Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Książki

Rok 2007

Zobacz także

Anatomia funkcjonalna człowieka. Schematy do ćwiczeń

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Anatomia_funkcjonalna_człowieka.jpg.JPG

A. Malinowski, R. Asienkiewicz, Anatomia funkcjonalna człowieka. Schematy do ćwiczeń, s. 221, A4, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 23,10 zł (nakład wyczerpany)

 
Ćwiczenia z anatomii człowieka należą do trudnych zajęć dydaktycznych. Stu­diowanie anatomii winno bowiem opierać się na materiałach prosektoryjnych, których brak jest nawet odczuwalny w kształceniu medycznym. Student wycho­wania fizycznego winien zapoznać się głównie z narządem ruchu i podstawami innych układów. Dlatego dużą pomoc w uczeniu się stanowią podręczniki, zwłaszcza atlasy. Przy pomocy tych ostatnich można na ćwiczeniach, czy w trakcie zadań wypełnić schematy i tą drogą poznać tajniki budowy ciała człowieka. W ciągu ostatniego półwiecza schematy takie opracowywało wielu autorów. Ich stopień szczegółowości w zależności od przeznaczenia dla stu­dentów np. biologii, czy wychowania fizycznego jest zróżnicowany. Sądzimy, że nasza propozycja schematów przeznaczonych dla studentów Wychowania Fizycznego, Wychowania Wczesnoszkolnego z Wychowaniem Fizycznym korzy­sta z dotychczasowego dorobku poprzedników.
[Ze Schematów do ćwiczeń]

Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Auksologia.jpg.JPG

A. Malinowski, Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, s. 343, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 36,75 zł


Zdrowie dorosłego człowieka w znacznej mierze zależy od prawidłowego rozwoju ło­nowego i po urodzeniu, aż do zakończenia procesów wzrastania. Prawidłowym roz­wojem zainteresowani są zatem rodzice, opiekunowie, nauczyciele, lekarze pediatrzy i medycyny szkolnej, higienistki szkolne, nauczyciele wychowania fizycznego. Wiedza o prawidłowym rozwoju w różnym zakresie interesuje zatem niemal wszystkich ludzi — szeregowych obywateli i rządzących. Wiedza o prawidłowym rozwoju pozwala zro­zumieć granice „zdrowia pozytywnego", granice możliwości polepszenia stanu zdro­wia. Miernikiem tego stanu są bowiem wskaźniki rozwoju odnoszone do norm rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci. Na zmienność stanu rozwoju fizycznego młodego po­kolenia Polaków w przeszłości wpływały wojny, kryzysy ekonomiczne, współcześnie zaś przemiany ustrojowe. Biologia rozwoju człowieka — auksologia — jest podstawą dla wszelkiej wiedzy o biologii rozwoju człowieka, wiedzy, której pewne elementy win­ny posiąść także dzieci, oczywiście stosownie do swego wieku. Wzrost zainteresowań tą dziedziną wiedzy widoczny jest zwłaszcza od połowy XX w. Liczne aspekty kondycji zdrowotnej współczesnych ludzi i populacji ludzkich mają u swego podłoża warunki, w jakich przebiegał ich rozwój.

[Z Przedmowy]

Człowiek jako dzieło sztuki

FILOZOFIA

Człowiek_jako_dzieło_sztuki.jpg.JPG

Z. Kalita, Leon Bapttista Alberti. Człowiek jako dzieło sztuki, s. 223, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 21,00 zł

 
Leon Bapttista Alberti to jedna z najbardziej interesujących postaci Odrodzenia. Uosabiał ideał człowieka piętnastego stulecia; był prawdziwie uniwersalnym człowiekiem wczesnego Renesansu, jego humanistycznych ideałów i nowego modelu człowieka, pierwszym, najwybitniejszym z renesansowych autorów, piszących o sztuce, pierwszym, który dał wyraz estetycznym poglądom Odrodzenia. To tylko niektóre z entuzjastycznych opinii o florenckim humaniście XV w.
Rzeczywiście, pierwszy, przed Leonardem da Vinci, uosabiał epoki – uomo universale. Wszechstronne zainteresowania intelektualne potrafił połączyć z zaletami konstytuującymi pojęcie homo faber – człowieka aktywnego i twórczego w rozmaitych dziedzinach życia. Wyraźnie przewyższał wielu swoich współczesnych talentem, wielorakością uzdolnień, ogromną żądzą wiedzy, a także wytężoną pracą nad kształceniem swego umysłu i kształtowaniem charakteru.
[Ze Wstępu]

Czytanie młodopolskich arcydzieł. Szkolny paradygmat lektury

LITERATUROZNAWSTWO

Czytanie_młodopolskich_arcydzieł.jpg.JPG

I. Sikora, Czytanie młodopolskich arcydzieł. Szkolny paradygmat lektury, s. 237, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 22,05 zł

 
Praca Czytanie młodopolskich arcydzieł świadomie wpisuje się w ów nurt literaturoznawczej refleksji nad obecnością Młodej Polski w szkolnej edukacji literackiej, proponując dwojaki sposób oglądu tego zagadnienia.
Część I. Oswajanie modernizmu ma charakter historyczny w tym sensie, iż skrupulatnie odtwarza moment zetknięcia się szkoły pol­skiej w Galicji (zaborze austriackim) z jej współczesnością literacką, z nowoczesną, nowatorską, zbuntowaną literaturą najmłodszego po­kolenia, a następnie długotrwały proces jej edukacyjnego oswajania, dostosowania do poznawczych, moralnych, estetycznych i kształcą­cych wymagań tej oświatowej instytucji.
Część II. Czytanie młodopolskich arcydzieł jest propozycją dzi­siejszego interpretacyjnego oglądu wybranych utworów z epoki, dzieł, które w szkolnym kanonie lektur zadomowiły się przed kilkudziesięciu co najmniej laty i pozostaną - takie jest chyba pragnienie każdego polonisty - na co najmniej drugie stulecie wśród lektur obowiązko­wych wykształconego Polaka. Interpretacje te wyrastają z solidnej wiedzy historycznoliterackiej o epoce Młodej Polski [...]. Publikacja ta daje zatem czytelnikowi źródłową wiedzę o edu­kacyjnych dziejach Młodej Polski i równocześnie jest propozycją możliwych dzisiejszych odczytań wybitnych dzieł epoki.
[Z Uwag wstępnych]
 

"Dyskursy Młodych Andragogów", t. 8

PEDAGOGIKA

Dyskursy8.jpg.JPG

"Dyskursy Młodych Andragogów", t.  8, red. Małgorzata Olejarz, s. 304, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2007, ISBN 978-83-7481-104-0, 30,45 zł

 
Kolejny tom Dyskursów młodych andragogów jest rezultatem ósmego już spotkania badaczy w Letniej Szkole Młodych Andragogów, jak też i efektem współpracy młodych ludzi, która od kilku lat ma miejsce w ramach swoistej wspólnoty akademickiej, spontanicznie powstałej i skupionej wokół, obok i za przyczyną Zielonogórskiej Szkoły Andragogów. W skład tej nieformalnej wspólnoty wchodzą młodzi naukowcy z całego kraju – byli i obecni słuchacze Szkoły, jej obserwatorzy, sympatycy, a nade wszystko zwolennicy idei prowadzenia otwartych, aktualnych, odważnych i interesujących dyskursów naukowych w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych.
[Ze Wstępu]

Dziecko przewlekle chore w rodzinie

PEDAGOGIKA

Dziecko_przewlekle_chore.jpg.JPG

Ewa Janion, Dziecko przewlekle chore w rodzinie, s. 210, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2007, ISBN 972-83-7481-142-2, 19,95 zł


Na świecie żyje około 150 min niepełnosprawnych dzieci i młodzie­ży, w tym dużą grupę stanowią dzieci przewlekle chore. Większość z nich zamieszkuje kraje Trzeciego Świata, gdzie zjawisko to jest związane z niedożywieniem, niskim poziomem higieny, znacznym zaniedbaniem profilaktyki i opieki zdrowotnej, niską świadomością społeczeństw na temat czynników zagrażających zdrowiu i życiu, przyczyniających się jednocześnie do występowania trwałych scho­rzeń i niepełnosprawności.
Jednakże w krajach wysoko rozwiniętych i rozwijających się, do których należy nasz kraj, problem występowania chorób przewle­kłych wśród dzieci nie jest, niestety, zjawiskiem marginalnym. Mimo ogromnego, w ostatnich dziesięcioleciach, postępu w naukach me­dycznych, dzieci i młodzież nadal zapadają na różnorodne scho­rzenia o długotrwałym charakterze. Rozwój medycyny, w odniesie­niu zarówno do diagnostyki jak i terapii, który znacząco zmniejszył umieralność wśród najmłodszych sprawił, iż przeżywa znacznie więcej dzieci, które jeszcze niedawno umierały z powodu nierozpoznania istniejącej choroby lub braku możliwości jej leczenia. W Polsce, jak i w innych krajach europejskich, około 15% populacji dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat stanowią te, które dotknięte są różnorodnymi chorobami o przewlekłym charakterze. Większość z nich zmaga się z lżejszymi postaciami choroby, jednak około 2% tej grupy stanowią dzieci ze średnio ciężką lub ciężką postacią choroby, która w istotny sposób wpływa na ich życie (Pilecka 2002).
[Ze Wstępu]

"Edukacja humanistyczna", t. 5

PEDAGOGIKA

Edukacja_Humanistyczna,_t.5.jpg.JPG

"Edukacja humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny", t. 5, red. Leszek Jazownik, Marian Sinica, s. 248, B5, oprawa miękka, Zielona Góra 2007, ISSN 1505-280X 27,30 zł

 
m.in.:
I. Przeobrażenia wizerunku nauczyciela polonisty oraz modelu studiów polonistycznych w obliczu przemian kulturowych
 
B. Myrdzik, O roli nauczyciela w procesie kształcenia tożsamości kulturowej ucznia, W. Pasterniak, O filozoficznych podstawach edukacji literackiej,  M. Rusek, Polonisty praca u podstaw. Nauczanie polskiego dzisiaj – kilka pytań i problemów, E. Kobyłecka, Nauczyciel polonista wobec problemu „być” we współczesnym świecie.
 
 
II. Przygotowanie polonisty do realizacji zadań związanych z edukacją kulturalną
 
K. Smużniak, Humnizacjaa konteksty kulturowe w nauczaniu języka polskiego, A. Książek-Szczepanikowa, Tradycja edukacji nauczycieli polonistów wobec „sieci”, A. Grodecka, Wiedza o sztuce w kształceniu przyszłych polonistów.
 
 
III. Przygotowanie polonisty do realizacji zadań związanych z kształceniem językowym
 
K. Węgorowska, Transkrypcja fonetyczna – integralnym elementem językoznawczej edukacji polonistycznej, B. Klędzia-Klebeko, O kształceniu dwujęzycznym w szkole.
 
 
IV. Problem pedagogiki rewalidacyjnej oraz zagadnienia emisji i higieny głosu w kształceniu polonistów
 
J. Błażejewska, O podniesieniu poziomu wiedzy logopedycznej adeptów nauczycielskiego rzemiosła, M. Sinica, D. Amborska-Głowacka, Elementy logopedii i specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu w kształceniu nauczycieli polonistów.
[Ze Spisu treści]

Historia a jednostka w twórczości Siergieja Siergiejewa-Censkiego

FILOLOGIA ROSYJSKA

Historia_a_jednostka.jpg.JPG

Nel Bielniak, Historia a jednostka w twórczości Siergieja Siergiejewa-Censkiego, s. 169, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2007, ISBN 83-7481-069-2, 16,80 zł

 
Celem niniejszej rozprawy jest przeprowadzenie rozumowania analitycznego i syntetyzującego, które umieści twórczość Siergiejewa-Censkiego w szerokim kontekście zjawisk historiozoficznych i literackich zarówno rosyjskich, jak i europejskich.
W naszych rozważaniach postaramy się również dowieść, że bohater Censkiego wpisując się w ogólne tendencje epoki, był jednocześnie niepowtarzalny, łączył bowiem w sobie zawsze zasadę charakteryzowania postaci literackiej przez zestawienie „typu” z „indywidualnością”.
[Ze Wstępu]

In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką, t. 1

HISTORIA

In_Gremium_1.jpg.JPG

 In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką, t. 1, red. D. Dolański, B. Nitschke,s. 133, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 19,95 zł [NAKŁAD WYCZERPANY]

 
m.in.:
A. Gillmeister, Metus gallicus i libri sibillini. Kilka uwag politycznych o społecznych przyczynach prodiguum, P.Szpaczyński,  „Wazowie” czy następcy i przedstawiciele dynastii Jagiellonów? Kilka uwag w sprawie problemu ciągłości dynastycznej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów po śmierci Zygmunta II Augusta, L. Belzyt, Szlachta rodowa w miastach rezydencjalnych Rzeczypospolitej i Czech na przełomie XVI i XVII w. Porównanie strukturalne na przykładzie Krakowa, Warszawy i Pragi czeskiej, K. Banaszewski, Rewolucja, powstanie, początek niepodległości czy niepotrzebny zryw? Poglądy polskich uczestników i obserwatorów wokół poznańskiej Wiosny Ludów, B. Walczak, M. Šmigel, Działalność oddziału UPA Mychajło Fedaka „Smyrnego” w Beskidzie Niskim w latach 1945-1948, D. Jaros,  Skargi polskie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w latach 1993-2006, M. Balak-Hryńkiewicz, Pozycja regionu w państwie w ujęciu teoretycznym.
[Ze Spisu treści]

Kariera i sukces. Analizy socjologiczne

SOCJOLOGIA

Kariera_i_sukces.jpg.JPG

Kariera i sukces. Analizy socjologiczne, red. K.M. Słomczyński,  s. 363, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 30,45 zł

 
Pomysł przygotowania tomu studiów na temat kariery i sukcesu zrodził się w związku z realizacją ogólniejszego projektu, dotyczącego struktury społecznej w okresie transformacji postkomunistycznej w Polsce. Celem tego projektu – pt. „Struktura społeczna w Polsce, 1998-2003: Analiza dynamiczna w kontekście międzynarodowym” – było przedstawienie zasadniczych zmian, jakie dokonują się po 1989 roku w naszym kraju pod względem szeroko rozumianych nierówności społecznych. Tom Kariera i sukces: Analizy socjologiczne wszedł w zakres tego ogólniejszego projektu.
[Od Redaktora]

Kot w butach. Świat na opak

Kot_w_butach._Świat_na_opak.jpg.JPG

L. Tieck,  Kot w butach. Świat na opak, przeł. L. Libera, s. 168, A5, oprawa twarda, Zielona Góra 2007, cena: 21,00 zł

 
Twórczość literacka Ludwiga Tiecka jest w Polsce prawie nieznana. Z pokaźnej spuścizny w dwudziestu ośmiu tomach zawierających kilkanaście dramatów, kilka powieści, kilkadziesiąt nowel, setki wierszy, przekłady, artykuły, pisma krytyczne i polemiczne przetłumaczono na język polski trzy tylko utwory prozą: dwie nowele i powieść.
[fragment Posłowia]

Komedia literacka Tiecka Kot w butach napisana została prozą. Utwór nawiązuje do tradycji teatru jarmarcznego i ludowego (Volkstheater), pozbawiony jest w warstwie językowej tropów czy ozdobników poetyckich. Nadrzędnym celem tłumacza było utrzymanie tej atmosfery naturalnego kolokwialnego języka.
[Od tłumacza]

Podobnie jak w Kocie w butach  posłużył się Tieck i w Świecie na opak zwykłym, kolokwialnym językiem i tę warstwę stylistyczną usiłowano zachować w przekładzie polskim. Fragmenty wierszowane mają charakter parodii literackiej, zatem i w polskiej wersji pojawiają się w stosownych miejscach rymy; długość wersów i sposób rymowania odbiegają niekiedy od oryginału.
[Od tłumacza]

Między słowem i obrazem. Filologia Polska 3

LITERATUROZNAWSTWO/JĘZYKOZNAWSTWO

Filologia_Polska_3.jpg.JPG

Między słowem i obrazem. Filologia Polska 3, red. K. Smużniak, s. 485, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena; 26,25 zł

 
Trzynasty z kolei i trzeci od utworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego tom polonistyczny studiów Instytutu Filologii Polskiej zawiera rozprawy, studia i materiały analityczno-interpretacyjne w większości literaturoznawców, językoznawców i po raz pierwszy kulturoznawców młodego pokolenia także spoza instytutu. Znalazły się tu również teksty debiutantów naukowych, przyszłych badaczy tekstów ikonograficznych.
 
[ze Wstępu]

Mobilność społeczeństwa wielokulturowego na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XVIII w.

DEMOGRAFIA

Mobilność_społeczeństwa_wielokulturowego.jpg.JPG

T. Jaworski, Mobilność społeczeństwa wielokulturowego na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XVIII w., s. 486, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 36,75 zł

 
Przedstawiony tu problem, czyli mobilność społeczna, obejmuje bardzo szeroką gamę zdarzeń, które rozegrały się w środowisku naturalnym, demograficznym i gospodarczym, a towarzyszyły im wydarzenia polityczne, religijne, intelektualne i świadomościowe. Każde z nich - z jednej strony - miało swoją specyfikę, znacze­nie, a także było swoistym obrzędem, ale z drugiej strony - istniały pewne niezbędne uwarunkowania, określone przez miejsce wydarzeń i człowiek. Podstawowe pytanie, na które poszukujemy odpowiedzi, brzmi: jaka jest współzależność między oddziaływaniem środowiska i poziomem mobilności człowieka? Mówiąc inaczej: czy wolność może mieć różne poziomy i czy ma to związek z mobilnością społeczną?
Wybór tego problemu i postawienie tych pytań nie jest przypadkowe, bo na pograniczu śląsko-łużyckim, które uczyniliśmy naszym polem badawczym, pojawiły się dość wcześnie różne koncepcje usytuowania człowieka w systemach religijnych, społecznych i intelektualnych. Przypomnijmy tylko, że były tu silne wpływy husytyzmu, luteranizmu, chrześcijaństwa bezwyznaniowego i pietyzmu. Natomiast w sferze politycznej ścierały się absolutyzm z ustrojami mieszanymi, czy nawet demokracjami szlacheckimi, zwanymi niesłusznie systemami republikańskimi. W wymiarze in­telektualnym bardzo wyraźnie zaznaczyły swoją obecność odrodzenie, naturalizm, pansofizm, encyklopedyzm i oświecenie. Trudno sobie wyobrazić, by między tymi zdarzeniami nie było związku, a ich kreatorem nie był człowiek. Właśnie dlatego już ponad dwadzieścia lat temu Stefan Swieżawski pisał, że: „Byłoby dla dziejów doktry­nalnych cenne i pasjonujące zbadać, do jakiego stopnia woluntarystyczne koncepcje wiary mogły się stawać podbudową teoretyczną dla tendencji liberalnych". Tym tropem będziemy podążać w tej pracy, by szukać wyjaśnienia postawionego przez wybitnego filozofa problemu.
[Ze Wstępu]

Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, t. 1

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA/TECHNOLOGIA WODY, ŚCIEKÓW I ODPADÓW

Oczyszczanie_ścieków.jpg.JPG

Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, t. 1, red. Z. Sadecka, S. Myszograj  s. 244, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 26,25 zł (nakład wyczerpany)


Pobierz Spis treści

Ontogenetyczna zmienność rozwoju fizycznego i motorycznego chłopców i dziewcząt w wieku 5-14 lat (na przykładzie populacji Zielonej Góry)

WYCHOWANIE FIZYCZNE/FIZJOLOGIA

ontogenetyczna_zmiennosc.JPG

R. Asienkiewicz, Ontogenetyczna zmienność rozwoju fizycznego i motorycznego chłopców i dziewcząt w wieku 5-14 lat (na przykładzie populacji Zielonej Góry), s. 304, A4, oprawa twarda, Zielona Góra 2007, cena: 42,00 zł


Rozwój fizyczny oraz zdrowie dzieci i młodzieży jest głównym problemem społecznym państwa. Zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju w okresach ontogenezy prenatalnej i postnatalnej stanowić będzie o wysokiej wartości biologicznej młodego pokolenia. Stąd też badania auksologiczne progresywnego okresu ontogenezy budzą coraz większe zainteresowanie przedstawicieli nauk biologicznych, medycznych i społecznych, natomiast w zakresie oceny i kontroli rozwoju głównie rodzi­ców, lekarzy, pedagogów i wychowawców. Znajomość tych zagadnień umożliwia optymalne monitorowanie procesami wzrastania i dojrzewania dzieci i młodzieży, a informacje z tego zakresu należą do pozytywnych mierników zdrowia. Dotychczasowe wyniki prac naukowo-badawczych wzboga­cają naszą wiedzę dotyczącą prawidłowości i uwarunkowań procesów wzrastania i rozwoju dzieci głównie w okresach edukacji szkolnej. Z badań J.Cieślika [1979] wiemy, że różne są modele wzrastania i rozwoju dzieci i młodzieży środowisk miejskich, wiejskich, czy też regionów, które modyfikowane czynnikami środowiskowymi ulegają prze­mianom w czasie. Różnice w przebiegu procesów rozwojo­wych między populacjami oraz w ich obrębie zdeterminowa­ne są czynnikami genetycznymi i modyfikowane środowi­skowymi. Oznacza to, że dobre warunki bytowe (żywienie, higiena, opieka lekarska) stymulują rozwój, natomiast gorsze warunki będą hamować genetycznie zdeterminowane moż­liwości rozwojowe osobnika. Klasycznym przykładem deter­minacji genetycznej jest występowanie w obrębie tej samej populacji różnic w procesach wzrastania i rozwoju między chłopcami i dziewczętami. Chłopcy w porównaniu z dziew­czętami charakteryzują się wolniejszym tempem rozwoju przejawiającym się późniejszymi procesami kostnienia, wyrzynaniem się zębów stałych, dojrzewaniem płciowym oraz późniejszym (trwającym około dwóch lat) zakończe­niem procesów wzrastania. Z kolei przykładem wpływu modyfikatorów środowiskowych kształtowanych rozwojem cywilizacji [Malinowski 1977] jest zjawisko trendu sekularne-go (tendencja przemian, zmienność czasowa) w procesach wzrastania i rozwoju, które znajdują odzwierciedlenie w osiąganiu wyższych wartości ostatecznych wymiarów ciała pomiędzy kolejnymi pokoleniami, oraz akceleracji rozwoju, przez co rozumie się przyspieszenie rozwoju biologicznego i dojrzewania, wcześniejsze osiąganie kolejnych etapów rozwoju między pokoleniami (zmian wymiarów, proporcji ciała, tempa i rytmu wzrastania).
Wpływ czynników genetycznego i środowiskowego na procesy wzrastania i rozwoju dzieci i młodzieży przejawiają się występowaniem różnic między poszczególnymi osobni­kami tej samej płci w obrębie każdej populacji. Stąd przed­stawiciele zajmujący się aspektami rozwoju (auksologii) podzielają pogląd o stosowaniu do oceny rozwoju fizyczne­go układów odniesienia właściwych dla regionu kraju, czy też środowiska [Drozdowski 1975, Jopkiewicz 1996]. Są na mapie Polski jeszcze regiony, które nie były w sposób zado­walający objęte badaniami. Do takich należy zaliczyć Ziemię Lubuską leżącą w Zachodniej Polsce z głównym ośrodkiem naukowym w Zielonej Górze. Brak opracowań stał się inspi­racją do podjętych badań.
[Ze Wstępu]

Opuscula Archaeologica. Opera Dedicata In Professorem Thaddeum Malinowski

HISTORIA

Opuscula_Archaeologica.jpg.JPG

Opuscula Archaeologica. Opera Dedicata In Professorem Thaddeum Malinowski, red. W. Dzieduszycki, s. 351, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 21,00 zł

Pobierz Spis treści

Podstawy metalurgii w odlewniczych procesach rafinacyjnych

METALURGIA

Podstawy_metalurgii_w_odlewniczych_procesach_rafinacyjnych.jpg.JPG

Adam W. Bydałek, Andrzej Bydałek, Podstawy metalurgii w odlewniczych procesach rafinacyjnych, s. 218, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2007, ISBN 978-83-7481-080-7, 23,10 zł

 
W podręczniku zawarto zbiór opisów topienia i ulepszania w stanie ciekłym stopów metali na tle zasad decydujących o fizyczno-chemicznych ich przemianach. Cel opracowania nie zakładał przekazanie w ogólnym zakresie podstaw metalurgii i polegał głównie na wykazaniu możliwości wykorzystania teorii do analizowania procesów technologicznych obróbki metali w wysokich temperaturach. W podanych przykładach starano się zwrócić uwagę na potrzebę przewidywania skutków zamierzonych operacji w oparciu o analizę głównych i ubocznych oddziaływań na metal w stanie ciekłym jak również w trakcie roztapiania, krystalizacji i stygnięcia. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów specjali­zujących się w technologii bezubytkowej obróbki metali, szcze­gólnie w odlewnictwie. Może stanowić również pomoc dla inżynierów zatrudnionych w wydziałach metalurgicznych zakładów odlewniczych i hutniczo-przetwórczych. Poza przekazanymi w przystępny sposób opisami technologicznymi procesów topienia, ulepszania w stanie ciekłym i odlewania zawiera też przykłady szczegółowych obliczeń i rozwiązań przemysłowych jako wzorce postępowania w praktyce.
[Ze Wstępu]

Socjopatologia pogranicza. Zmiany w życiu społeczności zachodniego pogranicza

SOCJOLOGIA

Socjopatologia_Pogranicza.jpg.JPG

J. Kurzępa, Socjopatologia pogranicza. Zmiany w życiu społeczności zachodniego pogranicza. Studium socjologiczne, s. 282, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 26,25 zł

 
W ostatnich latach wyraźne jest szczególne zainteresowanie wielu śro­dowisk, zarówno akademickich, jak i politycznych, kwestiami pogranicza. Pogranicze rozumiane jest tu wieloaspektowo, gdyż współczesność przynosi różne jego konotacje, od administracyjno-terytorialnych przez kulturowo-społeczne do mentalno-świadomościowych.
Renesans tego pojęcia wzmacniają tendencje unifikującej się Europy z dominującym w ujęciu politologicznym aspektem regionalizacji oraz zacierania różnic i granic, a tym samym pogranicz. Mimo zaufania do własnych idei konceptualistów i wizjonerów nowego świata zarówno granice (te administracyjne), jak i pogranicza (choćby stanów i aktów świadomości jednostki) wciąż istnieją. Szczególny wymiar badawczy ich kondycji znalazł odzwierciedlenie w szerokich multidyscyplinarnych analizach dokonywanych w rozmaitych ośrodkach akademickich w Polsce. Korzystając z tego dorobku, będąc pod wpływem rozmaitych inspiracji wypływających z badań tam realizowanych, staram się zarysować jedno z oblicz pogranicza - przejawy jego socjopatologizacji.
Praca ma charakter empiryczny. Przedmiotem moich dociekań są przejawy i przyczyny ujawniających się na pograniczach zachowań patologicznych, które próbuję uchwycić w kontekście zachodzących na tym obszarze interakcji, działań i stosunków społecznych. Przyglądałem się im w trakcie badań terenowych, opierając się między innymi na pierwowzorach chicagowskiej szkoły badań terenowych, w szczególności na obserwacji uczestniczącej.
[Ze Wstępu]

Studia Zachodnie, t. 9

HISTORIA

Studia_Zachodnie_9.JPG

Studia Zachodnie, t. 9, red. D. Dolański, s. 258, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 29,40 zł

 
m. in. :
B. Bobrowski, P. Towpik, Osadnictwo pradziejowe na terenie wsi Ochla i jej najbliższych okolic, A. Sochalska, Szlachta wielkopolska na portretach trumiennych w Muzeum w Międzyrzeczu. Analiza genealogiczna, J. Karczewska, Rodzina von Leslav i jej działalność w XIV-Xv wieku, J. Kuczer, Majątki szlacheckie współczesnej gminy Świdnica w okresie habsburskim (1526-1740), R. Buczak, Zobrazowanie miast północnego Śląska na podstawie wybranych map tego regionu do końca XVIII wieku, D. Koteluk, Rozwój ochrony przeciwpożarowej w ziemi lubuskiej w latach 1945-1949, P. Bartkowiak, Struktura organizacyjna Zielonogórskiej i Gorzowskiej Chorągwi ZHP w latach 1975-1989.
[Ze Spisu treści]

Ścieżkami bohaterów Antona Czechowa

LITERATUROZNAWSTWO

Ścieżkami_bohaterów_Antona_Czechowa.jpg.JPG

A. Ksenicz, Ścieżkami bohaterów Antona Czechowa, s. 225, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 18,90 zł

 
Autor Stepu nie przewidywał zbyt długiego zainteresowania czytelników swoją twórczością, ale pomylił się zapewne nie tylko dlatego, że opinię tę wygłaszał początkujący pisarz. Dawała możne znać o sobie również wrodzona skromność oraz pokora młodego człowieka. Najistotniejszą jednak przesłanką, warunkująca niewłaściwą ocenę trwałych wartości setek krótkich opowiadań z pierwszego okresu twórczości, było to, iż najprawdopodobniej nie zdawał on sobie sprawy z faktu, że publikowane wtedy humoreski, scenki, krótkie opowiadania i pierwsze utwory dramatyczne zawierają tak wielki ładunek prawdy o człowieku. Ta charakterystyczna cecha jego talentu twórczego – którą początkowo nie tyle źle odczytywano, co niezbyt wyróżniano na tle ogólnej tendencji w literaturze rosyjskiej lar osiemdziesiątych XIX wieku – pozwoliła wnieść do literatury tego okresu, nowe akcenty tematyczne oraz ducha pokory. Dawało to młodemu autorowi możliwość pokazania postaci literackich, znanych z pisarstwa Nikołaja Gogola, Fiodora Dostojewskiego, Lwa Tołstoja oraz pisarzy zachodnioeuropejskich, będących u tych autorów nosicielami określonej idei czy zasady moralnej – w sposób obiektywny bez konieczności zasugerowania czegoś, co mogło być odczytane jako programowy zamysł pisarza. O konsekwencjach takiego stanowiska twórczego Czechowa powiedziano już, wydawałoby się, wiele, tym niemniej od tego właśnie momentu rozpoczniemy nasze wędrowanie ścieżkami wytyczonymi przez bohaterów autora opowiadania W drodze.
[Ze Wstępu]

Torgau. Miasto i Twierdza 1809-1914

HISTORIA

Torgau_Miasto_i_twierdza.jpg.JPG

L.C. Belzyt, Torgau. Miasto i Twierdza 1809-1914, s. 114, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 9.45 zł


Torgau leży nad środkową Łabą, w północnej Saksonii. Obecnie jest miastem powiatowym, liczącym około 40 tysięcy mieszkańców. Nad panoramą miasta dominuje zamek Hartenfels (w dosłownym tłumaczeniu 'twarda skała'), będący w przeszłości jedną z najważniejszych siedzib elektorów saskich. Pierwsza zachowana wzmianka historycz­na o tym ośrodku pochodzi z 973 roku („Turguo"). Znajdować się tam miała wówczas jedna z licznych placówek militarnych margrabiów niemieckich, przygotowujących zasiedlenie terenu zabranego Słowia­nom. Sama nazwa pochodzi najprawdopodobniej z języka serbsko-łużyckiego (lub wendyjskiego - starsza literatura niemiecka nazywa Serbów Łużyckich Wendami) i oznacza latarnię lub strażnicę.
[Z Wprowadzenia]

W poszukiwaniu tożsamości. Liryczne horyzonty mitu dzieciństwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku

LITERATUROZNAWSTWO

W_poszukiwaniu_tożsamości.jpg.JPG

A. Szóstak, W poszukiwaniu tożsamości. Liryczne horyzonty mitu dzieciństwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, s. 300, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 26,25 zł

 
Przedmiotem zainteresowania badawczego mojej pracy są teksty, w których kategorie dzieciństwa i dziecka nie będą wiązały się ani z ich adresatem, ani nawet tematem czy sposobem obrazowania i widzenia świata, będą natomiast kluczem do wyjaśnienia różnych aspektów osobowości dojrzałej. Dzieciństwo materializuje się więc nie w wierszach dla młodego czytelnika, lecz w poezji bez przymiotnikowego wskazania jej odbiorcy („dziecięcia”), funkcjonując na różnych planach i poziomach dzieła, spełniając jako temat rozmaite funkcje i manifestując się w różnorodny sposób, zawsze jednak pozostając próbą podporządkowania doświadczeń w procesie samopoznania, identyfikacji i autokreacji.
[Z Wprowadzenia]

Zraniona iluzja. O Balladynie Juliusza Słowackiego i Kocie w butach Ludwiga Tiecka

LITERATUROZNAWSTWO

Zraniona_iluzja.jpg.JPG

L. Libera, Zraniona iluzja. O Balladynie Juliusza Słowackiego i Kocie w butach Ludwiga Tiecka, s. 169, 14x21, oprawa twarda, Zielona Góra 2007, cena: 21,00 zł


W piśmiennictwie polonistycznym pojawiają się oceny nadające Balladynie rangę utworu łamiącego dawne reguły dramatu i otwierającego nowe perspektywy - nie tylko w dziejach teatru romantycznego, teatru w ogóle. Zatem mowa jest o utworze nowatorskim. I w tym właśnie kontekście poja­wia się sugestia pokrewieństwa z dramatami Ludwiga Tiecka - szczególnie z Kotem w butach. Wyjątkową rangę tragedii Słowackiego podkreśla badacz doby współczesnej Janusz Sku-czyński: „Znaczenia Balladyny nie sposób przecenić. Zapropo­nowana koncepcja dramaturgiczna stanowiła w polskiej litera­turze - a i w skali europejskiej - zjawisko na wskroś oryginalne". Ocena ta uzupełniona została w przypisie: „Porównywalne co najwyżej z koncepcjami romantyków niemieckich, w tym - z dramatami L. Tiecka (Kot w butach)".
 

Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej i doświadczalnictwa w inżynierii środowiska

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

wybrane_zagadnienia_statystyki_matematycznej.jpg.JPG

M. Drab, Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej i doświadczalnictwa w inżynierii środowiska, s. 153, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 18,90 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla studentów oraz młodych pracowników nauki Wydziału Inżynierii Środowiska Uniwersytetów i Politechnik. Składa się z dwóch części. W pierwszej części podręcznika: „Podstawy doświadczalnictwa” przedstawiono sposoby zakładania i prowadzenia doświadczeń polowych, leśnych, sadowniczych, laboratoryjnych np. mikrobiologicznych. W drugiej części: „Metody obliczeń statystycznych” podano podstawowe pojęcia z rachunku prawdopodobieństwa, działania na podobieństwach oraz teoretyczne podstawy dotyczące zmiennej skokowej. Dużo więcej uwagi poświęcono wnioskowaniu prowadzonemu na podstawie rozkładu normalnego. Podano przykłady obliczeń analizy wariancji dla konkretnych układów doświadczalnych i sposoby testowania różnic pomiędzy średnimi. W końcowej części przedstawiono sposoby obliczeń korelacji i regresji dla różnych przykładów, testy nieparametryczne i analizę trendu.
[Ze Wstępu]

Bezpieczeństwo człowieka. Konteksty i dylematy

Bezpieczeństwo_człowieka.jpg.JPG

Bezpieczeństwo człowieka. Konteksty i dylematy, red. M. Rybakowski, s. 187, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 19,95 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Wydaje się, że wartościowe poznawczo i porządkujące problematykę określoną tytułem „Bezpieczeństwo człowieka. Konteksty i dylematy” będzie spojrzenie na bezpieczeństwo jako wartość etyczną oraz bezpieczeństwo jako wartość mającą wpływ na kulturę pracy ludzkiej. Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia to kolejne konteksty kulturowe i społeczne. Nabierają one dużego znaczenia w związku z dylematami dotyczącymi bezpieczeństwa w dzieciństwie, adolescencji, rodzinie, szkole, placówce opiekuńczo-wychowawczej, a także w pracy i środowisku lokalnym. Prawdziwe wartości bezpieczeństwa należy kształtować na każdym z etapów uspołeczniania i edukacji szkolnej. Uspołecznienie w literaturze psychologicznej i pedagogicznej ujmowane jest jako ciąg progresywnych zmian – ilościowych i jakościowych – w osobowości jednostki, które w sposób stopniowy prowadzą do osiągnięcia zamierzonego wychowawczo celu, jakim jest osiągnięcie dojrzałości rozwojowej człowieka. Termin progresywny podkreśla, że wypadkowa tych zmian ma zwrot skierowany do przyszłości, przy tym zmiany rozwojowe w jednostce ludzkiej zachodzą w sposób nieprzypadkowy, a między kolejnymi fazami rozwojowymi istnieją określone związki. Przyjmujemy zatem, że każda zmiana zawiera zależność i jest funkcją poprzedzającej, czyli następująca nie zachodzi bez niej. Oznacza to, że droga do wysokiego stopnia bezpiecznych zachowań człowieka wiedzie przez wszystkie etapy jego wcześniejszej edukacji i nabywania kompetencji społecznych.
[fragment Wprowadzenia do kontekstów i dylematów bezpieczeństwa człowieka]

Filozofia rosyjska

FILOZOFIA

Filozofia_rosyjska.jpg.JPG

A. Łosiew,  Filozofia rosyjska, przeł. L. Kiejzik, s. 66, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 14,70 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Artykuł Aleksego Łosiewa Filozofia rosyjska, który oddajemy do rąk polskiego Czytelnika, to trzeci już (po Włodzimierza Sołowjowa Rosyjskiej idei, 2004 r., oraz Lwa Karsawina Wschód, Za­chód i rosyjska idea, 2007 r.) przekład ważnych tekstów z dziedziny filozofii rosyjskiej, jaki ukazuje się z inicjatywy pracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tym razem proponujemy tekst mówiący o źródłach powstania tej filozofii. Był on pisany dla czytelnika niemieckiego w czasach, gdy o filozofii rosyjskiej mało się jeszcze mówiło w Europie, stąd cytaty oryginalnych myślicieli ro­syjskich, jakie Łosie w włączył do artykułu. Nie było łatwo przełożyć niektóre z nich z powodu języka, w jakim zostały wypowiedziane - staro-cerkiewno-rosyjskiego. Dlatego dziękuję szczególnie Profeso­rowi Janowi Krasickiemu, który zgodził się mój przekład przeczytać, poprawić, dopełnić, opatrzyć cennymi uwagami.
[słowo od Autorki przekładu]

Fizyka cieplna budowli w zadaniach

BUDOWNICTWO

Fizyka_budowli_w_zadaniach.jpg.JPG

A.R. Ali, Fizyka cieplna budowli w zadaniach, s. 171, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 23,10 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Literatura poświęcona fizyce cieplnej budowli jest bardzo bogata. Istnieje szereg monografii zarówno ogólnych, jak i poświęconych jedynie zagadnieniom wybranym. Niedawno ukazał się II tom podręcznika Budownictwo ogólne – Fizyka budowli opracowany przez zespół autorów o profesjonalnej wiedzy z tej dziedziny w aspekcie badań, normalizacji i praktyki. W 2004 r. opublikowany został cykl wykładów z fizyki cieplnej budowli w Materiałach Budowlanych. Obie publikacje pokrywają w zasadzie zapotrzebowanie na materiał przedstawiony studentom wydziałów budowlanych w ramach kursu „Fizyka Budowli I”. Odczuwa się jednak brak wydawnictw o charakterze podręcznika do ćwiczeń, zawierających przykłady rachunkowe. Stąd główny zamysł Autora opracowania tego typu podręcznika.
[Ze Wstępu]

Fortyfikacje nadodrzańskie w procesie rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej w XVII-XIX w.

ARCHITEKTURA

Fortyfikacje_nadodrzańskie.jpg.JPG

W. Eckert, Fortyfikacje nadodrzańskie w procesie rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej w XVII-XIX w., s. 481, 21.5x20, oprawa twarda, Zielona Góra 2007, cena: 40,95 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Fortyfikacje nadodrzańskie w czasach nowożytnych były ogniwami łańcucha tworzącego cały system twierdz broniących dużych przestrzeni. Były to twierdze usytuowane wzdłuż wschodnich rubieży państwa pruskiego. Twierdze Koźle (Kosel), Brzeg (Brieg), Wrocław (Breslav) i Głogów (Glogau) służyły do utrzymania Śląska tworzącego cypel wysunięty pomiędzy Polskę, Saksonię i Austrię. Kostrzyn (Küstrin) i Szczecin (Stettin) chroniły Prusy wraz z Pomorzem od ataku ze wschodu. W niniejszym opracowaniu fortyfikacje nadodrzańskie widziane są jako zespół budowli inżynierskich służących do obrony miejsca, ale także jako wielki system ufortyfikowania granic.
[Ze Wstępu]

Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku

PEDAGOGIKA

Szkolnictwo_średnie_na_Dolnym_Śląsku.jpg.JPG

B. Burda, Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku, s. 306, B5, oprawa twarda, Zielona Góra 2007, cena: 36,75 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Szkoła na Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym była miejscem, w którym ścierały się różne prądy edukacyjne. Tematyka ta wymaga szerokich badań i całościowego opracowania. Zbyt rzadko bowiem dzieje oświaty i szkolnictwa śląskiego cieszyły się zainteresowaniem badaczy. W opracowaniach ogólnych, dotyczących szkolnictwa, traktowano ten obszar badań wycinkowo. (...) Podstawową tezą pracy jest twierdzenie, że rozwój szkolnictwa średniego na Dolnym Śląsku w czasach wczesnonowożytnych w dużej mierze był uzależniony od przebiegu i charakteru reformacji, powołania w miastach protestanckich rad miejskich, stosunków religijnych w monarchii habsburskiej, a także przepływu myśli pedagogicznej z krajów Europy Zachodniej, w tym szczególnie z Niemiec i z Włoch.
[Ze Wstępu]

Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej

GEODEZJA

pomiary_geo.JPG

J. Gil, Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej, s. 412, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 29,40 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)


Tematycznie podręcznik jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska i Ochrony Środowiska. Zdecydowana większość zawartego w podręczniku materiału jest bezpośrednio związana z programem wykładów i ćwiczeń, realizowanych w ramach przedmiotu   "geodezja".   Podręcznik   nie   stanowi   kompletnego   wykładu,   lecz   ma   na   celu wprowadzenie     Szanownego     Czytelnika    do     zrozumienia     podstawowych     wiadomości, umożliwiających przygotowanie się do zajęć praktycznych i samodzielną ich realizację. Na początku podręcznika zostały omówione pojęcia dotyczące ogólnych zasad teorii błędów przy minimalnym skomplikowaniu i wyrafinowaniu aparatu matematycznego. Dalej została skupiona uwaga na budowie i przeznaczeniu instrumentów geodezyjnych oraz na technologii lokalizacji punktów za pomocą systemu GPS, która w coraz większym stopniu staje się technologią powszechną, niezbędną do sporządzania projektów i ich realizacji, a także do sporządzania map wielkoskalowych. Dokumentacja w postaci map oraz wyniki pomiarów bezpośrednich stanowią z kolei dane do systemów informacji przestrzennej.
[Z Przedmowy]

Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci

PEDAGOGIKA

Obszary_wspólnego_zaangażowania_w_edukacji_dzieci.jpg.JPG

I. Kopaczyńska, A. Nowak-Łojewska, Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci, s. 278, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 31,50 zł   (nakład wyczerpany)

 

Niniejsza publikacja wzbogaca propozycje działania pedagogicznego edukacji wczesnoszkolnej, którego idea ujmowana jest często w tezie „edukacja ku człowiekowi”. Pojęcie „edukacja” rozumiemy szeroko jako „realizację programu ewolucji ludzkiej w roku całego życia z myślą o integralnym rozwoju w zakresie umysłowym, fizycznym, afektywnym, moralnym, duchownym. To proces obejmujący nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności szeroko pojętych wartości kultury, lecz także inspirowanie postawy twórczej: otwartej samodzielności myślenia, zdolności do samokształcenia”. W tym ujęciu edukację rozpatruje się jako proces całożyciowy, w którym tworzone są jednostce warunki do aktywności, osiągnięć w poszukiwaniu własnego miejsca w życiu, który buduje karierę człowieka jako „kreację własnego życia”, spełnianie życiowych marzeń.

[Z Przedmowy]

Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliusza Łukaszewskiego (1867-1895)

JĘZYKOZNAWSTWO

Słownictwo_potoczne_listów_Zygmunta_Miłkowskiego_do_Juliusza_Łukaszewskiego.JPG

S. Borawski, Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliusza Łukaszewskiego (1867-1895), s. 611, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2007, cena: 36,75 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Książka jest publikacją opartą na tekstowej substancji listów prywatnych Zygmunta Miłkowskiego do Juliusza Łukaszewskiego. Prywatność listów polega na widocznym w nich charakterze więzi pomiędzy dwoma wybitnymi osobami, znajdującej odbicie w relacji nadawczo-odbiorczej. W treści listów jednak wielokrotnie dochodzą do głosu sprawy dalekie od prywatności i najistotniejsze dla narodowej wspólnoty, widziane z punktu widzenia prominentnych działaczy emigracyjnych. Jednak nawet wówczas sposób ich relacjonowania, wypowiadane oceny i opinie są formułowane w sposób właściwy dla kontaktu zindywidualizowanego, prywatnego.
Nasza praca składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi propozycję układu odniesienia dla różnego rodzaju opracowań ilościowych leksyki tekstów polskich reprezentujących gatunki mowy krótkie i średnie pod względem rozmiarów mierzonych liczbą wyrazów graficznych. Druga natomiast ilustruje materiałowo zagadnienie predestynacji leksyki do użycia w konkretnym skonwencjonalizowanym i złożonym zachowaniu językowym. Także część druga jest opracowana z punktu widzenia potrzeb studiów nad właściwościami leksykalnymi zachowań językowych.
[Z Przedmowy]

Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

baron_multimedialne_dydaktyczne.jpg

Eunika Baron-Polańczyk, Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum, s. 254, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2007, ISBN 978-83-7481-124-8, 21,00 zł


Żyjemy na progu XXI wieku, wkraczamy w nową epokę nazywaną cyfrową i obserwujemy dynamiczny rozwój technologii informacyjnych (dalej: TI) oraz przeobrażanie się społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne (dalej: SI). Egzystujemy pod przemożnym wpływem mediów, które zmieniają styl życia, szczególnie młodego pokolenia nazywanego „pokoleniem medialnym i mobilnym”. To właśnie te zmiany zachodzące w społeczeństwie wymuszają zmiany w edukacji, na skutek czego współczesnej szkole stawiane są odmienne od dotąd stosowanych cele, zadania, metody i formy oraz środki naukowo-dydaktyczne.
[…] Zawarte w niniejszym opracowaniu zagadnienia dotyczą projektowania i wykorzystywania MMD rozpatrywanego w różnych kontekstach – uwzględniając wyżej zarysowane aspekty w obszarze edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Teoretyczne rozważania stanowią ważne przesłanki, które były przydatne w procesie analiz i interpretacji uzyskanych wyników badań środowiskowych nad projektowaniem i wykorzystywaniem MMD przez nauczycieli. Przyjęte teoretyczne podstawy pozwoliły na właściwe wyjaśnianie faktów zgromadzonych w materiale empirycznym.

[Fragment Wstępu]


   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY