Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Książki

Rok 2004

Zobacz także

Akceptacja norm społecznych

SOCJOLOGIA

Akceptacja_norm_społecznycznych.jpg.JPG

Elżbieta Papiór, Akceptacja norm społecznych. Badania podłużne młodzieży słubickiej, s. 270, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-40-7, 10,50 zł

 
Praca E. Papiór jest monografią o młodzieży małego miasta przygranicznego, napisaną jednak z intencją ukazania nastawienia tej młodzieży do norm społecznych. Autorka wykorzystała w swojej pracy wyniki badań panelowych przeprowadzonych przez zespół, którym kierował e. Hajduk. Wybór problemu do analizy ma uwarunkowanie nie tylko w bogatym zbiorze danych empirycznych. Autorka, wykorzystując wyniki badań panelowych, zmierzała do sprawdzenia zasadności poglądu intensywnie upowszechnianego też przez media o rozchwianiu ładu społecznego, szczególnie w społecznościach pogranicza Polski. (...) Badania panelowe ułatwiły ustalenie, jak wiek respondentów i doświadczenie życiowe ograniczają gotowość respektowania norm społecznych. Nasze rozpoznanie stanu badań empirycznych na pograniczu zachodniej Polski skłania do upowszechnienia opinii o wyłączności naszych badań pewnego procesu społecznego – procesu socjalizacji młodzieży małego miasta przygranicznego, zachodzącego w okresie radykalnych zamian ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Zmiany te przyniosły rozchwianie ładu społecznego, społecznej kontroli zachowań ludzi w rolach publicznych. Ukazane przez nas wyniki służyć mogą do socjologicznego opisu przekonań, aspiracji, hierarchii wartości pokolenia socjalizowanego przez instytucje lub grupę poddawane presji przeobrażeń w makrostrukturze polskiego społeczeństwa.
[Z Wprowadzenia]

Biblia w powieści Romana Brandstaettera „Jezus z Nazarethu”

FILOLOGIA POLSKA

Biblia_w_powieści_R._Branstaettera.jpg.JPG

A. Seul, Biblia w powieści Romana Brandstaettera „Jezus z Nazarethu”, s. 297, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2004, cena: 15,75 zł (nakład wyczerpany)

 
Celem niniejszej pracy jest interpretacja czterotomowej powieści biblijnej Romana Brandstaettera Jezus z Nazarethu. Domaga się ona przywołania różnych układów odniesień: literackich, kulturowych, filozoficznych, teologicznych, judaistycznych i historycznych. Każdy z nich jest reprezentowany w świecie przedstawionym tetralogii Brandstaettera. Mając świadomość wielorakich kontekstów obecnych w tym dziele literackim, chcę przedstawić sposób odczytania utworu przez odbiorcę zainteresowanego badaniem zagadnień teologicznych.
[Ze Wstępu]

"Dyskursy Młodych Andragogów", t. 5

PEDAGOGIKA

Dyskursy_5.jpg.JPG

"Dyskursy Młodych Andragogów", t.  5, red. Józef Kargul, s. 236, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89321-98-X, 15,75 zł

 
Oddając w ręce Czytelników kolejny tom „Dyskursów młodych andragogów”, będący pokłosiem piątego spotkania młodych badaczy edukacji dorosłych, pragnę zwrócić uwagę po pierwsze na poszerzanie się pola zainteresowań andragogiki, a po drugie na pozostawianie na marginesie zainteresowań ważnej dla edukacji dorosłych problematyki i niepodejmowanie jej przez młodych badaczy.
Na uwagę zasługują interesujące opracowania dotyczące relacji między mediami a edukacją. Jest to pozytywne zjawisko, że młodzi andragodzy wpisują się w ten dyskurs, zarówno bowiem pedagodzy, jak i kulturoznawcy eksponują problematykę „wdzierania się” mediów w nasze życie i jedni z nich – ponieważ jesteśmy na nie skazani – podejmują próby obrony człowieka przed ich terrorem, a drudzy opracowują rozmaite strategie „współżycia” z nimi.
Podejmowany jest i rozwijany dyskurs poradoznawczy, co również odnotowuję z satysfakcją, niedostrzeganie bowiem rozwijającego się w różnych formach poradnictwa i doradztwa świadczyłoby o małej wrażliwości i badawczej andragogów.
[Ze Wstępu]

„Jestem jak człowiek, który we śnie lata...”

O_symbolice_ptaków_w_twórczości_j._słowackiego.jpg.JPG

D. Kulczycka, „Jestem jak człowiek, który we śnie lata...” O symbolice ptaków w twórczości Juliusza Słowackiego, s. 253,A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2004, cena: 15,75 zł (nakład wyczerpany)


Autora Kordiana intrygował problem lotu, wznoszenia się, szybowania, fascynowało posiadanie skrzydeł. Świadczą o tym liczne przykłady w całej twórczości poetyckiej, dowodzą tego również zwierzenia zawarte w korespondencji i reminiscencje snów pozostawione w prywatnych zapiskach. W listach do matki poeta z upodobaniem kreował się na ptaka – najczęściej małego, wędrownego i zbłąkanego. W snach natomiast ujawniały się traumatyczne lęki związane z lotem i kondycją skrzydlatych istot.
[Ze Wstępu]

Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej

FILOLOGIA POLSKA

Język_polski_w_perspektywie.jpg.JPG

Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, red. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piatkowski, współpraca Dorota Szagun i in., s. 296, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-35-0, 15,75 zł

 
Wydawanie prac o charakterze okolicznościowym, jubileuszowym jest obyczajem dobrym i pożytecznym. Publikacje takie są przecież próbą uhonorowania zasłużonych dla danego środowiska jednostek, pozwalają z pewnej perspektywy czasowej prześledzić bogactwo i różnorodność dorobku zawodowego jubilatów, wreszcie stanowią one nie tylko wyraz szacunku dla wyróżnionego uczonego, ale także zaczyn do dalszych dyskusji naukowych. Niniejsza księga – Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej – nawiązuje do wzmiankowanej tradycji, jej powstanie motywuje bowiem uroczysta i ważna dla świata nauki okoliczność – przypadającego na dzień 1 marca 2004 jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Jerzego Brzezińskiego.
[Fragment Słowa Wstępnego]

Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Północno-Wschodnich

FILOLOGIA POLSKA

Językowe_świadecttwa_kultury_i_obyczajowości_kresów_pólnocno-wschodnich.jpg.JPG

Katarzyna Węgorowska, Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Północno-Wschodnich. Utwalone we wspomnieniach ich byłych mieszkańców, s. 552, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89321-89-0, 36,75 zł

 
W czteroczęściowym opracowaniu dokonałam wnikliwej analizy i interpretacji werbalnych świadectw reprezentatywnych dla językowego obrazu świata międzywojennych Kresów Północno-Wschodnich. Scharakteryzowane wyrazy, zwroty, wyrażenia wyekscerpowane z retrospektywnych opowieści należały do czynnego zasobu języka mieszkańców tamtych obszarów. Wiele z nich nie przestało jednak funkcjonować w pamięci i idiolektach autorów wspomnień. Językowe świadectwa ilustrujące filozofię codziennego bytowania, północnokresowowileńska polszczyzna dokumentująca folklor, synkretyzm kulturowy, wieloetniczność oraz unikatowość tradycji, kultury, obyczajowości tej części świata dowodzą, że międzywojenna rzeczywistość tworzyła pewną całość (choć nie zawsze monolit), wyróżniającą się swoistym wewnętrznym porządkiem. Jego integralnym, centralnym, konstytutywnym pierwiastkiem byli ludzie żyjący na obszarze dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
[Autorka]

Kierunki przeobrażeń w edukacji polonistycznej po 1989 roku

FILOLOGIA POLSKA

Kierunki_przeobrażeń_w_edukacji_polonistycznej.jpg.JPG

Dorota Amborska-Głowacka, Kierunki przeobrażeń w edukacji polonistycznej po 1989 roku, s. 170, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-145-8, 15,75 zł

 
Rok 1989, w którym zostały zapoczątkowane radykalne zmiany całego naszego systemu ustrojowego, jest niewątpliwie ewidentną cenzurą w rozwoju oświaty. Załamanie się komunizmu w krajach środkowo-wschodniej Europy łączy się wyraźnie z procesem przekształcenia określonej formacji kulturowej. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że edukacja znalazła się w sytuacji „szczególnej”; nowe czasy inaczej stawiają akcenty, otwierają nowe przestrzenie refleksji i interpretacyjnych rozwiązań, w których edukacja poszukuje nowych odniesień, przezwyciężając tym samym zadomowione orientacje metodologiczne i dydaktyczne.
[Fragment Wstępu]

Komorowo: Stanowisko 1. Grodzisko kultury łużyckiej i osadnictwo wczesnośredniowieczne

ARCHEOLOGIA

Komorowo._Stanowisko_1.jpg.JPG

Tadeusz Malinowski, Komorowo: Stanowisko 1. Grodzisko kultury łużyckiej i osadnictwo wczesnośredniowieczne. Badania specjalistyczne, s. 184, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004,  ISBN 83-89712-10-5, 10,50 zł

 
Stanowisko 1 w Komorowie jest usytuowane na Wyspie Komorowskiej położonej na Jeziorze Brytyńskim. Jest ona odległa ok. 80-120 m na południowy wschód od dzisiejszego brzegu jeziora, na którym rozciąga się szeroka, podmokła łąka. Znaczną część tej wyspy zajmuje grodzisko kultury łużyckiej, od dawna znane w literaturze archeologicznej: jego wyraźnie zachowany wał dochodzi przy tym do południowo-zachodniego brzegu wyspy oraz do brzegu północno-wschodniego, w rejonie znajdującej się tam zatoczki.
[Zagadnienia Wstępne]

Kościół prawosławny na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej

HISTORIA

Kościół_Prawosławny_na_Ziemiach.jpg_Zachodnich.JPG

Stefan Dudra, Kościół prawosławny na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej, s. 346, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004,  ISBN 83-89712-37-7, 21,00 zł


Kościół prawosławny w Polsce po stratach odniesionych w czasie II wojny świato­wej rozpoczął egzystencję w szczególnie skomplikowanej sytuacji zewnętrznej. Poza obszarem Białostocczyzny przybrał charakter wybitnie diasporalny. W wyniku prze­siedleń z lat 1944-1947 przestała funkcjonować większość parafii na terenie połu­dniowo-wschodniej Polski. Na ziemiach zachodnich i północnych rodziło się prawo­sławie w nowym, nieprzychylnym, a często wręcz wrogim środowisku społecznym i politycznym. Cerkiew w dalszym ciągu utożsamiana była z czymś obcym, niezrozumiałym. Po I wojnie światowej w polskiej świadomości społecznej była symbolem caratu, rozbiorów, niewoli, ucisku religijnego i narodowościowego1. Po 1945 roku utożsa­miano ją z radzieckim okupantem, stawała się symbolem częściowej utraty suweren­ności. Potęgowane to było faktem przynależności do niej części ludności deportowa­nej w ramach akcji „Wisła”, która zbiorowo obciążona została wszelkimi negatyw­nymi stereotypami. Z powyższych powodów istotnym elementem dla przesiedlonej ludności były pierwsze wspólne nabożeństwa. Liturgia, według określenia Sergiusza Bułgakowa „będąca sercem prawosławia”, poza dostarczaniem przeżyć duchowych spełniała również ważną funkcję integrującą społeczność prawosławną.
[Ze Wstępu]

Lubuskie doświadczenia w wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskich

POLITOLOGIA

Lubuskie_doświadczenia_w_wykorzystywaniu_funduszy_Unii_Europejskiej.jpg.JPG

Waldemar Sługocki, Lubuskie doświadczenia w wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskich, s. 136, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-51-2, 21,00 zł

 
Celem pracy jest przedstawienie genezy i ewolucji bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, którą otrzymało województwo lubuskie w kontekście pomocy przyznanej Polsce w latach 1990-2003. Brak publikacji traktującej o wykorzystaniu środków przedakcesyjnych w Lubuskiem, zainteresowanie tą problematyką oraz bezpośrednie zaangażowanie autora w ten proces był inspiracją do przygotowania niniejszej pracy. [...] W prezentowanej pracy wykorzystano przede wszystkim materiały źródłowe oraz opracowania traktujące o problemach integracji Polski z Unią Europejską, funduszach przedakcesyjnych i polityce regionalnej.
[Ze Wstępu]

Metodyka wychowania fizycznego

PEDAGOGIKA

Metodyka_wychowania_fizycznego.jpg.JPG

Józef Tatarczuk, Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane, s. 228, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-46-6, 26,25 zł (nakład wyczerpany)

 
Niniejszy podręcznik adresuję do studentów kształcących się w uczelniach przygotowujących nauczycieli wychowania fizycznego oraz do czynnych zawodowo nauczycieli pracujących w placówkach oświatowo-wychowawczych.
[...] Najogólniej ujmując, celem wychowania fizycznego w szkole w duchu reformy winna być systematyczna poprawa aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, której niedostatek stwierdzono w licznych badaniach już przed wieloma laty, a zwłaszcza w badaniach prowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W tym kontekście wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży należy obecnie postrzegać jako zespół działań prozdrowotnych, które umożliwiają młodym populacjom pełny i zdrowy rozwój, lecz także będą podstawą do wyrobienia w nich stylu życia opartego na kulturze fizycznej, we wszystkich okresach ontogenezy.
[Wstęp]

Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej

PEDAGOGIKA

Modernizowanie_edukacji_wczesnoszkolnej_Wybrane_próby.JPG

Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane próby, red. Marzenna Magda-Adamowicz, s. 346, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89321-99-8, 28,35 zł

 
Edukacja na najniższym szczeblu szkoły podstawowej jest od dawna przedmiotem zainteresowania pedagogów, psychologów i rodziców. W młodszym wieku szkolnym dzieci są szczególnie podatne na wszelkiego rodzaju wpływy endogeniczne, pod wpływem których dokonują się zmiany egzogenne, warunkujące późniejszy kierunek rozwoju dzieci w tym wieku, aby ukształtowały się jako ludzie pełnowartościowi, wszechstronnie i harmonijnie rozwinięci, o wysokiej kulturze, umiejętnościach i twórczości. Pracę adresujemy przede wszystkim do trzech grup odbiorców: 1) studentów pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej; 2) nauczycieli akademickich, tych samych specjalności, którym te teksty mogą posłużyć do kierowania doskonaleniem wiedzy i umiejętności realizacji, projektowania i analizowania badań, jak i organizacji i realizacji procesu edukacji wczesnej, 3) czynnych nauczycieli troszczących się o rozwój uczniów i jego warsztatu zawodowego.
[Z Wprowadzenia]

Nauczyciele i ich rodzice

PEDAGOGIKA

Nauczyciele_i__rodzice.jpg.JPG

Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, red. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański, s. 236, B5, oprawa miękka, Zielona Góra–Kraków 2004, ISBN 83-89712-25-3, 21,00 zł  

Prezentowana książka jest już trzecią częścią cyklu „Nauczyciele i rodzice”. Treścią wpisuje się w nurt rozważań nad poszukiwaniem optymalnych rozwiązań inicjujących współpracę nauczycieli i ich rodziców w edukacji dziecka. Obszar owych dociekań rodzi się z naturalnej potrzeby podjęcia problemu, który boleśnie dotyka szkołę, a tym samym wzywa środowiska akademickie do uczestnictwa w aktualnych problemach współczesnej edukacji i poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Tak zaznaczona potrzeba, wzmocniona dodatkowo procesem reformowania systemu polskiej edukacji, spowodowała zogniskowanie wysiłków redaktorów na dialogu i wymianie myśli z wybitnymi przedstawicielami nauk pedagogicznych.
[Wstęp]

Naród i jego przyszłość w poglądach Polaków w Wielkim Księstwie Poznańskim

HISTORIA

Naród_i_jego_przyszłość.jpg.JPG

Tomasz Nodzyński, Naród i jego przyszłość w poglądach Polaków w Wielkim Księstwie Poznańskim, s. 318, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-12-1, 15,75 zł


Studiując literaturę poświeconą historii Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz dziejom polskiej myśli politycznej w zaborze praskim, zauważamy brak mono­grafii dotyczącej wyrażanych w XIX w. polskich poglądów na położenie i przewidy­waną przyszłość (polityczną, gospodarczą, kulturalną) narodu polskiego pod zabora­mi. Nie znaczy to, że historiografia nie zajmowała się tą problematyką. Przeciwnie, można wskazać wiele wzmianek i przyczynków oraz kilka opracowań, bardzo ogól­nych lub obejmujących stosunkowo wąski (zwykle kilkuletni) zakres chronologicz­ny1. Niniejsza rozprawa jest więc próbą zebrania i interpretacji poglądów z okresu 35 lat, w których zawiera się epoka względnej odrębności narodowej i administracyj­nej Poznańskiego.
[Ze Wstępu]

Orientacje aksjologiczne młodzieży miasta przygranicznego

SOCJOLOGIA

Orientacje_aksjologiczne_młodzieży_miasta_przygranicznego.jpg.JPG

Krzysztof Lisowski, Orientacje aksjologiczne młodzieży miasta przygranicznego, s. 210, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-31-8, 17,85 zł

 
W książce przedstawiamy zmianę orientacji aksjologicznych młodzieży miasta przygranicznego w latach 1993-1997 i podejmujemy próbę sprawdzenia hipotezy o protransformacyjnym kierunku zmiany tych orientacji.
[...] Pracę rozpoczyna przedstawienie problemu hipotezy Pracę rozpoczyna przedstawienie problemu i hipotezy, później dokonujemy przeglądu sposobów pojmowania interesującego nas pojęcia i proponujemy określone rozumienie orientacji aksjologicznej. Następną cześć pracy poświęciliśmy omówieniu wykorzystywanych typologii. Prezentujemy tu odpowiednio poczynione wybory, uzasadniając typologię proponowaną w rozprawie. Dalej pokazujemy możliwe sposoby badania orientacji. Wykorzystując jeden z nich, przedstawiamy katalog zadań wartościujących, które posłużyły nam jako wskaźnikowe dla wybranych orientacji. W kolejnej części rozprawy omawiamy panel – zastosowana metodę. Następnie przedstawiamy teren badań – Słubice, miasto pogranicza polsko-niemieckiego, i opis badanej zbiorowości. Rozdziały końcowe rozpoczynamy od charakterystyki sposobu dokonywania analiz uzyskanych wyników, a następnie, przyjmując określony porządek, prezentujemy siedem orientacji aksjologicznych: na pracę, na sukces, indywidualistyczną, produktywną, hierarchiczną, merytokratyczną i instrumentalną.
 
[Ze Wstępu]

Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy na tle innych gatunków profetycznych

Proroctwa_chrześcijańskie_jako_gatunek_mowy.jpg.JPG

P. Kładoczny, Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy na tle innych gatunków profetycznych, s. 251, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2004, cena: 17,85 zł (nakład wyczerpany)

 
Książka niniejsza odpowiada na zwiększone zainteresowanie współczesnego językoznawstwa tekstami religijnymi, które coraz częściej są poddawane opisowi z punktu widzenia lingwistyki tekstu. Poświęcona jest proroctwu, traktowanemu jako jeden z religijnych gatunków mowy. Choć w religii proroctwo może być wyrażone na wiele sposobów, w niniejszej pracy jego rozumienie zawężono wyłącznie do form językowych. Dlatego analizowane są tu tylko proroctwa w postaci tekstów.
[Ze Wstępu]

Przemiany roli społecznej nauczycieli na Dolnym Śląsku w latach 1945-1975

PEDAGOGIKA

przemiany_roli_społecznej.JPG

Robert Furdali, Przemiany roli społecznej nauczycieli na Dolnym Śląsku w latach 1945-1975, s. 220, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-17-2, 17,85 zł

 
Problem roli społecznej, jaką ma do odegrania nauczyciel, jest stale obecnym elementem dyskusji nad systemem oświaty. Zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna implikuje coraz to nowe zadania stawiane przedstawicielom tej grupy zawodowej. W minionym półwieczu w Polsce we wszystkich aspektach życia społecznego nastąpiły ważne zmiany. Postawa nauczycieli miała bardzo istotne znaczenie dla losów dokonującej się transformacji, gdyż należeli oni do najaktywniejszych kreatorów tych przeobrażeń.
[Ze Wstępu]

Słowo do oglądania

Słowo_do_oglądania.jpg.JPG

G. Kubski (red.), Słowo do oglądania, s. 254, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2004, cena: 18,90 zł (nakład wyczerpany)

 
Oglądanie napisów [m.in]:
            D. Kalinowski, Prawda odsłaniana. Buddyjskie malarstwo i kaligrafia,
B.Czechowicz, Gramatyka obrazu w przekazie epigraficznym. O dwóch inskrypcjach śląskich z początku XV w., G. Guźlak, Inskrypcje na dzwonach, A. Kochan, Napisy na domy, kominy i łyżki. Uwagi o „Apoftegmatach” Rejowych, A. Kramiszewska, Mówiące krucyfiksy w ikonografii świętych.
Oglądanie zapisanych tekstów literackich [m.in.]:
            S. Kufel, Postać graficzna rękopisów z Archiwum Domowego książąt Czartoryskich, J. Fert, Prolegomena do nowego wydania „Vade-mecum”, M. Ruszczyńska, Symboliczność pisma. Słowo i znak w poezji Norwida wobec romantycznych teorii estetycznych, J. Wesołowski, Słowo wobec obrazu. Od problemów „literatury wizualnej” do zagadek „nowej sztuki”, A. Szóstak, Jana Brzechwy alchemia słowa.
Oglądanie gestów [m.in.]:
            J. Dudek, Antyczna geneza niektórych elementów ceremoniału zjazdu gnieźnieńskiego, Ewa Szkudlarek, Trzy Gracje Witkacego, Irena Górska, „Pisanie” obrazów w dramaturgii Tadeusza Różewicza.
[Ze Spisu treści]

"Studia Zachodnie", t. 7

HISTORIA

Studia_Zachodnie.7.jpg.JPG

"Studia Zachodnie", t. 7, red. Wojciech Strzyżewski, s. 410, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-32-6, 21,00 zł

 
m.in.:
B. Bobrowski,  „Melioratio terrae” zasadniczym czynnikiem rozwoju i wzrostu gospodarczego na Śląsku w XIII wieku, K. Benyskiewicz,  Udział margrabiów brandenburskich w zabójstwie Przemysła II w świetle relacji „Rocznika kapituły poznańskiej”, M. Sprungala, Die Desiedlug des Primenter Landes nach deutschem Recht,  B. Techmańska,  Spokojne dożywocie „szalonego” księcia, U. Świderska-Włodarczyk,  czas i jego wartość w świadomości szlachty polskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, J. Kuczer, Znaczenie rodu von Kottwitz w enklawie chobieńskiej w latach 1477-1638,  L. Belzyt, Kupcy i rzemieślnicy z Norymbergii w większych miastach polskich w okresie od XIV do XVII wieku, H. Kurowska, Przemiany ludnościowe w Gubinie w XVII wieku, A. Górski, Dzieje dzwonów zielonogórskich,  R. Rauba, Róża Luksemburg wobec Wielkopolski w latach 1896-1905,  Z. Bujkiewicz, Żagań w dwudziestoleciu międzywojennym.
[Ze Spisu treści]

Teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego

SZTUKA

Teatr_pantomimy._jpg.JPG

Karol Smużniak, Teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Prolegomena do teorii teatru pantomimy, s. 300, 21 x 20, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-30-X, 21,00 zł

 
Książka niniejsza zawiera dziesięć rozpraw, dotyczących niektórych problemów teoretycznych pantomimy i interpretacji wybranych choreodramów jako swoistych wypowiedzi artystycznych – wypowiedzi masek. [...] Przywołane tu struktury wypowiedzi-masek artykułują się zarówno w mowie ciała, jak i  mowie słownej. Wynika z tego, że jeśli dzieło teatralne czy dzieło literackie jest zamierzonym środkiem konstruowania sensu, to tym samym twórca kreuje określoną wizję człowieka. Problem takiej kreacji przez Tomaszewskiego jest stale obecny w całym przedstawionym tu zbiorze rozpraw. Autor próbuje odpowiedzieć nie tylko na pytania: co kreuje artysta, ale i jak to czyni? Jak to jest zrobione? Zwłaszcza, że kreacja Tomaszewskiego jest wyjątkowa na tle doświadczeń artystycznych pantomimy XX w.
[Ze Wstępu]

Terapia sztuką w edukacji

PEDAGOGIKA

Terapia_sztuką.jpg.JPG

L. Kataryńczuk-Mania, J. Karcz, Terapia sztuką w edukacji, s. 255, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2004, cena: 19,95 zł (nakład wyczerpany)

Jednym z istotnych celów edukacji jest kształtowanie twórczej osobowości juz od najmłodszego wieku dziecka. Jego rozwój pod kątem kreatywności jest przede wszystkim zadaniem edukacji artystycznej. Ma ona w systemie szkolnym oraz w procesie wychowania znaczenie niebagatelne, jej cele i zadania są ważne dla ogólnego rozwoju dzieci. Zwrócono w pierwszej kolejności uwagę na edukację artystyczną, bowiem to ona pozwala na realizację w największym stopniu form i metod terapii w placówce oświatowej. Treści wycho­wania i kształcenia poprzez sztukę, jak i arteterapii są do siebie zbliżone, niekiedy tożsame, a z pewnością. przenikają się wzajemnie. To zaś nadaje edukacji artystycznej szczególne znaczenie w kontekście dbałości o kondycję psychofizyczną dziecka w szkole.

[Z Wprowadzenia]

Wąż Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich

BIOLOGIA

Wąż_Eskulapa.jpg.JPG

Bartłomiej Najbar, Wąż Eskulapa Elaphe (Zamenis) longissima (Laurenti, 1768) w Bieszczadach Zachodnich. Środowisko występowania, czynniki ograniczające zasięg i liczebność populacji oraz możliwości jej rozwoju, s. 140, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-41-5, 17,85 zł

 
Zagrożony wyginięciem w Polsce wąż Eskulapa jest okazałym pięknym przedstawicielem rodzimej herpetofauny. Stanowiska, na których występuje, położone są głównie w Bieszczadach Zachodnich, gdzie do chwili obecnej zachowała się jego mała liczebnie populacja. Napotkać go można zarówno w siedliskach pierwotnych, jak i antropogenicznych, w tym także w bezpośrednim otoczeniu domostw ludzkich, gdzie bardzo skutecznie zwalcza się wszelkie gryzonie. Niestety, brak zrozumienia dla jego roli w środowisku i wyimaginowane niebezpieczeństwa jakie ma nieść jego obecność, są przyczyną tępienia węży. Warto tę tendencję zmienić. Poza skuteczną ochroną gatunku, jedną z podstawowych ról przypisywanych przyrodnikom jest edukacja społeczeństwa. Należy wyrazić nadzieję, że prezentowana publikacja choć częściowo wypełni lukę dotyczącą wiedzy na temat węża Eskulapa, przyczyni się do opracowania skuteczniejszych metod ochrony i zwiększenia jego liczebności, dzięki czemu będzie go można obserwować w naturze przez kolejne dziesięciolecia.
[Od Autora]

Wielokulturowość w nauczaniu historii

HISTORIA

Wielokulturowość_w_nauczaniu_historii.jpg.JPG

Wielokulturowość w nauczaniu historii, red. Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, s. 362, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-50-4, 21,00 zł

 
W nieodległych czasach Polski Ludowej nasze społeczeństwo przybrało charakter monokulturowy. Ludność kraju została niemal całkowicie ujednolicona pod względem narodowościowym. Likwidowano odrębności regionalne i środowiskowe. Narzędziem ujednolicania kulturowego społeczeństwa był także system edukacji. Naukę wszystkich przedmiotów prowadzono w całym kraju wg jednolitych programów nauczania i podręczników. Część społeczeństwa zaczęła traktować tę sytuację jako normalną. Tymczasem była ona zdecydowanie nienormalna. Monokulturowość jest możliwa jedynie w realiach państwa totalitarnego, dysponującego nieograniczonymi możliwościami ingerowania w życie ludzi. W państwie demokratycznym, szanującym prawa człowieka, nieuchronnie pojawia się zjawisko wielokulturowości. Konsekwencją przemian demokratycznych w Polsce w latach 1989-1990 stało się postępujące zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa. Duża jego część nie była do tej sytuacji przygotowana.
[Redaktorzy]

Wyzwolić moc lektury

FILOLOGIA POLSKA

Wyzwolić_moc_lektury.jpg.JPG

Leszek Jazownik, Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackiego, s. 352, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-09-1, 31,50 zł

Literatura piękna z trudem torowała sobie drogę do programów nauczania. W okresie renesansu, kiedy zaczęto nauczać języka ojczystego, w podręczni­kach szkolnych - jak zauważa Władysław Szyszkowski - oprócz tekstów łacińskich sporadycznie pojawiały się wprawdzie wyimki z dzieł pisarzy rodzimych, służyły one jednakże głównie jako materiał umożliwiający uczniom nabywanie umiejętności czytania oraz opanowywanie prawideł gramatycznych i reguł retorycznych.

Wartości kształcące i wychowawcze lektury świeckiej, a w jej obrębie utworów literatury rodzimej, odkryła dopiero - podkreśla badacz - pedagogika oświecenia; zgodnie jednak ze swym duchem racjonalistycznym z obfitego i różnorodnego dorobku literackiego przeszłości i współczesności wybierała tylko to, co miało wyraźne tendencje moralizujące (np. bajki), albo też rozszerzało wiedzę ucznia (artykuły o charakterze popularnonaukowym). O prawa literatu­ry pięknej w nauce szkolnej upominano się niejednokrotnie od doby neohumanizmu począw­szy, ale prawa takie zdołała ona zdobyć sobie w ciągu XIX w. tylko na terenie szkoły średniej […].
W szkolnictwie zaś początkowym, w którego obrębie nauka języka ojczystego spełniała rolę pomocniczą w stosunku do innych przedmiotów edukacji, niemal aż do I wojny światowej „o doborze materiału do czytania rozstrzygały względy rzeczowe i tendencje moralizujące, tak że lektura na tym stopniu nie miała prawie nic wspólne­go z tym, co nazywamy literaturą piękną"2. Sytuacja ta uległa przekształceniu po roku 1918. Od tej pory - wprawdzie ze zmiennym szczęściem - literatura piękna zadomowiła się również w programach niższych szczebli nauczania.

[Z Wprowadzenia]

Z prądem i pod prąd

PEDAGOGIKA

Z_prądem_i_pod_prąd.jpg.JPG

Józef Kargul, Sylwia Słowińska, Mirosław Gancarz, Z prądem i pod prąd. Lubuskie instytucje kultury w nowym ładzie społecznym, s. 202, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-28-8, 21,00 zł

 
Książka powstała w wyniku analizy badań w ramach polsko-niemieckiego programu badawczego w całości finansowanego przez Rząd Niemiec, ale nie stanowi raportu z tych badań w ścisłym tego słowa znaczeniu, więcej bowiem jest w niej naszych intuicji, mniemań, przypuszczeń, niż „twardego” wnioskowania na podstawie analizy danych statystycznych. Książka nie jest jednolita metodologicznie i wyraźnie widać w niej dwie, na dodatek nieproporcjonalne, części. W jednej z nich przedstawiamy dane liczbowe z próbami typowej eksplikacji charakterystycznej dla ujęć pozytywistycznych, a w drugiej, o wiele obszerniejszej, stosujemy paradygmat analizy charakterystyczny dla badań jakościowych. Praca nie ma charakteru podręcznika, ale mimo to adresowana jest do studentów kulturoznawstwa i animacji społeczno-kulturalnej, może stanowić przesłankę do poznania aktualnej sytuacji w dziedzinie działalności instytucji kulturalnych, a jednocześnie może być źródłem wielorakich impulsów do dyskusji nad problematyką współczesnych zagadnień upowszechniania kultury.
[Wstęp]

Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi

FILOLOGIA ROSYJSKA

Ze_studiów_nad_językami_i_literaturami_wschodniosłowiańskimi.jpg.JPG

Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi, red. Bazyli Tichoniuk, Włodzimierz Wilczyński, s. 268, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004, ISBN 83-89712-60-1, 21,00 zł

 
Powstała ok. połowy XVI w. Kronika Bychowca reprezentuje najobszerniejszą redakcję latopisów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jak większość zabytków dziejopisarskich tego okresu jest utworem kompilowanym, wykorzystującym wcześniejsze redakcje latopisów litewsko-białoruskich oraz staroruskich, m.in. Latopis Ipatiewski. Znaczący fragment zabytku stanowi jednak część oryginalna, w której dzieje Litwy zostały doprowadzone do roku 1506. Językiem niezachowanego oryginału Kroniki był zachodnioruski w wersji cyrylickiej. W drugiej poł. XVI lub na pocz. XVII w. Kronika została przetransliterowana na alfabet łaciński, z wykorzystaniem norm ortograficznych języka polskiego.
[fragment art. Formy fleksyjne zaimków białoruskich w „Kronice Bychowca”]
   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY