Dla Autorów

Instrukcja wydawnicza
Załącznik nr 4 do Regulaminu Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego

ZASADY PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW
PRZEZNACZONYCH DO WYDANIA
W OFICYNIE WYDAWNICZEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Wymagania podstawowe dotyczące maszynopisu i wydruków komputerowych
pobierz INSTRUKCJĘ
I. UWAGI OGÓLNE

1. Praca przeznaczona do wydania w Oficynie Wydawniczej UZ powinna być wersją ostateczną (po recenzji) dostarczoną w formie wydruku komputerowego oraz zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej zapisanej na CD (praca, nawet zbiorowa, powinna być nagrana na jednej płycie).
2. Dostarczony do Wydawnictwa wydruk komputerowy powinien mieć format A4, zadrukowany jednostronnie, kartki wydruku powinny być ponumerowane. Tekst powinien być pisany stopniem czcionki 11 lub 12
z zachowaniem marginesów: górnego ok. 25 mm i lewego ok. 35 mm, z interlinią 1,5 wiersza. W przypisach nie należy stosować zmniejszonego stopnia czcionki i zmniejszonej interlinii. Powinny być takie same jak w tekście głównym.
3. Jeżeli w pracy użyto fontów specjalnych, należy dołączyć je w osobnym folderze.

II. PLIKI I FOLDERY

Monografie
1. Całość materiałów należy podzielić na foldery: „tekst”, „ilustracje”, „notka” i „okładka”.
2. W folderze „tekst” należy umieścić tekst główny oraz wszystkie przewidziane dodatki i uzupełnienia, a więc:
– stronę tytułową: autor/redaktor naukowy, tłumacz, tytuł, podtytuł,
– teksty wprowadzające (wstęp, przedmowa),
– dedykacje,
– motta,
– posłowie itp.,
– kompletną bibliografię i przypisy (przygotowane wg wzoru podanego w pkt. V i VI zasad),
– aneksy,
– indeksy „ślepe” (tj. bez podania numerów stron),
– słownik użytych terminów lub skrótów,
– spis tabel, ilustracji itp.,
– streszczenie obcojęzyczne lub polską wersję streszczenia, które Oficyna Wydawnicza UZ przekaże do tłumaczenia,
– spis treści: z wyraźnie zaznaczoną hierarchią tytułów, dokładnie odpowiadający tytułom części, rozdziałów, paragrafów, podrozdziałów, sekcji itd. zamieszanym w tekście głównym.
3. W folderze „ilustracje” należy zamieścić, w osobnych plikach, wszystkie ilustracje wykorzystane w tekście rysunki, schematy, wykresy, mapy, tabele (przygotowane wg specyfikacji podanej w pkt. III zasad).
4. W folderze „notka” prosimy umieścić krótką informację o książce w językach polskim i angielskim: określić dziedzinę i poddziedzinę (np. filologia polska – językoznawstwo), tematykę pracy, układ książki, atuty książki wyróżniające ją spośród innych (nowatorstwo, aktualność merytoryczną itp.). Teksty te zostaną wykorzystane
w materiałach marketingowych Oficyny Wydawniczej UZ (strona WWW, katalog wydawniczy).
5. W folderze „okładka” prosimy umieścić materiał ilustracyjny do wykorzystania przy projektowaniu okładki, notkę o książce oraz krótką notkę o sobie (może być ze zdjęciem autora). Tekst o książce może być napisany przez autora lub może być wybranym fragmentem recenzji wydawniczej (za zgodą recenzenta na jej opublikowanie i ewentualne wprowadzenie korekty).
6. Notki informacyjne zamieszczone w folderach „notka” i „okładka” zostaną poddane redakcji, a ich wersja ostateczna zostanie przedstawiona autorowi przed przekazaniem do druku.

Prace zbiorowe
1. Każdy z artykułów w pracy zbiorowej powinien być zapisany w osobnym pliku tekstowym. Artykuły w pracy zbiorowej powinny być ujednolicone w zakresie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów itp.
2. Całość materiałów należy podzielić na foldery: „tekst”, „streszczenia”, „notka informacyjna” i „okładka”.
W folderze „tekst” należy zamieścić folder nazwany imieniem i nazwiskiem autora artykułu (np. „Jan Kowalski” oraz folder „ilustracje”, w którym należy zamieścić ilustracje wykorzystane w artykule Jana Kowalskiego).
3. W folderze „notka” prosimy umieścić krótką informację o książce w językach polskim i angielskim: określić dziedzinę i poddziedzinę (np. filologia polska – językoznawstwo), tematykę pracy, układ książki, atuty książki wyróżniające ją spośród innych (nowatorstwo, aktualność merytoryczną itp.). Teksty te zostaną wykorzystane
w materiałach marketingowych Oficyny Wydawniczej UZ (strona WWW, katalog wydawniczy).
4. W folderze „okładka” prosimy umieścić materiał ilustracyjny do wykorzystania przy projektowaniu okładki oraz notkę o książce.
5. Notki informacyjne zamieszczone w folderach „notka” i „okładka” zostaną poddane redakcji, a ich wersja ostateczna zostanie przedstawiona autorowi przed przekazaniem do druku.

III. MATERIAŁ ILUSTRACYJNY

1. Wszystkie teksty, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp. pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez autora do Oficyny Wydawniczej UZ pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
2. Ilustracje, rysunki, schematy, wykresy i mapy należy przygotować oddzielnie i ponumerować (w przypadku większych prac, z obszernym materiałem ilustracyjnym, może to być numeracja osobna w obrębie każdego rozdziału).
3. Każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku, nazwy plików powinny odpowiadać nazwom (numerom) ilustracji w tekście.
4. Uwaga: ilustracje osadzone w Wordzie, czyli umieszczone w pliku elektronicznym zawierającym całą pracę,
nie nadają się do dalszego wykorzystania. Można je umieścić w pliku Word, ale poza tym wszystkie ilustracje należy zamieścić w osobnych plikach zgrupowanych w osobnym folderze.
5. Format plików:
– dla map bitowych (fotografie): .tif, .psd., .eps; dopuszczalne są też formaty .jpg, .gif, .bmp, ale zapis w takim formacie powoduje pogorszenie jakości ilustracji;
– dla rysunków wektorowych: .cdr, .ai, .eps (wraz z dołączonymi czcionkami – pliki zapisane z fontami zamienionymi na krzywe nie pozwalają na wprowadzanie poprawek);
– dla wykresów: .crd, .xlsx (czyli wykonane w CorelDraw lub Excelu).
6. Rozdzielczość i wymiary:
– dla map bitowych wielotonalnych (fotografie) – nie mniejsza niż 300 dpi, skala 1:1;
– dla map bitowych jednotonalnych (rysunków) – 600 dpi, skala 1:1.
7. Istnieje możliwość zeskanowania oryginałów ilustracji w Oficynie Wydawniczej UZ.

IV. CYTATY

1. Cytaty w tekście powinny być pisane pismem prostym, opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu, a ich źródło wskazane w odpowiednim przypisie. Jeżeli w ramach cytatu ujętego w cudzysłów występują fragmenty mające własny cudzysłów (cytat w cytacie), należy ten ostatni zastąpić tzw. żabkami (« »).
2. Cytaty dłuższe niż 2 wiersze należy wydzielić z tekstu głównego i pisać od nowego akapitu, bez cudzysłowu, pismem prostym.
3. Wyrazy lub zwroty wprowadzane do cytatu należy ujmować w nawiasy kwadratowe i opatrywać podaną wewnątrz tego nawiasu informacją, od kogo pochodzi uzupełnienie (np. inicjały autora, „przyp. aut.”, „przyp. tłum.”).
4. Opuszczenie fragmentu tekstu w cytacie, rozpoczęcie cytatu od środka zdania lub urwanie cytatu przed końcem zdania należy zasygnalizować wielokropkiem w nawiasie kwadratowym ([…]).
5. W przypadku wprowadzania w cytacie wyróżnień (czcionka półgruba, rozspacjowanie) niepochodzących od autora cytowanego dzieła, należy określić ich autorstwo w nawiasie kwadratowym lub przypisie do cytatu (np. „podkreślenie moje – A.A.”).

V. PRZYPISY

1. Formułując przypisy, Autor powinien brać pod uwagę konieczność zachowania maksymalnej zwięzłości, zwłaszcza przy dużej ich liczbie. Przypisy uzupełniające tekst główny („dygresyjne”) powinny być ograniczone do minimum, przypisy bibliograficzne powinny zawierać tylko niezbędne elementy.
2. Przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu lub rozdziału pracy. Jeżeli praca ma kilka rozdziałów, należy w każdym z nich stosować odrębną numerację przypisów.
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia i nazwisko redaktora; w przypadku artykułu z czasopisma – tytuł czasopisma w cudzysłowach, rok jego wydania i kolejny numer.
4. Jeżeli przypis odsyła do strony WWW, należy podać pełny adres strony oraz datę dostępu w nawiasie kwadratowym.

Przykład:

1) B. Kowalski, Moje zmartwienia, Sulechów 1976, s. 15.

2) M. Markiewicz, S. Szkopek, Nie warto było, [w:] Agrokultura na przestrzeni zamkniętej, t. 2,
red. B. Popiołek, Warszawa 1999, s. 23-27.

3) I. Jagoda-Ciepły, Przędziorki i mszyce, nasi mali przyjaciele, „Chatka Puchatka” 1998, nr 16.

4) http://link.springer.com/search?facet-author=%22Paul+Hoyningen-Huene%22 [dostęp: 24.06.2013].

5. W przypadku przytaczania w następujących po sobie kolejnych przypisach tej samej pozycji bibliograficznej należy zastosować skrót ibidem/tamże. W przypadku powtarzania się w kolejnych przypisach tego samego nazwiska autora, należy stosować skrót idem/tenże lub eadem/taż.

Przykład:

1) B. Piesik, Lata mijają, Wrocław 1970, s. 16.

2) Ibidem, s. 19.

3) Idem, Czas leci, Wrocław 1972, s. 81.

4) Ibidem, s. 12; zob. też I. Górny, B. Misiak, W miarę, t. 3, Poznań 2002, s. 20.

6. W przypadku przytaczania dzieła, które było już wcześniej cytowane, należy w przypisie podać tylko inicjał imienia i nazwisko autora oraz skrót op. cit./dz. cyt.; jeżeli jest to praca zbiorowa – skrót tytułu. Jeżeli przytacza się więcej niż jedno dzieło danego autora, zamiast op. cit. należy podać skrót tytułu.

Przykład:

1) B. Kowalska, Piękne ulice, piękne kamienice, Zawada 2000, s. 15; A. Nowak, Budowle gotyckie w otoczeniu rokokowym, Sopot 2001, s. 38; idem, Otoczenie gotyckie budowli rokokowych, Gdańsk 1999, s. 50-80; S. Rosik, Bumelant w naszej rzeczywistości, Suwałki 1960, s. 19.

2) S. Drożny, Dzieła, t. 1, Warszawa 1920, s. 47.

3) B. Kowalska, op. cit., s. 3.

4) A. Nowak, Budowle gotyckie…, s. 10; S. Rosik, op. cit., s. 21.

5) B. Kowalska, op. cit., s. 3.

6) Ibidem.

7) A. Nowak, Budowle gotyckie…, s. 11; idem, Otoczenie gotyckie…, s. 52.

7. W przypisach do nowego rozdziału (numerowanych od 1) należy podawać ponownie pełny opis każdego po raz pierwszy w tym rozdziale cytowanego dzieła, nawet wtedy, gdy opis ten był już podany w poprzednim rozdziale.
8. Nie należy opatrywać przypisami tytułów i mott. Nazwisko autora motta i tytuł dzieła, z którego ono pochodzi, należy podać w nawiasie bezpośrednio pod mottem (zbędne jest podawanie adresu wydawniczego). Jeżeli tytuł wymaga objaśnień i jest naprawdę konieczne sporządzenie przypisu, to tego przypisu nie należy numerować, lecz opatrzyć np. gwiazdką.
9. Jeżeli przy tabelach, ilustracjach itp. materiałach dodatkowych podaje się ich źródło lub jakiekolwiek objaśnienia, nie należy takiej notatki umieszczać w przypisach, lecz w tekście, bezpośrednio pod odpowiednim materiałem.

VI. BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografia powinna obejmować całość literatury uwzględnionej w przypisach.
2. Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji,
a w przypadku prac zbiorowych – według tytułów. Elementy zapisu należy oddzielić przecinkami.
3. Każda pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł dzieła, ewentualnie inicjał imienia i nazwisko redaktora pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej) – również tytuł dzieła, z którego pochodzi; w przypadku pracy będącej artykułem zamieszczonym w czasopiśmie – tytuł czasopisma w cudzysłowach, rok jego wydania i kolejny numer.
W bibliografii w zasadzie zbędne jest podawanie nazw wydawnictw.
4. Należy podać również wszelkie źródła internetowe opatrzone datą dostępu.
5. W przypadku umieszczenia w bibliografii dzieł wydanych w językach stosujących czcionkę niełacińską konieczne jest wprowadzenie transliteracji (wg Słownika ortograficznego PWN pod redakcją E. Polańskiego).
6. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do prawidłowości transliteracji, należy na marginesie lub na odwrocie strony podać ołówkiem zapis oryginalny.

VII. UWAGI KOŃCOWE

Stosowanie podanych zasad ułatwi redakcji pracę nad dostarczonym do Wydawnictwa tekstem, a w rezultacie przyśpieszy cykl wydawniczy i pozwoli uniknąć błędów w gotowej książce. W wielu pracach może się okazać, że ich specyfika wymaga innych zasad, niż tu przedstawione. W przypadku wątpliwości należy się skontaktować
z Wydawnictwem – Budynek A4, ul. Podgórna 50, tel. (68) 328-47-05, e-mail: wydawnictwo[at]ow.uz.zgora.pl, najlepiej jeszcze przed sporządzeniem wydruku komputerowego.