Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Książki

Rok 2006

Zobacz także

Właściwości językowo-stylistyczne poezji religijnej Franciszka Karpińskiego

FILOLOGIA POLSKA

gorzelana.JPG

Joanna Gorzelana, Właściwości językowo-stylistyczne poezji religijnej Franciszka Karpińskiego, s. 238, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, ISBN 83-7481-017-3, 18,90 zł

 
Ważnym wydarzeniem dla polskiego oświecenia była konfederacja barska. Towarzyszyła jej bogata literatura, która odzwierciedlała nastroje polskiej szlachty – dominowała poezja religijna i wojenna . Często łączono oba typy twórczości, korzystając bądź z metaforyki religijnej w tekstach o tematyce wojennej, bądź stosując terminologię i metaforykę z zakresu wojskowości do wyrażania uczuć konfesyjnych. Ogólna ocena literacka utworów z czasów ruchu barskiego jest niska. Twórcy liryków o charakterze wyznaniowym „nie potrafili utrzymać nastroju wzniosłej powagi wymaganej od poetyki takich gatunków religijnych, jak hymn, pieśń czy modlitwa”. Często tematyka owych tekstów odzwierciedlała także fanatyczną wręcz nienawiść do subiektywnie wyznaczanych wrogów narodu i Boga. Negatywne doświadczenia z lat 1768-1772 zaciążyły na dalszym rozwoju literatury oświeceniowej. Wyraźnie stroniono wówczas m.in. od poezji mówiącej o Bogu i problemach wiary. Co więcej, dużą popularność zyskiwali twórcy (np. Tomasz Kajetan Węgierski) programowo libertyńscy. Nie tylko ograniczenia formalne i pozbawione tolerancji treści wczesnooświeceniowych utworów religijnych były przyczyną braku kontynuacji tego typu twórczości przez pisarzy dojrzałego oświecenia. Wraz z pierwszym rozbiorem zmieniła się sytuacja polityczna w kraju. W Rzeczypospolitej nie doszło co prawda do rewolucji społecznej, coraz powszechniej utożsamiano jednak konserwatywny Kościół z zacofaniem i ostoją fanatyzmu . „Atmosfera intelektualna i obyczajowa czasów oświecenia nie sprzyjała [...] refleksji metafizycznej oraz wgłębianiu się w sferę Transcendencji”. Pojawiały się oczywiście pojedyncze utwory poetyckie poświęcone Bogu. Jednak tylko u Karpińskiego i Kniaźnina można obserwować bogatszą twórczość religijną . Te zainteresowania wspomnianą liryką u obu poetów zdają się wyjątkowe w drugiej połowie XVIII wieku. Franciszek Karpiński, ubogi szlachcic z Pokucia, kształcony był w szkołach przyklasztornych. Zrezygnował jednak ze stanu duchownego i podjął pracę nauczyciela na dworach magnatów. W literackiej autobiografii pt. Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem pisze o religijnym wychowaniu i wpajaniu zasad moralnych przez rodziców . Tematyce religijnej twórca poświęcił dwa osobne cykle poetyckie: Psałterz Dawida (1786) oraz Pieśni nabożne (1792). Przyniosły mu one sławę wśród współczesnych i potomnych. Niektóre teksty poety właśnie z tego kręgu tematycznego, np. kolęda O narodzeniu Pańskim (inc. „Bóg się rodzi, moc truchleje”) czy modlitewna Pieśń poranna (inc. „Kiedy ranne wstają zorze”) oraz Pieśń wieczorna (inc. „Wszystkie nasze dzienne sprawy”), stały się bodaj najpopularniejszymi utworami, jakie napisano w czasach stanisławowskich.

Ariergarda realnego socjalizmu. Społeczne biografie pokolenia stanu wojennego

SOCJOLOGIA

Ariergrda_realnego_socjalizmu.jpg.JPG

M. Zielińska, Ariergarda realnego socjalizmu. Społeczne biografie pokolenia stanu wojennego, s. 299, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2006, cena: 26,25 zł

 
Autorka podejmuje bardzo interesujące i bardzo trudne do metodologicznej operacjonalizacji pytanie o to, w jakim zakresie wydarzenia lat 80. (strajki „solidarnościowe” i realia stanu wojennego, a następnie zmiana ustrojowa w 1989 r.) wpłynęły na społeczne biografie pokolenia ludzi urodzonych w latach 50. i 60. Fakt, że znaczące socjalizacyjnie fazy życia tego pokolenia nałożyły się na znaczące wydarzenia polityczne w najnowszej historii Polski sprawił, że biografie pokoleniowe zostały „przerwane” – potoczyły się inaczej niż planowano, inaczej niż wynikałoby to z utartych (ukształtowanych w realiach PRL-u) wzorców, inaczej niż gdyby owe ważne wydarzenia nie nastąpiły To główna teza pracy.
[Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Szafraniec]

Bibersteinowie w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego

HISTORIA

Bibersteinowie.jpg.JPG

T. Jaworski, Bibersteinowie w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego, s. 246, B5, oprawa twarda, Zielona Góra 2006, cena: 29,40 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY!!!)

 
Na pograniczu Bibersteinowie pojawili się  w roku 1278, ale do Żar trafili dopiero w 1355, a zatem w roku 2005 przypadła 650.rocznica. Stąd pomysł, by jubileusz ten podsumować naukową analizą. [...] Materiały pokonferencyjne podzielono na dwie części:
I. referaty wygłoszone na sesji,
II. głosy, uwagi, listy potomków rodu Bibersteinów.
W pierwszej części wyodrębniono jeszcze pięć podrozdziałów, w których ujęto:
1. Dzieje rodu,
2. Działalność gospodarczą,
3. Stosunek do przemian religijnych,
4. Obraz Bibersteinów w sztuce i literaturze.
Taki podział ma na celu ułatwienie nie tylko prześledzenia miejsca tego rodu w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego, ale także pokazanie dorobku konferencji.
[Ze Wstępu]

Biospołeczne uwarunkowania rozwoju somatycznego i sprawność motoryczna wybranych grup młodzieży akademickiej

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Biospołeczne_uwarunkowania_rozwoju_somantycznego_i_sprawność_motoryczna.jpg.JPG

J. Tatarczuk, Biospołeczne uwarunkowania rozwoju somatycznego i sprawność motoryczna wybranych grup młodzieży akademickiej, s. 387, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2006, cena: 33,60 zł

 
Celem pracy jest analiza biospołecznych uwarunkowań rozwoju fizycznego, określenie wzajemnych relacji zachodzących między podstawowymi cechami morfologicznymi, wybranymi zdolnościami motorycznymi badanej młodzieży akademickiej oraz dokładne oceny poziomu kształcenia się wybranych cech sprawności fizycznej w poszczególnych fazach cyklu menstruacyjnego młodych kobiet w okresie dorastania.
[Wstęp]

"Dyskursy Młodych Andragogów", t. 7

PEDAGOGIKA

Dyskursy_7.jpg.JPG

"Dyskursy Młodych Andragogów", t. 7, red. Józef Kargul, Małgorzata Olejarz, s. 242, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, ISBN 83-7481-020-3, 21,00 zł

 
Wydaje mi się, że w Szkole Młodych Andragogów stwarza się młodym ludziom dobre warunki do pozbywania się swego rodzaju konformistycznych postaw i podejmowania (również „gorących”) dyskusji naukowych, stawiania (również „trudnych”) pytań, negocjowania (skrajnie czasami odmiennych) stanowisk. Te sprzyjające warunki to z jednej strony – wytworzona w Szkole [...] atmosfera twórczego dialogu, w którym jest miejsce i na konstruktywną, acz życzliwą krytykę, i na szacunek dla odmienności poglądów; z drugiej zaś strony – fakt zapraszania do niej takich, a nie innych mistrzów ze świata nauki. [...] Myślę, że profesorowie wchodząc w bezpośrednie interakcje ze swoimi słuchaczami również mają możliwość uczenia się rzeczy nowych, zdobywania nowych doświadczeń, rewidowania utrwalonych już poglądów, przełamywania pewnych schematów myślenia, czerpania inspiracji ze „świeżości” oglądów naukowych młodych badaczy, którzy często – jak to określił prof. Kargul we wstępie do jednego z Dyskursów – „niezwykle trafnie postrzegają wagę określonych zmian w naszym życiu społecznym i ich wpływ na edukację dorosłych”.
[fragment Spotkań z mistrzem]

"Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny", t. 4

FILOLOGIA POLSKA

Edukacja_humanistyczna.t.5.jpg.JPG

"Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny", t. 4, red. Marian Sinica,  s. 232, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, ISSN 1505-280X, 21,00 zł

 
Z. Ożóg-Winiarska, Florystyka poetycka w wierszach dla dzieci Józefa Ratajczaka, A. Szóstak, Do czego służą monografie historycznoliterackie. Uwagi metodologiczne na marginesie pracy nad monografią Jana Brzechwy, B. Trocha, Przestrzeń w >>Ogniem i mieczem<< Henryka Sienkiewicza jako przestrzeń ludzkiego dramatu, O. Rutkowska, Elementy naturalistyczne turpistycznej poetyki Stanisława Grochowiaka, D. Amborska-Głowacka, Wiersz >>W Weronie<< Cypriana Kamila Norwida w oglądzie hermeneutycznym,  L. Jazownik,  Edukacja literacka w dobie kryzysu „wielkich narracji”,R. M. Jabłoński, „Słowem Bożym i świadectwem Chrystusa jest wszystko, co widział „ (1,2) – Apokalipsa na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej, E. Kobyłecka, Zastosowanie zintegrowanych zadań szkolnych w edukacji humanistycznej,  E. Kur, Metodyka nauczania historii literatury polskiej w Królestwie Polskim w latach 1864-1905, S. Kulczyńska-Kuleczka, Tematyka folkloru w realizacji ścieżek edukacyjnych podstawy programowej języka polskiego i innych przedmiotów G. Tomiak,  O szkolnym dziennikarstwie słów kilka. Prasowy grzech zaniechania? J. Sikorek, K. Borkowska, Pytajne zaimki przysłowne w strukturze rosyjskich i polskich wypowiedzeń pytających ze słowem pytajnym (badania eksperymentalne), L. Jazownik, Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. Anna Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2004, W. Troszczyńska-Nakonieczna, M. Puchowska-Florek, M. Chantsoulis, E. Skarbek-Oćwieja, Diagnostyka zaburzeń komunikacji pochodzenia centralnego w fazie ostrej udaru mózgu w procesie kompleksowej naurorehabilitacji.
 [Ze Spisu treści]

Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym

KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

Informacja,_wywiad,_felieton.jpg.JPG

M. Steciąg, Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, s. 431, 15x21, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2006, cena: 30,45 zł


Radio komercyjne, podobnie jak inne media masowe nastawione wyłącznie na zysk finansowy, które w Polsce istnieją od niedawna, jest przedmiotem dyskusji i kontrowersji. Oskarża się je o promowanie manierycznej swobody w komunikacji publicznej, marginalizowanie słowa mówionego w radiu, pochlebianie przeciętnym gustom muzycznym, nastawienie na nieskom­plikowaną rozrywkę. Radio komercyjne - „brzęcząca tapeta", akustyczne tło codziennych zajęć. Niewymagające skupienia, ale nachalne w autoprezentacji, żywe i spontaniczne, a jednocześnie powtarzalne i przewidywalne, zachowaw­cze w doborze treści przystosowanych do potrzeb masowej publiczności, ale kontestujące tradycję, powszechnie znane i słyszane, ale czy słuchane?
Niniejsza książka jest próbą językoznawczego opisu występującego w radiu komercyjnym słowa ujętego w formy trzech gatunków dziennikarskich: informacji, wywiadu i felietonu. Ograniczenie ich repertuaru to podstawowa cecha rozgłośni prywatnych, w których mówi się niewiele, wyraźne jest dą­żenie do ujednolicenia przekazu, a sposób istnienia tradycyjnych gatunków w strumieniu radiowym ma swoją specyfikę.
[Ze Wstępu]

Kompleksowa ocena i stabilizacja podstawowych właściwości technologicznych klasycznych mas formierskich

INŻYNIERIA

Kompleksowa_ocena_i_stabilizacja_podstawowych_działalności_technologicznych.jpg.JPG

T. Michta-Stawiarska, Kompleksowa ocena i stabilizacja podstawowych właściwości technologicznych klasycznych mas formierskich, s. 92, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, ISBN 83-7481-015-7, 10,50 zł

 
Właściwości technologiczne klasycznych mas formierskich z bentonitami ocenia się na podstawie wielu wskaźników. Większość z nich, jak: przepuszczalność, wytrzymałość, zagęszczalność oznaczone są na standardowo zagęszczonych próbkach. Wiadomo, że właściwości mas najsilniej uzależnione są od wilgotności, wiele z nich jednak w sposób niejednoznaczny.
Istotnym problemem w technologii klasycznej formy jest stabilizacja właściwości masy formierskiej. Stabilizowanie wielu wskaźników naraz jest trudne lub niemożliwe. Z tego względu proponuje się w tej pracy rozwiązanie tego zagadnienia w nowy, kompleksowy sposób.
[Ze Streszczenia]

Konflikt o Dom Katolicki z Zielonej Górze w dniu 30 maja 1960 roku w świetle dokumentów

HISTORIA

konflikt_o_dom_katolicki.JPG

Konflikt o Dom Katolicki w Zielonej Górze w dniu 30 maja 1960 roku w świetle dokumentów, red. Tadeusz Dzwonowski, Stanisław Jankowiak, Filip Leśniak, Czesław Osękowski, s. 490, B5, oprawa miękka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, ISBN 83-7177-230-0, 26,25 zł

 
W niedzielę dnia 25 sierpnia 1957 r. w kościele parafialnym parafii św. Jadwigi w Zielonej Górze z ambony potępiono fakt organizowania szkoły bez nauki religii w tym mieście. Kaznodzieja przestrzegał rodziców przed posyłaniem dzieci do tej szkoły, podając, że krok taki pociągnąłby pozbawienie rodziców i dzieci posług religijnych, przysługujących katolikom. Między innymi podano, że dzieci nie mogłyby uczęszczać na naukę katechizmu, przystępować do komunii itd. Podano wreszcie, że takim osobom ksiądz nie urządzi pogrzebu kościelnego.
[fragment książki, s. 21]

Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych

ELEKTROTECHNIKA

Metrologia_elektryczna_wielkości_nieelektrycznych.JPG

Marian Miłek, Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych, s. 422, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, ISBN 83-7481-023-8, 10,50 zł

 
W książce opisano czujniki wielkości nieelektrycznych przetwarzające te wielkości na wielkości elektryczne oraz układy pomiarowe służące do pomiaru takich wielkości nieelektrycznych, jak przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie, siła i moment, ciśnienie, temperatura, wilgotność oraz wielkości opisujące przepływ płynów. Omawiając czujniki, szerzej przedstawiono zjawiska fizyczne, stosowane przy przetwarzaniu wielkości nieelektrycznej na elektryczną. Takie ujęcie tematyki umożliwia zrozumienie zasad przetwarzania w czujnikach w oderwaniu od konkretnych typów czujników oferowanych przez producentów.
[Od Autora]

Multimedialne materiały dydaktyczne

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Multimedialne_materiały_dydaktyczne.jpg.JPG

Eunika Baron-Polańczyk, Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej, s. 270, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, ISBN 83-7481-050-5, 21,00 zł

 
Żyjąc na progu XXI wieku, wkraczamy w nową epokę nazywaną cyfrową. Obserwujemy dynamiczny rozwój technologii informacyjnych oraz przeobrażanie się społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne. Egzystujemy pod przemożnym wpływem mediów, które zmieniają nasz styl życia, szczególnie te zmiany zachodzące w społeczeństwie wymuszają zmiany w edukacji na skutek czego współczesnej szkole stawiane są odmienne od dotąd stosowanych cele, zadania, metody i formy oraz środki naukowo-dydaktyczne.
[Ze Wstępu]

Muskauer Park Mużakowski. Przestrzeń pamięci i pojedniania

SZTUKA OGRODOWA/HISTORIA

Park_Mużakowski.jpg.JPG

B. Frydryczak, H. Kardasz, Muskauer Park Mużakowski. Przestrzeń pamięci i pojedniania, s. 115,  książka ilustrowana, A 5, oprawa twarda, Zielona Góra 2006, cena: 38,85 zł

 
Twórcą i założycielem parku był książę Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau, miłośnik ogrodów, teoretyk sztuki ogrodowej, zwany „Goethem sztuki ogrodowej”, postać niezwykle barwna, współtworząca kulturowy klimat XIX-wiecznych Niemiec. Książę Hermann von Pückler był nie tylko właścicielem Muskau i twórcą jednych z najważniejszych założeń krajobrazowych XIX wieku, był również podróżnikiem i pamiętnikarzem, osobą nieprzeciętną, barwną, szeroko znaną w kręgach towarzyskich Europy, niepozostającą bez wpływu na swoją epokę. [...] Gdy Pückler podjął decyzję o przekształceniu swojej posiadłości w park krajobrazowy, towarzyszył mu wyraźnie określony cel: stworzyć powabne, żywe dzieło sztuki.
 [Fragmenty książki]

Polacy – Niemcy. Pogranicze. Studia historyczne

HISTORIA

Polacy_Niemcy._Pogranicze_Studia_Historyczne.jpg.JPG

Polacy – Niemcy. Pogranicze. Studia historyczne, red. G. Wyder, T. Nodzyński, s. 341, B5, oprawa twarda, Zielona Góra 2006, cena: 35,70 zł

 
m.in.:
J. Dudek, Kilka uwag o niepełnym powodzeniu jednej z misji Brunona z Kwerfurtu. K. Benyskiewicz, Stosunki polsko-niemieckie w dobie rządów Władysława Hermana. B. Bobrowski, Istota przełomu XIII wieku na Śląsku,  K. Bobrowski, Ze studiów nad wzajemnymi relacjami dwóch hanzeatyckich miast: Strzałowa i Lubeki (na przełomie XIII/XIV wieku),D. Dolański, Historiografia niemiecka w warsztacie historyków polskich XVI-XVIII wieku. J. Kuczer, Podstawy kształtowania kontaktów szlachty krośnieńskiej i głogowskiej z prowincją wielkopolską w okresie wczesnonowożytnym (1526-1741).  B. Burda, Porządki szkolne. Ordynacje, Plany lekcji i Regulaminy protestanckiego szkolnictwa średniego na Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym. J. Zdrenka, Niewykorzystane źródło epigraficzne dla obszaru dawnej Nowej Marchii na przykładzie Sulechowa.
[Ze Spisu Treści]

Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

Poradnictwo_zawodowe.jpg.JPG

Z. Wołk, Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży, s. 264, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2006, cena: 28,35 zł


Praca zawodowa stanowi współcześnie jedną z podstawowych form aktywności człowieka towarzyszącą mu przez cały okres dorosłości. Jest ona nie tylko źródłem środków zapewniających utrzymanie i możliwość zaspo­kajania potrzeb, ale przede wszystkim daje poczucie wartości oraz stwarza szansę na realizację dążeń i planów. W środowisku zawodowym człowiek wchodzi w różne relacje, doświadcza wielu zdarzeń i uczestniczy w rozlicz­nych sytuacjach. Sprzyjają one jego rozwojowi, wzbogacają doświadcze­nia. Znaczące modyfikacje dotyczące pracy niesie postęp techniczny, na­ukowy i przemiany społeczne. Znajomość problematyki zawodowej znacz­nie zwiększa szanse związane z właściwą lokalizacją człowieka na ścieżce edukacyjnej do pracy. Mam tu na myśli trafny wybór zawodu, a następnie pozyskanie pracy przynoszącej satysfakcję i zadowolenie. Wymaga to jed­nak racjonalnego podejścia do kariery zawodowej, nie pozostawiania jej swojemu losowi. Człowiek może bowiem znacząco wpływać na jej prze­bieg. Wymaga to jednak określonych kompetencji, będących indywidual­nymi dyspozycjami człowieka, które określam kulturą pracy.
[Ze Wstępu]

Prawo budowlane. Podręcznik dla studentów kierunków budownictwo i architektura

BUDOWNICTWO

Prawo_budowlane.jpg.JPG

Tadeusz Biliński, Prawo budowlane. Podręcznik dla studentów kierunków budownictwo i architektura, s. 188, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, ISBN 83-7481-009-2,  10,50 zł

 
Podręcznik jest materiałem pomocniczym do poznania i zrozumienia otoczenia instytucjonalnego i prawnego procesu budowlanego. Nie stanowi komentarza do ustawy Prawo budowlane, ani, w żadnym przypadku, podstawy prawnej, do interpretacji, do rozstrzygania spornych kwestii czy też uzasadnień ich rozstrzygnięć. Przedstawione regulacje prawne, często nawet dość dokładne, najczęściej nie są podane brzmieniu ustawy, chodzi bowiem o większą czytelność przepisów, o proste i zrozumiałe przedstawienie procedur prawnych procesu budowlanego. Treść podręcznika ograniczono do informacji ważnych i podstawowych.
[Wstęp]

Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży

SOCJOLOGIA

socjalizacja_poznawcza_uczącej_się_młodzieży.jpg.JPG

Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży, s. 284, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, ISBN 83-7481-022-X, 24,15 zł  

W przedkładanej Czytelnikowi pracy przyglądam się wiedzy, jaką ludzie zdobywają na różnych szczeblach rozwoju i edukacji, analizuję uwarunkowania przyswajania tej wiedzy i budowania pewnych umysłowych struktur i schematów, którymi w funkcjonowaniu intelektualnym się posługują. Nasze poznanie zakorzenione jest przede wszystkim w języku, który przyswoiliśmy, w języku, w którym wzrastaliśmy i myślimy, w języku najbliższego otoczenia społecznego. Poznając język, przyswajamy również styl poznawczy, który jest niezmiernie trwałym środkiem regulującym sposób realizowania naszej intelektualnej aktywności. Poznając język i przyswajając styl poznawczy, równocześnie nabywamy system wartości charakterystyczny dla naszego kręgu kulturowego, system, który wyznaczy oczywistości kulturowe, według których dokonywać będziemy większości naszych wyborów i oceniać zachowania innych. Nabywanie tych kompetencji – wiedzy i umiejętności – przebiega w trakcie procesu socjalizacji poznawczej, którą wyodrębnia się z procesu socjalizacji dla zaakcentowania, iż o sferę intelektu przede wszystkim chodzi.
[Wstęp]

"Studia Epigraficzne", t. 2

HISTORIA

Studia_epigraficzne_2.JPG

"Studia epigraficzne", t. 2, red. Joachim Zdrenka, s. 214, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, ISBN 83-7481-032-7, 22,05 zł

 

Kolejny, drugi tom Studiów Epigraficznych  zawiera prace stanowiące głównie pokłosie III Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej, która odbyła się 13 października 2004 roku w Zielonej Górze. Szeroki udział młodszego pokolenia historyków świadczy o ciągle rosnącym zainteresowaniu tematyką epigraficzną w Polsce, co bardzo cieszy. Konferencję zaszczycili swymi wystąpieniami znani epigraficy: Krzysztof Maciej Kowalski (Gdańsk), Jan Pakulski (Toruń), Joachim Zdrenka (Zielona Góra), Przemysław Szpaczyński (Zielona Góra), Agnieszka Krawczuk (Kraków), Edward Skibiński (Poznań) i wielu innych.

[Ze Wstępu]

"Studia Zachodnie", t. 8

HISTORIA

Studia_Zachodnie_8.jpg.JPG

"Studia Zachodnie", t.  8, red. Wojciech Strzyżewski,  s. 328, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, ISBN 83-7481-021-1, 30,45 zł

 
m.in:
B. Bobrowski, Archaeosope – trójwymiarowa wizualizacja stratygrafii archeologicznej; A. Polak, Kolejność testatorów w dokumentach średniowiecznych z elementami prozopografii (na przykładzie dokumentu Bolesława Pobożnego z 1261 r.); Serylak, Średniowieczne przemiany koniunkturalne Głogowa i Świdnicy; E. Podolan, Tendencje do likwidacji rozdrobnienia dzielnicowego w Europie Środkowo-Wschodniej w XIII-XIV wieku na przykładzie księstw śląskich i włodzimiersko-suzdalskich; P. Karp, Księstwa głogowskie i krośnieńkie na szlaku „wspaniałych pochodów” husyckich (1428-1433); M. Nowacki, Świebodziński krąg rodzinny. Martina Agricoli; U. Świderska-Włodarczyk, Wiek człowieka i jego wartość w Polsce przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych; T. Kałuski, Pieczęcie cechowe miasta Świebodzina (XVI-XIX wiek); J. Kuczer, Współdziałanie szlachty protestanckiej księstwa głogowskiego w obronie wyznania w XVII i na początku XVIII wieku; M. Wójcik, Struktura społeczno-zawodowa ludności parafii Stare Bogaczewice w świetle ksiąg metrykalnych w końcu XVIII wieku; T. Nodzyński, Antoni Radziwiłł i Atanazy Raczyński: idea kompromisu z Prusami – projekty i działania; K. Banaszewski, Obraz Niemców okresu Wielkopolskiej Wiosny Ludów w pamiętnikach i publicystyce poznańskiej lat 1848-1850,  A. Barciak, I. Pietrzyk, Inskrypcje górnośląskie – przykład Mysłowic; T. Struk, Geneza i historyczne zmiany nazwy Krosna Odrzańskiego.
[ze Spisu Treści]

Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach

ZARZĄDZANIE

Systemy_wspomagania_podejmowania_decyzji_w_małych_i_średnich.jpg.JPG

S. Saniuk, S. Kłos, K. Bzdyra, Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach, s. 254, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2006, cena: 15,75 zł


Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz dla menadżerów średniego szczebla zarządzania, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie najnowszych metod i narzędzi wspomagania podejmowania decyzji operacyjnych i taktycznych w przedsię­biorstwach produkcyjnych. Szczególny nacisk położono na zdobycie praktycz­nych umiejętności w korzystaniu z informatycznych narzędzi wspomagających monitorowanie, planowanie i sterowanie przepływem produkcji, systemów wspomagających podejmowanie decyzji w warunkach występujących ograni­czeń zasobowych i finansowych systemu produkcyjnego.
Zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji to umiejętność warunkująca sukces współczesnego przedsiębiorstwa na rynku konsumenta. Problemy związane z podejmowaniem decyzji obejmują całą sferę działalności przedsiębiorstwa począwszy od planowania strategicznego poprzez techniczne przygotowanie produkcji, zarządzanie finansami, kadrami, zaopatrzeniem, planowanie i sterowanie przepływem produkcji, kontroli na dystrybucji goto­wych wyrobów skończywszy.
Istotną pomoc w realizacji zadań jakie stawiane są współczesnym inży­nierom produkcji niosą różne, aktualnie dostępne formy informatycznych na­rzędzi komputerowo wspomaganego zarządzania. Dostępne na rynku rozwią­zania stanowią implementacje sprawdzonych metod modelowania (od symula­cji komputerowej, przez metody modelowania liniowego, na metodach maso­wej obsługi skończywszy) zorientowanych na problemy optymalizacyjne i/lub problemy decyzyjne.
[Z Przedmowy]

Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka

PEDAGOGIKA

Sztuka_w_kontekście_oddziaływania_na_człowieka.jpg.JPG

Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz, s. 210, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, ISBN 83-7481-048-3, 22,05 zł

 
Książka jest kolejną propozycją rozważań dyskusji na temat różnych aspektów, walorów estetycznych i terapeutycznych sztuki. Publikacja została podzielona na dwie części, aspekty teoretyczne podjętej tematyki oraz zagadnienia empiryczno-praktyczne. Przedstawione propozycje nie rozwiązują problemów edukacyjnych sztuki, stanowią cel, pretekst do dalszych poszukiwań i dyskusji w zakresie zagadnienia różnorodności podejścia do odbioru dzieła muzycznego i plastycznego, które jest nośnikiem silnych bodźców emocjonalnych.
[Z Wprowadzenia]

Tragiczne gry

SZTUKA

tragiczne_gry.jpg.JPG

Karol Smużniak, Tragiczne gry. Monografia dokumentacyjna ostatniego choreodramu pantomimicznego Henryka Tomaszewskiego, s. 384, 20,5 x 21,5, Zielona Góra 2006,   ISBN 83-7481-019-X, 31,50 zł

 
Książka niniejsza jest skonstruowana na zasadzie przedstawionego tu dualnego rozgraniczenia dokumentów teatralnych, z których jedne należą do tzw. dokumentów dzieła, drugie – do dokumentów pracy, ale w nieco innej postaci. Rozdział I – to dokumenty należące bezsprzecznie do projektu inscenizacji, do fazy przedpremierowej, rozdział II zaś – do dokumenty związane ze śmiercią inscenizatora, jako że automatycznie rozstrzyga o przejściu Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego do historii polskiego i światowego teatru.
[Ze Wstępu]

Ukształtowanie leksykalno-stylistyczne poezji religijnej Kornela Ujejskiego

LITERATUROZNAWSTWO

Ukształtowanie_leksykalno-stylistyczne_poezji_religijnej_Kornela_Ujejskiego.JPG

D. Szagun, Ukształtowanie leksykalno-stylistyczne poezji religijnej Kornela Ujejskiego, s. 300, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2006, cena: 19,95 zł

 
Celem niniejszej pracy jest określenie zjawisk wyznaczających styl językowy oryginalnych poezji religijnych Kornela Ujejskiego. Oryginalność pojmowana jest tu jako przeciwny biegun pojęcia translacji, będą to zatem utwory zakorzenione w stylistyce biblijnej czy szerzej religijnej, ale organizowano w stylistyce biblijnej czy szerzej religijnej, ale organizowane w sposób twórczy, wyrażające treści i zawierające elementy językowo-stylistyczne oraz kompozycyjne o charakterze odautorskim i w dużej mierze dotyczące problematyki patriotycznej. W zakres tych poezji włączamy również parafrazy biblijne jako szczególny typ przekładu rozszerzonego czy przetworzonego twórczo, a więc mającego inną wymowę i kształt poetycki niż oryginał.
[Ze Wstępu]

Wybrane obszary edukacji literackiej

LITERATUROZNAWSTWO/DYDAKTYKA LITERATURY

Wybrane_obszary.jpg.JPG

M. Sinica, Wybrane obszary edukacji literackiej, s. 267, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2006, cena: 26,25 zł

 
Przedstawiona publikacja jest wyborem teoretyczno-metodologicznych rozpraw i relacji z badań mieszczących się w polu zainteresowań autora. Skonstruowana została na podstawie wcze­śniej już drukowanych prac w publikacjach zbiorowych, niskona­kładowych, a także w monografii Kultura literacka absolwentów szkół średnich. W nocie bibliograficznej zamieszczonej na końcu publikacji podano dokładne źródła, skąd pochodzą poszczególne teksty. W artykułach tych dokonano pewnych uzupełnień, popra­wek, zaktualizowano częściowo przypisy, dołączono aneksy oraz streszczenia w języku angielskim.
Zebrane artykuły, ze względu na swój charakter, przyporząd­kowane zostały trzem obszarom badawczym:
  1. Z najnowszych dziejów edukacji literackiej.
  2. W kręgu szkolnej i pozaszkolnej recepcji dzieła literackiego.
  3. Dydaktyka literatury i języka, a inne dyscypliny wiedzy.

Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym

ZARZĄDZANIE

Przedsiębiorstwo_w_otoczeniu_międzynarodowym.jpg.JPG

Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, red. L. Koćwin, s. 358, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2006, cena: 28,35 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)

 
Prezentowane opracowanie stanowi próbę przedstawienia wielowymiarowych powiązań i zależności między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem zewnętrznym, z którego wybrano aspekty międzynarodowe dotyczące ekonomii, polityki i społeczeństwa. Studia zawartych w nich treści mają za zadanie poznanie metod oraz narzędzi niezbędnych do zrozumienia współczesnych procesów ekonomicznych związanych z integracją i globalizacją gospodarki, których podmiotem staje się w coraz szerszym zakresie przedsiębiorstwo.
[Z Wprowadzenia]

Ryzykowana dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS

SOCJOLOGIA/SEKSUOLOGIA

seksualnosc_polakow.JPG

Z. Izdebski, Ryzykowana dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997-2001-2005, s. 138, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2006, cena: 18,90 zł  (NAKŁAD WYCZERPANY)


Niniejsza publikacja jest raportem z badań poświęconych seksualności Polaków. Seksualność jest terminem różnorodnie definiowanym. Nierzadko spotykamy w tym zakresie uproszczone podejście - seksualność jest utożsamiana z aktywno­ścią seksualną człowieka. Wydaje się jednak, iż zaczyna dominować stanowisko lansowane w seksuologii humanistycznej, w którym ludzka seksualność to sposo­by doświadczania i wyrażania siebie jako istoty płciowej. Świadomość siebie jako kobiety czy mężczyzny jest więc, przy takim podejściu, równie ważnym elemen­tem seksualności, jak możliwość erotycznego doświadczania i reagowania.

Seksualność jest zatem niezwykle istotną częścią nas samych, niezależnie od wieku, od tego czy jesteśmy aktywni seksualnie i czy mamy fantazje erotyczne, czy nie. Odgrywa bardzo ważną - chociaż zmieniającą się - rolę na przestrzeni całego życia człowieka.
Kolejną kwestią podnoszoną przez seksuologię humanistyczną jest fakt, iż przy podejmowaniu wyborów i zachowań seksualnych kierujemy się uznawanymi przez nas wartościami. I chociaż tradycje religijne nie są jedynym czynnikiem kształtującym świat wartości człowieka, to w przypadku jego seksualności są czynnikiem niezwykle ważnym. Zwłaszcza, że zmiany zachodzące w obyczajowo­ści seksualnej, rozwój antykoncepcji, obniżenie się wieku dojrzałości psychosek­sualnej to czynniki, które tworzą nowy obraz seksualności Polaków, coraz bardziej odległy od tradycyjnie im przypisywanego. Ma to, niewątpliwie, reperkusje dla społecznego funkcjonowania, zwłaszcza młodych, coraz lepiej wykształconych i obytych w świecie osób.
[Ze Wstępu]

Rozwój szkieletu i proporcji ciała człowieka w okresie płodowym

BIOLOGIA

malinowski_rozwoj_szkieletu.jpg

Rozwój szkieletu i proporcji ciała człowieka w okresie płodowym, red. Andrzej Malinowski s. 134, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, ISBN 978-83-7481-070-8, 21,00 zł


Badania rozwoju struktur kostnych człowieka w okresie płodowym należą do problemów trudnych. Trudności przysparza pozyskiwanie materiałów obserwacyjnych drogą preparowania czaszki i poszczególnych kości martwych płodów. Znacznie łatwiej jest pozyskiwać martwe płody do badań kefalo- i somatometrycznych, które można wykonywać w trakcie sekcji anatomo-patologicznych. Ale nawet takie materiały pozyskane w drugiej połowie XX wieku w Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy i Szczecinie nie są liczbowo satysfakcjonujące. […] postanowiłem udostępnić opracowanie dotyczące wzrastania czaszki i jej niektórych kości w okresie płodowym i rozwoju kości długich szkieletu, prezentując te indywidualne dane, które zebrałem osobiście, preparując głowy płodów pochodzących z Poznania oraz pomiary kości długich wypreparowane przez B. Młodziejowskiego i A. Malinowskiego, a pochodzące z Warszawy i Poznania.

[Fragment Wstępu]


   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY