Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Książki

Rok 2005

Zobacz także

50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze

HISTORIA

50_lat_Polskiego_Towarzystwa_Historycznego.jpg.JPG

50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze, red. Dariusz Dolański, s. 122, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-99-7,  5,25 zł

 
28 kwietnia 1954 roku powstał w Zielonej Górze oddział Polskiego Towarzy­stwa Historycznego – jest to godne odnotowania, Towarzystwo stało się bo­wiem zalążkiem prowadzonych na szerszą skalę badań naukowych w Winnym Grodzie. Tym samym historycy zainicjowali ruch naukowy, który dzięki wysił­kowi przedstawicieli innych dyscyplin zaowocował powołaniem 10 lat później Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, a w końcu obu zielonogórskich uczelni – inżynierskiej i pedagogicznej – które po połączeniu stanowią dziś Uniwersy­tet Zielonogórski. Na tę książkę składają się teksty badaczy starszego pokolenia, którzy przy­pominają atmosferę minionych lat, czasów gdy współtworzyli naukowe śro­dowisko historyczne i historyków młodszych, którzy spojrzeli na tamte czasy przez pryzmat archiwalnych dokumentów i publikacyjnych dokonań. Jest więc ona pomostem między tradycją i przeszłością a dniem dzisiejszym i perspek­tywami na przyszłość.
[Ze Słowa wstępnego]

Badanie osobowości w kontekście sytuacyjnym

ZARZĄDZANIE

Badanie_osobliwości_w_konteście_sytuacyjnym.jpg.JPG

Tatiana Rongińska, Badanie osobowości w kontekście sytuacyjnym, s. 132, 20 x 21, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-7481-003-3, 21,00 zł

 
Przedstawiony w niniejszym opracowaniu Inwentarz Diagnostyki Osobowości w Kontekście Sytuacyjnym opracowany przez U. Schaarschmidta i A. Fischera jest jednym z przykładów zastosowania podejścia sytuacyjnego w diagnostyce zasobów jednostki. Prezentowane tutaj wyniki badań są efektem 10-letniej współpracy między Zakładem Psychologii Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zakładu Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych Uniwersytetu w Poczdamie. Centralnym aspektem naszej współpracy jest adaptacja do warunków polskich różnych narzędzi diagnostycznych, które pozwalają badać indywidualne strategie radzenia sobie z problemami zawodowymi, służą określeniu możliwości adaptacyjnych jednostki w szeroko rozumianym kontekście zdrowia psychicznego. Prezentowane tutaj materiały zawierają opis teoretycznej konstrukcji narzędzia z wyszczególnieniem znaczenia kontekstu sytuacyjnego, etapy psychometrycznej procedury adaptacji testu, a także pokazują możliwości diagnostyczne kwestionariusza IPS na przykładzie dwóch różnych grup badawczych – studentów i młodzieży szkolnej oraz funkcjonariuszy Policji.
[Tatiana Rongińska]

Biblia romantycznie odczytywana

LITERATUROZNAWSTWO

Biblia_romantycznie_odczytywana.jpg.JPG

G. Kubski, Biblia romantycznie odczytywana, s. 143, B5, oprawa broszurowa, Poznań 2005, cena: 21,00 zł (nakład wyczerpany)

 
Poznań jest miejscem, w którym ks. Jakub Wujek, Wielkopolanin rozpocznie pracę nad pomnikowym przekładem Biblii na język polski, niestety, także miejscem, w którym pamiętna jezuicka komisja ten przekład, już po śmierci naszego „Semicicerona”, przerobiła na wersję wydaną po raz pierwszy w 1599 r. Stosunek do dzieła tego tłumacza będzie też nieraz zaznaczał się w sprawach, o których opowiada niniejsza książka. A opowiada o wieku XIX, który w tym przypomina XVI, iż w obu pojawiła się większa niż w innych stuleciach naszej rodzimej kultury rozmaitość odczytań Pisma Świętego, interpretacji związanych z Tradycją lub pragnących ją odrzucić. Taka tendencja powróci w pierwszych dekadach poprzedniego wieku, choć z o wiele silniejszym niż w romantyzmie udziałem synkretyzmu religijnego czy kontestowania ortodoksyjnej teologii, ale wtedy w Poznaniu rozegrają się przede wszystkim katolickie epizody tych bardzo tych bardzo „ludzkich dziejów słowa Bożego”. Te epizody to już jednak zupełnie inna sprawa.
[Ze Wstępu]

Chemia ogólna

CHEMIA

Podstawy_chemii_nieorganicznej.jpg.JPG

 Andrzej Jankowski, Jan Gąsiorek, Chemia ogólna, cz. 1: Podstawy chemii nieorganicznej dla studentów biotechnologii i ochrony środowiska, s. 146, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-63-6, 10,50 zł

 
Przypominamy, że metale są pierwiastkami o małej elektroujemności (dużej elektroujemności), charakteryzujące się zdolnością do oddawania elektronów i tworzenia zasad w reakcji z wodą. (Niemetale w reakcji z wodą tworzą kwasy). Dalsze właściwości metali to przewodzenie prądu elektrycznego, połysk metaliczny, występowanie w postaci ciał stałych, cechujących się specjalnym rodzajem wiązań między atomami (wiązanie metaliczne) i niskim (ujemnym) potencjałem redox. Wśród pierwiastków grup głównych metale występują po lewej stronie tabeli układu okresowego. Należy jednak pamiętać, że prawie wszystkie pierwiastki przejściowe są metalami lub cechują się przewagą właściwości metalicznych. Stąd większość pierwiastków znanych obecnie jest metalami.
[fragment Wykładu 4. Związki pierwiastków grup 1, 2, 13 (litowce, berylowce i glinowce]

"Dyskursy Młodych Andragogów", t. 6

PEDAGOGIKA

Dyskursy.6.jpg.JPG

"Dyskursy Młodych Andragogów", t. 6, red. Józef Kargul, s. 250, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-69-5, 21,00 zł

 
Oddając w ręce Czytelników kolejny tom Dyskursów młodych andragogów, które odzwierciedlają ich zainteresowania naukowe, pragnę zwrócić uwagę, że podczas obrad szóstej Szkoły nie pojawiły się w ogóle wypowiedzi na tematu metodologiczne, a dyskurs komparatystyczny reprezentują tylko dwa teksty. Prezentowana więc w tym tomie problematyka nie odzwierciedla wszystkich zainteresowań polskich andragogów młodszego pokolenia, jest bowiem tylko odzwierciedleniem tego, z czym chcieli się podzielić uczestnicy szóstej edycji Szkoły.
[Józef Kargul]

Dziecko lubuskie

PEDAGOGIKA

dziecko_lubuskie.JPG

Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Aleksander Stuła, Artur Wandycz, Dziecko lubuskie, s. 332, A4, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-87-3, 21,00 zł


Prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży jest w długim ciągu pokoleń przedmiotem szczególnej troski rodziców i wy­chowawców, a współcześnie również lekarzy, specjalistów wychowania fizycznego - można rzec całego społeczeństwa i sprawujących w nim władzę. Przykładem troski władz w prze­szłości mogą być wypowiedzi Józefa Piłsudskiego, który za­niepokojony złym stanem zdrowia poborowych i kandydatów do szkół oficerskich w latach dwudziestych XX wieku wyrażał troskę o stan biologiczny młodych Polaków.
Władze na ogół deklarują troskę o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, lecz ich praktyczne działania okazują się niewystarczające. Warto przypomnieć, że kryzysy ekonomicz­ne, wojny, polityka państwa względem wsi w okresie PRL mają swoją dokumentację biologiczną we wskaźnikach rozwoju. Jak pisał znakomity polski antropolog Jan Czekanowski (1930) w swojej książce pt. Zarys antropologii Polski „[...] wzrost osobnika poza momentami natury rasowej jest uwarunkowany oddziaływaniem czynników fizycznych, jak odżywianie, światło, ciepło itd. Składają się one na środowisko, w którym przebiega proces rozwoju. Sposób oddziaływania tych czynników w postaci mniej lub więcej obfitego odżywiania przy większym lub mniejszym wysiłku fizycznym, lepszego lub gorszego mieszkania jest uwarunkowany stanowiskiem społecznym jednostki".

[...] Monografia nasza nawiązuje do wcześniejszych opraco­wań pod tytułem Dziecko..., które zaproponował A. Malinowski. Pod jego redakcją ukazało się Dziecko poznańskie (1976) oraz Dziecko wielkopolskie (1978), w którym zawarto dane o różni­cach rozwojowych dzieci Poznania, z miast oraz wsi wielkopol­skich. W 1988 roku ukazało się Dziecko pomorskie F. Roż­nowskiego i Dziecko krakowskie M. Chrzanowskiej i współautorów (1983, 1988), które doczekało się już trzeciego wydania w 2002 roku. J. Cieślik i współautorzy (1994) opracowali Dziecko poznańskie '90, natomiast pod redakcją M. Krawczyń­skiego (2000) ukazało się Dziecko poznańskie 2000. W 1996 roku A. Jopkiewicz opublikował Dziecko kieleckie, które ma kolejne wydanie w 2000 roku. Również w 2000 roku ukazało się Dziecko z regionu kujawsko-pomorskiego w opracowaniu M. Napierały. Dziecko szczecińskie w opracowaniu D. Umiastowskiej i współautorów ukazało się w 2001 roku. Z inicjatywy A. Malinowskiego, J. Grabowskiej opublikowano w 1998 roku monografię Dziecko konińskie, następnie ukazała się w 1998 roku Dziecko łódzkie pod red. A.Malinowskiego i D. Chlebnej-Sokół, który to tytuł jest kontynuowany przez D. Chlebną-Sokół. W 2004 roku ukazało się też opracowanie M. Składa i H. Popławskiej pt. Dziecko wiejskie bialskopodlaskie.

[Ze Wstępu]

Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce

PEDAGOGIKA

Edukacja_dzieci_sześcioletnich_w_Polsce.jpg.JPG

Danuta Waloszek, Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce, s. 280, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-45-8, 21,00 zł

 
Edukacja nie jest magicznym zaklęciem ani magicznym sposobem osiągania postępu, zadowolenia i rozwoju społecznego. Jest odpowiedzialną dziedziną życia i działalności ludzi na rzecz przyszłości. Jest tylko jednym ze sposobów, lecz w największym stopniu służącym harmonijnemu, zrównoważonemu rozwojowi ludzi w kierunku likwidacji analfabetyzmu, zacofania, wykluczania, uścisku. Jest sposobem najpotężniejszym, dotyczy bowiem umysłów i emocji człowieka – otwartych na podpowiedzi, ale też niepokornych, nieposłusznych, autonomicznych. Jest najważniejszym sposobem formowania człowieka w dzieciństwie, jest on bowiem w tym okresie najbardziej otwarty na wpływ, na uczenie się.
 
[Ze Wstępu]

Europa Środkowo-Wschodnia

HISTORIA

Europa_Środkowo-Wschodnia.jpg.JPG

Europa Środkowo-Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo. Księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, red. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk, s. 500, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-52-0, 26,25 zł

 
m.in. :
W. Peltz, Zagadnienie zamachu stanu w dawnej Rusi,D. Janiszewska, Wojna domowa w Rzymie w latach 193-197 w relacji i ocenie moralnej Kasjusza Diona, W. Hładkiewicz, Od historii do nauki o polityce. Obecność dyskursu politologicznego w epoce Renesansu, U. Świderska-Włodarczyk, Idea równości w Polsce XV i XVI wieku,  M. Szymczak, Królowie, bohaterki, święte – portrety kobiet średniowiecza i renesansu na kartach powojennych podręczników do historii, M. B. Topolska, Stan wyznaniowej i językowej tożsamości Rusinów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1648), R. Krzyżosiak, Kształtowanie się wizerunku katolika na Rusi (do połowy XVII wieku), T. Nodzyński, Adama Jerzego Czartoryskiego idee przebudowy Europy w latach 1803-1805, E. Podolan, Kontrowersyjne poglądy Piotra Czaadajewa w kwestii rosyjskiego feudalizmu.
[Ze Spisu treści]

Europejska polityka językowa

FILOLOGIE OBCE

Europejska_polityka_językowa.jpg.JPG

Europejska polityka językowa, red. Elżbieta Jastrzębska, Marek Kuczyński, s. 184, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-80-6, 10,50 zł

 
Niniejsza publikacja składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje teksty wystąpień na seminarium poświęconym europejskiej polityce językowej wygłoszonych przez studentów NKJO: III roku sekcji języka francuskiego oraz II roku sekcji języka angielskiego. Do udziału w seminarium zaproszenie przyjęli: pani dr Zofia Magnuszewska, która wygłosiła wykład  inauguracyjny oraz pan dr Marek Kuczyński. Część druga opracowania to zbiór prac studentów III roku sekcji francuskiej zawierający praktyczne materiały dydaktyczne poświęcone edukacji interkulturowej na lekcjach języka obcego, adresowany przede wszystkim do nauczycieli języków obcych naszego regionu zaproszonych na seminarium.
Elżbieta Jastrzębska

"Filologia Polska", t. 2

FILOLOGIA POLSKA

Filologia_Polska_2.jpg.JPG

"Filologia Polska", t. 2, red. Ireneusz Sikora s. 384, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-78-4, 21,00 zł

 
Niniejszy tom polonistycznych Studiów i Materiałów, dwunasty z kolei, drugi zaś od momentu utworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego, gromadzi rozprawy, studia, szkice analityczno-interpretacyjne napisane przez młode i średnie pokolenie literaturoznawców i językoznawców z Instytutu Filologii Polskiej w ostatnich kilkunastu miesiącach.
Prace tu zamieszczone zostały podzielone na cztery wyraziste, choć nieproporcjonalne części, oddające nie tyle organizacyjne zaszeregowanie badaczy IFP, ile ich rzeczywiste zainteresowania, poszukiwania i pasje naukowe. Zasadniczy trzon tomu to część I (Studia historycznoliterackie) i II (Analizy – eksplikacje – przekroje), gromadzące łącznie dziewiętnaście rozpraw i studiów interpretacyjnych, traktujących nade wszystko o literaturze polskiej XIX i XX wieku. Dociekliwy czytelnik łatwo zauważy, iż specyfiką prac otwierających tom jest scjentyczne nastawienie autorów na wyeksponowanie kulturowo-historycznych znaczeń dzieł i zjawisk literackich postrzeganych w ich macierzystych kontekstach, podczas gdy w części II nacisk położony na sferę autonomicznych znaczeń poszczególnych utworów czy ich konstelacji, wydobywanych poprzez różnorodne zabiegi analityczno-interpretacyjne.
[Ze Wstępu]

Inżynieria wiedzy

ZARZĄDZANIE

inżynieria_wiedzy.jpg.JPG

Jan Jagielski, Inżynieria wiedzy, s. 218, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-55-5, 17,85 zł

 
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania zastosowaniami systemów informatycznych, w których zawarta jest inteligencja wzorowana na inteligencji ludzkiej. Dla wyróżnienia nazwano ją sztuczną inteligencją AI. Dziedzina ta obejmuje zagadnienia rozwiązywania problemów sposobami wzorowanymi na naturalnych działaniach i procesach poznawczych człowieka, za pomocą symulujących je programów komputerowych.
[Ze Wstępu]

Kultura krajobrazu Europy Środkowej

HISTORIA

Kultura_krajobrazu.jpg.JPG

Kultura krajobrazu Europy Środkowej,  red. Tomasz Jaworski, "Zielonogórskie Studia Łużyckie", t.  4, s. 356, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-61-X, 28,35 zł

 
Z inicjatywy Towarzystwa Studiów Łużyckich 23-24 października 2003 r. odbyła się w Zielonej Górze konferencja naukowa, której zadaniem było ukazanie znaczenia środowiska naturalnego i przetworzonego w życiu człowieka. [...] W spotkaniu uczestniczyli głównie historycy z Częstochowy, Jeleniej Góry, Pragi i Brna, Warszawy, Wrocławia, Zgorzelca i Zielonej Góry. Uczestnicy konferencji skupili się na kilku węzłowych zagadnieniach, a przede wszystkim relacji między rozwojem osadnictwa i różnych dziedzin gospodarki a zmianami krajobrazu na obszarach Łużyc, Dolnego Śląska, Wielkopolski, Brandenburgii i Saksonii, a także Czech.
Zagadnienia podzielono na cztery działy. Pierwszy obejmuje zagadnienia dydaktyczno-metodologiczne badań nad kulturą krajobrazu, co stanowi swego rodzaju wprowadzenie do analizowanej problematyki. Następny traktuje o związkach pomiędzy historią i kulturą a przyrodą, a zatem dotyczy znaczenia i roli tej ostatniej w dziejach człowieka. Wzajemny wpływ osadnictwa i krajobrazu zarysowuje trzeci dział, który nie tylko ukazuje wkomponowywanie się człowieka w świat przyrody, ale również jego rolę w projektowaniu krajobrazu. Dział czwarty zajmuje się zagadnieniami eksploatacji naturalnego środowiska człowieka.
[Ze Wstępu]

„Łzami by tu pisać potrzeba”

FILOLOGIA POLSKA

łzami_by_tu_pisać_trzeba.jpg.JPG

Krzysztof Maćkowiak, „Łzami by tu pisać potrzeba”. Leksykalne właściwości stylu polskiej dydaktyki wierszowanej czasów oświecenia, s. 268, A5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-84-9, 28,35 zł

 
Chęć naprawy Rzeczypospolitej i edukacji narodu stała się dla osiemnastowiecznych ludzi pióra powszechną i obligatoryjną dyrektywą. Nie ulega wątpliwości, że uznawali oni twórczość słowną za predestynowaną do zadań perswazyjnych oraz parenetycznych. Nauczycielskie powinności twórców podkreślali także ówcześni teoretycy literatury. Przekonuje nas o tym choćby wydany jeszcze przed wstąpieniem na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego poemat O nauce wierszopiskiej (1762) Wacława Rzewuskiego. Ów prekursorski dla polskiego klasycyzmu dokument myśli normatywnej wyznacza następujące zobowiązania dla autora: „A to miej za cel dzieł twych i roboty, / Byś w sercach zbrodnie burzył, wszczepiał cnoty”. Treść tę w różnych wersjach stylistycznych powtarzały wszystkie stanisławowskie i postanisławowskie kompendia poetyki.
 
[Ze Wstępu]

Mechanika, 1: Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium

MECHANIKA

Mechanika._1.Wprowadzenie_teoretyczne_do_laboratorium.jpg.JPG

Edward Walicki, Tomasz Smak, Jarosław Falicki, Mechanika, 1: Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium, s. 162, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-43-1, 21,00 zł

 
Skrypt zatytułowany: „Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium” zawiera omówienie poszczególnych ćwiczeń, a także wprowadzenie do metodyki pomiarów i sposobu opracowania ich wyników. W każdym ćwiczeniu zostały podane: cel ćwiczenia, podstawowe pojęcia (słowa kluczowe), wprowadzenie teoretyczne, zastosowanie praw mechaniki do wyznaczania szukanej wielkości, opis i schemat środowiska pomiarowego, sposób wykonania ćwiczenia, tabele wyników pomiarów i obliczeń oraz sposób opracowania wyników. Podczas opracowywania wyników należy korzystać ze wzorów zawartych w tym właśnie skrypcie.
[Uwagi wstępne]

Piórem, kropidłem i szablą. Wojciecha Dembołęckiego pisarska i kapelańska przygoda z lisowczykami (1619-1623). Studia i szkice

FILOLOGIA POLSKA

Piórem_kropidłem_i_szablą.jpg.JPG

Radosław Sztyber, Piórem, kropidłem i szablą. Wojciecha Dembołęckiego pisarska i kapelańska przygoda z lisowczykami (1619-1623).  Studia i szkice, s. 310, A5, oprawa miękka, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-59-8, 21,00 zł

 
Zasadniczą intencją tej książki jest uporządkowanie wiadomości opisujących rozmiar i rodzaj związków lisowczyków z ich najgłośniejszym kapelanem z lat 1619-1623, rzecz jasna – w zakresie aktywności Dembołęckiego jako pisarza i kaznodziei. Przy czym opis ten, jak wspomniano, nie rości sobie prawa do kompletności z uwagi na rozległość zagadnienia. Integralną poniekąd częścią tego tomu są prace zarejestrowane w Nocie autora oraz niektóre monografie opracowania szczegółowe odnotowane w bibliografii. Doniosłość tej problematyki poświadcza zainteresowanie okazane jej przez wybitne autorytety naukowe i znakomitych artystów z Rembrandtem na czele, co w rekonesansowym wprowadzeniu próbujemy choćby w przekroju ukazać.
 [Ze Wstępu]

Podstawy młodzieży Szkolnych Klubów Europejskich wobec społeczeństwa obywatelskiego

POLITOLOGIA

PodstawyMłodzieży.jpg

M. Roszkowska, Podstawy młodzieży Szkolnych Klubów Europejskich wobec społeczeństwa obywatelskiego, s. 241, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2005, cena: 12,60 zł

Kwestie zmiany ustroju i przygotowanie Polski do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej wiążą się ściśle z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Jego kształtowanie zajmuje też wysoką pozycję w europejskich programach politycznych i edukacyjnych.
Prezentowana praca jest poświęcona powyższej problematyce, a ściślej mówiąc – roli edukacji europejskiej w kształtowaniu postaw obywatelskich młodzieży w procesie przemian ustrojowych w Polsce. Edukacja europejska odbywa się w niemalże na wszystkich poziomach kształcenia i w ramach różnych przedmiotów nauczania.
[ze Wstępu]

Przestępczość ekonomiczna w województwie zielonogórskim w latach 1975-1989

SOCJOLOGIA

Przestępczość_ekonomiczna.jpg.JPG

Zbigniew Bartkowiak, Przestępczość ekonomiczna w województwie zielonogórskim w latach 1975-1989, s. 162, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-54-7, 5,25 zł

 
Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział I jest poświęcony omówieniu przestępstwa ekonomicznego jako przedmiotu badania statystyczno-kryminalistycznego, rozdział II dotyczy systemu obserwacji przestępstw ekonomicznych w organach milicyjno-prokuratorskich. W dalszej części przeprowadzono analizę wpływu czynników społeczno-ekonomicznych, demograficznych na badaną sferę przestępczości (rozdział III), przedstawiono występujące zmiany w tendencjach rozwojowych grup przestępstw ekonomicznych w układzie dynamicznym (rozdział IV) oraz dokonano charakterystyki sprawców wybranych kategorii przestępstw (rozdział V).

Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII wieku

HISTORIA

Religijność_na_polskich_pograniczach.jpg.JPG

Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII wieku, red. D. Dolański s. 311, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2005, cena: 26,25 zł

 
m.in:
D. Dolański, M. Konopnicka-Szatarska, Rola religii w przenikaniu się kultur na Środkowym Nadodrzu w okresie od XVI do XVIII w., T. Jaworski, Nowożytne pojmowanie znaczenia i roli granicy oraz pogranicza, J. Kurek, Śląskie dekanaty diecezji krakowskiej, B. Czechowicz, Niektóre aspekty pobożności maryjnej i kultu św. Jana Nepomucena na Śląsku i terenach ościennych w XVII i XVIII w.,  J. Kuczer,  Podstawy prawnej egzystencji społeczności żydowskiej księstwa głogowskiego w okresie rządów habsburskich (1526-1740), A. Jezierska,  Mecenat artystyczny opatów klasztoru Cystersów w Bledzewie w XVII i XVIII w.,  Maria Barbara Topolska,  Rola wyznania w procesach kulturotwórczych w Wielkim Księstwie Litewskim w XV-XVIII w.,  Magdalena Ujma, Bractwa religijne w końcu XVII i w XVIII wieku w świetle źródeł zgromadzonych w Konsystorzu Greckokatolickim Metropolitalnym Lwowskim.
[Ze Spisu Treści]

Ruch ludowy wobec Ziem Odzyskanych

HISTORIA

Ruch_ludowy_wobec_ziem_odzyskanych.jpg.JPG

Ruch ludowy wobec Ziem Odzyskanych, red. M. Ordyłowski, s. 180, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2005, cena: 17,85 zł

 
Ziemie zajęte przez Polskę po II wojnie światowej, nazwane początkowo przez Polaków Ziemiami Odzyskanymi, a później Ziemiami Zachodnimi i Północnymi, odznaczały się wieloma swoistymi cechami, które odróżniały je od reszty kraju. Składała się na nie odrębna przeszłość i struktura gospodarcza, odmienne warunki demograficzne oraz inny charakter i stopień zniszczeń wojennych. Różnice te spowodowały, że przez wiele lat po wojnie liczne zjawiska, procesy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne odbiegały swoim charakterem i nasileniem od takich samych zjawisk na ziemiach dawnych. Jednym z najważniejszych zadań władz polskich na tych terytoriach po zakończeniu działań wojennych było przecież przeprowadzenie wysiedlenia ludności niemieckiej i osiedlenia ludności polskiej, zorganizowanie administracji, instytucji życia społecznego i politycznego, uruchomienie przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, słowem – stworzenia od podstaw społeczeństwa ze wszystkimi jego elementami.
[Marek Ordyłowski]

Studia politologiczne i historyczne

HISTORIA

Studia_politologiczne_i_historyczne.jpg.JPG

Studia politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi, red. Czesław Osękowski, Jarosław Macała, s. 564, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-91-1, 36,75 zł

 
m. in:
A. Antoszewski, Pierwsze piętnastolecie po raz drugi. Przyczynek do dyskusji o niestabilnej wielopartyjności w Polsce, U. Bielecka, Stanisław Stomma wobec Niemiec. Pierwsze inicjatywy, K. Bobowski, Ze studiów nad skryptorium dokumentowym klasztoru benedyktyńskiego św. Michała Archanioła na Górze koło Bambergu, Z. Fedus, Obrazki z zesłania, A. Głowacki, Węzłowe problemy traktatu nicejskiego, M. Gulczyński, Krótki kurs długiej historii globalizacji, C. Osękowski, Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce przed obradami okrągłego Stołu, H. Szczegóła, Związek Polskich Gmin Zachodnich (1990-1999), M. Surmaczyński, Trudności funkcjonowania małomiasteczkowej klasy średniej, J. Wołoch, Pojawienie się i rozwój informatyki, J. Macała, Naród i nacjonalizm w myśli politycznej chadecji i narodowego ruchu robotniczego w okresie II Rzeczypospolitej.
[Ze Spisu Treści]

Średnie szkolnictwo katolickie w Polsce i wybranych państwach europejskich (lata 1945-2000)

PEDAGOGIKA

Średnie_szkolnictwo_katolickie.jpg.JPG

Ryszard Małachowski, Średnie szkolnictwo katolickie w Polsce i wybranych państwach europejskich (lata 1945-2000), s. 324, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-90-3, 21,00 zł

Współczesne szkolnictwo katolickie Polski, Niemiec i Francji odgrywa ważną rolę edukacyjną, społeczną i kulturową, a dowodzą tego historyczny i aktualny dorobek, potrzeby oświatowe społeczeństw, jego tradycje, doświadczenia oraz miejsce w systemach edukacyjnych wybranych państw. Podejmując próbę ukazania stanu i charakteru średniego szkolnictwa katolickiego, należało wyeksponować historyczny związek tego szkolnictwa z katolicką tradycją i kulturą poszczególnych państw, zwłaszcza że każde zjawisko społeczne, percypowane w sferze intelektualnej, przebiega w okre­ślonym kontekście kulturowym. Jeśli chodzi o Polskę, to II Rzeczpospolita (1918-1939) stanowiła ostatni historyczny i kulturowy etap nieprzerwanej i nieskrępowanej działalności prywatnego sektora edukacyjnego, aż do wybuchu II wojny światowej. Jest on przedstawiony w literaturze przedmiotu przez badaczy zajmujących się tema­tyką oświatową, w tym wypadku edukacyjną, wychowawczą i prawną. Do badaczy tych należą m.in.: S. Bross, E. Walewander, E. Kabat, E. Balawajder, J. Krukowski, H. Misztal, F. Lempa, F.J. Mazurek, S. Majewski, L. Adamczuk, W. Zdaniewicz, R. Włodkowski. Mimo to wymieniona problematyka okresu międzywojennego nie została uwzględniona w mojej publikacji. Zadecydowała o tym przede wszystkim przyjęta w tytule dysertacji cezura czasowa.
W niniejszej publikacji przedstawiam stan średniego szkolnictwa katolickiego po 1945 roku w wybranych państwach Europy Zachodniej, współtworzących w przyszłości struktury Unii Europejskiej. Wybrane zostały do tego: Polska, Francja i Niemcy jako kraje lokalizowane w obszarze wielowiekowej kultury zachodniej – łacińskiej. Drugim problemem empirycznym była próba ukazania na europejskim tle reaktywowa­nia, rozwoju i dokonań polskich średnich szkól katolickich po roku 1989, w sytuacji powrotu Polski do zachodniej tradycji kulturowej.

[Ze Wstępu]

Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe

PEDAGOGIKA

Świadomość_i_samoświadomość.jpg.JPG

Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, red.  Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, s. 532, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-7481-004-1, 31,50 zł

 
Zachodzące w bardzo szybkim tempie zmiany w życiu społecznym i gospodarczym oraz kulturalnym naszego kraju stawiają przed szkołą nowe i bardziej złożone zadania. Wynikają one z potrzeby przygotowania młodego pokolenia do aktywnego, twórczego życia w demokratycznym społeczeństwie zjednoczonej Europy. Osiągnięcie wysokich efektów pracy szkoły, realizowane w praktyce powierzonych jej zadań nie jest możliwe między innymi bez odpowiedniego przygotowania nauczycieli. Przygotowania ich do działań służących autokreacji i samodoskonaleniu. Praca nad kształtowaniem własnej osobowości nauczyciela jest tak samo ważna jak poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności. Powinien on być dla uczniów przykładem, wieść życie godne i pożyteczne. Biorąc to wszystko pod uwagę i dostrzegając potrzebę zmian jakościowych w pracy nauczyciela, za ważne należy uznać poznanie rzeczywistego stanu rozwoju zawodowego osób profesjonalnie trudniących się edukacją, ich zachowań zawodowych oraz czynników je warunkujących, potrzeb, kierunków i koniecznych zmian w tym zakresie.
[Ze Wstępu]

Typy kultury popularnej na łamach czasopism kobiecych

SOCJOLOGIA

typy_kultury_popularnej.jpg.JPG

Beata Trzop, Typy kultury popularnej na łamach czasopism kobiecych, s. 212, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-98-9, 12,60 zł

 
Zaprezentowane typy (odmiany) kultury popularnej są wynikiem analizy wybranych tytułów prasy kobiecej, ale z pewnością mogą również dotyczyć innych wytworów kultury popularnej. Z pewnością są dowodem na to, że analiza zjawisk zachodzących w mass mediach może dostarczyć wielu interesujących rozwiązań i ukazać nieoczekiwane lub niewidoczne w pobieżnym oglądzie wzajemne relacje. O istocie badań nad współczesną kulturą popularną może świadczyć to, że po czasie wzmożonej krytyki i dyskusji opartych na konfliktowym z założenia schemacie „kultura wysoka – kultura masowa” przyszedł czas obiektywnej analizy zjawiska. Z pewnością także dlatego w 2002 roku zainaugurował swoją działalność kwartalnik „Kultura Popularna”, w którym autorzy (często bardzo młodzi) przyglądają się mediom, przeciwstawiając się ocenom negatywnym i starając się weryfikować opinie dotyczące odbiorców i ich wyborów, a przede wszystkim – obiektywnie opisywać różnorodny świat współczesnej kultury popularnej.
[Ze Wstępu]

W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania

PEDAGOGIKA

W_kręgu_specyficznych_trudności.jpg.JPG

W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania, red. M. Sinica, A. Rudzińska-Rogoża s. 169, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2005, cena: 17,85 zł

 
Bezpośrednią inspiracją do powstania tej książki było zorganizowane 4 października 2003 roku przez Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego we współpracy z Podyplomowym Studium Logopedycznym Instytutu Filologii Polskiej tejże Uczelni oraz terenowym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonej Górze seminarium naukowe pod hasłem: Dysleksja, podstawy teoretyczne, diagnoza, terapia. Spotkanie to, przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, władz oświa­towych oraz zaangażowanych rodziców, przypadło na Tydzień Świadomości Dys­leksji ogłoszony przez Europejskie Towarzystwo Dysleksji w dniach 29 września-5 października 2003 roku.
[Ze Wstępu]

Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce

POLITOLOGIA

Wybrane_aspekty_finansowego_wsparcia_Unii_Europejskiej_w_Polsce.jpg.JPG

W. Sługocki, Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce, s. 152, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2005, cena: 21,00 zł


Zainicjowane w roku 1989 zmiany systemu politycznego i ekonomicznego dały po­czątek nowej drodze rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. W jej wyniku zasadniczym przeobrażeniom uległy zarówno priorytety wewnętrznej, jak i zewnętrznej polityki państwa. Zmiany systemowe umożliwiły jednocześnie podjęcie stosunków dyplo­matycznych i gospodarczych ze Wspólnotami Europejskimi. Podpisanie 16 listopada 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi było jednym z najistot­niejszych wydarzeń w powojennej historii polskich stosunków międzynarodowych, rozpoczynając proces rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód o państwa Europy Środkowej i Wschodniej.
[Ze Wstępu]

Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej

FILOLOGIA POLSKA

Wymiary_szkolnej_edukacji_polonistycznej.jpg.JPG

Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej, red. Dorota Amborska-Głowacka, Romuald M. Jabłoński, s. 398, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-67-9, 31,50 zł


m.in.:
D. Amborska-Głowacka, R. Jabłoński, Słowo o Jubilacie, W. Pasterniak, „Metateoretyczne” założenia pedagogiki teonomicznej i teonomicznej dydaktyki literatury, B. Myrdzik, Wpływ zmiany historycznej na cele formacyjne edukacji szkolnej, E. Polański, O potrzebie badań odbioru podręczników szkolnych, J. Kowalikowa, Mówienie i pisanie w kontekstach edukacyjnych, R. Makarewicz, Składnia strukturalna w szkolnej nauce języka, M. Inglot, Kraj i wygnańcy. Obrazy wygnania i powrotów na wybranych przykładach literatury polskiej I poł. XIX w., M. Mikołajczak, „Zimowy ogród” Zbigniewa Herberta na tle tradycji literackiej, A. Szóstak, Elementy fantastyki, futurologii i groteski w „Akademii Pana Kleksa” Jana Brzechwy, B. Trocha, Chrześcijańska transformacja paidei w kręgach aleksandryjskich i jej uwarunkowania tekstualno-interpretacyjne.
[Ze Spisu Treści]

Wyższe Szkoły Oficerskie wojsk lądowych w Polsce w latach 1967-1997

HISTORIA WOJSKOWOŚCI

Wyższe_szkoły_oficerskie.jpg.JPG

R. Kałużny, Wyższe Szkoły Oficerskie wojsk lądowych w Polsce w latach 1967-1997, s. 349, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2005, przecena: 10,50 zł (nakład wyczerpany)

 
Wyższe szkoły oficerskie wojsk lądowych, jak również szkoły oficerskie odegrały istotną rolę w dziejach polskiego szkolnictwa wojskowego. Ich wysiłek dodaktyczno-wychowawczy oraz naukowo-badawczy zaowocował wykształceniem wielu pokoleń oficerów pełniących służbę zawodową nie tylko w wojskach lądowych, ale także w innych rodzajach Sił Zbrojnych RP [...].
Praca podzielona została na cztery rozdziały, w których przedstawiono w układzie problemowo-chronologicznym zagadnienia z obszaru oficerskiego szkolnictwa wojsk lądowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z działalnością wyższych szkół oficerskich w latach 1967-1997.
[Wstęp]

Zapomniane dziedzictwo kulturowe na wschodzie Europy od XV do XX wieku

HISTORIA

Zapomniane_dziedzictwo_kulturowe.jpg.JPG

Zapomniane dziedzictwo kulturowe na wschodzie Europy od XV do XX wieku, red. M.B. Topolska, s. 152, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-86-5, 15,75 zł

 
Przedstawiamy kolejny już tom materiałów z sesji naukowej poświęconej dziejom Europy Środkowowschodniej. Poprzedni, będący pokłosiem sesji „Mniej znane historie z dziejów Europy Środkowowschodniej”, ukazał się w 2003 r. Tematem naszego spotkania, które odbyło się 26 maja 2003 roku w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, było „Zapomniane dziedzictwo kulturowe na wschodzie Europy XV-XX wieku”. Tym razem, co świadczy o zainteresowaniu prezentowaną problematyką, wypełniło ją dwunastoma referatami aż szesnaścioro studentek i studentów III roku z Katedry Komunikacji Językowej Filologii Polskiej. Sesji dopełnił referat prof. dr hab. M. B. Topolskiej o trwałej, acz trudnej obecności Polaków na ziemiach litewsko-ruskich w XV-XX wieku.
[fragment Wstępu]

Zielonogórskie Seminaria Polonistyczne

JĘZYKOZNAWSTWO

Zielonogórskie_seminaria_polonistyczne_2005.jpg.JPG

Zielonogórskie Seminaria Polonistyczne, red. S. Borawski, M. Hawryszs. 340, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2005, cena: 27,30 zł (nakład wyczerpany)

 
Niniejszy tom jest zbiorem artykułów i rozpraw przestawionych przez autorów w ramach cyklicznej konferencji „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze” jaką niżej podpisani organizują w rytmie miesięcznym na Uniwersytecie Zielonogórskim od lutego 2005 r. Od tej sesji wziął też swój tytuł.
Na niniejszy tom składają się prace prezentujące wyniki badań już ukończonych, mające postać możliwie przydatną w uniwersyteckiej dydaktyce (proseminaria, seminaria, wykłady) oraz prace dokumentujące naukowy rozwój osób młodych [...].
[fragment Przedmowy]

Ziemiaństwo jako elita społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku

HISTORIA

ziemiaństwo.JPG

Katarzyna Szafer, Ziemiaństwo jako elita społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, s. 200, A5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005,  ISBN 83-7481-002-5, 13,65 zł [NAKŁAD WYCZERPANY]


Niniejsza praca została poświęcona elicie w ważnym dla narodu polskiego okresie kształtowania się współczesnego społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce. Tą elitą było ziemiaństwo. Książka, zatytułowana, Ziemiaństwo jako elita społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, ma charakter socjologiczno-historyczny i obrazuje przemiany społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce w latach 1871-1914. Ten okres historyczny wybrano nieprzypadkowo, zamknięty chronologicznie czas pozwala bowiem zaobserwować zmiany, jakim uległo całe społeczeństwo, jak i poszczególne jego warstwy.
[Ze Wstępu]

Z dziejów Ziemi Lubuskiej po drugiej wojnie światowej

HISTORIA

osekowski_z_dziejow.jpg

Z dziejów Ziemi Lubuskiej po drugiej wojnie światowej, t. 1, red. Czesław Osękowski, s. 294, B5, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005, ISBN 83-89712-97-0, 31,50 zł [NAKŁAD WYCZERPANY]


Z historycznego punktu widzenia można mówić o pograniczach ukształtowanych od dawna, ale także o pograniczach nowych, powstałych w bliskiej lub bardzo bliskiej perspektywie czasowej. Pogranicze polsko-niemieckie, w tym jego lubusko-brandenburska część, zalicza się do drugiej kategorii. W obecnej postaci ukształtowało się po drugiej wojnie światowej, w obliczu wzajemnej wrogości narodów polskiego i niemieckiego.
[…] W nowych granicach państwa polskiego po drugiej wojnie światowej znalazła się poważna część terytorium Niemiec, w tym obszar nazywany Ziemią Lubuską. Chociaż nazwa ta wzbudza wśród wielu badaczy pewne kontrowersje, nie ulega wątpliwości, że jest ona obecnie dość precyzyjnie rozpoznawana i lokowana na mapie Polski. To zasługa zwłaszcza powojennej historiografii, która określenie Ziemia Lubuska sytuowała obok takich nazw regionalnych, jak Śląsk, Pomorze, czy też Warmia i Mazury.

[Fragment Wstępu]

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY