyczące najczęściej stosowanych metod wykonywania elementów maszyn przez obróbkę skrawaniem. Początek opracowania zawiera treści dotyczące podstaw obróbki skrawaniem, tj. sił powstających podczas procesów obróbki, kształtu wióra w zależności od parametrów technologicznych, rodzaju obróbki i kątów ostrza skrawającego oraz podstawowe kąty w układzie narzędzia i podczas pracy. W dalszej części przedstawiono podstawowe procesy obróbki skrawaniem: toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie i obróbkę kół zębatych.
[Ze Wstępu]

Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia laboratoryjne

MECHANIKA

Wytrzyma?o??_materia?

Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, Paweł Jurczak, Jarosław Falicki, Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia laboratoryjne. Materiały pomocnicze, s. 110, A4, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008, ISBN 83-7481-187-3, 18,90 zł


Ćwiczenia laboratoryjne z Wytrzymałości Materiałów stanowią uzupełnienie i ilustrację wykładów poprzez przedstawienie nowych lub przypomnienie wybranych tematów oraz zapoznanie studentów z typowymi metodami pomiaru wielkości mechanicznych za pomocą odpowiednich przyrządów i urządzeń. Ponadto podczas wykonywania ćwiczeń studenci mają także możliwość porównania własnych wyników pomiarów z wynikami uzyskanymi na drodze teoretycznej. W każdym ćwiczeniu – stanowiącym odrębną całość – podano: numer, tytuł i cel ćwiczenia, podstawy teoretyczne, wzory i tablice, opis stanowiska pomiarowego, sposób wykonywania ćwiczenia, protokół pomiarów i sposób wykonywania sprawozdania. Skrypt zawiera specjalną tabelę, do której wpisuje się skład zespołu wykonującego dane ćwiczenie oraz uzyskane oceny. Ponadto zawiera on: numer ćwiczenia, temat ćwiczenia, opis stanowiska pomiarowego, wykonane ćwiczenia oraz niezbędne pomocnicze wzory i wykresy.
 
[Ze Wstępu]

Wytrzymałość materiałów. Podręcznik akademicki. Teoria, wzory i tablice do ćwiczeń laboratoryjnych

MECHANIKA

Wytrzymałość_materiałów.podręcznik.jpg.JPG

Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, Paweł Jurczak, Jarosław Falicki, Wytrzymałość materiałów. Podręcznik akademicki. Teoria, wzory i tablice do ćwiczeń laboratoryjnych, s. 318, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008, ISBN 83-7481-186-6, 29,40 zł

 
Podręcznik zawiera omówienia poszczególnych ćwiczeń, których treść stanowi uzupełnienie treści wykładów z Wytrzymałości Materiałów. W każdym ćwiczeniu – stanowiącym odrębną całość – podano: numer, tytuł i cel ćwiczenia, podstawy teoretyczne, wzory i tablice, opis stanowiska pomiarowego, sposób wykonywania ćwiczenia, protokół pomiarów i sposób wykonywania sprawozdania.
 
[Uwagi Wstępne]

Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi

FILIOLOGIE WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE

Ze_studi

Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, red. Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska, s. 424, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ,  Zielona Góra 2008, ISBN 83-7481-234-4, 42,00 zł

 
W latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. prowadził w Rosji działalność wydawniczą i pisarską były filomata wileński i członek Towarzystwa Szubrawców w Wilnie Józef Sękowski (1800-1858), znany jako Osip Sienkowskij. Był on – jak wiadomo – profesorem arabistyki na Uniwersytecie Petersburskim, a także popularnym literatem i konserwatywnym krytykiem występującym pod pseudonimem Baron Brambeus. Zajmował się również działalnością wydawniczą i redakcyjną – w latach 1834-1847, a nominalnie do roku 1856 – był redaktorem naczelnym periodyku „Biblioteka dla Cztienija”. W piśmie przedstawiał tematykę związaną z rozwojem przemysłu i rolnictwa, popularyzował wiedzę dotyczącą osiągnięć nauki i sztuki, informował o ważnych wydarzeniach kulturalnych oraz zapoznawał czytelników z utworami współczesnej kultury rosyjskiej i obcej. Pisał także recenzje wydawanych na rosyjskim rynku publikacji. Mimo, że wypowiedzi te nie mają charakteru programowego, ani też w sposób całościowy nie ukazują estetycznych koncepcji krytyka, ich analiza pozwala poznać jego poglądy na literaturę i określić wymagania, jakie stawiał utworom artystycznym. Niektóre z nich – żądanie obecności w literaturze tematyki moralnej, opisywania wewnętrznych przeżyć bohaterów oraz konfrontowania otaczającej rzeczywistości z zasadami etycznymi, znalazły odzwierciedlenie także w działalności pisarskiej Barona Brambeusa.
[fragment artykułu D. Ambroziak, Rosja pierwszej połozy XIX wieku w twórczości literackiej Osipa Sienkowskiego]

Zmagania z dystansem

FILOLOGIA POLSKA

Zmagania_z_dystansem.jpg.jpg

Iwona Pałucka-Czerniak, Zmagania z dystansem. O języku przedmów do polskich publikacji naukowych, s. 284, A5, oprawa miękka,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-235-1, 21,00 zł

 
Czy rzeczywistość daje się opisać w sposób wolny od emocji i subiektywizmu poznania? Jak oddzielić twórczą pasję i zaangażowanie w poznanie świata od przedmiotu opisu? Co wolno uczonemu zmienić w sposobie przekazywania treści naukowych bez podejmowania ryzyka braku akceptacji czy niezrozumienia? Jakim wreszcie musi się stać człowiek podejmujący trud dzielenia się z innymi swą wiedzą i postrzeganiem rzeczywistości?
Te właśnie pytania stały u początku rozważań nad dystansem w zachowaniu komunikatywnym, a poszukiwanie odpowiedzi zaowocowało niniejszą publikacją. Wyzyskuje ona refleksje i wyniki badań prezentowane w dysertacji doktorskiej, a jednocześnie rozszerza je i stawia w nowym świetle. Książka przedstawia analizę dystansu językowego nadawcy wobec komunikatu i adresata na tle wzoru zachowania językowego, który jest powszechnie nazywany przedmową, wstępem bądź wprowadzeniem.
Zainteresowanie badaniem przedmów do tekstów naukowych zrodziło się wskutek konferencyjnych i pokonferencyjnych polemik na temat emocjonalności języka naukowego. W trakcie dyskusji stało się oczywiste, że postulowany obiektywizm (...) poznanie naukowego przekłada się na współczesne wyobrażenie o stylu naukowym. Rozważanie aspektu emocjonalności wskazanego stylu było niemożliwe, gdyż dyskutanci kierowali się nie tyle obserwacją językowych faktów, ile założonymi  a priori  wyznacznikami stylowymi.
 
[Ze Wstępu]

Zagrożenia okresu dorastania

PEDAGOGIKA/PSYCHOLOGIA

Zagrożenia_okresu_dorastania.jpg.JPG

Zagrożenia okresu dorastania, red. Z. Izdebski, s. 364, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2008, NAKŁAD WYCZERPANY!!! KSIĄŻKA DOSTĘPNA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UZ

 
Dorastanie może być ujmowane jako proces przygotowywania się do dorosłości. Dorosłość z kolei – gdybyśmy chcieli uchwycić główny, najbardziej istotny wymiar tego statutu człowieka – oznacza przede wszystkim odpowiedzialność. Dorastanie to także nabywanie wielu kompetencji, bez których życie człowieka jako obywatela, jako pracownika i jako członka rodziny nie może być życiem udanym, szczęśliwym, łączącym się z indywidualnym sukcesem. Te indywidualne sukcesy sumują się z kolei w sukces społeczeństwa. Takie spojrzenie na młodość cechuje koncepcja tranzytywna.
[Fragment Wstępu]

Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania

PEDAGOGIKA

Zachownia_zawodowe.jpg.jpg

Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania,red. E. Kozioł, E. Kobyłecka,  s. 372, oprawa broszurowa, B5, Zielona Góra 2008, cena: 34,65 zł  (nakład wyczerpany)

Niniejsza publikacja, którą przekazujemy w ręce Szanownych Czytelników, stanowi wynik twórczej pracy wielu osób. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej autorzy poszczególnych artykułów podejmują, z różnych punktów widzenia, próbę analizy pożądanych zachowań nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej współczesnego świata. W drugiej części są analizowane rozmaite konteksty zachowań zawodowych nauczycieli, wynikające z różnorodności pełnionych przez nich ról oraz nabywanych doświadczeń, dokształcania, doskonalenia i samodoskonalenia.
 
[ze Wstępu]

Autonomia szkoły publicznej w Niemczech

PEDAGOGIKA

Autonomia_Szkoły_Publicznej_w_Niemczech.jpg.JPG

Nowosad I., Autonomia szkoły publicznej w Niemczech. Poszukiwania – konteksty – uwarunkowania, s. 527, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2008; cena: 51,45 zł  [NAKŁAD WYCZERPANY]

Wzrastające zainteresowanie publiczne systemami oświatowymi innych państw oraz instytucją szkoły można tłumaczyć widocznym w świecie dążeniem do demokratyzacji szkolnictwa i poprawy jakości edukacji. Ostatnie dziesięciolecia wpłynęły bowiem na zmianę interpretacji funkcji szkoły, jej miejsca oraz roli w społeczeństwie. Nowe wyobrażenie jest kształtowane na podstawie zdobywanych doświadczeń oświatowych ugrupowanych już w świecie teorii, oraz woli polityków, działaczy społecznych i ekonomistów do ich uprawomocnienia. Wprowadzane rozporządzenia zmieniają radykalnie pracę szkół i stwarzają im nowe perspektywy rozwoju. Upowszechnia się współczesne rozumienie rozwoju szkolnictwa, które oznacza przejście od centralnego planowania oświaty do odkrycia „jednostki szkolnej jako jednostki twórczej”. Szkoła jako podstawowy element układu systemowego trafiła w centrum zainteresowania nie tylko z powodów pedagogicznych, ale - co wydaje się bardziej znaczące – z powodu ogólnoświatowego kryzysu kierowania zewnętrznego. Poszukiwanie nowego modelu zarządzania szkołą i systemem szkolnictwa wynika z nieskuteczności dotychczasowych doświadczeń, gdyż wprowadzane dotąd zmiany okazywały się powierzchowne lub niesatysfakcjonujące.
Niniejsza książka wpisuje się w dyskurs oświatowy na temat autonomii szkoły. Na przykładzie Niemiec ukazuje ona tendencje w zarządzaniu oświatą typowe dla państw wysokorozwiniętych. Duże znaczenie ma to, że na przykładzie jednego państwa jest możliwe ukazanie szesnastu różnych podejść i rozwiązań przyjmowanych przez poszczególne kraje związkowe. Daje to okazję do przestudiowania procesów dojrzewania idei autonomii szkoły w debacie oświatowej, poznawania jej praktycznych wdrożeń, przekładających się na nowe przepisy formalno-prawne. Umożliwia śledzenie przyczyn ich nowelizacji, często też dalszych poszukiwań doskonalszych strategii. Pozwala zauważyć, jak w Niemczech do 2005 roku ewoluuje podejście i rozumienie tego megatrendu światowego, obserwować, jak zwykła presja polityczna zaczyna ustępować wiedzy opartej na rzetelnych badaniach prowadzonych w różnych ośrodkach naukowo-badawczych. Przyjmowanie nowych rozwiązań ukazuje różne drogi rozwoju i dojrzewania idei autonomii szkoły nie zawsze przekładającej się na praktykę szkolną, ujawnia trudności, swoiste ograniczenia, ale również obrazuje możliwości odzwierciedlone w kategorii sukcesu.

 [Ze  Wstępu]

„Powiedzieć to wszystko, o czym milczę”. O poezji Stanisława Barańczaka

LITERATUROZNAWSTWO

O_poezji_Stanisława_Barańczaka.jpg.JPG

D. Kulczycka, „Powiedzieć to wszystko, o czym milczę”. O poezji Stanisława Barańczaka, s. 312, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2008, cena: 26,25 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Jak zatem wygląda kwestia recepcji polskiego romantyzmu u Barańczaka-poety, a nie teoretyka i nie krytyka? Mimo, że istnieje w jego liryce prawie zupełny brak bezpośrednich i jawnych aluzji do dzieł romantycznych i romantycznych twórców, odważę się w niniejszej książce odnaleźć takie rejony poezji Barańczaka, gdzie następuje spotkanie z wyobraźnią i światopoglądem wieszczów, gdzie poeta otwiera się na świat wartości, postulatów, idei i symboli romantycznych. Przyjmuje je, asymiluje do swoich wierszy bądź, wchodząc z wieszczami w dyskurs, odrzuca ich propozycje.
[...] Książka, którą czytelnik dostaje do rąk, wyrosła z kilkuletniej fascynacji poezją Stanisława Barańczaka. Jej problematyka oscyluje między dwoma tradycjami – romantyczną i pokrewną jej – metafizyczną, przywoływanymi na różny sposób przez autora Dziennika porannego. (...)
[Z Wprowadzenia]

Studia Epigraficzne, tom 3

HISTORIA

Studia_Epiigraficzne.3.jpg.JPG

Studia Epigraficzne, tom 3, red. J. Zdrenka, s. 218, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2008, cena: 26,25 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)


Podobnie jak dwa poprzednie tomy, także trzeci tom przynosi wystąpienia uczestników kolejnej konferencji epigraficznej*. Odbywająca się tradycyjnie co dwa lata konferencja zgromadziła grono epigrafików polskich i sympatyków tej dziedziny nauki, wprowadzając tego rodzaju spotkania na stale do kalendarza nauki polskiej.
Tradycyjnie konferencję zaszczycili swym przybyciem i wygłoszeniem referatu znani epigraficy: z Gdańska, Krzysztof Maciej Kowalski, który podjął temat gotyckich tłoków pieczętnych odkrytych w Gdańsku i jego okolicach jako źródła epigraficzne; z Torunia – Jan Pakulski, który swoje uwagi skupił na inskrypcji nagrobnej biskupa kujawskiego Zbyluta Pałuki z 1383 r.; z Krakowa - Wojciech Krawczuk, przedstawiając problem inskrypcji runicznych w Polsce oraz z Zielonej Góry - Joachim Zdrenka, który z kolei zwrócił uwagę na inne treści inskrypcji spotykane na nagrobkach i związane z tym problemy edytorskie.
Grono młodszych epigrafików spoza Zielonej Góry reprezentują: Edward Skibiński z Poznania z uwagami na temat odnalezionej w 1959 roku inskrypcji nagrobnej w katedrze gnieźnieńskiej z początku XI wieku oraz Maciej Kulisz z Wrocławia z wystąpieniem poświęconym tekstowi inskrypcji w protestanckiej sztuce sepulkralnej XVII i XVIII wieku na przykładzie księstwa legnickiego. Do debiutantów na łamach Studiów należą Agnieszka Korn z Krakowa, która przedstawia dwa oddzielne zagadnienia, z których jedno dotyczy dziejów nagrobka Sebastiana Lubomirskiego (w Krzeszowicach), a drugie uwagom wstępnym o nekropoliach arystokracji w Galicji Zachodniej. Paweł Szymon Towpik z Ośrodka Badań Genealogiczno-Heraldycznych i Regionalnych „HISTORIAE" w Ochli, poddał próbie swoje umiejętności przy badaniu inskrypcji na płytych nagrob­nych rodu von Knobelsdorffw Ochli.

* IV Ogólnopolska Konferencja Epigraficzna odbyła się 14 listopada 2006 r. w Zielonej Górze.

[Ze Wstępu]

Oddziaływanie zlewni cząstkowych Jeziora Sławskiego na bilans wody i biogenów

OCHRONA ŚRODOWISKA

oddzia?ywanie_zlewni_cz?stkowych.jpg.jpg

Małecki A., Oddziaływanie zlewni cząstkowych Jeziora Sławskiego na bilans wody i biogenów, s. 167, oprawa broszurowa, B5, Zielona Góra  2008; cena: 29,40 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY) 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wpływu użytkowania ziemi w zlewniach cząstkowych Jeziora Sławskiego na bilans wody i biogenów. Podjęto próbę określenia naturalnych i antropogenicznych czynników wpływających na jakość wód Jeziora Sławskiego.
Założono, że interpretacja wyników analiz chemicznych wód powierzchniowych i opadowych, warunków meteorologicznych, poziomu produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz sieci osadniczej, umożliwi jakościową ocenę wpływu tych czynników na przemieszczanie się składników mineralnych do wód powierzchniowych. W badaniach uwzględniono ważniejsze czynniki charakteryzujące zlewnie cząstkowe, tj. strukturę i rzeźbę terenu, gleby, wody powierzchniowe i opadowe oraz działalność ludzką.
Zlewnia Jeziora Sławskiego jest górną częścią zlewni rzeki Obrzycy, która stanowi główne źródło wody pitnej dla miasta Zielonej Góry i wszystko, co się w jej obrębie dzieje, bezpośrednio wpływa na jakość tych wód. Zbilansowanie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych i odprowadzanych ze zlewni pozwala ocenić jej zdolność do ich akumulacji i transportu, która może być miarą zagrożenia środowiska. Poznanie procesów zachodzących w zlewni pozwala na choćby częściową ich kontrolę oraz zapobieganie niekorzystnym zmianom.
[ze Wstępu]
 

Co nas łączy, co nas dzieli?

SOCJOLOGIA

Co_nas_łączy_co_nas_dzieli.jpg.JPG

Co nas łączy, co nas dzieli?, red. Janusz Mucha, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, s. 442, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ–Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Zielona Góra 2008, ISBN 978-83-7481-211-5, 40,95 zł  [NAKŁAD WYCZERPANY]

Przedstawiona Czytelnikowi książka stanowi dorobek głównych sesji trzynastego Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbył się w Zielonej Górze w dniach 13-15 września 2007 roku. Był to już szósty ogólnopolski zjazd po roku 1989.
Nasz tom składa się z kilku części. Część pierwsza jest wstępna, ale nie jest tylko ozdobnikiem. Włączyliśmy do niej przemówienia otwierające Zjazd. Te przemówienia zawierają wiele bardzo ważnych przesłań merytorycznych, istotnych dla socjologicznej analizy współczesnego społeczeństwa polskiego. Część druga, to dorobek pierwszej sesji plenarnej, zajmującej się problematyką dobra wspólnego i kultury politycznej. Zaczynamy więc nasz tom od tego co łączy, a przynajmniej łączyć powinno. Część trzecia tomu jest dorobkiem drugiej sesji plenarnej, poświęconej już temu, co dzieli społeczeństwo polskie. Często mówi się o „wygranych i przegranych” transformacji ustrojowej i tym właśnie, choć używając innej terminologii, tutaj się zajmujemy. Części od czwartej do szóstej nawiązują do zjazdowych sympozjów. [...] Część siódma wreszcie to dorobek zamykającej zjazd trzeciej sesji plenarnej, będącej Okrągłym Stołem, którego uczestnicy debatowali nad potencjalnymi nowymi formami życia społecznego.
[z Przedmowy]
   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY